Kategoriarkiv: Referater af bystævner

Referat af bystævne den 11. marts 2018

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Oldermandens beretning – Evt. andre beretninger fra udvalg
 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent for kommende år
 5. Valg i henhold til vedtægterne (Se §3)
 6. Behandling af indkomne forslag (se §12)
 7. Eventuelt – Herunder revision af lokalplan som første punkt

Ad 1. Valg af dirigent

Charlotte La Cour blev valg til dirigent.

Adam Lebech var referent.

Ad 2. Oldermandens beretning

Download Oldermandens beretning her Oldermandens beretning

Oldermandens beretning blev taget til efterretning.

Ad 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab

Effekten af kontingentforhøjelsen er ikke slået igennem. Da der også er hensat 10.000 til en hoppeborg, er der et underskud for året på 22.108,55, hvilket har reduceret egenkapitalen til 8.003,82 kr., så der vil være behov for at stramme op.

Kontingentsatsen er 250 kr. pr hustand, dog 150 kr. for pensionister. Da der ikke er opkrævet forhøjet kontingent, vil der blive eftersendt en opkrævning på 50 kr. pr. husstand, der ikke er pensionister (de er kun blevet opkrævet 200 kr.9, og 75 kr. for pensionister (de er kun blevet opkrævet 75 kr.).

Ad 4. Fastlæggelse af kontingent for kommende år

Kontingentet blev fastsat som uændret, så det er 250 kr. pr. husstand, dog 150 kr. for pensionisthusstande.

Ad 5. Valg i henhold til vedtægterne

Torben Mandrup blev genvalgt som oldermand.

Wili Jensen blev genvalgt som bymand

Nikolas Ioannou blev nyvalgt som bymand

David Westh blev valgt som suppleant

Henrik og Søren blev genvalgt som revisorer

Ad 6. Behandling af indkomne forslag

Marie Østergaard foreslår en årlig loppemarkedsdag for at profilere byen. Der var tilslutning til forslaget.

Ad 7. Eventuelt

 • Ole og Wili orienterede om arbejdet i arbejdsgruppen om revision af lokalplanen for Torslunde. Oplægget lægges ud på hjemmesiden med kommenteringsfrist. Læs oplægget her. Læs bilag vedr. stil for enfamiliehuse.
 • Der var en række bemærkninger om, at det er vigtigt at bevare landsbypræget, men der er også behov for en vis pragmatisme. Der var opbakning til arbejdet og opfordring til løbende muligheder for input og kommentarer, før der indsendes forslag til kommunen.
 • Helle orienterede om ændringer i organiseringen af Torslunde Festivalen, hvor der er kommet en ny bestyrelse, hvor Karsten er formand. Der er plads til alle, der vil være med til arbejdet.
 • Helle orienterede om arbejdet med nabohjælpen. Torslunde ligger i et område, hvor der heldigvis er relativt lav risiko for indbrud. Sandsynligheden er størst i yderområderne af Torslunde. Det tages der stilling til i opsætningen af nabohjælpsskiltene.
 • Nikolas spurgte ind til problemet med, at der er opstillet ting ud til vejen uden for skel, så det er svært at komme forbi.
 • Birthe spurgte ind til Ellekildes ansøgning om at få vejen gjort kommunalt.
 • Marie spurgte ind til, at der er rod på shelterpladsen med havekasser og andre installationer.
 • Der blev spurgt ind til blotlæggelsen af gadejorden ved Sprøjtehusbakken, som vil kunne udvides, hvis den inddrages i fællesområdet, alternativt kan området sælges af kommunen.
 • Niels fra vandværksforeningen orienterede om et stort vandværksbyggeri fra HOFOR, som vil have konsekvenser.
 • Henrik pegede på det erhvervsområde, som kommunen planlægger nord for Torslunde, og som vil ændre området markant. Ole orienterede om sammenhængen til fingerplanen. Der var enighed om, at bylauget bør arbejde for, at det ikke kommer til at ske.
 • Henrik orienterede om æbletræerne, som vil blive beskåret, og der vil blive plantet flere frugttræer. Interesserede er velkomne til at melde sig til at hjælpe med beskæringen.

