Kategoriarkiv: Diverse

Slip lopperne løs: kom til loppemarked i Torslunde

Den 17. juni kl. 11-15 arrangerer Rikke igen det årlige loppemarked i Torslunde. Så find din indre loppe-kræmmer frem og lav en bod eller drag ud på loppejagt… og vær med til at gøre Torslunde til en endnu sjovere landsby at bo i.

I år er det planen at samle boderne i den vestlige ende af byen. Dvs. at loppemarkedsruten går fra kirken ad bygaden til Drik Portvin op til landevejen og tilbage. I kan lave boder i jeres indkørsler/forhaver på ruten; og for jer, der ikke har en indkørsel/forhave på ruten, kan I lave bod på shelterpladsen eller på den lille plads øst for kirkegården.

Skriv til Rikke på rilonoso@gmail.com, hvis du har spørgsmål.

Vel mødt til endnu en hyggelig loppedag i Torslunde.

Referat fra bystævne d. 19. marts 2023

Der blev afholdt bystævne i konfirmandstuen ved kirken søndag den 19. marts 2023 kl. 13:00. Ca. 60 deltagere var mødt frem.

Referatet, den viste præsentation og regnskabet kan downloades her:

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Oldermandens beretning
  a. Status på bystyrets arbejde
  b. Status på transformatorstation og Ring 5.
 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent for kommende år
  • Skatmester på valg: Dorte; modtager genvalg
  • Bymænd på valg: Morten og Niels; begge modtager genvalg
  • Suppleant på valg: Bjarke; modtager ikke genvalg.
  • Ledig 1-årig suppleant: Frisk mand/kvinde søges.
 5. Revisor på valg: Henrik; modtager genvalg.
  Behandling af indkomne forslag
 6. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent
Ulrik Nielsen blev valgt til dirigent, Morten Lindgren til referent.
Bystævnet er lovligt indkaldt og beslutningsdygtige.

Ad 2. Oldermandens beretning.
Kirsten fremlagde oldermandens beretning.
Status på bylaugets aktiviteter
3 projekter der har fyldt meget:

 1. Styrkelse af bylaguget gennem mere relevans for medlemmerne.
 2. Skånsom placering af Energinets planlagte tranformatorstation.
 3. Forbedring af kommunal vedligeholdelse.

Styrkelse af bylauget gennem mere relevans for medlemmerne
Det er vigtigt at bylauget repræsentere så mange som muligt, hvorved vi også bliver og står stærkere.
Udvikling af bylauget – 195 mulige husstande som kan blive medlemmer. I 2022 er antallet af medlemmer hævet med 20 hustande (fra 76 hustande i 2021 til 96 husstande i 2022).
Stigningen i antal medlemmer i bylaget skyldes primært, at flere synes det er relevant at være med i bylauget. I starten af 2023 er der ligeledes kommet flere medlemmer.

Torslunde ligger som et epicenter i forhold til hovedstaden. Transportkorridorerne er et fokusområde fra regeringens side, hvorved der opstår muligheder for regeringen i forhold til udnyttelse af disse områder.
Korridorerne er derfor et fokusområde fra bylaugets side, så der opnås optimale løsninger for disse områder.

Skånsom placering af Energinets planlagte tranformatorstation.
Energinet arbejder på at lave en transformatorstation i Solhøj, hvorved det har bylaugets store interesse.
Placeringen er endnu ikke besluttet, men Bylauget gør rigtig meget for at få indflydelse på beslutningen.
Bylauget har haft møde med lodsejere i Solhøj og har samarbejde med bylauget i Reerslev. Bylauget i Reerslev har kontakt med Høje Tåstrup Kommune. Vi har en god dialog, som har stor betydning for Torslunde!
Bylauget har haft kontakt med HOFOR for at få dem inddraget i problematikken i forhold til at lægge pres på Energinet. Bylauget har ligeledes haft inddraget tv-stationen Lorry og bladet Ingeniøren i projektet.
En borger i Solhøj har spillet ind med en alternativ placering af transformatorstationen, som er blevet fremlagt for Høje Tåstrup Kommune. Høje Tåstrup var ikke enig i forslaget, men har valgt en alternativ placering, som Energinet vil se ind i. Der har ligeledes været et godt samarbejde med Ishøj Kommune.
Der er udarbejdet omfattende høringssvar til Energinet, som kræver store ressourcer at svare på.
Sagen er gået lidt i tomgang, men der kommer en ny høring i nær fremtid.

