Kategoriarkiv: Bystyre

Referat af bystyremøde 09-01-2023

 1. Økonomi v. Dorte 
  Vi ender med et underskud på ca. 6000 kr. i det forgangne år. 
 2. Velkommen til dagens gæst: Adam – som hjælper bystyret med hjemmeside og nyhedsbreve. 
 • Adam gør status på opgaverne og samarbejdet.  
  Der er ca. 135 abonnenter på nyheder fra hjemmesiden, samarbejdet er godt, men kan effektiviseres
 • Hvad fungerer godt/dårligt? Hvad kan gøres bedre/nemmere?
  Det ville være godt, hvis alle eller flere af medlemmerne af bystyret kunne lægge opslag på hjemmesiden.
 • Drøftelse af ønsker til hjemmesiden – hvad er muligt at lave nemt/hurtigt? 
  Kirsten arbejder sammen med Adam om at ændre på menupunkterne.
 • Drøftelse af automatisk tilmelding til nyhedsbrevene ved indmelding i bylauget. 
  Vi mangler en procedure, der beskriver hvordan nye medlemmer af bylauget bliver tilmeldt nyhedsbrevet.
 • Hvordan har vi styr på GDPR ift. til-/framelding til nyhedsbrev? 
  Adam har udarbejdet et forslag til privatlivspolitik, den bliver sendt ud med referatet. Adam skal fast inviteres på det første møde hvert år.
 1. Gennemgang af udestående punkter fra seneste bystyremødereferat (vedhæftet her): 

Gennemgang af referat og ”to-do-punkter”. Husk sidste afsnit i referatet med liste over udestående punkter. 

Udvalgte punkter fra referatet gennemgås særskilt i nedenstående punkter. 
Opfølgningspunkter gennemgået:
Diskussion vedr. Born Fibers efterladenskaber. Kirsten afventer oversigt.
– Møde på vej i legepladsgruppen – Dorte har kontakten.
– I marts omdeles medlemskort – Dorte, Helle og Morten går videre med det.
– Der skal følges op på vand på engen ved pumpestationen. Kirsten sender billede til Niels,
  der går   videre med sagen.
– Der arbejdes på tre naturvidenskabelige foredrag i dette år. Dorte booker lokale.

 1. Status på transformerstationen. 
 • Høringsprocessen i første offentlighedsfase vedr. placering B er afsluttet (7.11-05.12).  
 • Bylauget har indsendt to høringssvar – der er endnu ikke noget nyt. 

o    Status kan følges her: https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering/igangvaerende-miljoevurderinger/transmissionsanlaeg-til-opkobling-af-vindenergi-ved-bornholm/ 

o    Ny høringsproces følger i februar vedr. placering A. 
Bystyret synes det peger på at placering bliver i det nordlige område, men der er usikkehed omkring, hvor sagen ligger lige nu. Ole undersøger om Høje-Tåstrup har ændret holdning til placering i nærheden af Race Hall.

5.    Planlægning af bystævne.

 • Dato/indkaldelse/hvem er på valg/vedtægtsændring.
  Der arbejdes på at afholde bystævne d19.3. kl. 13-14.30. Dorte tjekker lokale. Dorte, Niels, Morten og Bjarke er på valg og vi mangler en suppleant. Der skal udarbejdes et forslag til vedtægtsændringer vedr. pensionist-rabat. Bjarke undersøger vedr. smørrebrød og måske vin/øl.
  Kirsten sender indbydelse ud.

6.    Input fra borgere til drøftelse

o    Johnny Petersen: ønsker regler for affyring af fyrværkeri i byen indskærpet. Se hans skriv her: https://torslunde.dk/opslagstavlen/
Bystyret sørger for, at der hvert år sendes en opfordring ud hvert år inden nytår, så alle er orienteret om traditioner og regler.