Referat af bystævne den 12. marts 2017

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Oldermandens beretning – evt. andre beretninger fra udvalg
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for kommende år
5. Valg i henhold til vedtægterne (Se §3)
6. Behandling af indkomne forslag (se §12)
7. Eventuelt

Download oldermandens beretning her

Se galleri fra bystævnet her

Referat

Ad 1. Valg af dirigent

 • Charlotte la Cour blev valgt til dirigent. Hun konkluderede, at bystævnet var rettidigt indkaldt.
 • Referent: Adam Lebech
Ad 2. Oldermandens beretning – og evt. beretninger fra udvalg
Udvalgenes beretning
 • Maria fremlagde grundlovsfestudvalgets beretning på vegne af hende, Ditte og Anette. Det var en god fest som sædvanlig. Kogekonerne lavede mad.
 • Haveforeningen skriver også snart ud om børnehaverne ved shelterpladsen. De fortsætter igen i foråret.
Oldermandens beretning
 • Der har været grundlovsfest, høstfest, juletræstænding og fastelavn.
 • Der foregår også mange forskellige ting i Torslunde, hvor bylauget også bakker op. Bl.a. Torslunde Festival, mandemarch, halloween, cafe og affaldsindsamling.
 • Renovationen af Torslundevej med cykel/gangsti i begge sider. Der er en løbende dialog med kommunen. Der er utilfredshed med, at kommunen planlægger en betonvandrende.
 • Retssagerne om gadejordene er blevet forsinket ad flere gange. Den er berammet til oktober måned til 3 dage.
 • Der er blevet lavet et nyt skab – tak til Karsten, der lavede det – og til Henrik og Maria, der lægger husmur til.
 • Skovrejsningsprojektet ved Solhøj følger vi, og i år var der ny jord, som blev inddraget i projektet.
 • Der er byggeri omkring Torslundevej 79, hvor alle grunde er solgt, og husene er under opførsel.
 • Børnehaven Elverhøj er blevet opnormeret, så der er blevet plads til alle i landsbyerne
 • Torben opfordrede til, at vi holder mere øje med, at alle har det godt. Bylauget har undersøgt mulighederne for nabohjælp.
 • Bylauget arbejder stadig på et byhus – det er et fast punkt på møderne med kommunen.
 • Kommunen arbejder på en ny lokalplan for Torslunde – den skal moderniseres.
Bemærkninger til oldermandens beretning
 • Der var utilfredshed med, at kommunen planlægger en betonvandrende. De burde være lavet af chaussesten – ikke mindst i lyset af, at der er tale om fastholdelse af landsbypræget i Torslunde. Der blev peget på, at kommunen har brugt chaussesten. Der blev peget på, at der i nærheden af Ishøj Strand er blevet brugt chausseesen.
 • Der blev endvidere spurgt ind til, hvorfor der ikke nedlægges fiber i forbindelse med gravearbejdet.
 • Der blev peget på, at der kommer en løsning for antennenettet, hvor der bliver frit valg. Der vil endvidere være mulighed for tilkøb af hurtigere internetforbindelser
 Ad 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
 • Regnskabet blev fremlagt af Adam Lebech, da Mogens Spang-Thomsen ikke kunne være til stede.
 • Referatet blev godkendt med forbehold for, at opstillingen for grundlovsfesten er korrekt.
 • Der var opbakning til, at en køb af en ny hoppeborg prioriteres, når der bliver behov. Der var også en drøftelse af, hvordan vi kan styrke opfølgningen på betalingen af udlejningstingene.

