Kategoriarkiv: Referater af bystyremøder

Referat af bystyremøde 19-04-2022

Tidspunkt: kl. 19.00 – 21.00

Sted: Hos Kirsten

Deltagere: Dorte, Bjarke, Kirsten, Helle, Niels; Wili

Not there: Morten, Ole

 • Opgaver der skal tages action på er markeret iht. farvekoderne herover for den, som har opgaveansvaret. 
 • Fælles opgaveansvar er markeret med denne muntre farve.

Økonomi

 • Dorte gennemgik statusregnskab pr. 18. april. Der er totalt indtægter på kr. 21.000 og udgifter på kr. 11.311. Der er fortsat en række større udgiftsposter for året, som ikke er disponeret i regnskabet (herunder sponsorat til Mandemarch og Torslunde Festival mv.)

Opfølgning på bystævnet (og referat fra bystævnet)

 • Bystævnet havde stort fremmøde på ca. 70 medlemmer, hvilket er meget positivt.
 • Traktementet til bystævnet var dyrere end normalt, men der er bred enighed i bystyret om at traktementet understøtter bylaugets arbejde og byens sociale fællesskab.
 • På bystævnet blev følgende konkrete sager præsenteret/foreslået:
 1. Alternativ internetløsning

Mange husstande har dårlig internetforbindelse. Bystyret – under Bjarkes ledelse – sigter efter at præsentere forslag til ny internetløsning indenfor det kommende halve år. 

 • I mellemtiden arbejder Dorte og Morten på at få flere af byens borgere med om bord i bylauget, så vi står stærkere ift. forhandlinger med internetudbydere og ift. den efterfølgende udrulning. I løbet af foråret uddeles flyer med opfordring til at blive medlem af bylauget (se bullet nr. 2 under afsnit om ”Stærkt bylaug”).
 1. Fælles, alternativ varmeløsning

Mange husstande står overfor at skulle finde ny opvarmning som led i den grønne omstilling. Bystyret undersøger mulighed for fælles varmeløsning. Ishøj Kommune arbejder på en plan, som nu accelereres af regeringens nye udspil, som kræver, at husstande, der opvarmes af naturgas, skal have besked om alternative muligheder inden årets udgang. Kirsten og Ole følger op på dette.

 1. Diverse
 • Bylaugsmedlemmer med mindre børn kan have svært ved at deltage i bystævnet. I den forbindelse er bystyret blevet opfordret til at overveje børneaktiviteter ifm. bystævnet. Bystyret har besluttet ikke at prioritere børneaktiviteter på bystævnet, men lægger i stedet vægt på at understøtte de øvrige børnevenlige arrangementer i byen og vil derforuden arrangere livestreaming af fremtidige bystævner for borgere, der ikke kan deltage.
 • Bystyret fremsætter til næste bystævne forslag til vedtægtsændring, som vedrører præcisering af kontingentbetalingerne: borgere der kvalificerer til reduceret kontingent for pensionister er ansvarlige for at forhåndsinformere bystyrets kasserer, når den reducerede kontingentbetaling skal træde i kraft. Den reducerede kontingentbetaling vil ikke have tilbagevirkende kraft. 
 • På bystævnet blev nedsat en arbejdsgruppe under bystyret, som har til opgave at udpege en mulig placering for en legeplads. Lars Nejrup indgår i gruppen. Arbejdsgruppen refererer til Ole. Gruppen har brug for nærmere retningslinjer og Kirsten og Ole følger op.

Status på Ring 5 og transformerstationen i Solhøj

 • Kirsten orienterede om stort gennembrud i Ring 5-modstandsarbejdet. Den længe ventede forundersøgelse af Ring 5 er netop blevet offentliggjort og Venstre har i den forbindelse udmeldt, at de skifter holdning og nu støtter en ophævelse af de reserverede arealer til Ring 5 (transportkorridoren). Det betyder, at der nu er klart flertal i Folketinget for ophævelse af korridoren. Gennem arbejdet i foreningen Nej Til Ring 5 arbejdes der nu på at udnytte flertallet til at få ophævelsen effektueret. Specifikt arbejdes på at sikre opbakning til ophævelsen i Socialdemokratiet, så processen kan speedes op. Alternativt kan processen strække sig over en meget lang periode – det skaber usikkerhed om det nyvundne flertal og kan yderligere kompliceres af et folketingsvalg.
 • Energinet har informeret lodsejerne i Solhøj om, at man påbegynder miljøundersøgelserne af området ifm. en mulig placering af transformerstation for el fra Energiø Bornholm. Der foretages ikke miljøundersøgelser i andre områder, hvilket peger på, at Solhøj reelt allerede er valgt til transformerstationen. Bylauget skriver høringssvar til Energinet, når tiden kommer dertil. 

