Alle indlæg af Adam Lebech

Referat af bystyremøde 13-06-2022

1. Økonomi v. Dorte
Den eneste opdatering til økonomien er, at der er brugt 3000 til festivalen og 7500 til et nyt telt. Der søges om midler fra §18 puljen i kommunen til nyt telt.

2. Opfølgning på Grundlovsfesten v. alle.
Grundlovsfesten var et godt arrangement, der var et flot fremmøde, men der skal arbejdes for at få flere hænder til opstilling. Vi var glade for det nyindkøbte telt, det aftales at lejen skal sættes i vejret til 350 kr., så der langsomt genereres midler til løbende udskiftning af teltet.

3. Opfølgning på referat fra seneste bystyremøde v. alle (vedhæftet her)
Der skal følges op på pkt. om bedre internetløsning i Torslunde. Morten, Helle og Dorthe er i gang med materiale til uddeling for at hverve flere medlemmer til bylauget.

Information om fjernvarme:
Borgere i Torslunde har efterlyst en samlet plan for, hvordan byens husstande kan overgå til grøn varme for dermed at sikre, at byens borgere ikke realiserer hver deres løsning, hvis der var mulighed for at effektivisere/spare ved hjælp af en fælles løsning. Folketinget har i dette forår besluttet, at kommunerne i løbet af indeværende år skal udarbejde planer for, hvordan borgerne kan skifte til grøn varme. Det indebærer blandt andet, at alle husejere med gas- eller oliefyr inden nytår vil modtaget et brev fra kommunen, der skal anvise, hvordan borgerne bedst planlægger udskiftning af gas- og oliefyr. Det betyder konkret for Torslunde, at vi afventer kommunens planer og anvisninger. Når disse foreligger, vil bylauget eventuelt tage initiativ til et lokalt borgermøde, hvor kommunens planer specifikt for Torslunde kan blive klargjort.

Ind til da anbefaler bylauget, at byens borgere orienterer sig nærmere:

Legeplads
Der er lavet et borgerforslag om etablering af legeplads i Torslunde, det opfordres til at man går ind og klikker på linket for at bakke op om det. Det kan man via dette link: https://ishoj.dk/borger/demokrati/borgerforslag/?msclkid=9bbd3bdca84c11ec8767d8decec657ef


Kirsten udsender datoer om foredrag om naturvidenskab til efteråret.
Læs mere her: https://ofn.au.dk/sted/ 

Infrastrukturplan er i proces, den forventes klar til næste møde.

Projekt Lille Vejleå. Læs i vedhæftede fil om projektet om flytning af åens nuværende placering, samt fjernelse af betonkanten.

4. Status på hjemmesiden v. Kirsten
Hjemmesiden skal ændres på længere sigt, der er allerede ryddet op i punkterne.
Alle kommentarfelter er fjernet, fremover kan man sende kommentarer eller spørgsmål  til: bystyret@torslunde.dk.
Man kan også kommunikere via bystyrets facebookside.

5. Snak om Torslunde Årshjul v. alle
Der skal udarbejdes et årshjul, vigtigt at vi får koordineret aktiviteterne, så de ikke falder oven i hinanden.

6. Planlægning af høstfest v. alle
Høstfesten holdes endnu en gang på Håberdetgård d.27.8. Nærmere information følger.

7. Planlægning af dato for næste bystyremøde
Næste møde afholdes 22.08.22 kl. 19 hos Kirsten

8. Eventuelt:

 • Vedligehold af byens grønne områder (jf. mail fra Helle) Det blev aftalt, at vi henvender os til kommunen, og beder dem om at leve op til deres opgave om at vedligeholde arealerne. Skrivelse til kommunen vedhæftet.

Sti i Solhøj: privat grund eller fælles vej
Bylauget undersøger hvorvidt der er offentlig adgang til stien mellem Thorsbrovej og Solhøjvej.