Forbedring af kommunal vedligeholdelse.
Kommunen skal på banen!
Torslunde er ikke særlig prioriteret i forhold til vedligeholdelse af kommunen arealer. Bylauget arbejder på at der sker en vedligeholdelse af områder i og omkring Torslunde og at der lægges en plan for hvordan.
Bylauget har haft møde med kommunen i den forbindelse at;

 1. Bylauget vil have en bedre vedligeholdelse af veje, stier, skilte og fællesarealer.
 2. Øget trafiksikkerhed for fodgængere, cyklister og skolebørn.
 3. Oprydning efter Bornfibers nedgravning af fibernet.

Bylauget har lavet en PowerPoint præsentation overfor kommunen, hvor bylauget vil have forbedringer.
Der er ligeledes lavet en færdselsplan for Torslunde og omegn i forhold til blandt andet hastighed på Torslundevej, parkeringsforhold etc.
Bylaget har ligeledes lavet en oprydningsplan efter Bornfiber.
Bylauget har haft møde med Center for Park, Vej og Miljø, skrevet utallige mails til ansvarlige og klaget 2 gange til direktøren for Park, Vej og Miljø over at blive ignoreret/holdt hen.
Vi er blevet lovet handling og bylauget afventer, men tager fat, hvis nødvendigt.
Kirsten Nymann viste i øvrigt eksempler fra bylaugets skrivelse til kommunen både i forhold til vedligeholdelsesplanen og færdselsplanen.
Der er også sket andre ting.
Vi har afholdt vælgermøde op til folketingsvalget på Vandværket

Bylauget har støttet afvikling af byens sociale arrangementer:
• Grundlovsfest
• Sankt Hans på Shelterpladsen
• Halloween
• Torslunde Festival
• Samarbejde med Torslunde Kirke
• Juletræstænding
• Fastelavn
• Livestreaming af Århus Universitets foredragsrække
• Dialog med HOFOR om oprydning efter gravearbejde.
• Projekt om fælles ”by-fibernet”.
• Projekt om fælles ”by-varme”.
• Herunder var der debat om, hvorvidt den nuværende tilslutning på 45% er
tilstrækkelig, der kommer efterfølgende fra kommunens siden en mere bindende
tilmelding. Ligeledes en opfordring til, at beboere bør tilslutte sig ordningen.
• Update fra legepladsgruppen. Lars Nejrup orienterede om legepladsens opgaver, hvor der blev sendt ideer til kommunen, men desværre opnåede projektet ikke stor nok tilslutning.
Legepladsgruppen har overvejet placering af legepladsen og specielt set på 3 placeringer.
Gruppen er ligeledes i gang med at se på budget på legepladsen og vil gå ud at få tilbud.
Gruppen vil søge tilskud igennem private fonde. Samarbejdet skal ske med kommunen, så fremtidig vedligeholdelse sker fra kommunens side.

Orientering om Ring 5
Kirsten Nymann gav en kort orientering omkring status på Ring 5, hvor der i folketinget er forskelligeh oldninger til hvad der skal ske med transportkorridoren. Venstre på Christiansborg (og lokalt) har udmeldt,
at man er imod Ring 5 og er for ophævelsen af transportkorridoren. Med den nye SVM-regering, mangler vi en udmelding fra Venstre på Christiansborg omkring ophævelsen af Ring 5, idet Socialdemokratiet er imod ophævelsen.
Beretningen blev af de fremmødte godkendt.

Ad 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
Der er indtægter på i alt kr. 25.850 og omkostninger på i alt kr. 28.025, hvorved årets resultat udgør kr. -2.175.
Dorte gik i øvrigt ned i de enkelte poster og fortalte, hvorledes de enkelte indtægter og omkostninger er fremkommet.
Samlede bankbeholdninger udgør kr. 46.708.
Regnskabet blev godkendt.


Ad 4. Fastlæggelse af kontingent for kommende år
Bystyret indstiller til fastholdelse af nuværende kontingent på kr. 250 pr. husstand og kr. 150 for pensionister.

Medlemmerne skal selv informere Skatmester, når de bliver pensionister. Kontingentsatsen vil ved efterfølgende opkrævning være for pensionister (der foretages ikke en tilbageregulering af kontingent).
Det blev godkendt at fastholde det nuværende kontingentsatser.

