Kategoriarkiv: Diverse

Energinet borgermøde den 23. november

Energinet afholder borgermøde på Zleep Hotel i Høje-Taastrup på onsdag den 23. november. Det er VIGTIGT, at du møder op (deltagelse kræver ikke tilmelding).

Mødet har til formål at indsamle borgernes idéer og forslag til indholdet af den miljøkonsekvensrapport, som skal laves forud for den endelige beslutning om, hvor transformerstationen i Solhøj skal placeres. Alle placeringer omkring Solhøj er fortsat i spil.

På mødet skal vi f.eks. kræve grundige undersøgelser af om de værdifulde kildepladser i vores område er forenlige med en transformerstation. Og vi skal kræve, at der tages vare på vores skønne naturområder.

I bylauget har vi med hjælp fra engagerede Solhøj-borgere ganske nemt kunnet udpege relevante, alternative placeringer af transformerstationen. På mødet vil vi kræve disse alternative placeringer grundigt undersøgt. Vi vil ikke lade os spise af med usaglige argumenter, som vider om, at vores grønne områder er valgt, fordi de udgør en nem og hurtig løsning for Energinet.

Det giver simpelthen ingen mening at placere en gigantisk energifabrik midt ude på en åben mark. Den skal ligge i et område, hvor der er nærhed til andre energiforbrugende anlæg, så overskudsstrømmen udnyttes optimalt.

Borgermøde om Energinets planer om transformerstation

De grønne områder ved Torslunde og Solhøj er udpeget til et epicenter for den grønne omstilling. Det er svært at være imod – vi skal alle bidrage. Men derfor skal du alligevel forholde dig til, hvad det er, der er ved at ske med dit lokalområde. Begavet grøn omstilling kræver kritiske borgere, der presser på for at sikre de bedst mulige løsninger i lokalområderne. Og her kommer du ind i billedet:

KOM TIL ENERGINETS BORGERMØDE PÅ MANDAG DEN 7. NOVEMBER KL. 19 PÅ HØJE-TAASTRUP GYMNASIUM: BLAND DIG I HVORDAN ENERGINETS PLANER OM TRANSFORMERSTATION, VEJANLÆG, TUNG TRAFIK, STØJ OG P-T-X-ANLÆG SKAL REALISERES.

Tilmeld dig her lige nu lige her: www.htk.dk/transformer

Energinet, som står for at realisere projekterne, kører hen over både borgere og kommune i planlægningsprocessen. Vi bliver f. eks. bedt om at tage stilling til de store anlægsprojekter uden at få informationer om de tilknyttede store vejføringer, som vil lede tung trafik gennem vores grønne områder.

Dertil kommer, at HOFOR har advaret Energinet om, at de udpegede placeringer er uforenlige med beskyttelse af Torslunde/Solhøjs uerstattelige drikkevandskilder, som forsyner hele København med rent vand.

Den grønne omstilling indebærer nogle af Danmarkshistoriens største investeringer. De skal planlægges med omhu for at sikre, at vi får de bedst mulige løsninger. De skal ikke forhastes igennem pga. urealistiske tidsplaner. Og de skal ikke ske på bekostning af rent drikkevand eller uden omtanke for, hvordan vi undervejs passer på vores naturområder. Forhastet udrulning af den grønne omstilling giver os mindre og dårligere grøn omstilling.

Vælgermøde på vandværket 13. oktober

Som optakt til folketingsvalget den 1. november inviterer Torslunde Bylaug til vælgermøde den 13. oktober kl. 19-21 i den gamle vandværksbygning på Allévej 29 i Torslunde.

Du får mulighed for at møde dine lokale folketingskandidater – og bylauget arbejder på at få alle de politiske partier repræsenteret i politikerpanelet.

Charlotte La Cour fra byen er ordstyrer, så skarpe spørgsmål er velkomne.

Der kan være køligt så husk varmt tøj.

Der bydes på kaffe undervejs.

Der er parkering langs alléen (på marken) op til vandværket.

Tag naboen med under armen.

Vel mødt i demokratiets maskinrum.

