Kategoriarkiv: Kommunikation med kommunen

Møde med kommunen 20-05-2019

Til stedet: Ole Bjørstorp, Marie Louise Madsen, Tommy Hamlet, Wili Jensen og Torben Mandrup

Ad. 1. Ring 5

Landsbyen er bekymrede for, at en eventuel kommende Ring 5 vil ødelægge landsbymiljøet i Torslunde. Der kan forventes en modreaktion fra landsbyen, fordi kommunen har besluttet at bruge 300.000 kr. på en forundersøgelse. Med forundersøgelsen bliver sagen ordentlig belyst, men Bylauget er interesseret i at kende kommunens holdning. Kommunen har indtil videre kun nikket til, at der laves en forundersøgelse. Kommunens holdning vil afhænge af, hvilken løsning der peges på. Kommunen er også optaget af at beskytte vandressourcer.

Ad. 2. Stisystemerne i byen – Herunder Åskrænten

Høje Taastrup har lige renoveret deres del af stien. På Ishøj-delen er stien i dårlig stand og næsten ikke farbar. Landsbylauget synes, det er ærgerligt, når der var nogle andre ambitioner med stien, og den bliver brugt meget. Der er især problemer på to strækninger: stykke mod Solhøj og ned igennem skoven. Landsbylauget kunne godt tænke sig et stiprojekt i Torslunde: fra Ellekilde og ned i skoven og fra Vandværksgrunden til Torslundevej 79, og det kunne være interessant at lave forbindelser imellem de eksisterende stier. Kirken har planer om at åbne op ved vandværksengen og lave et rekreativt område. Landsbylauget er tilfredse med, at shelterplads er blevet fin.

Lauget foreslår, at elefanten spises i små bidder, hvis man igangsætter et stiprojekt. Nogle steder, kan det være en udfordring, at kommunen ikke er ejer. Kommunen lover at se på mulighederne.

Ad. 3 Beton i åen – Opfølgning

Kommunen har sammen med Greve Kommune søgt om at få lavet en forundersøgelse for en større strækning. Den flisebelagte strækning er imidlertid delt i to, en strækning opstrøms Benzonsbækkens tilløb (dette er strækningen forbi Torslunde) og en strækning nedstrøms Benzonsbækkens tilløb. Den nedstrøms strækning er mere vandførende og betegnes som et type 2 vandløb. Staten har godkendt, at kommunerne kan få lavet en forundersøgelse for denne strækning i år. Den opstrøms strækning er mindre vandførende og betegnes som et type 1 vandløb. Staten gav afslag på en forundersøgelse af denne strækning i efteråret. Afslaget blev begrundet i manglende omkostningseffektivitet. Udfordringen er her, at forundersøgelser i et type 1 vandløb takstsættes lavere end et type 2 vandløb. En ændring af taksterne i foråret 2019 har imidlertid muliggjort, at en forundersøgelse af den opstrøms strækning kan blive en realitet. En ny ansøgning er derfor sendt den 30. april til staten.

Til efteråret har vi klarhed over om staten imødekommer ansøgningen.

Ad. 4 Byport

Der er nogle, der mener, at byportene er ved at rådne. Kommunen lover at tage ud og kigge på, om der er behov for at gøre noget for at vedligeholde dem.

Ad. 5 Torslundevej – Trafiksikkerhed ved udkørsel og antal bump

Der laves trafikmålinger, og bump ved byporten kommer op igen. De røde stier bliver nu behandlet med stålbørste, så farven gerne hurtigt skal ændre sig. Landsbylauget ønsker sig en fuldt optrukket stribe, så biler ikke trækker ind på cykelstien. Kommunen undersøger, om det er muligt. Bylauget opfordres til selv at opfordre dem, der bor ud mod vejen, til at holde deres hæk klippet lav, så der er bedre udsyn.

Ad. 6 Parkering og adgangsforhold på Bygaden

Det er et stort problem, at borgere på bygaden har skrald stående, som bl.a. spærrer brandvej og gør snerydning umuligt. Det kan endda nu ses på Google Maps. Landsbylauget opfordrer kommunen til at gøre noget ved det. Kommunen udtrykker enighed og vil se på sagen og finde en gangbar løsning. Der startes med at sende et varsel.