Ad 5. Valg i henhold til vedtægterne
På valg er Skattemester, Dorte Gadeberg modtager genvalg og blev genvalgt.
På valg er Bymand, Morten Lindgren modtager genvalg og vælges.
På valg er Bymand, Niels Berendsen opstiller som bymand og vælges.
Der skal vælges 2 suppleanter, Anette Luffe opstiller og vælges som suppleant for 1 år.
På den anden suppleantpost opstiller Johnny Petersen og Birgitte Hansen, hvorfor der skete afstemning.
Birgitte og Johnny fik mulighed for at fortælle lidt om sig selv forinden valget. Birgitte blev valgt som suppleant for en 2-årig periode.
En revisor er på valg – Henrik Hansen modtager genvalg og blev genvalgt.

Ad 6 Behandling af indkomne forslag
Ulrik Nielsen læser §12 op, hvor indkomne forslag skal fremsendes til Bystyret forinden Bystævnet.
Intentionen med §12 er, at Bystyret informerer byen om indkomne forslag forinden bystævnet. Det var imidlertid ikke sket.
Ulrik Nielsen spørger, hvorvidt det er ok at tage bystyrets forslag op på bystævnet. Der var enighed om, at forslaget godt kunne fremlægges på bystævnet.
Bystyret foreslår, at 3. linje i § 2 slettes ”Husstande hvor alle medlemmer er pensionister betaler halvt kontingent”, idet punktet allerede indgår i §11 omkring fastsættelse af kontingent for det kommende år
(her fastsættes ”normalt” kontingent og kontingent for pensionister).
Forslaget blev vedtaget.
Der blev opfordret fra Ulrik Nielsen, at bystyret fremover er skarpe omkring offentliggørelse af indkomne forslag.

Ad 7 Eventuelt
Johnny Petersen kom med en anbefaling omkring algebehandling af tage. Algebehandling er udelukkende en kosmetisk behandling, hvorfor han frarådede algebehandling.
Nikolas var nysgerrig på, hvordan kommunen forholder sig til ting der står ude på rabatter i længere tid.
Her blev pointeret, at skraldespande kan stå op til 20 meter inde på grunde og skal være tilgængelige.
John Bilsby spurgte ind til den potentielle problematik forbundet med den forholdsvis lille tilslutning til fjernvarmeløsningen og opfordrede til at flere tilkendegav deres interesse. Ishøj Kommune forventes at
indhente bindende tilsagn til fjernvarme blandt byens borgere i indeværende år. Udrulningen planlægges påbegyndt i 2027. Bystyret følger sagen.
Helle Gammelgaard informerede om at Bylauget vil gøre en ekstra indsats i forhold til hundelorte med blandt andet klistermærker på skraldespande og ekstra fokus på opsamling.

Energinet borgermøde den 23. november

Energinet afholder borgermøde på Zleep Hotel i Høje-Taastrup på onsdag den 23. november. Det er VIGTIGT, at du møder op (deltagelse kræver ikke tilmelding).

Mødet har til formål at indsamle borgernes idéer og forslag til indholdet af den miljøkonsekvensrapport, som skal laves forud for den endelige beslutning om, hvor transformerstationen i Solhøj skal placeres. Alle placeringer omkring Solhøj er fortsat i spil.

På mødet skal vi f.eks. kræve grundige undersøgelser af om de værdifulde kildepladser i vores område er forenlige med en transformerstation. Og vi skal kræve, at der tages vare på vores skønne naturområder.

I bylauget har vi med hjælp fra engagerede Solhøj-borgere ganske nemt kunnet udpege relevante, alternative placeringer af transformerstationen. På mødet vil vi kræve disse alternative placeringer grundigt undersøgt. Vi vil ikke lade os spise af med usaglige argumenter, som vider om, at vores grønne områder er valgt, fordi de udgør en nem og hurtig løsning for Energinet.

Det giver simpelthen ingen mening at placere en gigantisk energifabrik midt ude på en åben mark. Den skal ligge i et område, hvor der er nærhed til andre energiforbrugende anlæg, så overskudsstrømmen udnyttes optimalt.