Ad 4. Fastsættelse af kontingent for kommende år
 • Forslaget om forhøjelse af kontingentet til 250 kr. for husstande og 150 kr. for pensionisthusstande blev godkendt.
Ad 5. Valg i henhold til vedtægterne (Se §3)
 • Skatmester Mogens Spang-Thomsen blev genvalgt
 • Der var valg til de to bymandsposter. Efter afstemning valgtes Helle Gammelgaard og Ole Beckmann som bymænd, og Niels Berendsen som suppleant.
 • Søren fra Sofiehaab blev genvalgt som intern revisor
Ad 6. Behandling af indkomne forslag (se §12)
 •  Der var ingen indkomne forslag.
Ad 7. Eventuelt
 • Johnny opfordrede til at melde sig som aktiv i lokalforeningen for Dansk Naturfredningsforening. Der arbejdes bl.a.på forbedring af stisystemet fra Arken til Hedeland. Han orienterede om arrangementet omkring affaldsindsamling søndag den 2. april. Samme model som de andre år med kaffe og kage.
 • Wili orienterede om mulighederne for en hjertestarter. Der arbejdes videre med det.
 • Maria foreslog opstilling af en rutsjebane mv. på shelterpladsen
 • Karsten fra menighedsrådet orienterede om ombygningen af konfirmandstuen mv. Menighedsrådet vil gerne lave endnu flere arrangementer sammen med bylauget.
 • Nicholas orienterede om problemerne med punkterede dæk pga. vejarbejdet, hvor der bl.a. var efterladt møtrikker mv.
 • Lizette pegede på problemet med manglen på offentlig transport. Normalt kan man ringe til skolebussen og blive hentet, men det er svært i bl.a. ferier.
 • Merete pegede på, at det ikke er hensigtsmæssigt med en fast busforbindelse, men behov for en ordning for de ældre.
 • Henrik orienterede om arbejdet med at redde kirsebærtræerne på Bredekærvej. Han opfordrede til, at nogle melder sig til at hjælpe med at opstille nogle flere frugttræer.
 • Niels orienterede om, at sæsonen for Vandværksmuseet starter i april.
 • Søren orienterede om Torslunde Festival 19-20. maj vil bl.a. byde på en af de sidste optrædener fra Peter Belli, herunder Dodo and the Dodoes, Zididada m.fl.
 • Morten orienterede om, at Ellekilde ser ud til at få godkendt en ansøgning om, at kommunen overtager ansvaret for vejene, så den ikke mere er en privat fællesvej. Der arbejdes på en nedgang til skoven fra Ellekilde.
Oplæg om nabohjælp v/politiet
 • Politiet var på besøg på bystævnet og fortalte om mulighederne for at beskytte sit hus. Nabohjælp handler om at hjælpe hinanden med at fylde skraldespanden, stille bilen i indkørslen osv., når naboen er på ferie. Kildebrønde har en velfungerende nabohjælpsordning.

Referat af bystævne den 6. marts 2016

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Oldermandens beretning – Evt. andre beretninger fra udvalg
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for kommende år
5. Valg i henhold til vedtægterne (Se §3)
6. Behandling af indkomne forslag (se §12)
7. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

 • Charlotte la Cour blev valgt til dirigent. Hun konkluderede, at bystævnet var rettidigt indkaldt.

Ad 2. Oldermandens beretning – evt. andre beretninger fra udvalg

 • Ditte orienterede om arbejdet med at arrangere grundlovs- og høstfest sammen med Maria. Det gik rigtig godt med mange deltagere og godt humør. De er behov for flere hjælpere til næste år. Bystyret lægger op til, at vi vil prøve at få lagt arrangementerne tidligere fast og søge at få flere tovholdere til arrangementerne.
 • Der har været afholdt mange arrangementer. Udover høstfest og grundlovsfest har der været holdt juletræstænding og fastelavn med kirken, løbeklubben Thors Løbere, Torslunde Festival, mandemarch, æblemosteri, Halloween – nu også med pølser og øl til de voksne, Foreningen bæredygtige landsbyhaver, affaldsindsamling, Sankt Hans på shelterpladsen.
 • Retssagen om gadejordene har været meget tidskrævende og med et omfattende materiale. Retssagen blev udsat nogle gange, men blev endeligt afholdt. Ishøj Kommune og Torslunde Bylaug vandt sagen ved byretten med en klar afgørelse. Den blev dog anket til landsretten. Der er berammet en retssag den 30. maj 2016.
 • Økonomien i er stadig vældig sund. Vi opfordrer folk til at ansøge om midler til aktiviteter, der gavner byen. Der blev givet afslag på støtte til Børnenes Bæredygtige Landsbyhave, hvor vi ikke så os i stand til at matche beløbet, der lå væsentligt over tidligere tilskud, men intentionen var og er rigtig god.
 • Byhusudvalget har mødtes indtil videre to gange og arbejder med mange forskellige modeller. Der er tendens til, at der går hønen eller ægget i debatten: ”Vi kan få et hus, hvis vi har mange arrangementer”eller ”Vi får mange arrangementer, hvis vi har et hus”. Der er flere mere eller mindre attraktive muligheder (grunde/lokaler) udenfor byen, men det skal være i centrum af byen, hvis det virkelig skal styrke det nære miljø. Der arbejdes videre med mulighederne.
 • Samarbejdet med kommunen er fortsat rigtig godt. Desværre er vores faste indgang til teknisk forvaltning Ole Horskær gået på pension, men vi skal nok få ført samarbejdet videre, specielt omkring sagen med gadejordene. Vi har således både de officielle møde med teknisk direktør og borgmester, men også en masse daglig kontakt og gensidig forståelse.
 • Torslundevej: Godt samarbejde med kommunen omkring fremtidig løsning. Der er et fint løsningsforslag på bordet, og det er vedtaget at gå i gang i 2016/17. Det er budgetteret og planlagt for 2016. Der indebærer dobbelt cykelsti, nye chikaner/bump og afledning af regnvand. Projektet er blevet præsenteret på borgermødet inden Bystævnet.