 • Niels Meldgaard (formand for Thorsbro Vandværks Museumsforening) vil høre om bylauget kan se perspektiver i Vandværksengen. Evt. i et samarbejde med kirken/museumsforeningen/bylauget. Museumsforeningen ønsker at bevare pumpehuset på Vandværksengen og vil vist gerne have engen “aktiveret”. 
  Bystyret kan godt se, at der måske er nogle muligheder i det gamle pumpehus.
 • Arne Jakobsen: er utilfreds med, at bylauget i seneste referat skrinlægger indsats vedr. varmeløsning og internet. Se vedhæftede uddrag af mailkorrespondance.
  Bystyret kontakter kommunen, kommunikation er ikke god nok – ikke mindst set i forhold til den sidste udmelding om byrådets vedtagelse af udrulning af fjernvarme. Ole går videre med sagen.  
  Der har været dialog med Born Fiber, de er gået fra et tilbud på 20 m til 30 m i forhold til forbindelsen til huse. De er ikke rykket på at komme med yderligere tilbud på et abonnement.
 • Henvendelse vedr. skateboardbane på shelterpladsen
  Banen er oprindelig bygget af Torben Mandrup. Bystyret har henvendt sig til ham og vi må gerne fjerne den.
 1. Planlægning af dato for næste bystyremøde. 

Næste bystyremøde d. 27.2 kl. 19 hos Kirsten.

 1. Eventuelt 

Send et høringssvar om transformerstationen i vores grønne områder – frist mandag den 5. december

Miljøstyrelsen efterlyser idéer og forslag (=høringssvar) til, hvad der skal undersøges i den miljøkonsekvensrapport, som skal laves inden der kan træffes endelig beslutning om placering af ny, stor transformerstation i Solhøj.

Bylauget har i dag sendt to høringssvar med en række af forslag til, hvad der skal undersøges i miljøkonsekvensrapporten. Især opfordrer bylauget til, at Energinet kigger på helt alternative placeringer, som skåner det åbne landskab, kildepladserne og naturgenopretningsprojekterne omkring Solhøj.

Du kan nå at give dit besyv med ved at sende en mail med dine idéer, forslag og spørgsmål til Miljøstyrelsen på mst@mst.dk. Det behøver ikke være mere end et par få linjer. Miljøstyrelsen skal modtage dit input senest på mandag.

Hvis du vil have inspiration til dit høringssvar, kan du finde det i bylaugets to høringssvar, som er vedhæftet her. Du er velkommen til klippe og kopiere herfra, hvis det matcher med noget af det, som du har på hjerte.

Referat af bystyremøde 13-06-2022

1. Økonomi v. Dorte
Den eneste opdatering til økonomien er, at der er brugt 3000 til festivalen og 7500 til et nyt telt. Der søges om midler fra §18 puljen i kommunen til nyt telt.

2. Opfølgning på Grundlovsfesten v. alle.
Grundlovsfesten var et godt arrangement, der var et flot fremmøde, men der skal arbejdes for at få flere hænder til opstilling. Vi var glade for det nyindkøbte telt, det aftales at lejen skal sættes i vejret til 350 kr., så der langsomt genereres midler til løbende udskiftning af teltet.

3. Opfølgning på referat fra seneste bystyremøde v. alle (vedhæftet her)
Der skal følges op på pkt. om bedre internetløsning i Torslunde. Morten, Helle og Dorthe er i gang med materiale til uddeling for at hverve flere medlemmer til bylauget.

Information om fjernvarme:
Borgere i Torslunde har efterlyst en samlet plan for, hvordan byens husstande kan overgå til grøn varme for dermed at sikre, at byens borgere ikke realiserer hver deres løsning, hvis der var mulighed for at effektivisere/spare ved hjælp af en fælles løsning. Folketinget har i dette forår besluttet, at kommunerne i løbet af indeværende år skal udarbejde planer for, hvordan borgerne kan skifte til grøn varme. Det indebærer blandt andet, at alle husejere med gas- eller oliefyr inden nytår vil modtaget et brev fra kommunen, der skal anvise, hvordan borgerne bedst planlægger udskiftning af gas- og oliefyr. Det betyder konkret for Torslunde, at vi afventer kommunens planer og anvisninger. Når disse foreligger, vil bylauget eventuelt tage initiativ til et lokalt borgermøde, hvor kommunens planer specifikt for Torslunde kan blive klargjort.