Grundlovsfest den 5. juni 2022

Endelig er vi klar til at fejre grundloven, demokratiet og fællesskabet i Torslunde “som vi plejer”! Det betyder at vi holder grundlovsfest den 5/6 på festpladsen ved Håberdetgård fra kl. 14.

Der vil være boder til børn og voksne (ja – også hønseskidning!), salg af drikkevarer, pølser og kage, fællessang og naturligvis grundlovstale – denne gang med vores nye borgmester, Merete Amdisen.

Når eftermiddagen bliver til aften spiser vi sammen – festudvalget sørger for det, der skal grilles, og alle medbringer tilbehør til fælles buffet. Tilmelding senest 1/6.

Vil du hjælpe med at lave en god grundlovsfest?

• Du kan donere præmier til det legendariske grundlovs-lotteri

• Du kan hjælpe med at gøre festpladsen klar. Vi mødes den 5/6 kl. 10 til fællles morgenmad og går i gang

• Du kan tage en tjans i enten forsyningsboden eller en af børneboderne

• Du kan bage en kage til forsyningsboden

• Du kan hjælpe med at rydde op om formiddagen den 6/6

Skriv til en af arrangørerne på Facebook, mail til Maria på Sc@htgym.dk eller 20987450, hvis du vil give en eller flere hænder med til festen! Og skriv også til os, hvis du vil tilmelde dig til fællesspisningen. Mange hilsner fra grundlovsfestudvalget

Ditte ElsborgAnette Nørbjerg Luffe  og Maria Schou

Grundlovsfest i Torslunde

Referat af bystyremøde 19-04-2022

Tidspunkt: kl. 19.00 – 21.00

Sted: Hos Kirsten

Deltagere: Dorte, Bjarke, Kirsten, Helle, Niels; Wili

Not there: Morten, Ole

 • Opgaver der skal tages action på er markeret iht. farvekoderne herover for den, som har opgaveansvaret. 
 • Fælles opgaveansvar er markeret med denne muntre farve.

Økonomi

 • Dorte gennemgik statusregnskab pr. 18. april. Der er totalt indtægter på kr. 21.000 og udgifter på kr. 11.311. Der er fortsat en række større udgiftsposter for året, som ikke er disponeret i regnskabet (herunder sponsorat til Mandemarch og Torslunde Festival mv.)

Opfølgning på bystævnet (og referat fra bystævnet)

 • Bystævnet havde stort fremmøde på ca. 70 medlemmer, hvilket er meget positivt.
 • Traktementet til bystævnet var dyrere end normalt, men der er bred enighed i bystyret om at traktementet understøtter bylaugets arbejde og byens sociale fællesskab.
 • På bystævnet blev følgende konkrete sager præsenteret/foreslået:
 1. Alternativ internetløsning

Mange husstande har dårlig internetforbindelse. Bystyret – under Bjarkes ledelse – sigter efter at præsentere forslag til ny internetløsning indenfor det kommende halve år. 

 • I mellemtiden arbejder Dorte og Morten på at få flere af byens borgere med om bord i bylauget, så vi står stærkere ift. forhandlinger med internetudbydere og ift. den efterfølgende udrulning. I løbet af foråret uddeles flyer med opfordring til at blive medlem af bylauget (se bullet nr. 2 under afsnit om ”Stærkt bylaug”).
 1. Fælles, alternativ varmeløsning

Mange husstande står overfor at skulle finde ny opvarmning som led i den grønne omstilling. Bystyret undersøger mulighed for fælles varmeløsning. Ishøj Kommune arbejder på en plan, som nu accelereres af regeringens nye udspil, som kræver, at husstande, der opvarmes af naturgas, skal have besked om alternative muligheder inden årets udgang. Kirsten og Ole følger op på dette.