Ad. 7 Lokalplan for Torslunde

Der er kommet flere med i lokalplanudvalget, og der er en tro på, at man kan finde noget, som alle kan blive enige om. Der er en god proces. Landsbyen mener, at det er deres ønsker, der skal tilgodeses og ikke andre hensyn. Overvejer borgermøde til efteråret, mens det er muligt at påvirke planen. Der er enighed om, at der skal sikres en koordineret proces.

 • Oldermand Torben Mandrup

Torslundevej – Vandrender og tidsplan

Kære Torslunder

Jeg skylder en opfølgningen på miseren omkring vandrenderne på Torslundevej. Jeg har været i tæt dialog med kommunen omkring muligheden for at få sat render i chausse i stedet for beton, samt en forklaring på hvorfor det ikke blev som på Borgermødet (Bystævnet) sidste år. Med kursiv nedenfor er ridset op, hvorfor forløbet ændrede sig. Bylauget har modtaget dokumentation for merprisen, men den er ikke offentlig tilgængelig.

Nederst finder du den senest tidsplan for projektet, som vist nok stadig holder vand (om jeg så må sige). Lige nu undersøges muligheden om farvede fortove kan holdes indenfor det afsatte beløb.

Den 6. marts 2016 blev der afholdt borgermøde om projektet på Torslundvej.

Her præsenterede rådgiveren projektforslaget med to enkeltrettede fællesstier med en bredde på 1,7 m i begge sidder af vejen adskilt af en vandrende med 4 rækker brosten (b=0,65m).

Af mine noter fra borgermødet fremgår det, efter ønske fra de fremmødte, at vi skulle undersøge om det var muligt at sætte en kantsten mellem kørebanen og cykelstien af hensyn til trafiksikkerheden.

Hvis vandrenden skulle erstattes med en kantsten ville det betyde at samtlige overkørsler skulle højdereguleres +20-25 cm, hvilket flere steder ikke var muligt.

Dem 14. marts 2016 modtager vi en trafiksikkerhedsrevision, der anbefaler at fællesstierne etableres med en minimumsbredde på 1,8 m, som vi vælger at følge. På den baggrund bliver vi nødt til at reducere bredden  af vandrenden med 10 cm i begge sider, så vandrenden får en bredde på 0,55 m.

Valg af materialer er sket under detailprojekteringen ud fra ovenstående og projektet er udbudt med en afvandingsrende i insitustøbt beton langs Torslundevej i begge sider af vejen, da det udførelsesmæssigt ikke er optimalt at etablere en vandrende på 0,55 m i brosten eller i 3 rækker.

En afløbsrende med 5 rækker chaussésten, som vi kender det fra strandområdet, er udbudt som option.

Merprisen for en chausséstensrende er af den vindende entreprenør prissat til kr. 870.000, som ikke kan holdes indenfor bevillingen på de 11 mio. kr.

Microsoft Project – Tidsplan GHS Torslunde ver.3

Venlig hilsen

Torben Mandrup (Oldermand)

Torslunde Bygade spærres (igen)

Vi har modtaget følgende besked fra kommunen:


Vi har i dag givet tilladelse til, at Torslunde Bygade midlertidigt afspærres ud for nr. 15 til 19. Desuden etableres der et midlertidigt standsnings- og parkeringsforbud på vejen.

 Entreprenøren skal nu i gang med næste etape af byggeriet. Der er givet tilladelse til, at der kan holde en mobilkran ud for ejendommen, og der er givet tilladelse til et midlertidig et standsnings- og parkeringsforbud, således at lastbilerne kan komme frem til byggepladsen med elementer.

 Der er vedhæftet en skilteplan som viser hvor der afspærres, samt hvor der etableres standsnings- og parkeringsforbud.

 Der givet tilladelse til afspærring fra onsdag den 4. februar kl. 15:00 til fredag den 6. februar kl. 15:00

 Afspærring og skiltning er godkendt af politiet.

Torslunde Bygade spærret for gennemkørsel

Vi har modtaget følgende fra kommunen:

Til Torslunde Bylaug

Vi har her til morgen givet tilladelse til, at Torslunde Bygade midlertidigt afspærres ud for nr. 15 til 19. Desuden etableres der et midlertidigt standsnings- og parkeringsforbud på vejen.