Ind til da anbefaler bylauget, at byens borgere orienterer sig nærmere:

Legeplads
Der er lavet et borgerforslag om etablering af legeplads i Torslunde, det opfordres til at man går ind og klikker på linket for at bakke op om det. Det kan man via dette link: https://ishoj.dk/borger/demokrati/borgerforslag/?msclkid=9bbd3bdca84c11ec8767d8decec657ef


Kirsten udsender datoer om foredrag om naturvidenskab til efteråret.
Læs mere her: https://ofn.au.dk/sted/ 

Infrastrukturplan er i proces, den forventes klar til næste møde.

Projekt Lille Vejleå. Læs i vedhæftede fil om projektet om flytning af åens nuværende placering, samt fjernelse af betonkanten.

4. Status på hjemmesiden v. Kirsten
Hjemmesiden skal ændres på længere sigt, der er allerede ryddet op i punkterne.
Alle kommentarfelter er fjernet, fremover kan man sende kommentarer eller spørgsmål  til: bystyret@torslunde.dk.
Man kan også kommunikere via bystyrets facebookside.

5. Snak om Torslunde Årshjul v. alle
Der skal udarbejdes et årshjul, vigtigt at vi får koordineret aktiviteterne, så de ikke falder oven i hinanden.

6. Planlægning af høstfest v. alle
Høstfesten holdes endnu en gang på Håberdetgård d.27.8. Nærmere information følger.

7. Planlægning af dato for næste bystyremøde
Næste møde afholdes 22.08.22 kl. 19 hos Kirsten

8. Eventuelt:

 • Vedligehold af byens grønne områder (jf. mail fra Helle) Det blev aftalt, at vi henvender os til kommunen, og beder dem om at leve op til deres opgave om at vedligeholde arealerne. Skrivelse til kommunen vedhæftet.

Sti i Solhøj: privat grund eller fælles vej
Bylauget undersøger hvorvidt der er offentlig adgang til stien mellem Thorsbrovej og Solhøjvej.

Referat af bystyremøde 19-04-2022

Tidspunkt: kl. 19.00 – 21.00

Sted: Hos Kirsten

Deltagere: Dorte, Bjarke, Kirsten, Helle, Niels; Wili

Not there: Morten, Ole

 • Opgaver der skal tages action på er markeret iht. farvekoderne herover for den, som har opgaveansvaret. 
 • Fælles opgaveansvar er markeret med denne muntre farve.

Økonomi

 • Dorte gennemgik statusregnskab pr. 18. april. Der er totalt indtægter på kr. 21.000 og udgifter på kr. 11.311. Der er fortsat en række større udgiftsposter for året, som ikke er disponeret i regnskabet (herunder sponsorat til Mandemarch og Torslunde Festival mv.)

Opfølgning på bystævnet (og referat fra bystævnet)

 • Bystævnet havde stort fremmøde på ca. 70 medlemmer, hvilket er meget positivt.
 • Traktementet til bystævnet var dyrere end normalt, men der er bred enighed i bystyret om at traktementet understøtter bylaugets arbejde og byens sociale fællesskab.
 • På bystævnet blev følgende konkrete sager præsenteret/foreslået:
 1. Alternativ internetløsning

Mange husstande har dårlig internetforbindelse. Bystyret – under Bjarkes ledelse – sigter efter at præsentere forslag til ny internetløsning indenfor det kommende halve år. 

 • I mellemtiden arbejder Dorte og Morten på at få flere af byens borgere med om bord i bylauget, så vi står stærkere ift. forhandlinger med internetudbydere og ift. den efterfølgende udrulning. I løbet af foråret uddeles flyer med opfordring til at blive medlem af bylauget (se bullet nr. 2 under afsnit om ”Stærkt bylaug”).
 1. Fælles, alternativ varmeløsning

Mange husstande står overfor at skulle finde ny opvarmning som led i den grønne omstilling. Bystyret undersøger mulighed for fælles varmeløsning. Ishøj Kommune arbejder på en plan, som nu accelereres af regeringens nye udspil, som kræver, at husstande, der opvarmes af naturgas, skal have besked om alternative muligheder inden årets udgang. Kirsten og Ole følger op på dette.