 1. Diverse
 • Bylaugsmedlemmer med mindre børn kan have svært ved at deltage i bystævnet. I den forbindelse er bystyret blevet opfordret til at overveje børneaktiviteter ifm. bystævnet. Bystyret har besluttet ikke at prioritere børneaktiviteter på bystævnet, men lægger i stedet vægt på at understøtte de øvrige børnevenlige arrangementer i byen og vil derforuden arrangere livestreaming af fremtidige bystævner for borgere, der ikke kan deltage.
 • Bystyret fremsætter til næste bystævne forslag til vedtægtsændring, som vedrører præcisering af kontingentbetalingerne: borgere der kvalificerer til reduceret kontingent for pensionister er ansvarlige for at forhåndsinformere bystyrets kasserer, når den reducerede kontingentbetaling skal træde i kraft. Den reducerede kontingentbetaling vil ikke have tilbagevirkende kraft. 
 • På bystævnet blev nedsat en arbejdsgruppe under bystyret, som har til opgave at udpege en mulig placering for en legeplads. Lars Nejrup indgår i gruppen. Arbejdsgruppen refererer til Ole. Gruppen har brug for nærmere retningslinjer og Kirsten og Ole følger op.

Status på Ring 5 og transformerstationen i Solhøj

 • Kirsten orienterede om stort gennembrud i Ring 5-modstandsarbejdet. Den længe ventede forundersøgelse af Ring 5 er netop blevet offentliggjort og Venstre har i den forbindelse udmeldt, at de skifter holdning og nu støtter en ophævelse af de reserverede arealer til Ring 5 (transportkorridoren). Det betyder, at der nu er klart flertal i Folketinget for ophævelse af korridoren. Gennem arbejdet i foreningen Nej Til Ring 5 arbejdes der nu på at udnytte flertallet til at få ophævelsen effektueret. Specifikt arbejdes på at sikre opbakning til ophævelsen i Socialdemokratiet, så processen kan speedes op. Alternativt kan processen strække sig over en meget lang periode – det skaber usikkerhed om det nyvundne flertal og kan yderligere kompliceres af et folketingsvalg.
 • Energinet har informeret lodsejerne i Solhøj om, at man påbegynder miljøundersøgelserne af området ifm. en mulig placering af transformerstation for el fra Energiø Bornholm. Der foretages ikke miljøundersøgelser i andre områder, hvilket peger på, at Solhøj reelt allerede er valgt til transformerstationen. Bylauget skriver høringssvar til Energinet, når tiden kommer dertil. 

Status på Offentlige Foredrag i Naturvidenskab

 • Bystyret har dette forår lanceret livestreaming i konfirmandstuen af Århus Universitets foredragsrække Offentlige Foredrag i Naturvidenskab.
 • Foredragene har været godt besøgt med mellem 10-20 deltagere pr. gang.
 • Bystyret vil gerne fortsætte foredragsrækken i efteråret, men efterlyser hjælp til at bistå med afviklingen. Dorte og Kirsten afvikler forårets sidste foredrag den 26. april, hvor deltagerne opfordres til at give en hånd med til afvikling af foredragsrækken i efteråret.
 • Kirsten kontakter Menighedsrådet og anmoder om lån af Konfirmandstuen til foredragene i efteråret og foreslår desuden at bylaugets betaling for lån af Konfirmandstuen går til etablering af internetforbindelse og indkøb af lærred/projector/højttaler.

Status på idékataloget

Samlet infrastrukturplan

 • Liste over emner til en samlet infrastrukturplan for Torslunde/Solhøj blev gennemgået. Emner er indsamlet fra borgerinput og input fra bystyremedlemmer. 
 • Kirsten afstemmer listen med Ole for at afklare eventuelle sammenfald med igangværende projekter i kommunen
 • Kirsten udarbejder forslag til den endelige plan og sigter efter at kunne præsentere den på næste bylaugsmøde.
 • Bjarke slog et slag for Flextrafik-appen, som måske er ukendt for de fleste borgere. Appen giver alle borgerne adgang til at booke taxakørsel, som i en del tilfælde vil være konkurrencedygtig ift. almindelige taxapriser.

Spændigt fællesskab

 • Helle har foreslået et fællesspisningsarrangement a la Torslunde Folkekøkken. Forslaget blev bakket op. 

Skønne byrum

 • Niels har igen haft kontakt med HOFOR og presser fortsat på for at få færdiggjort oprydningen efter etablering af den nye vandledning fra Solhøj. 
 • HOFOR er lydhøre overfor vores ønsker – herunder også udbedring af våde områder på stien, hvor dræning til åen ser ud til at være beskadiget. 
 • Niels oplyste, at kommunen nu har sikret afmærkning af offentlig sti til åen langs hans grund. Niels undersøger om kommunen har yderligere planer ift. stien.
 • Kirsten kontakter Christian Lerche (ejer skoven på den anden side af åen) for at forhøre sig om stierne og eventuelt behov for skiltning. 

Stærkt bylaug

 • Dorte og Morten har lavet et fantastisk stykke arbejde med at lave overblik over medlemmer og potentielle medlemmer af bylauget. Der er 195 husstande i bylaugets geografiske område, hvoraf 90 er medlemmer af bylauget.
 • Dorte og Morten laver udkast til flyer som uddeles til potentielle bylaugsmedlemmer mhp. at samle flest mulige medlemmer til en fremtidig alternativ internetløsning i byen. 

Næste bylaugsmøde

 • Næste bylaugsmøde afholdes den 13. juni kl. 19 hos Kirsten.
  • Faste agendapunkter: status økonomi, status idékatalog, opfølgning på seneste referat.

Torslunde Festival genopstår 20-21. maj 2022

Danmarks hyggeligste festival genopstår i Torslunde 20. – 21. maj 2022.
Torslunde Festival 2022 er klar med et forrygende musikprogram, der blandt andet tæller en af Danmarks største sangerinder gennem 50 år, Lis Sørensen, og en af verdensscenens mest talentfulde rock- og bluesmusikere, Walter Trout (US). 

”Efter flere år med restriktioner og nedlukninger, er vi SÅ klar til at smide hæmningerne og nyde foråret og sommeren uden begrænsninger. Endelig. End-e-lig kan vi afholde festivaler i Danmark igen!” – talsmand for Torslunde Festival.

Årets festival gentager succesen med festivalpladsens udvidede set-up samt det store festtelt fra festivalens 20-års jubilæum, der blev afholdt i 2019. 

Torslunde Festival er som altid bygget op af frivillige hænder og støttet af det lokale erhvervs- og foreningsliv i Torslunde, Taastrup, Ishøj og omegn.<

Læs mere på www.torslunde-festival.com

Referat og præsentation fra bystævne 6. marts 2022

Der blev afholdt bystævne i konfirmandstuen ved kirken søndag den 6. marts 2022 kl. 13:00. Ca. 60 deltagere var mødt frem.

Referatet og den viste præsentation fra bystævnet kan downloades her:

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Oldermandens beretning
 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent for kommende år
 5. Valg i henhold til vedtægterne
  Helle, Ole, Niels og Kirsten er på valg – alle modtager genvalg
  Søren genopstiller som revisor
 6. Behandling af indkomne forslag

Orientering om planer for Kirkeskoven
Information om byens fibernet
Nedsætning af arbejdende udvalg til etablering af ny legeplads og afvikling af byens sociale arrangementer

 • Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Charlotte blev valgt til dirigent, Morten til referent.

Bystævnet er lovligt indkaldt og beslutningsdygtige.

Ad 2. Oldermandens beretning.

Kirsten fremlagde oldermandens beretning.

Status på bylaugets aktiviteter

Støtte til afvikling af byens arrangementer:

 • Grundlovsfest
 • Mandemarch
 • Høstfæst
 • Juletræstænding i samarbejde med Torslunde Kirke
 • Fastelavn i samarbejde med Torslunde Kirke

Der er arbejdet med en ny lokalplan.

Der er oprettet en ny Facebook side – den hedder Torslunde Bylaug.

