Kategoriarkiv: Bylaug

Referat af bystævne den 6. marts 2016

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Oldermandens beretning – Evt. andre beretninger fra udvalg
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for kommende år
5. Valg i henhold til vedtægterne (Se §3)
6. Behandling af indkomne forslag (se §12)
7. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

 • Charlotte la Cour blev valgt til dirigent. Hun konkluderede, at bystævnet var rettidigt indkaldt.

Ad 2. Oldermandens beretning – evt. andre beretninger fra udvalg

 • Ditte orienterede om arbejdet med at arrangere grundlovs- og høstfest sammen med Maria. Det gik rigtig godt med mange deltagere og godt humør. De er behov for flere hjælpere til næste år. Bystyret lægger op til, at vi vil prøve at få lagt arrangementerne tidligere fast og søge at få flere tovholdere til arrangementerne.
 • Der har været afholdt mange arrangementer. Udover høstfest og grundlovsfest har der været holdt juletræstænding og fastelavn med kirken, løbeklubben Thors Løbere, Torslunde Festival, mandemarch, æblemosteri, Halloween – nu også med pølser og øl til de voksne, Foreningen bæredygtige landsbyhaver, affaldsindsamling, Sankt Hans på shelterpladsen.
 • Retssagen om gadejordene har været meget tidskrævende og med et omfattende materiale. Retssagen blev udsat nogle gange, men blev endeligt afholdt. Ishøj Kommune og Torslunde Bylaug vandt sagen ved byretten med en klar afgørelse. Den blev dog anket til landsretten. Der er berammet en retssag den 30. maj 2016.
 • Økonomien i er stadig vældig sund. Vi opfordrer folk til at ansøge om midler til aktiviteter, der gavner byen. Der blev givet afslag på støtte til Børnenes Bæredygtige Landsbyhave, hvor vi ikke så os i stand til at matche beløbet, der lå væsentligt over tidligere tilskud, men intentionen var og er rigtig god.
 • Byhusudvalget har mødtes indtil videre to gange og arbejder med mange forskellige modeller. Der er tendens til, at der går hønen eller ægget i debatten: ”Vi kan få et hus, hvis vi har mange arrangementer”eller ”Vi får mange arrangementer, hvis vi har et hus”. Der er flere mere eller mindre attraktive muligheder (grunde/lokaler) udenfor byen, men det skal være i centrum af byen, hvis det virkelig skal styrke det nære miljø. Der arbejdes videre med mulighederne.
 • Samarbejdet med kommunen er fortsat rigtig godt. Desværre er vores faste indgang til teknisk forvaltning Ole Horskær gået på pension, men vi skal nok få ført samarbejdet videre, specielt omkring sagen med gadejordene. Vi har således både de officielle møde med teknisk direktør og borgmester, men også en masse daglig kontakt og gensidig forståelse.
 • Torslundevej: Godt samarbejde med kommunen omkring fremtidig løsning. Der er et fint løsningsforslag på bordet, og det er vedtaget at gå i gang i 2016/17. Det er budgetteret og planlagt for 2016. Der indebærer dobbelt cykelsti, nye chikaner/bump og afledning af regnvand. Projektet er blevet præsenteret på borgermødet inden Bystævnet.

Download Oldermandens beretning her.

Ad 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab

 • Regnskabet blev fremlagt af Daniel. Der har været et lille planlagt underskud. Det blev godkendt uden bemærkninger.

Regnskabet kan downloades her.

Ad 4. Fastsættelse af kontingent for kommende år

 • Det blev vedtaget, at kontingentet fortsætter uændret.