Der er i forbindelse med opførelsen af et nyt hus på Torslunde Bygade 17 givet tilladelse til, at der kan holde en mobilkran ud for ejendommen, og der er givet tilladelse til et midlertidig et standsnings- og parkeringsforbud, således at lastbilerne kan komme frem til byggepladsen med elementer.

Der er vedhæftet en skilteplan som viser hvor der afspærres, samt hvor der etableres standsnings- og parkeringsforbud.

Der givet tilladelse til afspærring fra torsdag den 18. december kl. 6:00 til fredag den 19. december kl. 15:00

Afspærring og skiltning er godkendt af politiet.

Vi er opmærksomme på, at opførelse af hus på en smal vej som Torslunde Bygade er en udfordring for både entreprenører og jer beboere, og er der bemærkninger eller spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig.

Torslunde Bygade

Med venlig hilsen

Leif Kronblad
Vejingeniør

Direkte 43 57 77 69
Mobil 24 59 67 44
Email LEI@ishoj.dk

Kommuneplan

Kære Torslundere

Jeg har fået en hel flok links til ny kommuneplan. Jeg orker ikke at downloade dem alle – God læsning i de mørke vintertimer:-)

– Torben Mandrup


Dato: d. 27. november 2014

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 2737498
Kommune: Ishøj
Plantype: Kommuneplan
Planstatus: Vedtaget
Plannavn: Kommuneplan 2014

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 10. marts 2014
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 12. maj 2014
Ikrafttrædelsesdato: d. 27. november 2014
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2737498&plantype=11&status=V


Dato: d. 27. november 2014

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 2453760
Kommune: Ishøj
Plantype: Kommuneplantillæg
Planstatus: Aflyst
Plannavn: VVM for HOFORs regionale vandindvinding

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 1. juli 2013
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 27. september 2013
Ikrafttrædelsesdato:
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2453760&plantype=12&status=A


Dato: d. 27. november 2014

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 2136393
Kommune: Ishøj
Plantype: Kommuneplantillæg
Planstatus: Aflyst
Plannavn: Kommuneplantillæg nr. 3

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 11. februar 2013
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 8. april 2013
Ikrafttrædelsesdato: d. 4. juni 2013
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2136393&plantype=12&status=A


Dato: d. 27. november 2014

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 1424199
Kommune: Ishøj
Plantype: Kommuneplantillæg
Planstatus: Aflyst
Plannavn: Kommuneplantillæg nr. 2

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 9. september 2011
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 4. november 2011
Ikrafttrædelsesdato: d. 16. december 2011
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=1424199&plantype=12&status=A


Dato: d. 27. november 2014

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 1218521
Kommune: Ishøj
Plantype: Kommuneplan
Planstatus: Aflyst
Plannavn: Kommuneplan 2009

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 21. august 2009
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 16. oktober 2009
Ikrafttrædelsesdato: d. 18. december 2009
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=1218521&plantype=11&status=A


Dato: d. 27. november 2014

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 2329109
Kommune: Ishøj
Plantype: Kommuneplantillæg
Planstatus: Aflyst
Plannavn: Kommuneplantillæg nr. 4

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 28. juni 2013
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 23. august 2013
Ikrafttrædelsesdato:
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2329109&plantype=12&status=A


Dato: d. 27. november 2014

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 2250860
Kommune: Ishøj
Plantype: Kommuneplantillæg
Planstatus: Aflyst
Plannavn: Kommuneplantillæg nr. 5

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 12. april 2013
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 12. juni 2013
Ikrafttrædelsesdato: d. 19. september 2013
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2250860&plantype=12&status=A


Dato: d. 27. november 2014

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 1424037
Kommune: Ishøj
Plantype: Kommuneplantillæg
Planstatus: Aflyst
Plannavn: Kommuneplantillæg nr. 1

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 9. september 2011
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 4. november 2011
Ikrafttrædelsesdato: d. 6. december 2011
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=1424037&plantype=12&status=A

Åløb – Svar fra kommunen

I forlængelse af møde med kommunen, har vi fået følgende svar angående Åløbet:

Lille Vejleå, der løber nedenfor Torslunde Landsby, er registreret som et beskyttet vandløb, der er fastsat miljømål for i de statslige vandplaner. Vandløbet er flisebelagt på en ca. 3 kilometer strækning fra golfbanen til umiddelbart vest for Torslunde Landsby. Fliserne er anlagt af Københavns Vandforsyning i 1907-1914 for at sikre grundvandsindvindingen mod indtrængende forurenet åvand. I dag er flisernes beskyttende funktion overflødig, og fokus er rettet mod at skabe et naturligt vandløb, der kan være et godt levested for fisk og dyr tilknyttet vandmiljøet. Som en konsekvens heraf har Ishøj Kommune i forbindelse med den aktuelle vandplanproces oplyst Naturstyrelsen om potentialerne for at skabe et mere naturligt forløb af Lille Vejleå, bl.a. ved at fjerne fliser på den omtalte strækning. Naturstyrelsen har d. 10. oktober i brev til Ishøj Kommune svaret tilbage, at forslagene til indsatser i Lille Vejleå vil indgå i Regeringens samlede overvejelser om det endelige indsatsniveau og økonomisk ramme for vandløbsindsatsen.
Ishøj Kommune afventer derfor det nye forslag til statslig vandplan, der muligvis vil indeholde vandløbsforbedrende indsatser i Lille Vejleå. Optages Lille Vejleå som en del af indsatsprogrammet i vandplanen vil indsatserne være statsligt finansieret. Forslaget til vandplan sendes i offentlig høring senest d. 22. december 2014.

IMG_4527

Møde med kommunen

Da vores hjemmeside var nede, blev nedenstående referat aldrig smidt på hjemmesiden. Beklager forsinkelsen!

Det er et referat af vores seneste møde med kommunen (Borgmester og Teknisk Direktør):

Torslundevej
Der er lavet forprojekt på fornyelse af Torslundvej. Ny afvanding og forbedret trafiksikkerhed. Projektet er på budget for 2016/17.

Byhus
Torslunde Bylaug, ønsker mulighed for at gennemføre aktiviteter – herunder Landsbyhave – i et Byhus, som tidligere drøftet. Vi drøftede muligheden for at købe et ‘almindeligt’ hus sammen med kommunen og give det status af forsamlingshus. Denne model er kendt fra Ishøj landsby. Borgmesteren var bestemt ikke afvisende og vi går videre med modellen. Horskær undersøger mulighederne og skaber eventuel kontakt til anden del af forvaltningen.

Forvaltning af lokalplaner
Bylauget gav udtryk for at sagen omkring TB17 havde skabt en mistillid i forhold til forvaltning af lokalplanen. Det blev taget til efterretning. Der barsles med en revideret udgave af lokalplanen for området. Vi pointerede at, der ikke er noget galt med intentionerne i den eksisterende lokalplan, men mere måden hvorpå den bliver forvaltet. Såfremt der kommer en ny udgave, skal den måske indeholder stramninger for antallet af dispensationer i en enkelt sag, samt måske en differentieret beregning af bebyggelsesprocenter. Før ændring af lokalplan bliver den sendt i høring og tilhørende borgermøde i byen.

Torslunde-børnenes bæredygtige landsbyhave
Kommunen havde ikke hørt om projektet. Kommunen vil gerne støtte Torslundes foreningsliv, hvad enten det sker i Bylaugs-regi eller ej. Med hensyn til jorden, ser de ingen restriktioner i forhold til jord på den nordlige side af Torslundevej (i modsætning til etablering af Byhus).

Gadejorde – Opfølgning
Retssagen er igen blevet udskudt til april 2015. Det er IKKE som anført af modparten, på grund af en procedurefejl fra kommunens side. Det er alene rettens ansvar.

Åløb – Lille VejleÅ
Betonen i Lille Vejleå smuldrer. Horskær vil undersøge forholdene omkring åen – blandt andet om det overhovedet er en å!

Mvh Torben Mandrup (Oldermand)

Torben og Wili har været hos Borgmesteren og slå i bordet

Fra kommunens side oplever vi i stigende grad forskelsbehandling ved byggeansøgninger, nedrivningstilladelser og dispensationer. Dette er ikke i orden. Mødet med kommunen kom i stand med meget kort varsel, fordi indsigelsesfristen for dispensationsansøgning for Torslunde bygade 17 udløber den 3. marts 2014.