Download Oldermandens beretning her.

Ad 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab

 • Regnskabet blev fremlagt af Daniel. Der har været et lille planlagt underskud. Det blev godkendt uden bemærkninger.

Regnskabet kan downloades her.

Ad 4. Fastsættelse af kontingent for kommende år

 • Det blev vedtaget, at kontingentet fortsætter uændret.

Ad 5. Valg i henhold til vedtægterne (Se §3)

 • Oldermand Torben Mandrup blev genvalgt for 2 år
 • Bymand Adam Lebech blev genvalgt for 2 år
 • Bymand Wili Jensen blev genvalgt for 2 år
 • Bymand Daniel Ødegaard udtræder midt i valgperioden pga. fraflytning. 1. suppleant Niels Berendsen indtræder som bymand i stedet for ham i resten af perioden.
 • 2. suppleant Helle Gammelgaard indtræder som 1. suppleant i stedet for Niels Berendsen i resten af perioden
 • Nyvalgt til 2. suppleant for 2 år Ditte Elsborg

Ad 6. Behandling af indkomne forslag (se §12)

 • Der er ikke indkommet nogle forslag.

Ad 7. Eventuelt

 • Stig orienterede om en ny “Torslunde cafe” for ældre, der skal styrke det lokale fællesskab gennem hyggelige cafearrangementer i regi af Ældres Netværk. Cafeen kommer så vidt muligt til at foregå i konfirmandstuen fra kl. 14-16 hver anden tirsdag, og der vil være kaffe og kage.
 • Bylauget blev bedt om at klage til kommunen om, at der står haveaffald fremme på Torslunde Bygade, som bl.a. besværliggør færdsel.
 • Der blev orienteret om projektet Cykel uden alder, hvor der kommer til at stå en sofacykel på Torsbo, hvor man kan melde sig som pilot for at hjælpe ældre rundt på en cykeltur. Der er et introduktionsarrangement lørdag den 19. marts 13-15.
 • Wili orienterede om, at der laves en ny model for madteltet til Torslunde Festivalen. Man er meget velkommen til at melde sig, hvis man gerne vil deltage.
 • Torben orienterede om, at man drøfter behovet for buskørsel med kommunen.
 • Wili orienterede om, at der afholdes mandemarch igen i år efter samme model som sidste år.
 • Maria orienterede om foreningen om Torslundebørnenes Bæredygtige Landsbyhaver. Det har været sjovt at prøve at lave småhaver, så vi fortsætter med det. Foreningen dropper den ellers tildelte støtte, fordi det stiller for mange krav til deltagerne.  Det kommer til at køre videre, men ikke med en fast dag.
 • Vi prøver at høre kommunen om bedre græsslåning på shelterpladsen, hvor der ikke er blevet slået græs omkring shelterne.
 • Der afholdes affaldsindsamling igen i år den 17. april 2016, hvor vi håber, at alle støtter op. Affaldsindsamlingen i 2015 var den største succes nogensinde.
 • Der står en gravko på Torslundemaglevej. Politiet er orienteret om det, men den er endnu ikke fjernet. Der blev peget på, at det var farligt, når der ikke er belysning, og risiko for, at børn kunne lege på den.
 • Henrik orienterede om beskæringsgruppen på Torslundemaglevej.
 • Vandværksforeningen holder vandværkets dag den 29. maj for at sætte fokus på landsbyområdet.
 • På Torslundevej 79 står der en del af en lade, som det forventes, at kommunen vil bede om bliver fjernet.