 1. Diverse
 • Bylaugsmedlemmer med mindre børn kan have svært ved at deltage i bystævnet. I den forbindelse er bystyret blevet opfordret til at overveje børneaktiviteter ifm. bystævnet. Bystyret har besluttet ikke at prioritere børneaktiviteter på bystævnet, men lægger i stedet vægt på at understøtte de øvrige børnevenlige arrangementer i byen og vil derforuden arrangere livestreaming af fremtidige bystævner for borgere, der ikke kan deltage.
 • Bystyret fremsætter til næste bystævne forslag til vedtægtsændring, som vedrører præcisering af kontingentbetalingerne: borgere der kvalificerer til reduceret kontingent for pensionister er ansvarlige for at forhåndsinformere bystyrets kasserer, når den reducerede kontingentbetaling skal træde i kraft. Den reducerede kontingentbetaling vil ikke have tilbagevirkende kraft. 
 • På bystævnet blev nedsat en arbejdsgruppe under bystyret, som har til opgave at udpege en mulig placering for en legeplads. Lars Nejrup indgår i gruppen. Arbejdsgruppen refererer til Ole. Gruppen har brug for nærmere retningslinjer og Kirsten og Ole følger op.

Status på Ring 5 og transformerstationen i Solhøj

 • Kirsten orienterede om stort gennembrud i Ring 5-modstandsarbejdet. Den længe ventede forundersøgelse af Ring 5 er netop blevet offentliggjort og Venstre har i den forbindelse udmeldt, at de skifter holdning og nu støtter en ophævelse af de reserverede arealer til Ring 5 (transportkorridoren). Det betyder, at der nu er klart flertal i Folketinget for ophævelse af korridoren. Gennem arbejdet i foreningen Nej Til Ring 5 arbejdes der nu på at udnytte flertallet til at få ophævelsen effektueret. Specifikt arbejdes på at sikre opbakning til ophævelsen i Socialdemokratiet, så processen kan speedes op. Alternativt kan processen strække sig over en meget lang periode – det skaber usikkerhed om det nyvundne flertal og kan yderligere kompliceres af et folketingsvalg.
 • Energinet har informeret lodsejerne i Solhøj om, at man påbegynder miljøundersøgelserne af området ifm. en mulig placering af transformerstation for el fra Energiø Bornholm. Der foretages ikke miljøundersøgelser i andre områder, hvilket peger på, at Solhøj reelt allerede er valgt til transformerstationen. Bylauget skriver høringssvar til Energinet, når tiden kommer dertil. 

Status på Offentlige Foredrag i Naturvidenskab

 • Bystyret har dette forår lanceret livestreaming i konfirmandstuen af Århus Universitets foredragsrække Offentlige Foredrag i Naturvidenskab.
 • Foredragene har været godt besøgt med mellem 10-20 deltagere pr. gang.
 • Bystyret vil gerne fortsætte foredragsrækken i efteråret, men efterlyser hjælp til at bistå med afviklingen. Dorte og Kirsten afvikler forårets sidste foredrag den 26. april, hvor deltagerne opfordres til at give en hånd med til afvikling af foredragsrækken i efteråret.
 • Kirsten kontakter Menighedsrådet og anmoder om lån af Konfirmandstuen til foredragene i efteråret og foreslår desuden at bylaugets betaling for lån af Konfirmandstuen går til etablering af internetforbindelse og indkøb af lærred/projector/højttaler.

Status på idékataloget

Samlet infrastrukturplan

 • Liste over emner til en samlet infrastrukturplan for Torslunde/Solhøj blev gennemgået. Emner er indsamlet fra borgerinput og input fra bystyremedlemmer. 
 • Kirsten afstemmer listen med Ole for at afklare eventuelle sammenfald med igangværende projekter i kommunen
 • Kirsten udarbejder forslag til den endelige plan og sigter efter at kunne præsentere den på næste bylaugsmøde.
 • Bjarke slog et slag for Flextrafik-appen, som måske er ukendt for de fleste borgere. Appen giver alle borgerne adgang til at booke taxakørsel, som i en del tilfælde vil være konkurrencedygtig ift. almindelige taxapriser.

Spændigt fællesskab

 • Helle har foreslået et fællesspisningsarrangement a la Torslunde Folkekøkken. Forslaget blev bakket op. 