Aarhus Universitets foredrag i naturvidenskab

Her i efteråret fortsætter den skønne forening af klogskab og kaffe i form af livestreaming fra Aarhus Universitets foredragsrække om naturvidenskab. Hvis du tror, at du ikke er interesseret i naturvidenskab tager du fejl… ta’ med og få en perlerække af aha-oplevelser. Det hele serveres lige rundt om hjørnet i konfirmandstuen – og det fås ikke bedre om man så drog til kongerigets hovedstad.

Sæt kryds i kalenderen på følgende datoer:

04.10  – Kvantefysik og atomernes vilde verden

25.10  – Søvn og immunforsvaret

01.11  – Vores urolige klode

15.11  – Datalogien i din lomme

Foredragene er fra kl. 19-21. Kaffen er klar fra kl. 18.45.

Se mere om de kommende foredrag her: https://ofn.au.dk/sted/

Høstfest i Torslunde den 27. august 2022

Den 27. august er det tid til endnu en høstfest i Torslunde på Håberdetgård. Vi starter kl. 16 og etablerer festen sammen. Festen begynder, når vi har stillet borde og pavillon og andet op. Der bliver tilberedt kød og fisk på grillen og øl/vand/vin kan købes.

Hvis du/I vil med skal flg. gøres: Meld til på tosselunde@me.com – senest 20. august.  Medbring tilbehør til den fælles buffet og evt. egne drikkevarer. Medbring dug, bestik, tallerkener, glas. Betal på dagen 75 kr. pr. voksen (børn under 12 gratis).

Vi håber mange vil være med til at vedligeholde traditionen. 

Venlig hilsen Niels, Anne-Mette, Jens og Charlotte

********************************************

Stemningsbilleder fra tidligere høstfester:

Torslunde Festival genopstår 20-21. maj 2022

Danmarks hyggeligste festival genopstår i Torslunde 20. – 21. maj 2022.
Torslunde Festival 2022 er klar med et forrygende musikprogram, der blandt andet tæller en af Danmarks største sangerinder gennem 50 år, Lis Sørensen, og en af verdensscenens mest talentfulde rock- og bluesmusikere, Walter Trout (US). 

”Efter flere år med restriktioner og nedlukninger, er vi SÅ klar til at smide hæmningerne og nyde foråret og sommeren uden begrænsninger. Endelig. End-e-lig kan vi afholde festivaler i Danmark igen!” – talsmand for Torslunde Festival.

Årets festival gentager succesen med festivalpladsens udvidede set-up samt det store festtelt fra festivalens 20-års jubilæum, der blev afholdt i 2019. 

Torslunde Festival er som altid bygget op af frivillige hænder og støttet af det lokale erhvervs- og foreningsliv i Torslunde, Taastrup, Ishøj og omegn.<

Læs mere på www.torslunde-festival.com

Referat og præsentation fra bystævne 6. marts 2022

Der blev afholdt bystævne i konfirmandstuen ved kirken søndag den 6. marts 2022 kl. 13:00. Ca. 60 deltagere var mødt frem.

Referatet og den viste præsentation fra bystævnet kan downloades her:

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Oldermandens beretning
 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent for kommende år
 5. Valg i henhold til vedtægterne
  Helle, Ole, Niels og Kirsten er på valg – alle modtager genvalg
  Søren genopstiller som revisor
 6. Behandling af indkomne forslag

Orientering om planer for Kirkeskoven
Information om byens fibernet
Nedsætning af arbejdende udvalg til etablering af ny legeplads og afvikling af byens sociale arrangementer

 • Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Charlotte blev valgt til dirigent, Morten til referent.

Bystævnet er lovligt indkaldt og beslutningsdygtige.

Ad 2. Oldermandens beretning.

Kirsten fremlagde oldermandens beretning.

Status på bylaugets aktiviteter

Støtte til afvikling af byens arrangementer:

 • Grundlovsfest
 • Mandemarch
 • Høstfæst
 • Juletræstænding i samarbejde med Torslunde Kirke
 • Fastelavn i samarbejde med Torslunde Kirke

Der er arbejdet med en ny lokalplan.

Der er oprettet en ny Facebook side – den hedder Torslunde Bylaug.

Der er sat en bænk op på Torslunde Maglevej – der er herudover en plan om etablering af en lille ”oase” omkring bænken.