Ad 5. Valg i henhold til vedtægterne (Se §3)

 • Oldermand Torben Mandrup blev genvalgt for 2 år
 • Bymand Adam Lebech blev genvalgt for 2 år
 • Bymand Wili Jensen blev genvalgt for 2 år
 • Bymand Daniel Ødegaard udtræder midt i valgperioden pga. fraflytning. 1. suppleant Niels Berendsen indtræder som bymand i stedet for ham i resten af perioden.
 • 2. suppleant Helle Gammelgaard indtræder som 1. suppleant i stedet for Niels Berendsen i resten af perioden
 • Nyvalgt til 2. suppleant for 2 år Ditte Elsborg

Ad 6. Behandling af indkomne forslag (se §12)

 • Der er ikke indkommet nogle forslag.

Ad 7. Eventuelt

 • Stig orienterede om en ny “Torslunde cafe” for ældre, der skal styrke det lokale fællesskab gennem hyggelige cafearrangementer i regi af Ældres Netværk. Cafeen kommer så vidt muligt til at foregå i konfirmandstuen fra kl. 14-16 hver anden tirsdag, og der vil være kaffe og kage.
 • Bylauget blev bedt om at klage til kommunen om, at der står haveaffald fremme på Torslunde Bygade, som bl.a. besværliggør færdsel.
 • Der blev orienteret om projektet Cykel uden alder, hvor der kommer til at stå en sofacykel på Torsbo, hvor man kan melde sig som pilot for at hjælpe ældre rundt på en cykeltur. Der er et introduktionsarrangement lørdag den 19. marts 13-15.
 • Wili orienterede om, at der laves en ny model for madteltet til Torslunde Festivalen. Man er meget velkommen til at melde sig, hvis man gerne vil deltage.
 • Torben orienterede om, at man drøfter behovet for buskørsel med kommunen.
 • Wili orienterede om, at der afholdes mandemarch igen i år efter samme model som sidste år.
 • Maria orienterede om foreningen om Torslundebørnenes Bæredygtige Landsbyhaver. Det har været sjovt at prøve at lave småhaver, så vi fortsætter med det. Foreningen dropper den ellers tildelte støtte, fordi det stiller for mange krav til deltagerne.  Det kommer til at køre videre, men ikke med en fast dag.
 • Vi prøver at høre kommunen om bedre græsslåning på shelterpladsen, hvor der ikke er blevet slået græs omkring shelterne.
 • Der afholdes affaldsindsamling igen i år den 17. april 2016, hvor vi håber, at alle støtter op. Affaldsindsamlingen i 2015 var den største succes nogensinde.
 • Der står en gravko på Torslundemaglevej. Politiet er orienteret om det, men den er endnu ikke fjernet. Der blev peget på, at det var farligt, når der ikke er belysning, og risiko for, at børn kunne lege på den.
 • Henrik orienterede om beskæringsgruppen på Torslundemaglevej.
 • Vandværksforeningen holder vandværkets dag den 29. maj for at sætte fokus på landsbyområdet.
 • På Torslundevej 79 står der en del af en lade, som det forventes, at kommunen vil bede om bliver fjernet.

 

Referat af bystævne den 22. marts 2015

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Oldermandens beretning – Evt. andre beretninger fra udvalg
 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent for kommende år
 5. Valg i henhold til vedtægterne (På valg er Skatmester Mogens Spang-Thomsen – modtager genvalg, Bymand Henrik Dybdahl – modtager ikke genvalg, Bymand Lars-Georg Rödel – modtager genvalg, 1. suppleant Niels Berendsen – modtager genvalg)
 6. Behandling af indkomne forslag (skal være Oldermanden i hænde senest den 12. marts)
 7. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

 • Charlotte la Cour blev valgt til dirigent. Hun konkluderede, at bystævnet var rettidigt indkaldt.