På trods af den korte tidsfrist lykkedes det og manifestere overfor borgemester og teknisk direktør, at Torslunde skal forblive  Torslunde med lige vilkår for alle. Vi har blandt andet nydt godt af Jeres kommentarer omkring dispensationssager, som er kommet frem her på siden.

Mødet blev afholdt den 27. februar 2014. På mødet deltog Torben Mandrup (Oldermand), Wili Jensen (Bymand), samt fra kommenen Borgmester Ole Bjørstorp og teknisk direktør Ole Horskær (herefter benævnt O&O).

 Konklusioner.

Vi havde en generel dialog af hvordan lokalplanerne i Torslunde bliver forvaltet, idet vi i høj grad føler der bliver gjort forskel fra sag til sag. Umiddelbart er det svært at få lov til små ting (selv med naboers accept), mens meget store overskridelser af den bevarende lokalplan synes nemmere at få igennem. Vi udtrykker bekymring for det præcedensdannende i dette forhold, og fremviser kort over byen, hvorfra det anskueliggøres hvad konsekvensen af de voldsomme dispensationer vil have for byens struktur fremover.

O&O fastholder at man ikke har fået et officielt afslag, såfremt man ikke har søgt officielt (det vil sige at ens ansøgning har været politisk behandlet). Vi fremfører at byens lovlydige borgere naturligvis retter sig efter forvaltningens angivelser, og påpeger det urimelige i man hvis man spørger på den rigtig måde, kan man åbenbart få lov til hvad som helst.

Vi påpeger gang på gang det forkerte i at nogle får et forhåndsafslag fra forvaltningen og derfor ikke går videre med sagen, mens det virker som om at andre får vejledning til at fremføre sagerne politisk i stedet for. I nogle sager er det sågar uden faglige modargumenter fra forvaltningen. Vi går også opmærksom på hvad forskellighed i forvaltningen af sagerne har haft for de pågældende sælgere. Den tidligere ejer af Torslunde Bygade 17 har således skønsmæssigt tabt 1.8 mill DKK på inkonsekvent forvaltning af sagen.

O&O kan ikke lide at begrebet forskelsbehandling kommer på bordet og tager vores påstande til efterretning. Vi fremfører ligeledes at kræfter i byen føler sig så trådt på i sagerne omkring Torslundevej 133 og Torslunde Bygade 17, de overvejer at gå til pressen med tingene. Det er vores fornemmelse, at det under de pligtskyldige standardsvar bliver taget meget alvorligt.

Det var Bylaugets intention i høj grad at ’slå i bordet’ i forhold til emnet, derfor var mødet ikke helt så gemytligt som det plejer. Tonen blev dog holdt og det er siden bekræftet, at mødet ikke opfattedes som ubehageligt, med tværtimod at vores sag bliver fremført på et legitimt grundlag med forståelse for vores bevæggrunde. I starten var der den sædvanlige tendens til at forsøge en bagatellisering af det fremførte, men vi fastholdt hele tiden fokus og så kun bekymrede miner hos O&O over for os.

Vi har allerede modtaget reaktioner fra forvaltningen der indikerer at dette emnet og vores håndtering af bliver taget meget alvorligt. Vi er fortsat dialog med kommunen med henblik på at få trådene rettet ud og genskabt tilliden mellem forvaltningen og borgerne herude.

Forløb

Oldermanden tog først ordet lavede følgende oplæg:

Torslundevej 123

 • Afslag på bygning af carport bag ved nabo på den sydlige del af grund, selvom naboerne ikke var imod.
 • Der var tidligere givet dispensation til placeringen i forbindelse med selve huset. Afslag begrundet med ønske om at overholde lokalplanen.

Ellekilde 5

 • Fik afslag på bygning af karnap til tagryg. Afslag begrundet med ønske om at overholde lokalplanen.

Torslunde Bygade 15

 • 15/6-2009: Ansøgning og afslag om placering af carport ved vej, for at skåne gammelt valnøddetræ. Naboer er indforståede. Afslag begrundet med ønske om at overholde lokalplanen.

Ellekilde 2+4

 • Senere har både Ellekilde 2 og 4 bygget huse med tilsvarende stor karnap som tidligere ansøgt på Ellekilde 5.