Der er udarbejdet en ny flyer til opfordring til deltagelse i byens liv.

Der er afholdelt vælgermøde op til kommunalvalget på vandværket.

Live streaming af Århus Universitets foredragsrække i konfirmandstuen.

Dialog med HORFOR om oprydning efter gravearbejde.

Bestik af Energiø Bornholms konsekvener for Torslunde.

Slagplan for det kommende bylaugsarbejde

Formidling af bylaugets arbejde og indragelse af byen.

Det nye bylaug startede op med at udarbejde en ideliste til en arbejdsliste, der er opdelt i følgende 7 spor

 1. Samlet Infrastruktur.
 2. Spændigt fællesskab.
 3. Skønnebyrum.
 4. Skarp kommunikation.
 5. Stærkt bylaug.
 6. Smart samarbejde.
 7. Store tanker.

Ud over information på Facebook kan man tilmelde sig mailinformation på Bylaugets hjemmeside.

Orientering om Energiø Bornholm

Sorte skyer trækker sig sammen over Torslunde/Solhøj, hvor Energinet vil placere et gigantisk strømtransformationsanlæg, der vil omfatte flere meget store bygninger i 7-8 etagers højde. Ishøj og Høje Tåstrup Kommune siger klart nej til dette projekt og har afgivet et høringssvar, hvor bygge parter kommer med et klart ”Nej tak”.

Energinet har 3 mulige steder for placering af anlæg, som er ”Hovegård”, Avedøreværket og Solhøj. Solhøj er dog den foretrukne placering.

Kirsten viste endvidere et oversigtskort over transportkorridorerne for at vise, hvor en placering af et strømtransformationsanlæg kan placeres samt en tidsplan over projektet.

Orientering om Ring 5

Der kom en ny infrastrukturplan i foråret, hvor Ring 5 ikke var med. Det var en stor sejr!

De arealreservationer der er lagt ud til transportkorridoren, ligger der stadig, hvor ”Nej til Ring 5” arbejder på at får reservationerne ophævet. Der ventes dog på forundersøgelserne.

Nyt fra kommunen

Hold dig ajour hvis du har udlejning af værelser/boliger i forhold til flygtninge fra Ukraine.

Ishøj Kommune afholder en velgørenhedskoncert til fordel for Røde Kors arbejdet i Ukraine og der er ligeledes andre arrangementer i kommunen der hjælper samme sag den 11. og 12. marts.

Beretningen blev af de fremmødte godkendt.

Det blev dog fremhævet, at Bylauget godt kunne arbejde på en fælles løsning for byens borgere i forbindelse med udfasningen af olie og gas. Bylauget tager et møde med Tommy Olsen for at blive opdateret på eventuelle tiltag.

Ad 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab

Der er indtægter på i alt kr. 27.818,85 og omkostninger på i alt kr. 10.890,90, hvorved årets resultat udgør kr. 16.927.95.

Dorte gik i øvrigt ned i de enkelte poster og fortalte, hvorledes de enkelte indtægter og omkostninger er fremkommet.

Samlede bankbeholdninger udgør kr. 48.882.

Regnskabet blev godkendt

Ad 4Fastlæggelse af kontingent for kommende år

Bystyret indstiller til fastholdelse af nuværende kontingent på kr. 250 pr. hustand og kr. 150 for pensionister.

Det blev godkendt at fastholde det nuværende kontingent.

Ad 5 Valg i henhold til vedtægterne

Oldermanden er på valg og Kisten modtager genvalg. Kirsten blev valgt

Der er 2 bymænd på valg, hvor både Ole og Helle modtager genvalg. Både Ole og Helle blev genvalgt.

En suppleant er på valg. Niels er på valg og blev genvalgt.

En revisor er på valg – Søren (Sofiehåb) modtager genvalg og blev genvalgt.

Ad 6 Behandling af indkomne forslag

Information om planer for Kirkeskoven

Karsten startede med at informere om at kirken gerne vil fortsætte det gode samarbejde med bylauget.

Der er udarbejdet en udviklingsplan for Torslunde Kirkegård for at gøre kirkegården mere tidssvarende.