Status på Offentlige Foredrag i Naturvidenskab

 • Bystyret har dette forår lanceret livestreaming i konfirmandstuen af Århus Universitets foredragsrække Offentlige Foredrag i Naturvidenskab.
 • Foredragene har været godt besøgt med mellem 10-20 deltagere pr. gang.
 • Bystyret vil gerne fortsætte foredragsrækken i efteråret, men efterlyser hjælp til at bistå med afviklingen. Dorte og Kirsten afvikler forårets sidste foredrag den 26. april, hvor deltagerne opfordres til at give en hånd med til afvikling af foredragsrækken i efteråret.
 • Kirsten kontakter Menighedsrådet og anmoder om lån af Konfirmandstuen til foredragene i efteråret og foreslår desuden at bylaugets betaling for lån af Konfirmandstuen går til etablering af internetforbindelse og indkøb af lærred/projector/højttaler.

Status på idékataloget

Samlet infrastrukturplan

 • Liste over emner til en samlet infrastrukturplan for Torslunde/Solhøj blev gennemgået. Emner er indsamlet fra borgerinput og input fra bystyremedlemmer. 
 • Kirsten afstemmer listen med Ole for at afklare eventuelle sammenfald med igangværende projekter i kommunen
 • Kirsten udarbejder forslag til den endelige plan og sigter efter at kunne præsentere den på næste bylaugsmøde.
 • Bjarke slog et slag for Flextrafik-appen, som måske er ukendt for de fleste borgere. Appen giver alle borgerne adgang til at booke taxakørsel, som i en del tilfælde vil være konkurrencedygtig ift. almindelige taxapriser.

Spændigt fællesskab

 • Helle har foreslået et fællesspisningsarrangement a la Torslunde Folkekøkken. Forslaget blev bakket op. 

Skønne byrum

 • Niels har igen haft kontakt med HOFOR og presser fortsat på for at få færdiggjort oprydningen efter etablering af den nye vandledning fra Solhøj. 
 • HOFOR er lydhøre overfor vores ønsker – herunder også udbedring af våde områder på stien, hvor dræning til åen ser ud til at være beskadiget. 
 • Niels oplyste, at kommunen nu har sikret afmærkning af offentlig sti til åen langs hans grund. Niels undersøger om kommunen har yderligere planer ift. stien.
 • Kirsten kontakter Christian Lerche (ejer skoven på den anden side af åen) for at forhøre sig om stierne og eventuelt behov for skiltning. 

Stærkt bylaug

 • Dorte og Morten har lavet et fantastisk stykke arbejde med at lave overblik over medlemmer og potentielle medlemmer af bylauget. Der er 195 husstande i bylaugets geografiske område, hvoraf 90 er medlemmer af bylauget.
 • Dorte og Morten laver udkast til flyer som uddeles til potentielle bylaugsmedlemmer mhp. at samle flest mulige medlemmer til en fremtidig alternativ internetløsning i byen. 

Næste bylaugsmøde

 • Næste bylaugsmøde afholdes den 13. juni kl. 19 hos Kirsten.
  • Faste agendapunkter: status økonomi, status idékatalog, opfølgning på seneste referat.

Referat af bystyremøde 28-02-2022

Dato:         28.02.2022

Tidspunkt:   kl. 19.30 – 20.15

Sted:          Teams

Deltagere:   Dorte, Morten; Bjarke, Kirsten, Niels

Not there:   Helle, Wili, Ole

 • Opgaver der skal tages action på er markeret iht. farvekoderne herover for den, som har opgaveansvaret.
 • Fælles opgaveansvar er markeret med denne muntre farve.