Skønne byrum

 • Niels har igen haft kontakt med HOFOR og presser fortsat på for at få færdiggjort oprydningen efter etablering af den nye vandledning fra Solhøj. 
 • HOFOR er lydhøre overfor vores ønsker – herunder også udbedring af våde områder på stien, hvor dræning til åen ser ud til at være beskadiget. 
 • Niels oplyste, at kommunen nu har sikret afmærkning af offentlig sti til åen langs hans grund. Niels undersøger om kommunen har yderligere planer ift. stien.
 • Kirsten kontakter Christian Lerche (ejer skoven på den anden side af åen) for at forhøre sig om stierne og eventuelt behov for skiltning. 

Stærkt bylaug

 • Dorte og Morten har lavet et fantastisk stykke arbejde med at lave overblik over medlemmer og potentielle medlemmer af bylauget. Der er 195 husstande i bylaugets geografiske område, hvoraf 90 er medlemmer af bylauget.
 • Dorte og Morten laver udkast til flyer som uddeles til potentielle bylaugsmedlemmer mhp. at samle flest mulige medlemmer til en fremtidig alternativ internetløsning i byen. 

Næste bylaugsmøde

 • Næste bylaugsmøde afholdes den 13. juni kl. 19 hos Kirsten.
  • Faste agendapunkter: status økonomi, status idékatalog, opfølgning på seneste referat.

Referat af bystyremøde 28-02-2022

Dato:         28.02.2022

Tidspunkt:   kl. 19.30 – 20.15

Sted:          Teams

Deltagere:   Dorte, Morten; Bjarke, Kirsten, Niels

Not there:   Helle, Wili, Ole

 • Opgaver der skal tages action på er markeret iht. farvekoderne herover for den, som har opgaveansvaret.
 • Fælles opgaveansvar er markeret med denne muntre farve.

Planlægning af bystævne 06.03.2022 kl. 13 i konfirmandstuen

Følgende agenda er besluttet:

Morten skriver referat

 1. Valg af dirigent (Charlotte La Cour er forhåndsbriefet).
 2. Oldermandens beretning v. Kirsten 
  1. Status på bylaugets arbejde og planer for den kommende bylaugsår
   1. Afholdte arrangementer
   1. Status på bylaugets aktiviteter
   1. Orientering om Energiø Bornholm og konsekvenser for Torslunde 
   1. Orientering om Ring 5 
   1. Nyt fra kommunen
 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab v. Dorte
 4. Fastsættelse af kontingent for kommende år v. dirigenten
  1. Bystyret indstiller til fastholdelse af nuværende kontingent på kr. 250 pr. husstand og kr. 200 for pensionister
 5. Valg i henhold til vedtægterne
  1. Bymænd: Helle, Ole, Niels og Kirsten er på valg; alle modtager genvalg 
  1. Revisorer: Søren Sophiehåb er på valg; modtager genvalg)
 6. Behandling af indkomne forslag
  1. Ester Engle har forslået deltagelse af Dansk Ornitologisk Forening på bystævnet. Bystyret foreslår at foreningen i stedet deltager på bylaugsmøde.
 7. Eventuelt
  1. Orientering om planer for Kirkeskoven v. menighedsrådsformand Karsten
  1. Planer for byens internet v. Bjarke 
  1. Nedsætning af nye arbejdsgrupper under bylauget: 
   1. Legepladsarbejdsgruppe (forslag til placering skal være på plads inden 1. april for at komme med i budget 2023). 
   1. Etablering af Grønne Nabofællesskaber v. bylaugsmedlem Marie Johansen 

Følgende er besluttet om praktikken ifm. bystævnet:

 • Dorte holder styr på tilmeldingsliste: pt. 57 tilmeldinger
 • Dorte har lavet opgørelse over antal bylaugsmedlemmer: pt. 83 medlemmer
 • Morten står for indkøb af mad (ost, pølse, brød) til bystævnet. Budget på kr. 100 pr. deltager er godkendt.
 • Niels står for indkøb af vin.
 • Kirsten står for indkøb af øl og vand.
 • Alle mødes til klargøring af konfirmandstuen kl. 12 (Dorte har nøgle).

Næste bylaugsmøde

 • Kirsten udsender Doodle til næste bylaugsmøde, når det nye bystyre er konstitueret efter bystævnet.
 • Kirsten udsender agenda nogle dage før mødet:
  • Faste agendapunkter: status økonomi, status idékatalog, opfølgning på seneste referat.
  • Ad-hoc agendapunkter: byhus, legepladsgruppe, lokation for høstfest.