Borgermøde om Energinets planer om transformerstation

De grønne områder ved Torslunde og Solhøj er udpeget til et epicenter for den grønne omstilling. Det er svært at være imod – vi skal alle bidrage. Men derfor skal du alligevel forholde dig til, hvad det er, der er ved at ske med dit lokalområde. Begavet grøn omstilling kræver kritiske borgere, der presser på for at sikre de bedst mulige løsninger i lokalområderne. Og her kommer du ind i billedet:

KOM TIL ENERGINETS BORGERMØDE PÅ MANDAG DEN 7. NOVEMBER KL. 19 PÅ HØJE-TAASTRUP GYMNASIUM: BLAND DIG I HVORDAN ENERGINETS PLANER OM TRANSFORMERSTATION, VEJANLÆG, TUNG TRAFIK, STØJ OG P-T-X-ANLÆG SKAL REALISERES.

Tilmeld dig her lige nu lige her: www.htk.dk/transformer

Energinet, som står for at realisere projekterne, kører hen over både borgere og kommune i planlægningsprocessen. Vi bliver f. eks. bedt om at tage stilling til de store anlægsprojekter uden at få informationer om de tilknyttede store vejføringer, som vil lede tung trafik gennem vores grønne områder.

Dertil kommer, at HOFOR har advaret Energinet om, at de udpegede placeringer er uforenlige med beskyttelse af Torslunde/Solhøjs uerstattelige drikkevandskilder, som forsyner hele København med rent vand.

Den grønne omstilling indebærer nogle af Danmarkshistoriens største investeringer. De skal planlægges med omhu for at sikre, at vi får de bedst mulige løsninger. De skal ikke forhastes igennem pga. urealistiske tidsplaner. Og de skal ikke ske på bekostning af rent drikkevand eller uden omtanke for, hvordan vi undervejs passer på vores naturområder. Forhastet udrulning af den grønne omstilling giver os mindre og dårligere grøn omstilling.

Vælgermøde på vandværket 13. oktober

Som optakt til folketingsvalget den 1. november inviterer Torslunde Bylaug til vælgermøde den 13. oktober kl. 19-21 i den gamle vandværksbygning på Allévej 29 i Torslunde.

Du får mulighed for at møde dine lokale folketingskandidater – og bylauget arbejder på at få alle de politiske partier repræsenteret i politikerpanelet.

Charlotte La Cour fra byen er ordstyrer, så skarpe spørgsmål er velkomne.

Der kan være køligt så husk varmt tøj.

Der bydes på kaffe undervejs.

Der er parkering langs alléen (på marken) op til vandværket.

Tag naboen med under armen.

Vel mødt i demokratiets maskinrum.

Aarhus Universitets foredrag i naturvidenskab

Her i efteråret fortsætter den skønne forening af klogskab og kaffe i form af livestreaming fra Aarhus Universitets foredragsrække om naturvidenskab. Hvis du tror, at du ikke er interesseret i naturvidenskab tager du fejl… ta’ med og få en perlerække af aha-oplevelser. Det hele serveres lige rundt om hjørnet i konfirmandstuen – og det fås ikke bedre om man så drog til kongerigets hovedstad.

Sæt kryds i kalenderen på følgende datoer:

04.10  – Kvantefysik og atomernes vilde verden

25.10  – Søvn og immunforsvaret

01.11  – Vores urolige klode

15.11  – Datalogien i din lomme

Foredragene er fra kl. 19-21. Kaffen er klar fra kl. 18.45.

Se mere om de kommende foredrag her: https://ofn.au.dk/sted/

Høstfest i Torslunde den 27. august 2022

Den 27. august er det tid til endnu en høstfest i Torslunde på Håberdetgård. Vi starter kl. 16 og etablerer festen sammen. Festen begynder, når vi har stillet borde og pavillon og andet op. Der bliver tilberedt kød og fisk på grillen og øl/vand/vin kan købes.

Hvis du/I vil med skal flg. gøres: Meld til på tosselunde@me.com – senest 20. august.  Medbring tilbehør til den fælles buffet og evt. egne drikkevarer. Medbring dug, bestik, tallerkener, glas. Betal på dagen 75 kr. pr. voksen (børn under 12 gratis).

Vi håber mange vil være med til at vedligeholde traditionen. 

Venlig hilsen Niels, Anne-Mette, Jens og Charlotte

********************************************

Stemningsbilleder fra tidligere høstfester: