Referat af bystyremøde 19-04-2022

Tidspunkt: kl. 19.00 – 21.00

Sted: Hos Kirsten

Deltagere: Dorte, Bjarke, Kirsten, Helle, Niels; Wili

Not there: Morten, Ole

 • Opgaver der skal tages action på er markeret iht. farvekoderne herover for den, som har opgaveansvaret. 
 • Fælles opgaveansvar er markeret med denne muntre farve.

Økonomi

 • Dorte gennemgik statusregnskab pr. 18. april. Der er totalt indtægter på kr. 21.000 og udgifter på kr. 11.311. Der er fortsat en række større udgiftsposter for året, som ikke er disponeret i regnskabet (herunder sponsorat til Mandemarch og Torslunde Festival mv.)

Opfølgning på bystævnet (og referat fra bystævnet)

 • Bystævnet havde stort fremmøde på ca. 70 medlemmer, hvilket er meget positivt.
 • Traktementet til bystævnet var dyrere end normalt, men der er bred enighed i bystyret om at traktementet understøtter bylaugets arbejde og byens sociale fællesskab.
 • På bystævnet blev følgende konkrete sager præsenteret/foreslået:
 1. Alternativ internetløsning

Mange husstande har dårlig internetforbindelse. Bystyret – under Bjarkes ledelse – sigter efter at præsentere forslag til ny internetløsning indenfor det kommende halve år. 

 • I mellemtiden arbejder Dorte og Morten på at få flere af byens borgere med om bord i bylauget, så vi står stærkere ift. forhandlinger med internetudbydere og ift. den efterfølgende udrulning. I løbet af foråret uddeles flyer med opfordring til at blive medlem af bylauget (se bullet nr. 2 under afsnit om ”Stærkt bylaug”).
 1. Fælles, alternativ varmeløsning

Mange husstande står overfor at skulle finde ny opvarmning som led i den grønne omstilling. Bystyret undersøger mulighed for fælles varmeløsning. Ishøj Kommune arbejder på en plan, som nu accelereres af regeringens nye udspil, som kræver, at husstande, der opvarmes af naturgas, skal have besked om alternative muligheder inden årets udgang. Kirsten og Ole følger op på dette.

 1. Diverse
 • Bylaugsmedlemmer med mindre børn kan have svært ved at deltage i bystævnet. I den forbindelse er bystyret blevet opfordret til at overveje børneaktiviteter ifm. bystævnet. Bystyret har besluttet ikke at prioritere børneaktiviteter på bystævnet, men lægger i stedet vægt på at understøtte de øvrige børnevenlige arrangementer i byen og vil derforuden arrangere livestreaming af fremtidige bystævner for borgere, der ikke kan deltage.
 • Bystyret fremsætter til næste bystævne forslag til vedtægtsændring, som vedrører præcisering af kontingentbetalingerne: borgere der kvalificerer til reduceret kontingent for pensionister er ansvarlige for at forhåndsinformere bystyrets kasserer, når den reducerede kontingentbetaling skal træde i kraft. Den reducerede kontingentbetaling vil ikke have tilbagevirkende kraft. 
 • På bystævnet blev nedsat en arbejdsgruppe under bystyret, som har til opgave at udpege en mulig placering for en legeplads. Lars Nejrup indgår i gruppen. Arbejdsgruppen refererer til Ole. Gruppen har brug for nærmere retningslinjer og Kirsten og Ole følger op.