Kasten viste en plan over kirkegården og informerede om, hvor kirken gerne vil foretage ændringer.

Der bliver lavet et Lapedarium, hvor man kan se gamle gravstene.

Der bliver lavet blomstrende træer, løgplæne og græs.

Kirken vil gerne lave en mere ”levende” kirkegård.

Kirken ejer endvidere en skov nedenfor de sydlige gravsteder, hvor kirken gerne vil etablere urnegravsteder m.v. Det bliver et område, hvor der genetableres stier, hvor borgere i Torslunde kan gå rundt og nyde naturen.

Der vil også blive lavet en sti vest for konfirmandstuen, hvor man kan komme ind til kirkegården.

Kirken vil gerne øge tilgængeligheden imellem kirken og konfirmandstuen. Der skal laves en større åbning i kirkemuren, hvor der vil blive etableret en rampe til dårligt gående.

Information om byens fibernet

Bylauget vil gerne lavet en samlet løsning på fibernet og derfor har Bjarke gået til forskellige leverandører som en slags ”ejerforening” for at få et bedre og billigere fibernet.

Ifølge Bjarke er der en markant besparelse, såfremt vi står sammen.

Bjarke ville gerne opfordre til at der kommer flere medlemmer, da flere medlemmer vil give billigere priser på fibernetløsningen.

Stig informerede om, at der ikke er trukket ledninger helt ud til Solhøj.

Nedsætning af arbejdende udvalg til etablering af ny legeplads og afvikling af byens sociale arrangementer

 1. Legepladsarbejdsgruppe

Kommunen ser positivt på en legeplads i Torslunde. Ansøgning skal være kommunen i hænde senest i april 2022 for at komme med i budget 2022.
Der blev opfordret til at henvende sig til Ole, hvis man gerne vil deltage. Der var adskillige medlemmer, som meldte sig til gruppen på bylaugsmødet.

 • Etablering af Grønne Nabofællesskaer
  Marie og Michael præsenterede forslag til etablering af grønne nabofællesskaber.
  Der er et netværk der hedder Grønne Nabofællesskaber, hvor der kan laves undergrupper. Marie og Michael har allerede oprettet en gruppe for Torslunde og omegn.
  Forslag kunne være: Fælles spisning, fælles køkkenhave, fælles dyrehold, plantebaseret mad etc.
  Gruppen opstartes i Michaels garage i næste uge.
  Marie og Michael opfordrer til at deltage på Smedengen 3.

Ad 7 Eventuelt

Johnny opfordrede til at alle skulle være medlem for at deltage på Bystævnet.

Bjarke oplyser om, at det går rigtig godt for Torslunde Festivallen og at alle er velkommen. Bjarke anbefaler, at der støttes op omkring Torslunde Festivallen på sponsor siden.

Karsten har sammen med Niels taget kontakt til HORFOR omkring vandrestien og der er givet håndslag fra HORFOR at stien genetableres inden uge 11.

Bystævnet sluttede af med social snak og et let oste- og pølsebord.

Foredragsrække i konfirmandstuen fra Aarhus Universitet

Torslunde Bylaug inviterer her i foråret til en række formidable foredrag, som livestreames fra Aarhus Universitet.

Det er nu på tirsdag den 22. februar kl. 19-21 i konfirmandstuen. Men kom allerede kl. 18.30 – der er kaffen klar.

Temaet for foredraget er ”den sovende hjerne” og handler om søvn:

 • Hør om nyeste forskning indenfor søvn og få råd om god søvn.
 • Foredragsholder er neurofysiolog Birgitte Rahbek Kornum, som er lektor på Københavns Universitet

Foråret byder på følgende foredrag, som alle kan ses i konfirmandstuen:

22.02: Den sovende hjerne

01.03: Klimaforandringerne

15.03: Ekstrem fordøjelse

29.03: Flagermus

26.04: Rumsafari bland Mælkevejens planeter

Alle foredrag er spændende – også selvom du ikke lige mener, at emnet er noget for dig. Tag herren, fruen, naboen og genboen med under armen.

Der er ingen tilmelding. Kom frisk…

Se mere om foredragene her: https://ofn.au.dk/

Med venlig hilsen

Torslunde Bylaug