Der er sat en bænk op på Torslunde Maglevej – der er herudover en plan om etablering af en lille ”oase” omkring bænken.

Der er udarbejdet en ny flyer til opfordring til deltagelse i byens liv.

Der er afholdelt vælgermøde op til kommunalvalget på vandværket.

Live streaming af Århus Universitets foredragsrække i konfirmandstuen.

Dialog med HORFOR om oprydning efter gravearbejde.

Bestik af Energiø Bornholms konsekvener for Torslunde.

Slagplan for det kommende bylaugsarbejde

Formidling af bylaugets arbejde og indragelse af byen.

Det nye bylaug startede op med at udarbejde en ideliste til en arbejdsliste, der er opdelt i følgende 7 spor

 1. Samlet Infrastruktur.
 2. Spændigt fællesskab.
 3. Skønnebyrum.
 4. Skarp kommunikation.
 5. Stærkt bylaug.
 6. Smart samarbejde.
 7. Store tanker.

Ud over information på Facebook kan man tilmelde sig mailinformation på Bylaugets hjemmeside.

Orientering om Energiø Bornholm

Sorte skyer trækker sig sammen over Torslunde/Solhøj, hvor Energinet vil placere et gigantisk strømtransformationsanlæg, der vil omfatte flere meget store bygninger i 7-8 etagers højde. Ishøj og Høje Tåstrup Kommune siger klart nej til dette projekt og har afgivet et høringssvar, hvor bygge parter kommer med et klart ”Nej tak”.

Energinet har 3 mulige steder for placering af anlæg, som er ”Hovegård”, Avedøreværket og Solhøj. Solhøj er dog den foretrukne placering.

Kirsten viste endvidere et oversigtskort over transportkorridorerne for at vise, hvor en placering af et strømtransformationsanlæg kan placeres samt en tidsplan over projektet.

Orientering om Ring 5

Der kom en ny infrastrukturplan i foråret, hvor Ring 5 ikke var med. Det var en stor sejr!

De arealreservationer der er lagt ud til transportkorridoren, ligger der stadig, hvor ”Nej til Ring 5” arbejder på at får reservationerne ophævet. Der ventes dog på forundersøgelserne.

Nyt fra kommunen

Hold dig ajour hvis du har udlejning af værelser/boliger i forhold til flygtninge fra Ukraine.

Ishøj Kommune afholder en velgørenhedskoncert til fordel for Røde Kors arbejdet i Ukraine og der er ligeledes andre arrangementer i kommunen der hjælper samme sag den 11. og 12. marts.

Beretningen blev af de fremmødte godkendt.

Det blev dog fremhævet, at Bylauget godt kunne arbejde på en fælles løsning for byens borgere i forbindelse med udfasningen af olie og gas. Bylauget tager et møde med Tommy Olsen for at blive opdateret på eventuelle tiltag.

Ad 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab

Der er indtægter på i alt kr. 27.818,85 og omkostninger på i alt kr. 10.890,90, hvorved årets resultat udgør kr. 16.927.95.

Dorte gik i øvrigt ned i de enkelte poster og fortalte, hvorledes de enkelte indtægter og omkostninger er fremkommet.

Samlede bankbeholdninger udgør kr. 48.882.

Regnskabet blev godkendt

Ad 4Fastlæggelse af kontingent for kommende år

Bystyret indstiller til fastholdelse af nuværende kontingent på kr. 250 pr. hustand og kr. 150 for pensionister.

Det blev godkendt at fastholde det nuværende kontingent.

Ad 5 Valg i henhold til vedtægterne

Oldermanden er på valg og Kisten modtager genvalg. Kirsten blev valgt

Der er 2 bymænd på valg, hvor både Ole og Helle modtager genvalg. Både Ole og Helle blev genvalgt.

En suppleant er på valg. Niels er på valg og blev genvalgt.

En revisor er på valg – Søren (Sofiehåb) modtager genvalg og blev genvalgt.

Ad 6 Behandling af indkomne forslag

Information om planer for Kirkeskoven

Karsten startede med at informere om at kirken gerne vil fortsætte det gode samarbejde med bylauget.

Der er udarbejdet en udviklingsplan for Torslunde Kirkegård for at gøre kirkegården mere tidssvarende.

Kasten viste en plan over kirkegården og informerede om, hvor kirken gerne vil foretage ændringer.

Der bliver lavet et Lapedarium, hvor man kan se gamle gravstene.

Der bliver lavet blomstrende træer, løgplæne og græs.

Kirken vil gerne lave en mere ”levende” kirkegård.

Kirken ejer endvidere en skov nedenfor de sydlige gravsteder, hvor kirken gerne vil etablere urnegravsteder m.v. Det bliver et område, hvor der genetableres stier, hvor borgere i Torslunde kan gå rundt og nyde naturen.

Der vil også blive lavet en sti vest for konfirmandstuen, hvor man kan komme ind til kirkegården.

Kirken vil gerne øge tilgængeligheden imellem kirken og konfirmandstuen. Der skal laves en større åbning i kirkemuren, hvor der vil blive etableret en rampe til dårligt gående.

Information om byens fibernet

Bylauget vil gerne lavet en samlet løsning på fibernet og derfor har Bjarke gået til forskellige leverandører som en slags ”ejerforening” for at få et bedre og billigere fibernet.

Ifølge Bjarke er der en markant besparelse, såfremt vi står sammen.

Bjarke ville gerne opfordre til at der kommer flere medlemmer, da flere medlemmer vil give billigere priser på fibernetløsningen.

Stig informerede om, at der ikke er trukket ledninger helt ud til Solhøj.

Nedsætning af arbejdende udvalg til etablering af ny legeplads og afvikling af byens sociale arrangementer

 1. Legepladsarbejdsgruppe

Kommunen ser positivt på en legeplads i Torslunde. Ansøgning skal være kommunen i hænde senest i april 2022 for at komme med i budget 2022.
Der blev opfordret til at henvende sig til Ole, hvis man gerne vil deltage. Der var adskillige medlemmer, som meldte sig til gruppen på bylaugsmødet.

 • Etablering af Grønne Nabofællesskaer
  Marie og Michael præsenterede forslag til etablering af grønne nabofællesskaber.
  Der er et netværk der hedder Grønne Nabofællesskaber, hvor der kan laves undergrupper. Marie og Michael har allerede oprettet en gruppe for Torslunde og omegn.
  Forslag kunne være: Fælles spisning, fælles køkkenhave, fælles dyrehold, plantebaseret mad etc.
  Gruppen opstartes i Michaels garage i næste uge.
  Marie og Michael opfordrer til at deltage på Smedengen 3.

Ad 7 Eventuelt

Johnny opfordrede til at alle skulle være medlem for at deltage på Bystævnet.

Bjarke oplyser om, at det går rigtig godt for Torslunde Festivallen og at alle er velkommen. Bjarke anbefaler, at der støttes op omkring Torslunde Festivallen på sponsor siden.

Karsten har sammen med Niels taget kontakt til HORFOR omkring vandrestien og der er givet håndslag fra HORFOR at stien genetableres inden uge 11.

Bystævnet sluttede af med social snak og et let oste- og pølsebord.

Referat af bystyremøde 28-02-2022

Dato:         28.02.2022

Tidspunkt:   kl. 19.30 – 20.15

Sted:          Teams

Deltagere:   Dorte, Morten; Bjarke, Kirsten, Niels

Not there:   Helle, Wili, Ole

 • Opgaver der skal tages action på er markeret iht. farvekoderne herover for den, som har opgaveansvaret.
 • Fælles opgaveansvar er markeret med denne muntre farve.