Planlægning af bystævne 06.03.2022 kl. 13 i konfirmandstuen

Følgende agenda er besluttet:

Morten skriver referat

 1. Valg af dirigent (Charlotte La Cour er forhåndsbriefet).
 2. Oldermandens beretning v. Kirsten 
  1. Status på bylaugets arbejde og planer for den kommende bylaugsår
   1. Afholdte arrangementer
   1. Status på bylaugets aktiviteter
   1. Orientering om Energiø Bornholm og konsekvenser for Torslunde 
   1. Orientering om Ring 5 
   1. Nyt fra kommunen
 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab v. Dorte
 4. Fastsættelse af kontingent for kommende år v. dirigenten
  1. Bystyret indstiller til fastholdelse af nuværende kontingent på kr. 250 pr. husstand og kr. 200 for pensionister
 5. Valg i henhold til vedtægterne
  1. Bymænd: Helle, Ole, Niels og Kirsten er på valg; alle modtager genvalg 
  1. Revisorer: Søren Sophiehåb er på valg; modtager genvalg)
 6. Behandling af indkomne forslag
  1. Ester Engle har forslået deltagelse af Dansk Ornitologisk Forening på bystævnet. Bystyret foreslår at foreningen i stedet deltager på bylaugsmøde.
 7. Eventuelt
  1. Orientering om planer for Kirkeskoven v. menighedsrådsformand Karsten
  1. Planer for byens internet v. Bjarke 
  1. Nedsætning af nye arbejdsgrupper under bylauget: 
   1. Legepladsarbejdsgruppe (forslag til placering skal være på plads inden 1. april for at komme med i budget 2023). 
   1. Etablering af Grønne Nabofællesskaber v. bylaugsmedlem Marie Johansen 

Følgende er besluttet om praktikken ifm. bystævnet:

 • Dorte holder styr på tilmeldingsliste: pt. 57 tilmeldinger
 • Dorte har lavet opgørelse over antal bylaugsmedlemmer: pt. 83 medlemmer
 • Morten står for indkøb af mad (ost, pølse, brød) til bystævnet. Budget på kr. 100 pr. deltager er godkendt.
 • Niels står for indkøb af vin.
 • Kirsten står for indkøb af øl og vand.
 • Alle mødes til klargøring af konfirmandstuen kl. 12 (Dorte har nøgle).

Næste bylaugsmøde

 • Kirsten udsender Doodle til næste bylaugsmøde, når det nye bystyre er konstitueret efter bystævnet.
 • Kirsten udsender agenda nogle dage før mødet:
  • Faste agendapunkter: status økonomi, status idékatalog, opfølgning på seneste referat.
  • Ad-hoc agendapunkter: byhus, legepladsgruppe, lokation for høstfest.

Referat af bystyremøde 18-10-2021

Referat af bylaugsmøde

Dato:           18.10.2021

Tidspunkt:   kl. 20.30 – 21.30

Sted:           Teams

Deltagere:   Dorte, Ole, Bjarke, Kirsten, Morten, Helle

 • Opgaver der skal tages action på er markeret iht. farvekoderne herover for den, som har opgaveansvaret.
 • Fælles opgaveansvar er markeret med denne muntre farve.

Status på vælgermødet

 • Stor opbakning fra kandidaterne; alle kommer undtagen SF.
 • Stig har styr på det hele herunder lydanlæg.
 • Stig har fikset omdeling af flyer.
 • Charlotte La Cour er briefet på debatemner udvalgt på sidste bylaugsmøde.
 • Agenda er afklaret og Kirsten har fremsendt den til kandidaterne i skrivende stund.
 • Ole forsøger at få fat i TV Ishøj.
 • Mødet livestreames. Planlægges nærmere på selve mødedagen.

Status på bylaugets nye Facebookside:

 • 145 besøg og 42 likes/følgere.
 • Kirsten er pt. sideadministrator; alle i bylauget kan blive tilføjet som administratorer.
 • Alle opfordres til at gå ind på siden og invitere relevante Torslundere med om bord.
 • Kirsten arbejder sammen med Adam på at koble hjemmesiden med den nye Facebookside
 • Dorte/Kirsten fremgraver indsamlede mailadresser fra tilmeldingsmodulet på hjemmesiden, når Dorte i øvrigt har fået overblik over medlemsbasen (se herunder).

Livestreaming af Offentlige Foredrag i Naturvidenskab fra Aarhus Universitet

 • Første foredrag afvikles den 9. november i Konfirmandstuen som er booket fra kl. 18.00
 • Information om foredragsrækken kan findes her: https://ofn.au.dk/sted/.
 • Bjarke fikser løsning med laserprojector på forsøgsbasis.
 • Vi mødes kl. 18.15 og forbereder/stiller op og laver kaffe.
 • Fælles oprydning kl. 21.00.
 • Kirsten fikser opslag på FB-gruppen.

Status på bylaugsmedlemmer

 • Dorte danner sig overblik over medlemsbasen, efterhånden som hun får overblik og adgange på plads.
 • Helle tilbyder hilse-på-besøg til byens tilflyttere, så de kan blive integreret i fællesskabet – evt. i form af medlemskab i bylauget.

Planlægning af kickoff-møde for det nye bylaug (strategiplan uden for meget strategi!)

 • Mødet afholdes søndag den 28. november kl. 10-13.30 hos Helle.
 • Helle planlægger brunch og uddelegerer hvad vi hver især skal medbringe.
 • Bjarke giver en melding om, hvorvidt han kan være mødedirigent baseret på hans erfaringer med en velafprøvet strategimodel. Alternativt bliver det Morten/Kirsten.
 • Kirsten fikser opslag på FB-gruppen om input fra Torslundeborgerne.
 • Emner som skal bæres med til kickoff-mødet:
  • Helle: fokus på det vi hver især brænder for.
  • Ole: eventkalender som giver overblik over bylaugets arrangementer.
  • Kirsten: action frem for planer.

Referat af bystyremøde 04-10-2021

Referat af bylaugsmøde

Dato:           04.10.2021

Tidspunkt:   kl. 19.30 – 21.00

Sted:           hos Kirsten

Deltagere:   Niels, Dorte, Ole, Bjarke, Kirsten, Morten

 1. Ultrakort gennemgang af bylaugets igangværende sager v. Niels

Niels nævnte følgende sager; dels igangværende og dels mulige nye sager:

 • Vælgermøde
  • Kontakt til andre bylaug i kommunen
  • Sagen om byjorden
  • Genoptagelse af regelmæssige møder med kommunen (efter corona)
  • Udvikling af stisystemet omkring landsbyen
  • Omlægning af Lille Vejleå
  • Trafikundersøgelse; mange kører for stærkt
  • Mosters Hus; det forfalder og skæmmer byen
  • FB-gruppen; kan bylauget få tildelt en rolle som administrator?
  • Den nye lokalplan
  • Udvikling af byens fællesskab
  • Byen som grundejerforening
 • Aftale om fremtidig kommunikation – hvilke kommunikationsplatforme?
  • Der kommunikeres internt i bylauget via mail.
  • Kirsten spørger Bente om administratoradgang til byens FB-side.
 • Planlægning af vælgermøde:
  • Fastsættelse af sted og dato: den 28. oktober kl. 19.30 – 21.00 i vandværket.
  • Stig/vandværksforeningen hjælper med opstilling af stole, kaffe, lydanlæg.
  • Kirsten udarbejder flyer til omdeling. Stig styrer omdeling af flyer.
  • Kirsten inviterer kandidater.
  • Kirsten laver opråb på FB og på bylaugets hjemmeside.
  • Charlotte La Cour er ordstyrer. Kirsten briefer om emner.
 • Fastlæggelse af mødedatoer for bylauget frem til næste bystævne i marts.
  • Kirsten udsender Doodles med datoforslag til 2 møder:
   • kick-off-møde med langsigtede planer for det nye bylaug.
   • praktikmøde med aktiviteter på den korte bane, herunder planlægning af kick-off-møde og involvering af byens borgere i bylaugets fremtidige arbejdsplan.
 • Forslag/ønsker til “Bylaugs-kickoff-møde” hvor vi drøfter planer for det fremtidige arbejde.
  • Mødet planlægges på næste praktikmøde.
 • Plan for gennemgang/ajourføring af bylaugets hjemmeside.
  • Indholdet på bylaugets hjemmeside er gennemgået og sorteret for nyligt.
  • Nye bymænd (Morten, Dorte, Bjarke) sender portrætfoto til Kirsten til hjemmesiden.
 • Drøftelse af livestreaming af foredrag fra Århus Universitet i konfirmandstuen.
  • Der er enighed i byrådet om at vi skal afvikle foredragene i en forsøgsperiode.
  • Kirsten forhører sig om WIFI-adgang i konfirmandstuen og om adgang til at låne konfirmandstuen på de relevante datoer.
  • Bjarke skruer gearet sammen på foredragsdagene.
 • Eventuelt.
  • Dorte styrede igennem diverse administrativt dims forbundet med de nye bymænds adgang til banken osv.

Referat af Bystyremøde 18-08-2021

Deltagere: Wili, Ole, David og Torben

 • Thorsbro – Porten til Byernes vand
  Bystyret blev informeret af Steen Skovhus fra Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening. Det er i øjeblikket et pilotprojekt i gang, med henblik på at kortlægge mulighederne for at videreføre de gamle museumsbygninger på vandværket under arbejdstitlen ” Thorsbro – Porten til Byernes vand”. Museet skal være en selvstændig juridisk enhed, men vil gerne funderes i lokalsamfundet. Derfor er det oplæagt at Torslunde Bylaug får plads i en kommende arbejdsgruppe omkring projektet. Det kan på sigt blive et rigtig godt samlingspunkt for nogle af Bylaugets aktiviteter. Det nye Bystyre arbejder videre med projektet efter Bystævnet.
 • Økonomi
  Økonomien er usædvanlig sund. Kontingenterne er tikket ind som vanligt, mens vi nærmest ikke har brugt på det seneste år. Regnskabet er klar til Bystævne.
 • Bystævne
  • Beretning
   Den fremsendes til gennemsyn før Bystævnet – Som vanligt.
  • Mad
   Vi laver det anderledes i år. Ole undersøger omkring smørrebrød og slikposer. Vi inviterer til kl 13 (en time før Bystævne) og lokker med smørrebrød og hoppeborg til børnene.
  • Øl/Vand
   Nikolas medbringer
  • Vin
   Torben medbringer
  • Opstillinger/Afgange:
   • Torben genopstiller ikke som Oldermand – Bystyret har kandidat (Kirsten Nymann)
   • Nikolas genopstiller ikke som Bymand – Bystyret har kandidat (Bjarke Brændgaard)
   • Wili er på valg og overvejer i skrivende stund sin stilling
   • David genopstiller ikke som Skatmester – Bystyret har ingen kandidat (desværre)
   • I forhold til valgperioder forslås det er springe et år over, således at Bystyrets medlemmer igen vælges skævt af hinanden.
 • Lokalplan
  • Holdning i forhold til høringssvar
   • Ole og Wili vil udarbejde et oplæg til et fælles høringssvar. Det vil herefter skulle godkendes – pr mail – af Bystyret. Der var ikke umiddelbart konsensus omkring vores holdning, men forslaget behandles efter princippet om almindeligt stemmeflertal.
 • Byporte
  Maling/vedlighold er konverteret til et beskæftigelsprojekt, som kommunen tager hånd om.
 • Gadejord – Status
  De nye skel er tinglyst og der således ikke noget juridisk til hinder for, at forliget fra Landsretten kan effektueres rent fysisk. I uge 36 vil der være eftersyn af skelpæle og etablering af fuld adgang til åen. Når dette er sket, vil sagen fra vores side betragtes som afsluttet.
 • Affaldscontainere (Stig)
  I forbindelse med nye affaldsordning med sortering i 10 fraktioner, appellerer Lille Solhøjvej til, at der skabes fælles containere til nogle af fraktionerne. Det skal undersøges om en lignende ordning kunne bruges i down town Torslunde.
 • Torslundevej – Trafiktælling
  Der køres alt for stærkt mellem byportene på Torslundevej. Der er appelleret til kommunens vejsektion om at finde en løsning på problemet.
 • Eventuelt

Torben Mandrup (Oldermand lidt endnu!)

Referat af Bystyremøde 12-06-2020

 1. Konfliktråd
  Med baggrund i en eskalerende personlig hetz med enkeltpersoner – specielt Oldermand Torben Mandrup – på Torslunde Bygade 23, havde Vestegnens politi iværksat et konfliktråd mellem parterne på Glostrup politistation. Konfliktrådet bragte ingen løsning på problemet, idet den ene part ikke var indstillet på at imødekomme en løsning. Det er (desværre) vores opfattelse at Bystyret – med Oldermanden i spidsen – har gjort ALT for at løse en konflikt, der er til stor gene for flere borgere i byen
 2. Bystævne
  Det blev besluttet at indkalde til Bystævne den 23. august 2020 kl 14:00 – Det være hermed gjort!
  I fald omstændinghederne i forlængelse af Covid-19 ikke muliggør en fornuftig afvikling af Bystævne på denne dag, vil det blive aflyst for indeværende år og således først afholdt til marts 2021-
 3. Eventuelt
  Det blev foreslået at etablere en hyggelig ‘oase’ på hjørnet mellem Torslundevej og Store Maglevej, ved det gamle KTAS-hus. Fremragende idé med en bænk og lidt pænt at se på. Vi går videre med idéen.