 

Referat af bystævne den 22. marts 2015

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Oldermandens beretning – Evt. andre beretninger fra udvalg
 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent for kommende år
 5. Valg i henhold til vedtægterne (På valg er Skatmester Mogens Spang-Thomsen – modtager genvalg, Bymand Henrik Dybdahl – modtager ikke genvalg, Bymand Lars-Georg Rödel – modtager genvalg, 1. suppleant Niels Berendsen – modtager genvalg)
 6. Behandling af indkomne forslag (skal være Oldermanden i hænde senest den 12. marts)
 7. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

 • Charlotte la Cour blev valgt til dirigent. Hun konkluderede, at bystævnet var rettidigt indkaldt.

Ad 2. Oldermandens beretning  – Evt. andre beretninger fra udvalg

 • Der har i det seneste år  været et stort engagement i bystyret, med mange både ordinære møde, ad hoc møder og stor løbende korrespondance om forskellige sager. Oldermanden takkede Henrik Dybdahl, der ikke genopstiller, for hans indsats i bystyret.
 • Ditte Elsborg, Maria Schou og Helle Ranzau orienterede om arbejdet i Festudvalget. Grundlovsfest gik godt med flot fremmøde. Succesen gentages igen i år. Høstfesten var også meget vellykket, der havde været lidt færre deltagere, men til gengæld meget hyggeligt. Festudvalget opfordrede deltagerne i byestævnet til at melde sig til arbejdet, da der godt kan bruges flere hænder til det praktiske.
 • Der har været et væld af andre arrangementer i løbet af året: fastelavn, halloween, juletræstænding, Sankt Hans, energirådgivning, maling af byporte, havevandring, shelterarrangementer og loppemarked på Sofiehåb.
 • Der er blevet etableret “Torslundebørnenes bæredygtige landsbyhave”, og løbeklubben “Thors Løbere”, der har fået  stor opslutning fra både børn og voksne. Oldermanden nævnte endvidere, at der er blevet etableret en gårdbutik i landsbyen.
 • Bystyret har igen i år arbejdet med bevaring af landsbyens karakter. Der har bl.a. været stort fokus på sagen om nedrivning af Torslunde Bygade 17, med efterfølgende klage til Naturklagenævnet og politianmeldelse. Mange har følt sig krænket af opfattelsen af særbehandling og brud på regler i sagen, bl.a. ifm. en løbende stor terrænregulering.
 • Trods denne sag har der været et godt samarbejde med kommunen.
 • Der er store forventninger til den fremtidige etablering af en ny vej med cykelsti i begge sider, hvor projektforslaget nu er sendt i høring.
 • Vognmandsforretning på Torslundevej 79 ophørte, da der blev givet afslag på forsøg på forlængelse 5 år. Efterfølgende er der sket en udstykning af grunde.
 • I sagen om gadejorder blev der givet en orientering med udgangspunkt i et notat, der er skrevet til orientering af kommunen. I forhold til de opsatte rundskrivelser på lygtepæle mv. blev det slået fast, at det er kommunen, der finansierer den pågældende sag.
 • Der er et igangværende skovrejsningsprojekt ved Solhøj.
 • Bystyret arbejder meget med kommunikation på hjemmesiden og Facebook mv. Adam blev takket for indsatsen. Pga. et virusangreb skal kommentarer pt. godkendes på hjemmesiden.
 • I den kommende tid vil bystyret bl.a. arbejde på at få opsat en hjertestarter, Niels arbejder med et udvalg om et byhus, Wili Jensen er ved at etablere en indkøbsforening, og Helle planlægger en hilse på-kampagne.
 • Der var ingen spørgsmål til formandens beretning, der blev godkendt enstemmigt.