Planlægning af bystævne 06.03.2022 kl. 13 i konfirmandstuen

Følgende agenda er besluttet:

Morten skriver referat

 1. Valg af dirigent (Charlotte La Cour er forhåndsbriefet).
 2. Oldermandens beretning v. Kirsten 
  1. Status på bylaugets arbejde og planer for den kommende bylaugsår
   1. Afholdte arrangementer
   1. Status på bylaugets aktiviteter
   1. Orientering om Energiø Bornholm og konsekvenser for Torslunde 
   1. Orientering om Ring 5 
   1. Nyt fra kommunen
 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab v. Dorte
 4. Fastsættelse af kontingent for kommende år v. dirigenten
  1. Bystyret indstiller til fastholdelse af nuværende kontingent på kr. 250 pr. husstand og kr. 200 for pensionister
 5. Valg i henhold til vedtægterne
  1. Bymænd: Helle, Ole, Niels og Kirsten er på valg; alle modtager genvalg 
  1. Revisorer: Søren Sophiehåb er på valg; modtager genvalg)
 6. Behandling af indkomne forslag
  1. Ester Engle har forslået deltagelse af Dansk Ornitologisk Forening på bystævnet. Bystyret foreslår at foreningen i stedet deltager på bylaugsmøde.
 7. Eventuelt
  1. Orientering om planer for Kirkeskoven v. menighedsrådsformand Karsten
  1. Planer for byens internet v. Bjarke 
  1. Nedsætning af nye arbejdsgrupper under bylauget: 
   1. Legepladsarbejdsgruppe (forslag til placering skal være på plads inden 1. april for at komme med i budget 2023). 
   1. Etablering af Grønne Nabofællesskaber v. bylaugsmedlem Marie Johansen 

Følgende er besluttet om praktikken ifm. bystævnet:

 • Dorte holder styr på tilmeldingsliste: pt. 57 tilmeldinger
 • Dorte har lavet opgørelse over antal bylaugsmedlemmer: pt. 83 medlemmer
 • Morten står for indkøb af mad (ost, pølse, brød) til bystævnet. Budget på kr. 100 pr. deltager er godkendt.
 • Niels står for indkøb af vin.
 • Kirsten står for indkøb af øl og vand.
 • Alle mødes til klargøring af konfirmandstuen kl. 12 (Dorte har nøgle).

Næste bylaugsmøde

 • Kirsten udsender Doodle til næste bylaugsmøde, når det nye bystyre er konstitueret efter bystævnet.
 • Kirsten udsender agenda nogle dage før mødet:
  • Faste agendapunkter: status økonomi, status idékatalog, opfølgning på seneste referat.
  • Ad-hoc agendapunkter: byhus, legepladsgruppe, lokation for høstfest.

Foredragsrække i konfirmandstuen fra Aarhus Universitet

Torslunde Bylaug inviterer her i foråret til en række formidable foredrag, som livestreames fra Aarhus Universitet.

Det er nu på tirsdag den 22. februar kl. 19-21 i konfirmandstuen. Men kom allerede kl. 18.30 – der er kaffen klar.

Temaet for foredraget er ”den sovende hjerne” og handler om søvn:

 • Hør om nyeste forskning indenfor søvn og få råd om god søvn.
 • Foredragsholder er neurofysiolog Birgitte Rahbek Kornum, som er lektor på Københavns Universitet

Foråret byder på følgende foredrag, som alle kan ses i konfirmandstuen:

22.02: Den sovende hjerne

01.03: Klimaforandringerne

15.03: Ekstrem fordøjelse

29.03: Flagermus

26.04: Rumsafari bland Mælkevejens planeter

Alle foredrag er spændende – også selvom du ikke lige mener, at emnet er noget for dig. Tag herren, fruen, naboen og genboen med under armen.

Der er ingen tilmelding. Kom frisk…

Se mere om foredragene her: https://ofn.au.dk/

Med venlig hilsen

Torslunde Bylaug

Indkaldelse til bystævne 2022

Indkaldelse til bystævne i konfirmandstuen søndag den 6. marts 2022 kl. 13.00.