Ad 2. Oldermandens beretning  – Evt. andre beretninger fra udvalg

 • Der har i det seneste år  været et stort engagement i bystyret, med mange både ordinære møde, ad hoc møder og stor løbende korrespondance om forskellige sager. Oldermanden takkede Henrik Dybdahl, der ikke genopstiller, for hans indsats i bystyret.
 • Ditte Elsborg, Maria Schou og Helle Ranzau orienterede om arbejdet i Festudvalget. Grundlovsfest gik godt med flot fremmøde. Succesen gentages igen i år. Høstfesten var også meget vellykket, der havde været lidt færre deltagere, men til gengæld meget hyggeligt. Festudvalget opfordrede deltagerne i byestævnet til at melde sig til arbejdet, da der godt kan bruges flere hænder til det praktiske.
 • Der har været et væld af andre arrangementer i løbet af året: fastelavn, halloween, juletræstænding, Sankt Hans, energirådgivning, maling af byporte, havevandring, shelterarrangementer og loppemarked på Sofiehåb.
 • Der er blevet etableret “Torslundebørnenes bæredygtige landsbyhave”, og løbeklubben “Thors Løbere”, der har fået  stor opslutning fra både børn og voksne. Oldermanden nævnte endvidere, at der er blevet etableret en gårdbutik i landsbyen.
 • Bystyret har igen i år arbejdet med bevaring af landsbyens karakter. Der har bl.a. været stort fokus på sagen om nedrivning af Torslunde Bygade 17, med efterfølgende klage til Naturklagenævnet og politianmeldelse. Mange har følt sig krænket af opfattelsen af særbehandling og brud på regler i sagen, bl.a. ifm. en løbende stor terrænregulering.
 • Trods denne sag har der været et godt samarbejde med kommunen.
 • Der er store forventninger til den fremtidige etablering af en ny vej med cykelsti i begge sider, hvor projektforslaget nu er sendt i høring.
 • Vognmandsforretning på Torslundevej 79 ophørte, da der blev givet afslag på forsøg på forlængelse 5 år. Efterfølgende er der sket en udstykning af grunde.
 • I sagen om gadejorder blev der givet en orientering med udgangspunkt i et notat, der er skrevet til orientering af kommunen. I forhold til de opsatte rundskrivelser på lygtepæle mv. blev det slået fast, at det er kommunen, der finansierer den pågældende sag.
 • Der er et igangværende skovrejsningsprojekt ved Solhøj.
 • Bystyret arbejder meget med kommunikation på hjemmesiden og Facebook mv. Adam blev takket for indsatsen. Pga. et virusangreb skal kommentarer pt. godkendes på hjemmesiden.
 • I den kommende tid vil bystyret bl.a. arbejde på at få opsat en hjertestarter, Niels arbejder med et udvalg om et byhus, Wili Jensen er ved at etablere en indkøbsforening, og Helle planlægger en hilse på-kampagne.
 • Der var ingen spørgsmål til formandens beretning, der blev godkendt enstemmigt.

Læs Oldermandens beretning 2015

Ad 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab

 • Der har igen i år været et rekordkontingent. Der har været et relativt stort overskud, hvilket dog især skyldes forskydning af regnskabet for shelterpladsen.
 • Regnskabet blev godkendt.