Læs Oldermandens beretning 2015

Ad 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab

 • Der har igen i år været et rekordkontingent. Der har været et relativt stort overskud, hvilket dog især skyldes forskydning af regnskabet for shelterpladsen.
 • Regnskabet blev godkendt.

Regnskab_Bylaug_2014Ad 4. Fastsættelse af kontingent for kommende år

 • Det blev besluttet at fastholde kontingentet uændret.
Ad 5. Valg i henhold til vedtægterne
 • Skatmester Mogens Spang-Thomsen blev genvalgt uden modkandidater.
 • Bymand Lars Georg Rödel blev genvalgt uden modkandidater.
 • Bymand Henrik Dybdahl modtog ikke genvalg. I stedet valgtes Daniel Ødegaard fra Ellekilde 13 uden modkandidater.
 • Førstesuppleant Niels Berendsen blev genvalgt uden modkandidater.
 • Den ene af de interne revisorer blev genvalgt.
 Ad 6. Behandling af indkomne forslag
 • Der var ingen indkomne forslag.
 Ad 7. Eventuelt
 • Landsbyhaver v/Maria og Helle: Der blev sidste sommer igangsat foreningen “Torslundebørnenes Bæredygtige Landsbyhaver”, som Helle Ranzau fik ide til, og der blev lavet forening og vedtægter. Konceptet er at børn skal lære lidt om havedyrkning på en bæredygtig måde. Også fællesspisning og fællesarrangmenter. Mødes hver tirsdag 16.30-17.30, hvor børnene leger, der er et lille oplæg – sidst om kartoflen. Haven anlægges på shelterpladsen, hvor der skal etableres plantekasser, jordvolde, regnvandsopsamling, opbevaringsskur og muldtoilet. Foreningen har fået 42.000 i støtte fra friluftsrådet,  hvor finansieringen er 75 pct. – til resten søges støtte fra kommunen og bylauget. Pt. er der seks familier med. Det koster 130 kr. pr. medlem, familieabonnement for 250 kr. Der sendes snarest en ansøgning til bylauget. Man kan finde mere information under netværk på Torslunde.dk eller på Facebook.
 • Stig: Godt at der er dannet en forening – det er det, der skal til for at få et byhus.
 • Indkøbsforening v/Wili. Opfølgning på brainstorm sidste år.  I første omgang for grus og jord. Bylauget står umiddelbart for betalingen. Læs mere om indkøbsforeningen her.
 • Ditte: Forslag om fællesindkøb af økologiske grønsager.
 • Rikke: Startet løbeklub – Thors løbere efter nytår, nu rykket over på shelterpladsen, fordi vokset så meget. 32 deltagere i dag. Hver søndag kl. 10. Flere ruter – en børnerute med billeder af dyr, de skal finde. Medalje og diplom når man har løbet fem gange. For voksne er der ruter tegnet ind af forskellig længde.
 • Henrik: Beskæring af frugttræer på Torslundemaglevej – har talt med gartner om det, og vil nu gøre det.
 • Nicolas: Stien i skoven er revet op. Opfordring til at bylauget at tage fat i kommunen om de fælles stier. Også problem med stien ved marken overfor grusstien. Også problem med mange skader.
 • Johnny: Meget affald alle vegne – og ikke mindst fra Netto. Bede kommunen om at gøre rent på linje med Ishøj centrum. Også opfordring om at samle affald op. Naturfredningsforeningen: Diskussion om randzoneloven, og opfordring til, at Benzondal omlægger til økologisk landbrug. Regnvand – kan bruges til meget forskelligt. Johnny skriver lidt ud om det på vores hjemmeside.
 • Adam: Hjemmesiden: Virusangreb, fordi åbnet for kommentarer med billeder, alt måtte slettes, for efter angrebet kom der virus ind overalt. Genetableret med nyt design – bl.a. med meget mere direkte indlejring af Facebook-siden, som Bente har oprettet.
 • Wili: Arrangeret en march den 20. juni på 14 km fra Tranegilde over Ishøj Landsby til Torslunde.
  Marchen afsluttes med spisning på shelterpladsen.
  Marchen har en gruppe på Facebook.
 • Stig: Spørgsmål om Kløverstien fra Solhøj til Høje Tåstrup Kommune. Møde med kommunen – forslag om børnenes sikkerhed på vej til skolebussen, hvor man i Solhøj er nødt til at gå i kørebanen. Muligheden for drøftelser om et fortov drøftes med kommunen. Der bliver lavet pensionistcafeer ligesom ved Ishøj Strand.
 • Birthe: Kommunen bør feje fortovene pga. meget jord. Ved Ellekilde er rydning af fortovene tydeligvis opgivet af kommunen.
 • Niels: Blev genvalgt som formand for vandværket. Program med forskellige arrangementer. Der blev sat en hjertestarter op der – dog låst inde. Ditte har nøglen. Der har været ild i deres carport, bor pt. i Tåstrup, skal have renoveret huset. Tak for mange tilkendegivelser af støtte.
 • Nicolas: Vandet i branddammen er meget lavt, hvilket nok skyldes at der er pumpes andre steder.
 • Stig: Der er også en hjertestarter ved Solvej.
 • Karsten: Kirken vil også gerne medsponsorere en hjertestarter og stille plads til rådighed.
 • Maria: Forslag om at få integreret de nye udstykninger og Ellekilde gennem stier, så byen hænger bedre fysisk sammen. Der er ikke pt. en velfungerende grundejerforening i Ellekilde. Her kunne man arbejde for en sti ned til skoven.
 • Der blev stillet spørgsmål om mobil- og bredbåndsdækning. Bystyret svarede, at man har skrevet til selskaberne og kommunen om det. Både mobildækningen og bredbåndsdækningen er dog blevet bedre i det seneste år.

Referat af bystævne den 16. marts 2014

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Oldermandens beretning – Evt. andre beretninger fra udvalg
 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent for kommende år
 5. Valg i henhold til vedtægterne (På valg er Oldermand Torben Mandrup – modtager genvalg, Bymand Adam Lebech – modtager genvalg, Bymand Wili Jensen – modtager genvalg, 2. suppleant Helle Gammelgaard – modtager genvalg)
 6. Behandling af indkomne forslag (skal være Oldermanden i hænde senest den 6. marts)
 7. Eventuelt
Ad 1. Valg af dirigent
 • Charlotte la Cour blev valgt til dirigent. Hun konkluderede, at bystævnet var rettidigt indkaldt, og at der var indkommet et rettidigt forslag til dagsorden. Dette behandles under indkomne forslag.
 • Det blev besluttet at ændre dagsordenen, så punkt 3 om regnskab og punkt 4 om kontingent blev behandlet før oldermandens beretning.
Ad 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
 • Der er et rekordkontingent på over 15.000 kr. Der er som planlagt et mindre underskud, da der på sidste bystævne var enighed om, at bylauget skal prioritere at igangsætte aktiviteter i stedet for opsparing.
 • Der er et udlæg til kommunen på 31.411 kr., som kommunen indbetaler, når der er oprettet et CVR-nummer og NemKonto. Pengene er ikke bundet til et bestemt år, så kommunen har bekræftet, at de udbetales, når disse ting er oprettet. Der er derudover en uudnyttet ramme op til 50.000 kr. til shelteret.
 • Der blev spurgt ind til, hvorfor der var forskel mellem delregnskaber for høstfest og grundlovsfest og regnskabet. Det skyldes, at den endelige afregning af arrangementerne ikke var indkommet ved årsskiftet.
Ad 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 • Bystævnet besluttede, at kontingentet fortsætter uændret.
Ad 2. Oldermandens beretning – Evt. andre beretninger fra udvalg
 • Festudvalget v/Maria, Charlotte, Henrik m.fl.
  • Grundlovsfest vellykket som sædvanlig. Der var også mange besøgende.
  • Høstfest inkl. høstmarked var også meget hyggeligt. Der kunne være flere besøgende til markedet udefra.
  • Festudvalget efterspørger, at endnu flere melder sig til at være med til at arrangere festerne.
  • Valgmøde i november var meget fint – helt fyldt op. Var lidt koldt i Vandværket.
  • Portvinsaften på Torshøjgård
  • Juletræstænding og fastelavn sammen med kirken. Der planlægges koncertsamarbejde fremadrettet
 • Boldbaneudvalget v/Henrik
  • Der er blevet bygget shelters på to arbejdsdage. Det er blevet fint brugt. Der udestår stadig bygning af et brændeskur. Derudover har vi fået to store askestammer, som skal flyttes derover.
 • Trafiksikkerhed på Torslundevej. Processen omkring opstilling af bump var utilfredsstillende. Der var en lidt ophedet debat på hjemmesiden.
 • Bystyreseminar den 15. september 2013, hvor bystyret drøftede visioner for Torslunde.
 • Hjemmeside, vi ser en stigende aktivitet, mulighed for at blive hørt. Adam udvikler hele tiden på den, vi prøver at udvikle interessefora, netop oprettet hønseforum. Også genstand for løbende debat i bystyret – fra envejskommunikation til facebook.
