Kategoriarkiv: Referater af bystyremøder

Referat af bystyremøde 13-12-2016

Tilstede: Helle, Lars, Torben, Wili, Ditte, Niels

Fraværende: Mogens, Adam

Referent: Ditte

 1. Økonomi:

Mogens er ikke tilstede, punkt udgår.

 1. Opfølgning på dagsinstitutioner

Der er blevet opnormeret med 7 vuggestuepladser i Elverhøj. Endvidere er søskendegaranti og distrikspladsgaranti er i høring i kommunen. Så der skulle være øget sandsynlighed for at få plads til sit barn i Elverhøj nu.

 1. Nabohjælp og SMS-kæde

Helle orienterer om hvordan nabohjælp fungerer, ved at naboers telefonnumre indtastes på i en defineret profil på hjemmeside. Det foreslås at Bylauget indkøber skilte og sætter op et par steder i byen. Helle undersøger, hvordan Nabohjælp kan brandes i Torslunde, fx til Bystævnet.

Mulighed for SMS –kæde undersøges, og diskuteres, ifht. vedligehold mm.

 1. Retssag

Der er foreslået forlig mht. Byjorde og Torslunde Bygade 23, og sandsynligvis kommer der endnu en retssag. Så vi afventer forsat.

 1. Torslundevej – renovering

Torben har skrevet til entreprenør/kommune for at få tidsplan, som vil blive offentliggjort på hjemmesiden, og Torben er i løbende kontakt med kommunen. Man regner stadig med at hele projektet er færdigt i 2017.

 1. Bystævne
 1. Dato: Søndag d. 12. marts fra kl. 14, evt. afholdelse på Thorhøjgaard, Helle undersøger.
 2. Opgaver:Lars: Brød

  Helle: Vin

  Torben: Pølse og ost

  Niels: Øl, vand

 3. Opstillinger: alle fremmødte stiller op igen
 4. Fremstød til nye borgere, med uddeling af flyers. Ditte taler med Henrik om skabelon som allerede forefindes og print, og Torben går rundt og hilser på i januar.
 1. Eventuelt

Diskussion om ønske af skærpelse af lokalplan

Referat af Bystyremøde 03-10-2016

Til stede: Helle (referent), Ditte, Wili, Niels, Mogens og Torben

1: Økonomi

Bylauget har en opsparing på ca. 33.000.

2: Næste arrangementer

Juletræstænding samarbejde med kirken, Torben er ansvarlig.

Fastelavn ligeledes i samarbejde med kirken, Ditte er ansvarlig.

3: Retssag i forbindelse med gadejorde

Der er den 17. oktober frist for indsigelser, hvorefter sagen fremføres.

4: Møde med kommunen

 1. Renovation af Torslundevej skulle være påbegyndt i uge 37, men pga. etablering af regnvandsbassin (lige bag elskabet ved Torslundemaglevej ) er dette udsat. Kommunen vil undersøge mulighederne for en visuel afmærkning af gang/cykelsti.
 2. Byhus, Bystyret fremførte fortsat ønske om dette og bad kommunen om at indtænke muligheder i forbindelse med etablering af regnvandsbassin/skybrudssikring af Torslundevej. Der vil i den forbindelse blive lavet en bygge/arbejds-plads som efterfølgende evt. kunne danne grundlag for byhus.
 3. Stier,  i Torslunde mellem de nye udstykninger Ellekilde, Torslundevej 79 og engen blev fremført som et ønske.
 4. Institutionspladser, der har været en del tale om at børn fra Ishøj landsby og Torslunde er blevet henvist til stranden. Ditte fortæller, at man udelukkende er garanteret en plads i distriktet. Der er stor opmærksomhed på dette fra institutionernes side. Bylauget stiller sig til rådighed i det omfang, det måtte gavne den videre proces. Det er en vigtig sag, da det er et emne der kan være definerende for om folk ønsker tilflytning eller ej.
 5. Dispensationssager, Bystyret agter at invitere til kommunen til dialog ved næste Bystævne.

5: Overvågning af referater/dagsordner

Torben overtager tjansen.