(genudsendelse af invitation, da enkelte abonnenter ikke modtog indkaldelsen)

Sorte skyer trækker op over Torslunde/Solhøj

 • Energinet har bekendtgjort at Torslunde/Solhøj er udpeget som det foretrukne område for placering af et gigantisk strømtransformationsanlæg, som vil omfatte flere meget store bygninger i 7-8 etagers højde.
 • Anlæggene skal transformere strømmen fra energi-ø Bornholm som led i Folketingets klimahandlingsplan. I kølvandet på transformatorstationen er vi ydermere truet af et langt større energitransformationsanlæg (Power-to-X), som er at sammenligne med et mindre atomkraftværk.
 • Disse anlæg vil være en katastrofe for byen/området i form af naturtab, støj og ikke mindst faldende ejendomspriser.
 • Bystyret opfordrer alle bylaugsmedlemmer til at møde op til bystævnet, hvor vi informerer om sagen. Hvis du ikke er medlem af bylauget, er det nu du skal blive det – du har brug for, at vi løfter denne sag i flok.

Agenda

Kl. 13.00: Bystævne

 1. Valg af dirigent
 2. Oldermandens beretning
 3. Information om Energiø Bornholm og konsekvenser for Torslunde
 4. Status på bystyrets arbejde
 5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
 6. Fastsættelse af kontingent for kommende år
 7. Valg i henhold til vedtægterne
 8. Helle, Ole, Niels og Kirsten er på valg – alle modtager genvalg
 9. Behandling af indkomne forslag
 10. Forslag skal være bystyret i hænde senest 10 dage før bystævnet
 11. Eventuelt
 12. Information om fibernet
 13. Information om planer for Kirkeskoven
 14. Nedsætning af arbejdende udvalg til etablering af ny legeplads og afvikling af byens sociale arrangementer
 15. Styrkelse af byen gennem medlemskab af bylauget

Kl. 14.30: Hyggelig snak

Bystyret serverer ost, pølse og rødvin.

Tilmelding

Indkaldelse til bystævne 2022

Indkaldelse til bystævne i konfirmandstuen søndag den 6. marts 2022 kl. 13.00.

Sorte skyer trækker op over Torslunde/Solhøj

 • Energinet har bekendtgjort at Torslunde/Solhøj er udpeget som det foretrukne område for placering af et gigantisk strømtransformationsanlæg, som vil omfatte flere meget store bygninger i 7-8 etagers højde.
 • Anlæggene skal transformere strømmen fra energi-ø Bornholm som led i Folketingets klimahandlingsplan. I kølvandet på transformatorstationen er vi ydermere truet af et langt større energitransformationsanlæg (Power-to-X), som er at sammenligne med et mindre atomkraftværk.
 • Disse anlæg vil være en katastrofe for byen/området i form af naturtab, støj og ikke mindst faldende ejendomspriser.
 • Bystyret opfordrer alle bylaugsmedlemmer til at møde op til bystævnet, hvor vi informerer om sagen. Hvis du ikke er medlem af bylauget, er det nu du skal blive det – du har brug for, at vi løfter denne sag i flok.

Agenda

Kl. 13.00: Bystævne

 1. Valg af dirigent
 2. Oldermandens beretning
 3. Information om Energiø Bornholm og konsekvenser for Torslunde
 4. Status på bystyrets arbejde
 5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
 6. Fastsættelse af kontingent for kommende år
 7. Valg i henhold til vedtægterne
 8. Helle, Ole, Niels og Kirsten er på valg – alle modtager genvalg
 9. Behandling af indkomne forslag
 10. Forslag skal være bystyret i hænde senest 10 dage før bystævnet
 11. Eventuelt
 12. Information om fibernet
 13. Information om planer for Kirkeskoven
 14. Nedsætning af arbejdende udvalg til etablering af ny legeplads og afvikling af byens sociale arrangementer
 15. Styrkelse af byen gennem medlemskab af bylauget

Kl. 14.30: Hyggelig snak

Bystyret serverer ost, pølse og rødvin.

Tilmelding