Kategoriarkiv: Referater af bystyremøder

Referat af Bystyremøde 18-04-2016

Til stede: Torben, Adam, Niels, Helle, Wili og Mogens

1. Økonomi
Bylauget har en opsparing på ca. 50.000. Der hensættes 10.000 til køb af ny hoppeborg, når den nuværende ikke kan repareres mere.

2. Opfølgning på Bystævne
a. Der var enighed om, at bystævnet var gået godt, også det offentlige møde.
b. Der har været en klage over affald, som ikke giver anledning til yderligere tiltag.
c. Rammerne for græsslåning på shelterpladsen undersøges hos kommunen.
d. Det gamle vægskab er blevet meget slidt. Wili taler med Karsten om at lave det.
e. Muligheden for hævede røde flader undersøges ved at spørge kommunen.

3. Afholdelse arrangementer
Adam følger op på, at der er ansvarlige til alle arrangementer. Det tages op på næste møde.

4. Kommende møder med kommunen
a. Græs på shelterplads
b. Stisystemer gennem skoven
c. Lille Bygade. Der var en diskussion af, om bylauget skal tage sagen op. Det blev besluttet ikke at foretage noget, før der er enighed.

5. Retssagen om byjorden er blevet udsat. Vi afventer ny dato.

6 Evt.
Affaldsindsamling var en succes igen i år. Der var mindre affald de fleste steder i byen. Der var dog problemer, hvor der har været byggerier. Der lægges et indlæg på hjemmesiden.
Torben besøger de nye beboere i landsbyen.

Referat af Bystyremøde 01-02-2016

Referat af bystyremøde den 1. februar 2016
Til stede: Torben, Mogens, Adam, Daniel, Wili, Niels, Helle
 • Økonomi
  • Årsresultat på 40.423,00 i indtægter og 42.674,90 i udgifter
 • Planlægning af Bystævne
  • Dirigent: Charlotte melder sig
  • Øl/vand: Adam
  • Ost/Pølse: Torben
  • Brød: Helle
  • Vin: Niels
  • Økonomi: Daniel fremlægger
  • Beretning: Torben sender rundt i stikordsform, tilføjelse om at der ikke må smides haveaffald i skoven. Fremhævelse af alle initiativer i landsbyen, ikke kun dem som bylauget er en del af.
  • På valg er Torben, Wili, Adam, Helle – alle genopstiller
  • Ingen forslag er fremsendt.
 • Torslundevej
  • Torben deltager i møde med kommunen den 17. februar om vejprojektet.
  • Der afholdes borgermøde inden bystyremødet, hvor kommunen fremlægger forslag til vejprojektet. Reminder udsendes sammen med regnskab.
 • Festudvalg
  • Kalender: Adam laver en liste med datoer for arrangementer, der også skal vendes med Charlotte.
  • Tovholder: Der søges tovholdere til bystævnet. Fx en liste der sendes rundt. Adam laver listen.
 • Ældrecafe i Torslunde
  • Der blev afholdt møde den 13. januar. Der blev snakket om mulighederne for at etablere en ældrecafe, fx som en del af et byhus.
 • Lille Bygade
  • Der er sendt en forespørgsel til kommunen om vejlavsmodeller.
 • Torslunde Festival
  • Besætning af madtelt 27-28. maj. Der mangler en ansvarlig fra Bylauget og en 4-5 personer, der vil stå for det.
 • Gadejorde
  • Der er ikke noget nyt om retssagen. Ole Horskær er stoppet, og sagen er overtaget af centerchef Anja Carlslund.
 • Eventuelt
  • Ingen bemærkninger

Referat af bystyremøde 15-09-2015

Referat af bystyremøde den 15. september 2015

 1. Økonomi
 2. Nye beboere
 3. Byhus
 4. Festudvalg
 5. TB17
 6. Lokalplan 1.56
 7. Lån/udlejning af trailere?
 8. Udlejningsting – Plan
 9. Halloween arrangement i Ellekilde
 10. Informationsskabet” på Henriks hus
 11. Skilte ved/på byportene
1. Økonomi
 • Der er ikke noget nyt. Der er et planlagt underskud på høstfesten på 4.400 kr.   Der er en likviditet omkring 45.000 kr.
2. Nye beboere
 • Det blev besluttet, at oldermanden eller en, der uddelegeres til, byder nye beboere i Torslunde velkommen.
3. Byhus
 • Der arbejdes videre med sagen. Der satses på at have noget til bystævnet.
4. Festudvalg
 • Mere fast struktur omkring fester, og hvornår de afholdes. Faste fester er fastelavn februar, festival maj, grundlovsfest 5/6, høstfest august, halloween 31/10, juletræstænding 1. søndag i advent. Torben clearer datoer for fastelavn med Karsten.
 • Vi sender tilmeldingsliste til at arrangere separate arrangementer rundt på næste bystævne.
5. TB17
 • Bylauget har lavet et høringsdvar. Der var enighed om, at der i sagen er sket for mange efterfølgende lovliggørelser af ændringer af byggeriet, der ikke er sket i god tro.
6. Lokalplan 1.56
 • Der er lavet en lokalplan for det nyudstykkede område ved Torslundevej. Det blev bemærket, at den var forholdsvis kort ift. den tilsvarende for Ellekilde.
 • Der er i lokalplanen fastsat en grænseværdi for vejstøj på 55 dB. Det er fornuftigt. Det bør fremhæves, at det bør få konsekvenser, hvis det overtrædes.
7. Lån/udlejning af trailer
 • Der var meget sympati for ideen, men på baggrund af erfaringerne med de øvrige udlejningsting vil det nok være for tungt i reparation og vedligeholdelse.
 • Bystyret anbefaler, at vi skaber en kultur, hvor man låner trailer til sin nabo. Det vil også styrke det gode naboskab.
8. Halloween-arrangement i Ellekilde
 • Daniel står for øl og pølse til Halloween og konfererer med Dorthe om arrangementet.
9. Informationsskabet på Henriks hus
 • Torben taler med Karsten om reparation af skabet.
10. Skilte ved/på byportene
 • Enighed om at det vil være en god ide at lave en velkomst til Torslunde med en positiv anbefaling om at køre bedre i Torslunde. Det tages op med kommunen på næste møde.
11. Byjorden

Referat af bystyremøde 09-06-2015

Referat af bystyremøde den 9. juni 2015

 1. Økonomi
  Vi mangler endelig opgørelse for madteltet på festivallen, men det giver formentlig et lille overskud. Grundlovsfesten gik som vanlig. Ikke noget regnskab endnu, men det giver også overskud.
 2. Opfølgning på møde med kommunen
  1. Torslundevej
   1. Plan
    Er på investeringsplan og skulle altså endeligt være i støbeskeen. Der er kørt et forprojekt, hvor det nuværende afledningsnet er kortlagt. Der indkaldes til borgermøde inden udførsel. Er planlagt til igangsætning 2016 og færdiggørelse i 2017
   2. Fejning
    Kommunen under muligheden for at feje fortove
   3. Cykelstribe
    Kommunen undersøger muligheden for at skilte forvirringen omkring at der IKKE er cykelsti gennem byen endnu.
  2. Gadejord
   Der er sat datoer på retsmøder: 29. sept og 1. okt. Mulighederne for udsættelse synes udtømt og vi ser frem til snarlig afgørelse på denne langstrakte sag.
  3. Trampesti
   Trampestien generelt dårlige stand igennem skoven og ved maskinbroen bliver undersøgt af kommunen.
  4. Byhus
   Vi fremførte at vi arbejder på at rejse penge til et hus, der kan huse byens kulturliv. Kommunen virkede ikke afvisende imod at hjælpe med driften fremadrettet.
  5. Lille Bygade
   Kommunen vil fremlægge forskellige vejlaugs-modeller, der på sigt kan give en mere konsekvent vedligehold af Lille Bygade
  6. Sikkerhed på Solhøjvej
   Det blev fremført og taget til efterretning
  7. Stisystemer
   Vi fremførte ønske om etablering af en sti fra Ellekilde til trampestien, hvilket umiddelbart blev godt modtaget. Sammen med den projekterede forbindelse mellem den nyeste udstykning og vandværksengen, vil det give endnu flere stier og bedre sammenhæng i byen til fods.
  8. Hjertestarter
   Kommunen vil undersøge midler at sponsere en hjertestarter i samarbejde med kirken
  9. Boldbane
 3. Torslunde Festival – Madtelt
  I år var det rigtig svært at få besat madteltet og det blev taget til overvejelse hvordan det skal være fremadrettet. Bystyret vil gerne fortsat stå for og Daniel er udpeget som foreløbig tovholder for projektet. Han har samtidig fået frie hænder til eventuelt at ’gøre det på en anden måde’ end vanligt.
 4. Grundlovsfest
  Stor succes – MANGE deltagere.
 5. Høstfest
  Torben spørger Charlotte om datoer.
 6. Udlejningsting – Plan
  Slid på udlejningsting – specielt hoppeborg – bliver stadig større og større. Vi bør have en økonomisk plan for genanskaffelse, da den er temmelig dyr. Mogens undersøger omfanget af udlejninger for at vi kan strikke en hensættelsesplan sammen.
 7. Opfølgning på ansøgninger
  Bystyrets opfølgning på de fremsatte ansøgninger fra sidste møde er blevet taget til efterretning.
 8. Nyt fra de kommunale dagsordner
  Ved Daniel: Intet nyt fra denne front.
 9. Byhusudvalget
  Et udvalg bestående af Niels Berendsen, Niels Meldgaard, Stig Nielsen og Torben Mandrup har holdt første møde. Vi har til opgave at afklare forskellige ting henover sommeren:

  1. Ejerskabsmodeller for et huset
  2. Driftsomkostninger
  3. Tilsvarende huse i Ishøj
  4. Grundejerforening kontra nuværende Bylaug
  5. Fondsmidler
 10. Eventuelt
  Vi ser frem til Havens dag og Mandemarch

 

Referat af bystyremøde 23-04-2015

Til stede: Torben, Mogens, Adam, Lars, Daniel, Helle

Afbud: Wili, Niels

Ad 1. Velkommen til det ’nye’ bystyre

Der blev budt velkommen til Daniel, der er ny bymand.

Ad 2. Økonomi

Der er en kassebeholdning efter kontingentindtægter på kr. 51.426,30. Der var enighed om, at der er plads til at støtte forskellige aktiviteter i landsbyen. Til gengæld skal der også være en vis likviditet.

Ad 3. Opfølgning på Bystævne

a. Bænke på Sprøjtehusbakken

Der var en diskussion af farverne på bænkene. Der var enighed om ikke at ændre det pt.

b. Trampesti – Kommune

Stien er i dårlig stand. Sagen tages op med kommunen.

c.  Affald ved Netto og vej

Det er blevet påpeget, at der mangler en brugbar skraldespand ved Netto. Det tages op med kommunen.

d. Sikkerhed på Solhøjvej.

Det tages op med kommunen.

e.  Fejning af fortovet

Det tages op med kommunen.

 f. Regulering af husskader

Der er redegjort for sagen på hjemmesiden.

4. Håndtering af nye beboere fremadrettet

Der var en diskussion af, hvordan vi byder nye beboere velkommen. 

5. Stisystemer ifm med nyt byggeri

Det vil være godt, hvis der kunne etableres stier til Ellekilde og det nye område ved gartneriet. Mulighederne for at forbedre stisystemerne tages op med kommunen.

6.  Nedsættelse af udvalg – Byhus

Der nedsættes et udvalg, der skal kigge på det, bestående af Niels, der er formand for Vandværket, Stig fra Solhøj, Niels fra bystyret og Torben

7. Overvågning af politiske dagsordner

Daniel meldte sig til at gennemse de løbende dagsordener til møder i kommunalbestyrelsen og teknik- og miljøudvalget. Der er pt. bl.a. stort fokus på bump på Torslundevej. Bump og trafik på Torslundevej tages op med kommunen.

8. Ansøgning om 5.000,- til sportsstævne

Der var enighed om, at det er godt, at der laves et sådant initiativ. var en diskussion af, om det burde involvere Torslunde-Ishøj Idrætsforening, om det bør involvere Tranegilde, og om det omfatter deltagerbetaling på linje med tilsvarende arrangementer. Herudover var der en diskussion af, at hvad bylauget plejer at sponsorere ift. tilsvarende arrangementer. På den baggrund blev det besluttet at bidrage med en underskudsdækning på kr. 1.500. Bylauget beder også  om at få et budget.

9.       Landsbyhaveforeningen – ansøgning om 20.000,-

Der var enighed om, at det var et rigtig godt initiativ, og at det er godt, at der er søgt støtte hos Friluftsrådet til det. Der var en diskussion af beløbets størrelse ift. vores kassebeholdning, af mulighederne for at kommunen opstiller vandforsyning mv. Der var enighed om, at vi er positive over for støtte til konkrete indkøb, der tilhører den samlede landsby. Det blev besluttet, at vi holder et møde med foreningen, når der er sket en afklaring af mulighederne for støtte fra kommunen.

 10. Evt.

Der er usikkerhed om, hvor bystyrets weber-grill og tønde-grill er. Helle undersøger sagen.

Retssagen om byjordene er skemasat til 29. september og 1. oktober 2015.

Referat af Bystyremøde 07-01-2015

Til stede: Niels, Lars, Helle, Wili og Torben

 1. Økonomi – Herunder årsregnskab 2014
  Regnskabet ser fint ud, dog må vi melde at vi stadig ikke bruger nok  penge!
 2. Opfølgning på sidste møde
  1. Byhus
   Er foreløbig sendt til hjørnespark. Kun en har meldt sig efter skriv på hjemmesiden. Afventer oplæg på Bystævnet
  2. Indkøbsforening
   Wili har udarbejdet et rigtig godt oplæg til fælles retningslinjer for indkøb af materialer fra vognmand. Det skal lige pudses af og er så klar til drift. Skal eventuelt præsenteres på Bystævnet.
  3. Hilse-På kampagne
   Helle overvejer at udvide dette med en form for dør-til-dør spørgeskemaundersøgelse. Der var god opbakning fra andre medlemmer til dette.
  4. Løbeklub
   Er i skrivende stund i fuld sving. Rikke Sørensen er primus motor – Ser rigtig godt ud.
  5. Netto – Opslagstavle
   Oldermanden har lavet officiel henvendelse til ledelse i den lokale Netto. Ledelsen HAR gjort forsøget opadtil i Netto og har IKKE lyst til at gå videre med det. Det respekterer vi.
  6. Facebook administration
   Oldermanden har været i kontakt med Benthe der administrerer Facebook gruppen. Hun er ikke afvisende over for en ekstra administrator.
 3. Cykelsti ved Torslundevej 79
  Der holder ofte biler parkeret ud for Torslundevej 79 til gene for forbikørende cyklister. Bylauget opfordrer i første omgang, dem der føler sig forurettet om direkte henvendelse til ejerne af bilerne.
 4. Bystævne 2015
  1. Dato
   Vi går efter 22/3 – Doodle er sendt ud til Bystyret.
  2. Lokation
   Helle undersøger alternativer til konfirmandstuen.
  3. Indkaldelse
   Coming op!
  4. På valg er Mogens, Henrik, Lars og Niels
   Alle undtagen Henrik modtager genvalg.
  5. Indspark til beretning
   Torben har et udkast undervejs med udgangspunkt i kalender og hjemmeside. Der har været rigtig mange tiltag i det forgangne år, men input modtages gerne.
 5. Hjemmesideaktivitet
  Vi overvejer i højere grad at poste dobbelt – Både hjemmeside og Facebook. Det er som om kommentar aktiviteten på hjemmesiden er faldetL
 6. Eventuelt
  Bylauget søger aktindsigt med hensyn til den omfattende terrænregulering, der foregår på TB17. Der er IKKE ansøgt om tilladelse til at lave terrænregulering og det ser unægtelig ud som om det er det der sker.Oldermanden vil undersøge med kommunen om ejerforholdene for Lille Bygade står til at ændre. Det virker ikke som beboerne er i stand til at løfte vedligeholdelsesopgaven selv.

  Wili er i gang med et samarbejde med Ishøj og Tranegilde landsby om en tur for folk med overskæg til sommerhus. Bylauget indvilgede i at støtte med 1.500,- up front.

Tak for et godt møde:-)

Referat af Bystyremøde 25-11-2014

Deltagere: Helle, Wili, Lars, Henrik og Torben

Dagsorden:

Godkendelse af referat fra sidste møde:

 1. Referat Godkendt
 2. Økonomi
  Vi har endelig fået pengene fra kommunen i forbindelse med  shelterpladsen. En detaljeret gennemgang af økonomien afventer Skatmesteren.
 3. Procedurer og arbejdet i Bystyret
  Oldermanden udtrykte frustration over fremdrift på udvalgsarbejder og vi talte kort om arbejdsformen i Bystyret. Vi gennemgik herefter de punkter vi havde valgt at arbejde videre med efter Bystævnet:

  1. Byhus – Status quo. Torben undersøger hvorvidt der ligger en åbning fra kommunen til forsamlingshus i byen (i skrivende stund er det netop blevet afvistL)
  2. Indkøbsforening – Wili vil udarbejde model for fælles indkøb via Bylauget. Blandt andet skal den administrative byrde, samt den økonomiske risiko for Bylauget vurderes.
  3. Brænde til Shelterpladsen – Vil blive etableret til foråret, Henrik taler med Kurt om forsyninger af brænde dertil. Henrik fortalte om succesfulde familiearrangementer (spisning/overnatning) og vi overvejer om det til næste år skal tage en mere fast form.
  4. Fredagsbar/HilsePåUdvalg – Helle vil komme med et skriv til hjemmesiden om idéer og tanker. Det er VIGTIGT at vi kender hinanden godt i byen.
  5. Løbeklub – Ikke startet, Lars tager kontakt til Rikke (skulle ikke være svært) omkring dette.
  6. Samarbejde med kirken omkring koncerter. Niels vil arbejde videre på dette initiativ.
  7. Hjerterstarter – Er ansøgt. Placering skal undersøges hvis vi får den.
  8. Netværk på hjemmesiden – Er etableret, men bliver ikke brugt flittigt. Hvis disse dele af hjemmesiden ikke bliver brugt, vil vi inaktivere det.
 4. Opfølgning på møde med kommunen
  Referat af mødet forefindes på hjemmesiden – Der var ikke noget nyt i forhold til dette.
 5. Torslundevej
  Renovering af Torslundevej er budgetsat til finansår 2016/17. Vi har borgmesterens ord (!) på, at det kommer til at ske der. Budgettet er sat efter det fremviste projekt, men det er ikke nødvendigvis den endelige løsning.
 6. Samarbejde med Netto – Opslagstavle
  Lang diskussion af hvorvidt man skulle gå direkte til Netto’s øverste ledelse efter nej fra den lokale ledelse. Vi blev enige om at Oldermanden skal fremføre en officiel henvendelse fra Bylauget til den lokale ledelse, som herefter skal respekteres.
 7. Evt
  1. Det blev diskuteret i hvilken grad Bystyret skal tage stilling til bygningsmæssige detaljer i forbindelse med høringssvar. I den forbindelse blev det blandt andet fremført, at det Bylaugets pligt at søge bevarelse af landsbypræg i byen.
  2. Der blev diskuteret om ejerskab af kommunikationsplatforme som Bylauget benytter sig af:
   1. Hjemmesiden er efter angreb blev flyttet til ny server, således at ejerskabet ligger hos Bylauget.
   2. Facebook gruppen administreres af Benthe. Torben vil tage kontakt med henblik på en eventuel medadministrator fra Bylauget.
  3. Opslagsskabet på Henriks husgavl skal renoveres – Henrik forsøger at løse dette.

Mvh Torben Mandrup

Referat af bystyremøde 09-09-2014

Dagsorden
 • Godkendelse af sidste referat
 • Økonomi – Herunder opfølgning på tilgodehavende fra kommunen
 • Torslunde-børnenes bæredygtige landsbyhave
 • Høstfest
 • Torslunde Bygade 17 – Opfølgning
 • Gadejorde – Retssag
 • Kommende møde med kommunen:
  – Torslundevej
  – Forvaltning af lokalplaner
  – Gadejorde
 • Torslundevej
  – Konkret
  – Diskussion af processen
 • Mobil, bredbånd og internet i Torslunde
 • Arbejdsgrupper – Hvordan kommer vi videre?
 • Eventuelt
Deltagere
 • Torben, Adam, Henrik, Niels, Helle, Lars, Wili, Gæst under punktet om landsbyhaven: Ditte.
Godkendelse af referat
 • Referat blev godkendt
Økonomi – Herunder opfølgning på tilgodehavende fra kommunen
 • CVR-konto, NemKonto, NemID er oprettet.
 • Der er stadig udestående beløb fra kommunen for shelteret. Der er rykket flere gange, da det giver en likviditetsudfordring for foreningen.
Torslunde-børnenes bæredygtige landsbyhave
 • Der er etableret en ny forening i landsbyen. Der er bevilget 42.000 kr. fra Friluftsrådet. Forudsætningen er, at der anvendes frivillig arbejdskraft, og at der er offentlig adgang til jorden. Der er en udfordring med placeringen af landsbyhaven, hvor forskellige muligheder blev drøftet. Der er en tidsfrist på 3 år for anvendelse af midlerne. Bylauget tager det op med kommunen ved førstkommende møde.
Høstfest
 • Der var ca. 35 deltagere til Høstfesten, hvilket er lidt færre end sædvanligt. Til gengæld var der enighed om, at det var meget hyggeligt og vellykket. Fremover vil vi forsøge at sikre, at datoen ligger fast i forvejen. Vi foreslår umiddelbart den første lørdag i september.
Gadejorder
 • Retssag er berammet til 19/9 og 26/9. Første møde er besigtigelse af jorderne. Andet møde er selve retsmødet. Det undersøges, om flere fra Bystyret kan deltage den 19/9 om formiddagen og den 26/9 i Glostrup Ret.
Kommende møde med kommunen
 • Det blev besluttet, at bl.a. spørgsmål om Torslundevej, forvaltning af lokalplanen og et byhus tages op med kommunen.
Torslundevej
 • Torben fremviste kommunens udkast til etablering af cykelstier i hver side af Torslundevej og nye hævede flader til erstatning for de eksisterende midlertidige bump. Der var enighed om, at kommunen er kommet med et godt første forslag. Kommunen overvejer at lave projektet over flere regnskabsår. Der afholdes et møde, når det endelige forslag er fremlagt af kommunen. Bystyret udtrykte tilfredshed med processen og informationsniveauet.
Mobil, bredbånd og internet i Torslunde
 • Der var en diskussion af problemer med dækning i Torslunde. Adam skriver indlæg på hjemmesiden om problemer med kabelinternet og opfordring til henvendelser.
Arbejdsgrupper
 • Fremdriften for arbejdsgrupperne blev drøftet. Det tages op igen på et senere møde.
Eventuelt
 • Der var et forslag om undervisning af den lokale pensionerede anlægsgartner i forhold til beskæring af vores frugttræer på Torslundemaglevej. Torben går videre med sagen.
 • Der er fjernet en brandhane mellem Håberdetgård og Vejkanten.

Referat af bystyremøde 16-06-2014

Bystyremøde den 16. juni hos Lars. Til stede var: Henrik, Lars, Mogens, Helle og Torben. Fraværende: Niels, Wili og Adam

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde:
  Referatet blev godkendt uden kommentarer
 2. Økonomi:
  Vi har nu fået CVR nummer, der giver os mulighed for at inddrive de penge vi har til gode hos kommunen,  i forbindelse med etablering af shelterplads.
  Indtægter fra Torslunde Festival svigtede delvist og arrangementet som helhed går formodentlig blot lige op. Vi støtter selvfølgelig stadigvæk festivalen, der er en vigtig promovering af Torslunde.
 3. Opfølgning på Torslunde festival
  Trods (næsten) ny besætning forløb madteltet upåklageligt til alles tilfredshed. Holdet bag er oven i købet klar til en omgang mere næste år – Dejligt!
  TV-Ishøj var med igen i år og understreger den bevågenhed som festivalen har.
 4. Opfølgning på 5. Juni fest:
  Grundlovsdag var som altid rigtig hyggeligt og det var dejligt at se så mange deltog i opstillingen igen i år. Der var noget færre der var interesseret i at rydde i dagene efter! Arrangementet er et STORT arbejde og det kan ikke påregnes, at samme hold kan bære de andre arrangementer i Torslunde (se under høstfest)
 5. Torslunde Bygade 17 – Orientering
  Bystyret blev orienteret om, at Byrådet, samt dele af forvaltningen i Ishøj kommune, er blevet meldt til politiet for overtrædelser i forvaltningsloven. Bylauget er ikke en del af anmeldelsen, ligesom oldermanden heller ikke er underskriver.Bylauget afventer behandling af klagen i Natur- og Miljøklagenævnet.
 6. Bemanding af Høstfest:
  Vi blev enige om, at vi søger lidt nye folk til at afholde Høstfest i år. Jens og Charlotte vil igen gerne ligge hus til (tak for det) og henholdsvis Henrik, Mogens og Torben spørger ud til specifikke personer om hjælp til arrangementet.
 7. Opfølgning på etablering af arbejdsgrupper:
  Shelterbyggeriet er nu nærmest færdigt og de er blevet indviet (indtil flere gange). Henrik oplever interessere for at leje/bruge dem og laver et indlæg til hjemmesiden omkring dette (er sket i skrivende stund). Der er bestilt en stor sving/grillrist til bålpladsen.
  Der er ikke sket den store aktivitet i forbindelse med dannelse af andre aktivitetsgrupper, men vi vender frygteligt tilbage efter sommerferien.
 8. Hønsehold i Torslunde:
  Med baggrund i henvendelse fra kommunen (som har fået en klage over galende haner), støtter Bystyret ikke, at der etableres regler for hønsehold i Torslunde. Dyrehold er en naturlig del af landzonen og dermed Torslunde.
 9. Energibesparelser i Torslunde:
  Vi har fået tilbudt et projekt fra kommunen, hvor enkelte huse kan blive gennemgået, med henblik på potentielle energibesparelser. Henrik og Lars vil gerne ligge hus til.
 10. Evt.
  Havens dag blev afviklet den 15. juni med besøg i fem haver. Det var rigtig hyggeligt og vi vil givetvis gentage succesen og håber på lidt flere deltagere næste gang. Til gengæld kan udstillerne godt skrue en anelse ned for drikvarerne næste gang (flere slags vin og hjemmebrænderi!), så deltagerne er mindre svimle i de sidste haverJ