Torslunde Bygade 11

 • Udgangspunktet med et gammelt hus til vej er meget lig TB17.
 • Man havde faktisk ønsket at placere det nye hus endnu tættere på vejen (som det originale), men fik afslag.
 • Man holder sig inden for alle regler, men alligevel bliver byggeriet nidkært overvåget af forvaltningen med henblik på at forhindre terrænregulering

Torslundevej 133

 • Der var adskillige ansøgninger om nedrivningstilladelse.
 • Bygherre får dispensation på baggrund af fejlagtig naboorientering (det var slet ikke det senere hus, der var på tegningen).
 • Garagen er ulovligt opført og til stor gene for nabo (og unødvendig)
 • Der er foretaget betragtelig terrænregulering
 • Byggeriet bliver kendt ulovligt i natur- og miljøklagenævnet
 • Kommunen vælger at lovliggøre byggeriet
 • Hvis man udefra spørger til det i forvaltningen, får man at vide ”…at alt er foregået efter reglerne og at de er lidt hysteriske ude i Torslunde”
 • Sælger har tabt MANGE penge på den dårlige sagsbehandling

Torslunde Bygade 17

 • Har været til salg i fem år
 • 23/1-2013: TB17 interesseret ægtepar spørger administrationen om nedrivning med et konkret projekt som alternativ.
 • 4/2-2013: TB17 administrationen svarer ægtepar (x2, ifølge bilag er også anden interesseret køber), at der formentlig indstilles negativt på ansøgning om nedrivning. Beskriver proces for at lave en ansøgning. Begge projekter overholder lokalplanen. Huset anses også for at værende i ok stand.
 • 12/2-2013: TB17 ansøgning fra denne dato fra sælger Inge Mau om nedrivning af bolig.
 • 16/4-2013: TB17, Ole Beckmann tinglyser skøde, dvs. huset er købt forinden, sandsynligvis i marts.
 • 18/4-2013: TB17 Teknik- og Bygningsudvalget behandler ansøgning om nedrivning. Administrationen indstiller til, at ansøgningen afslås. Udvalget beslutter at sende den i nabohøring og udsætter punktet til næste møde.
 • 21/5-2013: TB17 Teknik- og Bygningsudvalget beslutter, at man “vil se positivt på nedrivning, såfremt der foreligger et projekt, der kan godkendes”.
 • December 2013 projektet bliver forelagt udvalget, der skal tage stilling på baggrund af naboorientering.
 • Naboorientering foretages ikke. Der kommer ingen svar og ingen reagerer på dette, i stedet godkendes projektet på baggrund af en mangelfuld ansøgning i januar 2014. Selvom projektet overtræder gældende lokalpal på flere vigtige områder: Bebyggelsesprocent (+60%), højde af byggeri til skel og antal etager i ejendommen. Projektet overtræder lokalplanen på 8 ud af 11 bestemmelser.
 • På trods af dette er der INGEN indsigelser fra forvaltningen overhovedet.
 • Udvalget giver dispensation!!!!!
 • Sælger har mistet 1.8 mill DKK, da der tidligere var bud på 3 mill DKK

Gadejorde

 • Kommunen fører pt sag i samarbejde med Torslunde Bylaug, med begrundelse i at lokalplanen skal overholdes med hensyn til arealer udlagt til offentlige formål

Overordnet

 • Det her er hvad vi lige kunne finde frem
 • Er dette lighed for loven?
 • Torslundevej 133 og TB11 overholder begge lokalplanen i forhold til størrelse og placering på grunden (bortset fra terrænregulering), så det kan lade sig gøre.
 • Der er yderligere minimum 13 bevaringsværdige bygninger og endnu flere potentielle grunde der skal genbygges i de kommende år.
 • Vi er bange for det præcedensskabende i disse dispensationer.
 • Vi søger ensartethed i behandlingen af byggesager i Torslunde.
 • Nogle mener at det er en sag for forbrugerombudsmanden omkring magtmisbrug og forskel i forvaltning
 • Vi vil gerne være positive over for dispensationer, men det skal være fair og lige
 • Vi vil gerne hjælpe kommunen med at stige i borgernes agtelse, men kommunen må hjælpe lidt med, hvis vi skal løbe få Torslundes borgere til at få forståelse for det der foregår.