Status på Ring 5 og transformerstationen i Solhøj

 • Kirsten orienterede om stort gennembrud i Ring 5-modstandsarbejdet. Den længe ventede forundersøgelse af Ring 5 er netop blevet offentliggjort og Venstre har i den forbindelse udmeldt, at de skifter holdning og nu støtter en ophævelse af de reserverede arealer til Ring 5 (transportkorridoren). Det betyder, at der nu er klart flertal i Folketinget for ophævelse af korridoren. Gennem arbejdet i foreningen Nej Til Ring 5 arbejdes der nu på at udnytte flertallet til at få ophævelsen effektueret. Specifikt arbejdes på at sikre opbakning til ophævelsen i Socialdemokratiet, så processen kan speedes op. Alternativt kan processen strække sig over en meget lang periode – det skaber usikkerhed om det nyvundne flertal og kan yderligere kompliceres af et folketingsvalg.
 • Energinet har informeret lodsejerne i Solhøj om, at man påbegynder miljøundersøgelserne af området ifm. en mulig placering af transformerstation for el fra Energiø Bornholm. Der foretages ikke miljøundersøgelser i andre områder, hvilket peger på, at Solhøj reelt allerede er valgt til transformerstationen. Bylauget skriver høringssvar til Energinet, når tiden kommer dertil. 

Status på Offentlige Foredrag i Naturvidenskab

 • Bystyret har dette forår lanceret livestreaming i konfirmandstuen af Århus Universitets foredragsrække Offentlige Foredrag i Naturvidenskab.
 • Foredragene har været godt besøgt med mellem 10-20 deltagere pr. gang.
 • Bystyret vil gerne fortsætte foredragsrækken i efteråret, men efterlyser hjælp til at bistå med afviklingen. Dorte og Kirsten afvikler forårets sidste foredrag den 26. april, hvor deltagerne opfordres til at give en hånd med til afvikling af foredragsrækken i efteråret.
 • Kirsten kontakter Menighedsrådet og anmoder om lån af Konfirmandstuen til foredragene i efteråret og foreslår desuden at bylaugets betaling for lån af Konfirmandstuen går til etablering af internetforbindelse og indkøb af lærred/projector/højttaler.

Status på idékataloget

Samlet infrastrukturplan

 • Liste over emner til en samlet infrastrukturplan for Torslunde/Solhøj blev gennemgået. Emner er indsamlet fra borgerinput og input fra bystyremedlemmer. 
 • Kirsten afstemmer listen med Ole for at afklare eventuelle sammenfald med igangværende projekter i kommunen
 • Kirsten udarbejder forslag til den endelige plan og sigter efter at kunne præsentere den på næste bylaugsmøde.
 • Bjarke slog et slag for Flextrafik-appen, som måske er ukendt for de fleste borgere. Appen giver alle borgerne adgang til at booke taxakørsel, som i en del tilfælde vil være konkurrencedygtig ift. almindelige taxapriser.

Spændigt fællesskab

 • Helle har foreslået et fællesspisningsarrangement a la Torslunde Folkekøkken. Forslaget blev bakket op. 

Skønne byrum

 • Niels har igen haft kontakt med HOFOR og presser fortsat på for at få færdiggjort oprydningen efter etablering af den nye vandledning fra Solhøj. 
 • HOFOR er lydhøre overfor vores ønsker – herunder også udbedring af våde områder på stien, hvor dræning til åen ser ud til at være beskadiget. 
 • Niels oplyste, at kommunen nu har sikret afmærkning af offentlig sti til åen langs hans grund. Niels undersøger om kommunen har yderligere planer ift. stien.
 • Kirsten kontakter Christian Lerche (ejer skoven på den anden side af åen) for at forhøre sig om stierne og eventuelt behov for skiltning. 

Stærkt bylaug

 • Dorte og Morten har lavet et fantastisk stykke arbejde med at lave overblik over medlemmer og potentielle medlemmer af bylauget. Der er 195 husstande i bylaugets geografiske område, hvoraf 90 er medlemmer af bylauget.
 • Dorte og Morten laver udkast til flyer som uddeles til potentielle bylaugsmedlemmer mhp. at samle flest mulige medlemmer til en fremtidig alternativ internetløsning i byen. 

Næste bylaugsmøde

 • Næste bylaugsmøde afholdes den 13. juni kl. 19 hos Kirsten.
  • Faste agendapunkter: status økonomi, status idékatalog, opfølgning på seneste referat.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.