 1. Halloween 

Ditte og Maria invitere til Haloween på schelterpladsen den 29. oktober, store og små er velkomne. Bystyret yder tilskud. Hold øje med hjemmesiden vedr. arrangementet.

 1. Eventuelt

a.Udlejningsting, 2 stk. gasvarmere kan nu lejes for 125,- stk. uden gas.

b. Lokalplan, Bystyret vil forsøge at være på forkant med den ny lokalplan og tilbyde kommunen et samarbejde.

Referat af Bystyremøde 18-04-2016

Til stede: Torben, Adam, Niels, Helle, Wili og Mogens

1. Økonomi
Bylauget har en opsparing på ca. 50.000. Der hensættes 10.000 til køb af ny hoppeborg, når den nuværende ikke kan repareres mere.

2. Opfølgning på Bystævne
a. Der var enighed om, at bystævnet var gået godt, også det offentlige møde.
b. Der har været en klage over affald, som ikke giver anledning til yderligere tiltag.
c. Rammerne for græsslåning på shelterpladsen undersøges hos kommunen.
d. Det gamle vægskab er blevet meget slidt. Wili taler med Karsten om at lave det.
e. Muligheden for hævede røde flader undersøges ved at spørge kommunen.

3. Afholdelse arrangementer
Adam følger op på, at der er ansvarlige til alle arrangementer. Det tages op på næste møde.

4. Kommende møder med kommunen
a. Græs på shelterplads
b. Stisystemer gennem skoven
c. Lille Bygade. Der var en diskussion af, om bylauget skal tage sagen op. Det blev besluttet ikke at foretage noget, før der er enighed.

5. Retssagen om byjorden er blevet udsat. Vi afventer ny dato.

6 Evt.
Affaldsindsamling var en succes igen i år. Der var mindre affald de fleste steder i byen. Der var dog problemer, hvor der har været byggerier. Der lægges et indlæg på hjemmesiden.
Torben besøger de nye beboere i landsbyen.

Referat af Bystyremøde 01-02-2016

Referat af bystyremøde den 1. februar 2016
Til stede: Torben, Mogens, Adam, Daniel, Wili, Niels, Helle
 • Økonomi
  • Årsresultat på 40.423,00 i indtægter og 42.674,90 i udgifter
 • Planlægning af Bystævne
  • Dirigent: Charlotte melder sig
  • Øl/vand: Adam
  • Ost/Pølse: Torben
  • Brød: Helle
  • Vin: Niels
  • Økonomi: Daniel fremlægger
  • Beretning: Torben sender rundt i stikordsform, tilføjelse om at der ikke må smides haveaffald i skoven. Fremhævelse af alle initiativer i landsbyen, ikke kun dem som bylauget er en del af.
  • På valg er Torben, Wili, Adam, Helle – alle genopstiller
  • Ingen forslag er fremsendt.
 • Torslundevej
  • Torben deltager i møde med kommunen den 17. februar om vejprojektet.
  • Der afholdes borgermøde inden bystyremødet, hvor kommunen fremlægger forslag til vejprojektet. Reminder udsendes sammen med regnskab.
 • Festudvalg
  • Kalender: Adam laver en liste med datoer for arrangementer, der også skal vendes med Charlotte.
  • Tovholder: Der søges tovholdere til bystævnet. Fx en liste der sendes rundt. Adam laver listen.
 • Ældrecafe i Torslunde
  • Der blev afholdt møde den 13. januar. Der blev snakket om mulighederne for at etablere en ældrecafe, fx som en del af et byhus.
 • Lille Bygade
  • Der er sendt en forespørgsel til kommunen om vejlavsmodeller.
 • Torslunde Festival
  • Besætning af madtelt 27-28. maj. Der mangler en ansvarlig fra Bylauget og en 4-5 personer, der vil stå for det.
 • Gadejorde
  • Der er ikke noget nyt om retssagen. Ole Horskær er stoppet, og sagen er overtaget af centerchef Anja Carlslund.
 • Eventuelt
  • Ingen bemærkninger