Regnskab_Bylaug_2014Ad 4. Fastsættelse af kontingent for kommende år

 • Det blev besluttet at fastholde kontingentet uændret.
Ad 5. Valg i henhold til vedtægterne
 • Skatmester Mogens Spang-Thomsen blev genvalgt uden modkandidater.
 • Bymand Lars Georg Rödel blev genvalgt uden modkandidater.
 • Bymand Henrik Dybdahl modtog ikke genvalg. I stedet valgtes Daniel Ødegaard fra Ellekilde 13 uden modkandidater.
 • Førstesuppleant Niels Berendsen blev genvalgt uden modkandidater.
 • Den ene af de interne revisorer blev genvalgt.
 Ad 6. Behandling af indkomne forslag
 • Der var ingen indkomne forslag.
 Ad 7. Eventuelt
 • Landsbyhaver v/Maria og Helle: Der blev sidste sommer igangsat foreningen “Torslundebørnenes Bæredygtige Landsbyhaver”, som Helle Ranzau fik ide til, og der blev lavet forening og vedtægter. Konceptet er at børn skal lære lidt om havedyrkning på en bæredygtig måde. Også fællesspisning og fællesarrangmenter. Mødes hver tirsdag 16.30-17.30, hvor børnene leger, der er et lille oplæg – sidst om kartoflen. Haven anlægges på shelterpladsen, hvor der skal etableres plantekasser, jordvolde, regnvandsopsamling, opbevaringsskur og muldtoilet. Foreningen har fået 42.000 i støtte fra friluftsrådet,  hvor finansieringen er 75 pct. – til resten søges støtte fra kommunen og bylauget. Pt. er der seks familier med. Det koster 130 kr. pr. medlem, familieabonnement for 250 kr. Der sendes snarest en ansøgning til bylauget. Man kan finde mere information under netværk på Torslunde.dk eller på Facebook.
 • Stig: Godt at der er dannet en forening – det er det, der skal til for at få et byhus.
 • Indkøbsforening v/Wili. Opfølgning på brainstorm sidste år.  I første omgang for grus og jord. Bylauget står umiddelbart for betalingen. Læs mere om indkøbsforeningen her.
 • Ditte: Forslag om fællesindkøb af økologiske grønsager.
 • Rikke: Startet løbeklub – Thors løbere efter nytår, nu rykket over på shelterpladsen, fordi vokset så meget. 32 deltagere i dag. Hver søndag kl. 10. Flere ruter – en børnerute med billeder af dyr, de skal finde. Medalje og diplom når man har løbet fem gange. For voksne er der ruter tegnet ind af forskellig længde.
 • Henrik: Beskæring af frugttræer på Torslundemaglevej – har talt med gartner om det, og vil nu gøre det.
 • Nicolas: Stien i skoven er revet op. Opfordring til at bylauget at tage fat i kommunen om de fælles stier. Også problem med stien ved marken overfor grusstien. Også problem med mange skader.
 • Johnny: Meget affald alle vegne – og ikke mindst fra Netto. Bede kommunen om at gøre rent på linje med Ishøj centrum. Også opfordring om at samle affald op. Naturfredningsforeningen: Diskussion om randzoneloven, og opfordring til, at Benzondal omlægger til økologisk landbrug. Regnvand – kan bruges til meget forskelligt. Johnny skriver lidt ud om det på vores hjemmeside.
 • Adam: Hjemmesiden: Virusangreb, fordi åbnet for kommentarer med billeder, alt måtte slettes, for efter angrebet kom der virus ind overalt. Genetableret med nyt design – bl.a. med meget mere direkte indlejring af Facebook-siden, som Bente har oprettet.
 • Wili: Arrangeret en march den 20. juni på 14 km fra Tranegilde over Ishøj Landsby til Torslunde.
  Marchen afsluttes med spisning på shelterpladsen.
  Marchen har en gruppe på Facebook.
 • Stig: Spørgsmål om Kløverstien fra Solhøj til Høje Tåstrup Kommune. Møde med kommunen – forslag om børnenes sikkerhed på vej til skolebussen, hvor man i Solhøj er nødt til at gå i kørebanen. Muligheden for drøftelser om et fortov drøftes med kommunen. Der bliver lavet pensionistcafeer ligesom ved Ishøj Strand.
 • Birthe: Kommunen bør feje fortovene pga. meget jord. Ved Ellekilde er rydning af fortovene tydeligvis opgivet af kommunen.
 • Niels: Blev genvalgt som formand for vandværket. Program med forskellige arrangementer. Der blev sat en hjertestarter op der – dog låst inde. Ditte har nøglen. Der har været ild i deres carport, bor pt. i Tåstrup, skal have renoveret huset. Tak for mange tilkendegivelser af støtte.
 • Nicolas: Vandet i branddammen er meget lavt, hvilket nok skyldes at der er pumpes andre steder.
 • Stig: Der er også en hjertestarter ved Solvej.
 • Karsten: Kirken vil også gerne medsponsorere en hjertestarter og stille plads til rådighed.
 • Maria: Forslag om at få integreret de nye udstykninger og Ellekilde gennem stier, så byen hænger bedre fysisk sammen. Der er ikke pt. en velfungerende grundejerforening i Ellekilde. Her kunne man arbejde for en sti ned til skoven.
 • Der blev stillet spørgsmål om mobil- og bredbåndsdækning. Bystyret svarede, at man har skrevet til selskaberne og kommunen om det. Både mobildækningen og bredbåndsdækningen er dog blevet bedre i det seneste år.

Torslunde Bygade spærres (igen)

Vi har modtaget følgende besked fra kommunen:


Vi har i dag givet tilladelse til, at Torslunde Bygade midlertidigt afspærres ud for nr. 15 til 19. Desuden etableres der et midlertidigt standsnings- og parkeringsforbud på vejen.

 Entreprenøren skal nu i gang med næste etape af byggeriet. Der er givet tilladelse til, at der kan holde en mobilkran ud for ejendommen, og der er givet tilladelse til et midlertidig et standsnings- og parkeringsforbud, således at lastbilerne kan komme frem til byggepladsen med elementer.

 Der er vedhæftet en skilteplan som viser hvor der afspærres, samt hvor der etableres standsnings- og parkeringsforbud.

 Der givet tilladelse til afspærring fra onsdag den 4. februar kl. 15:00 til fredag den 6. februar kl. 15:00

 Afspærring og skiltning er godkendt af politiet.

Torslunde Bygade spærret for gennemkørsel

Vi har modtaget følgende fra kommunen:

Til Torslunde Bylaug

Vi har her til morgen givet tilladelse til, at Torslunde Bygade midlertidigt afspærres ud for nr. 15 til 19. Desuden etableres der et midlertidigt standsnings- og parkeringsforbud på vejen.

Der er i forbindelse med opførelsen af et nyt hus på Torslunde Bygade 17 givet tilladelse til, at der kan holde en mobilkran ud for ejendommen, og der er givet tilladelse til et midlertidig et standsnings- og parkeringsforbud, således at lastbilerne kan komme frem til byggepladsen med elementer.

Der er vedhæftet en skilteplan som viser hvor der afspærres, samt hvor der etableres standsnings- og parkeringsforbud.

Der givet tilladelse til afspærring fra torsdag den 18. december kl. 6:00 til fredag den 19. december kl. 15:00

Afspærring og skiltning er godkendt af politiet.

Vi er opmærksomme på, at opførelse af hus på en smal vej som Torslunde Bygade er en udfordring for både entreprenører og jer beboere, og er der bemærkninger eller spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig.

Torslunde Bygade

Med venlig hilsen

Leif Kronblad
Vejingeniør

Direkte 43 57 77 69
Mobil 24 59 67 44
Email LEI@ishoj.dk

Kommuneplan

Kære Torslundere

Jeg har fået en hel flok links til ny kommuneplan. Jeg orker ikke at downloade dem alle – God læsning i de mørke vintertimer:-)

– Torben Mandrup


Dato: d. 27. november 2014

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 2737498
Kommune: Ishøj
Plantype: Kommuneplan
Planstatus: Vedtaget
Plannavn: Kommuneplan 2014

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 10. marts 2014
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 12. maj 2014
Ikrafttrædelsesdato: d. 27. november 2014
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2737498&plantype=11&status=V


Dato: d. 27. november 2014

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 2453760
Kommune: Ishøj
Plantype: Kommuneplantillæg
Planstatus: Aflyst
Plannavn: VVM for HOFORs regionale vandindvinding

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 1. juli 2013
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 27. september 2013
Ikrafttrædelsesdato:
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2453760&plantype=12&status=A


Dato: d. 27. november 2014

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 2136393
Kommune: Ishøj
Plantype: Kommuneplantillæg
Planstatus: Aflyst
Plannavn: Kommuneplantillæg nr. 3

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 11. februar 2013
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 8. april 2013
Ikrafttrædelsesdato: d. 4. juni 2013
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2136393&plantype=12&status=A


Dato: d. 27. november 2014

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 1424199
Kommune: Ishøj
Plantype: Kommuneplantillæg
Planstatus: Aflyst
Plannavn: Kommuneplantillæg nr. 2

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 9. september 2011
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 4. november 2011
Ikrafttrædelsesdato: d. 16. december 2011
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=1424199&plantype=12&status=A


Dato: d. 27. november 2014

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 1218521
Kommune: Ishøj
Plantype: Kommuneplan
Planstatus: Aflyst
Plannavn: Kommuneplan 2009

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 21. august 2009
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 16. oktober 2009
Ikrafttrædelsesdato: d. 18. december 2009
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=1218521&plantype=11&status=A


Dato: d. 27. november 2014

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 2329109
Kommune: Ishøj
Plantype: Kommuneplantillæg
Planstatus: Aflyst
Plannavn: Kommuneplantillæg nr. 4

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 28. juni 2013
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 23. august 2013
Ikrafttrædelsesdato:
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2329109&plantype=12&status=A


Dato: d. 27. november 2014

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 2250860
Kommune: Ishøj
Plantype: Kommuneplantillæg
Planstatus: Aflyst
Plannavn: Kommuneplantillæg nr. 5

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 12. april 2013
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 12. juni 2013
Ikrafttrædelsesdato: d. 19. september 2013
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2250860&plantype=12&status=A


Dato: d. 27. november 2014

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 1424037
Kommune: Ishøj
Plantype: Kommuneplantillæg
Planstatus: Aflyst
Plannavn: Kommuneplantillæg nr. 1

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 9. september 2011
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 4. november 2011
Ikrafttrædelsesdato: d. 6. december 2011
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=1424037&plantype=12&status=A

Åløb – Svar fra kommunen

I forlængelse af møde med kommunen, har vi fået følgende svar angående Åløbet:

Lille Vejleå, der løber nedenfor Torslunde Landsby, er registreret som et beskyttet vandløb, der er fastsat miljømål for i de statslige vandplaner. Vandløbet er flisebelagt på en ca. 3 kilometer strækning fra golfbanen til umiddelbart vest for Torslunde Landsby. Fliserne er anlagt af Københavns Vandforsyning i 1907-1914 for at sikre grundvandsindvindingen mod indtrængende forurenet åvand. I dag er flisernes beskyttende funktion overflødig, og fokus er rettet mod at skabe et naturligt vandløb, der kan være et godt levested for fisk og dyr tilknyttet vandmiljøet. Som en konsekvens heraf har Ishøj Kommune i forbindelse med den aktuelle vandplanproces oplyst Naturstyrelsen om potentialerne for at skabe et mere naturligt forløb af Lille Vejleå, bl.a. ved at fjerne fliser på den omtalte strækning. Naturstyrelsen har d. 10. oktober i brev til Ishøj Kommune svaret tilbage, at forslagene til indsatser i Lille Vejleå vil indgå i Regeringens samlede overvejelser om det endelige indsatsniveau og økonomisk ramme for vandløbsindsatsen.
Ishøj Kommune afventer derfor det nye forslag til statslig vandplan, der muligvis vil indeholde vandløbsforbedrende indsatser i Lille Vejleå. Optages Lille Vejleå som en del af indsatsprogrammet i vandplanen vil indsatserne være statsligt finansieret. Forslaget til vandplan sendes i offentlig høring senest d. 22. december 2014.

IMG_4527

Møde med kommunen

Da vores hjemmeside var nede, blev nedenstående referat aldrig smidt på hjemmesiden. Beklager forsinkelsen!

Det er et referat af vores seneste møde med kommunen (Borgmester og Teknisk Direktør):

Torslundevej
Der er lavet forprojekt på fornyelse af Torslundvej. Ny afvanding og forbedret trafiksikkerhed. Projektet er på budget for 2016/17.

Byhus
Torslunde Bylaug, ønsker mulighed for at gennemføre aktiviteter – herunder Landsbyhave – i et Byhus, som tidligere drøftet. Vi drøftede muligheden for at købe et ‘almindeligt’ hus sammen med kommunen og give det status af forsamlingshus. Denne model er kendt fra Ishøj landsby. Borgmesteren var bestemt ikke afvisende og vi går videre med modellen. Horskær undersøger mulighederne og skaber eventuel kontakt til anden del af forvaltningen.

Forvaltning af lokalplaner
Bylauget gav udtryk for at sagen omkring TB17 havde skabt en mistillid i forhold til forvaltning af lokalplanen. Det blev taget til efterretning. Der barsles med en revideret udgave af lokalplanen for området. Vi pointerede at, der ikke er noget galt med intentionerne i den eksisterende lokalplan, men mere måden hvorpå den bliver forvaltet. Såfremt der kommer en ny udgave, skal den måske indeholder stramninger for antallet af dispensationer i en enkelt sag, samt måske en differentieret beregning af bebyggelsesprocenter. Før ændring af lokalplan bliver den sendt i høring og tilhørende borgermøde i byen.

Torslunde-børnenes bæredygtige landsbyhave
Kommunen havde ikke hørt om projektet. Kommunen vil gerne støtte Torslundes foreningsliv, hvad enten det sker i Bylaugs-regi eller ej. Med hensyn til jorden, ser de ingen restriktioner i forhold til jord på den nordlige side af Torslundevej (i modsætning til etablering af Byhus).

Gadejorde – Opfølgning
Retssagen er igen blevet udskudt til april 2015. Det er IKKE som anført af modparten, på grund af en procedurefejl fra kommunens side. Det er alene rettens ansvar.

Åløb – Lille VejleÅ
Betonen i Lille Vejleå smuldrer. Horskær vil undersøge forholdene omkring åen – blandt andet om det overhovedet er en å!

Mvh Torben Mandrup (Oldermand)

Nye muligheder for netværk og debat på torslunde.dk

På bystævnet i år var der stor efterspørgsel efter, at torslunde.dk kunne blive endnu mere aktiv med flere netværk, diskussioner og aktivitet. Der blev vedtaget et beslutningsforslag, som skulle forbedre netværksmulighederne med bl.a. udload af billeder for alle. Hjemmesiden er derfor blevet udvidet med flere muligheder for at deltage og mulighed for, at alle kan uploade billeder til opslagstavle, netværk og i kommentarer. Der er nu bl.a. følgende muligheder:

 • Opslagstavlen: På opslagstavlen kan alle lave opslag, hvor der nu også som noget nyt er mulighed for at tilføje billeder. Opslaget oprettes ved at gå ind på opslagstavlen og scrolle ned til bunden af siden. De seneste opslag på opslagstavlen kan ses i menufeltet ude til højre – lige under arrangementerne.
 • Netværk: Hjemmesiden stilles til rådighed for oprettelsen af netværk med relation til Torslunde. Se punktet netværk i menuen ovenfor. Indtil videre er der oprettet netværket Høns i Torslunde og netværket Shelters. Det er nu muligt for alle at indsætte billeder under de enkelte netværk. Administratoren af netværket kan desuden få brugernavn til at redigere direkte på hjemmesiden Hvis du har lyst til at få oprettet et nyt netværk, så skriv til mig på webmaster@torslunde.dk.
 • Kommentarer: Alle har mulighed for at skrive kommentarer til alle indlæggene på hjemmesiden (dvs. nyhederne der ligger på forsiden) og til alle de forskellige faste sider på torslunde.dk (dvs. bl.a. siderne der kan ses i menuerne øverst). Man skriver kommentarer under indlæggene ved at udfylde feltet “Skriv et svar”. De seneste kommentarer kan ses i menufeltet ude til højre under overskriften “Nye kommentarer”.
 • Facebook: Torslunde Landsby og Sogn har en aktiv hjemmeside på Facebook. Hvis du ikke selv er på Facebook, kan du også finde indlæggene her på siden. Se punktet Facebook i menuen ovenfor eller gå ind på siden: www.torslunde.dk/facebook. Der er også link til originalsiden hos Facebook, hvor du også kan se billeder og lave indlæg. På Facebook er der også en række netværk, som vedligeholdes af folk i byen.

God fornøjelse!
Webmaster Adam

Brainstorm til Bystævnet marts 2014

Til bystævnet den 16. marts 2014 blev der brainstormet ved alle bordene under det efterfølgende arrangement. Nedenfor kan man i uredigeret form se de mange forslag, som blev skrevet ned, og som bystyret vil arbejde videre med i det kommende år.

Diskussion af mulighederne for et byhus i Torslunde

– Leje Håberdetgårds store røde lade som byhus

– Lektiehjælp på tværs af børnefamilier

– Løbeklub med efterfølgende madarrangement hver anden uge

– Fredagsbar

– Dart

– En månedlig, hvor grillen tændes

– Læseaften med diskussion

– Interessegrupper om håndværk, strikke mv.

– Plantebyttedag

– Foredrag, kulturarrangementer

– Vinsmagning

– Åbent hus et par gange om måneden evt. med fællesspisning

– Folkekøkken, hverdagsmad der laves på skift

– Få Henrik til at bygge en “lade” ved siden af boldbanen

– Købe et telt med tilbehør som byhus

– Festlokale

Hvad kan vi ønske os i Torslunde:

– Torslundevej mellem byportene, bedre “bump” med cykel/gangsti på den sydlige side af vejen (vejen skal

rykkes lidt mod nord)

– Åen skal fritlægges (se vanddirektiv)

– Havebesøg med “Åben have”

– Hjertestarter

– Hilse på kampagne

– Telebus til Torslunde – kommunen kan søge om tilskud fra “yderpulje” til at vurdere bæredygtigheden, tal med Marie

– Vi skal forskønne byen – Fælles fodslaw ryd op!

– Bilerne skal kunne stå på parcellerne

– Gymnastik i Torslunde

– Sammenhængende vandreruter

– Motionstationer på løberuten

– Motionsstationer på boldbanen

– En petanquebane

– Købe grunden ved siden af Sofiehåb til fælleshus

– Fælleshus på kirkejord vest for byen

– Ungeaktiviteter, en “ung i haven dag”

– Ungejobportal på hjemmesiden, evt. strygning, bilvask, vinduespudsning, græsslåning, indkøb, male plankeværk, gøre rent mv.

– Beplantning /hygge omkring boldbanen

– Eget postnummer

– Vikingetelt som kan lejes/lånes

– Indkøbsforeninger, hønsefoder, træpiller osv.

– Sorteringsskraldecontainer

– Flere herrefrokoster

– Afholde brainstorm-session for hvilke aktiviteter vi kan stable på benene for byens teen´s/unge

– Omgangskodeks, hils på hinanden og spørg hvem er du?

– Projekt- programforløb med vilde/særlige aktiviteter for de unge i byen

– Et torv med platantræer

– Thorsbo kultur og medborgerhus i vandværket

– Ollekolle for byens ældre

– Sladrebænk

– Skurvogn, campingvogn, togvogn eller bus til byens teens & teenagere

– Kommende bystævne afholdes i kirken og maden indtages i konfirmandstuen

– Hjemmeside køb og salg med billeder/passe dyr ved ferie mm.

– Frivillig database i forhold til fælles arrangementer: hvad kan jeg, hvad vil jeg, hvilket arrangement

– Solcellelaug på kirkemarken