 • Lokalesituation er fortsat en udfordring. Vi kan ikke længere benytte Torshøjgård, men undersøger alternativer som fx konfirmandstuen og vandværket.
 • Gadejorder: Der er ikke sket så meget siden sidst. Der undersøges muligheder for forlig.
 • Nedrivning og bevarelse af Torslundes landsbypræg. Der er blevet udarbejdet en række høringssvar, hvor der er forhold, der har byens almene interesse. Der er to lokalplaner for Torslunde og Ellekilde. Der har været en del diskussion af, om kommunen i sagsbehandlingen behandler alle ansøgninger ensartet.
 • Mange små forbedringer rundt omkring i Torslunde.
 • Debat om formandens beretning. Bl.a. blev følgende diskuteret:
  • Cykelstier og kloakering: Kommunen ikke har fulgt op på tidligere løfter om, at penge fra salget af Ellekilde skulle bruges til kloakering.
  • Torshøjgård: Vi kan ikke længere bruge Torshøjgård, hvilket kommunen har oplyst, at de ikke kan gøre noget ved.
  • Torslundevej 17: Der var meget diskussion på bystævnet af, at der var givet dispensation nu, hvor der tidligere har været afvist dispensationer. Der var generel opbakning til bystyrets kritiske linje i sagen, og at bystyret tager yderligere initiativer på området. Der var endvidere en opfordring til involvering, hvis der skal udarbejdes en ny lokalplan. Bystyret fik enstemmig opbakning til at klage til Natur- og Miljøklagenævnet i det konkrete spørgsmål om lokalplanen.
 • Læs oldermandens beretning her.
5. Valg i forhold til vedtægterne
 • Oldermand Torben Mandrup blev genvalgt.
 • Bymand Adam Lebech og Wili Jensen blev genvalgt.
 • Andensuppleant Helle Gammelgaard blev genvalgt.
6. Indkomne forslag
 • Forslag om om at eksterne interesserede får mulighed at lave indlæg på netværksfora under hjemmesiden. Alle skal have ret til at sætte billeder på indlæggene i de pågældende fora. Forslaget blev vedtaget. Der var i øvrigt stor opbakning til hjemmesiden og det nuværende niveau for udsendelse af nyhedsbreve.
7. Evt.
 • Forslag om etablering af en idrætsforening i Torslunde. Ældresagen mangler også faciliteter for at kunne holde arrangementer i Torslunde.
 • Diskussion af hvad bystyret kan gøre for at få etableret et forsamlingshus i Torslunde. Bystyret arbejder videre med sagen.
 • Menighedsrådet åbent over for anvendelse af konfirmandstuen, dog ikke til arrangementer med et væsentligt indhold af alkohol. Vandværket er også åbent for arrangementer, dog ikke kommercielle arrangementer.

Referat af bystævner den 17. marts 2013

bystaevne-marts2013-1 bystaevne-marts2013-2Bylauget afholdt den 17. marts 2013 først ekstraordinært bystævne fra kl. 14, hvor der blev vedtaget nye vedtægter og efterfølgende ordinært bystævne fra kl. 15, der blev afsluttet af ost- og pølsebord. Referatet blev godkendt på bystyremødet den 2. april 2013.

Læs referatet fra det ekstraordinære bystævne den 17. marts kl. 15 her.

Læs referatet af det ordinære bystævne den 17. marts kl. 15 her.

Læs regnskabet for 2012 her (følger).