MVH Torben Mandrup

Referat af Bystyremøde 03-03-2020

Dagsorden 03-03-2020

Deltagere: David, Niels, Helle, Wili, Nikolas og Torben

 • Økonomi
  PBS-opkrævningerne ser nu ud til at virke efter hensigten og allerede nu er der gået et større beløb end 2018 ind via kontingenter. Der er et par udeståender før regnskabet er helt klar til Bystævnet – Grundlovsfesten blandt andet. Herefter er det klar til revision og foreligges på Bystævnet af Wili, da David er ude at rejse.
  Der et forventeligt underskud, idet der er indkøbt hoppeborg i år. Ses bort fra dette indkøb er der faktisk et pænt overskud og vi har således fået stoppet tendensen med negative regnskaber.
 • Lokalplansudvalg
  Borgermødet viste hvad vi har vidst længe: Vores lille udvalg kan påvirke arbejdet med lokalplanen, men er ikke en direkte del af det pågående arbejde i kommunen. Lobbyisme i landsbyformat. Kommunen forestod mødet og styrer processen (med hård hånd). Borgermødet havde facon af en workshop, der tjener som inspiration for kommunens fremtidige arbejde. Version 0 af den lokalplan 1.15 forventes september 2020.
 • Bystævne
  • Beretning
   Emner blev gennemgået. Den fremsendes til gennemsyn før Bystævnet – Som vanligt.
  • Mad
   Torben medbringer
  • Brød
   Niels medbringer
  • Øl/Vand
   Nikolas medbringer
  • Vin
   Torben medbringer
  • Opstillinger/Afgange:
   Torben genopstiller ikke som Oldermand – Bystyret har kandidat
   Nikolas genopstiller ikke som Bymand – Bystyret har kandidat
   Wili er på valg og overvejer i skrivende stund sin stilling
 • Fibernet
  TDC undersøger i øjeblikket muligheden for at udlægge fibernet i Ishøj kommune. Såfremt 80% melder sig interesserede, vil det være gratis at få det etableret. Vi er i tvivl om hvorvidt vi er med i planerne eller om vi ligger for langt ude. Det bliver en sag for det kommende Bystyre
 • Nabohjælp
  Efter lang tids tovtrækning er det lykkedes Helle og Stig at få forhandlet fornuftige opsætningssteder for de kommende skilte (de er bestilt)
 • Torslundevej – Trafiktælling
  Vi har fået trafiktællingen, men kommunen har stadig ikke (på trods af rykkere) igangsat initiativer til at nedbringe hastigheden på Torslundevej. Der skal følges op af det nye Bystyre.
 • Eventuelt
  Vi talte om vigtigheden af at vores landsby er pæn. Der skal selvfølgelig være plads til at bygge og lave om, men vi skal forsøge at hæve det generelle billede i landsbyen. Diskussionen udsprang af et forladt hus centralt i byen, der bliver mindre og mindre pænt at se på.

Torben Mandrup (Oldermand lidt endnu!)

Referat af bystyremøde 16-12-2019

Deltagere: David, Ole, Helle, Nikolas, Torben og Bjarke som gæst

 • Økonomi
  Da vi har skiftet bankkonto, skal forholdet til Nets også bekræftes og det kommer på plads snarest, så David kan indkræve kontingent som vanligt.
  David har udarbejdet et nyt overblik over bankkontoen, som vi ser frem til ved aflæggelse af regnskab på det kommende bystævne.
 • Velkomstkort
  Torben har fået udarbejdet og trykt 1000 styks velkomstkort, der kan bruges ved kommende kampagner samt nye borgere i byen. De er blevet husstandsomdelt af Leila og Co.
 • Lokalplansudvalg
  Helt som ventet er det en langsommelig proces for kommunen at komme i mål med den nye lokalplan for Torslunde (1:15). Det var således planen, at version 0 skulle præsenteres ved et borgermøde i oktober/november, men dette er udskudt til januar/februar. Vi vender tilbage snarest med en dato og håber stadig på at det kan lykkes INDEN Bystævnet i marts.
  Alle ønsker fra udvalget er båret frem til de rette mennesker i kommunen og blevet taget godt imod.
 • Bystævne
  • Dato
   Datoen er fastsat til lørdag den 14. marts kl. 14 i konfirmandstuen
  • Opstillinger
   • Torben – Oldermand – Genopstiller ikke
   • Wili – Bymand – Genopstiller
   • Nikolas – Bymand – Genopstiller ikke, men vil gerne opstille som suppleant
 • Klager over skrald ved vej
  Der har været en del klager over at enkelte husstande deponerer deres eget skrald på offentligt areal. Det er naturligvis ikke tilladt og vi er i dialog med kommunen omkring definitionen og afgrænsningen af det offentlige areals udstrækning. Så snart det er på plads vil deponeret skrald blive fjernet uden varsel.
 • Torslundevej
  • Trafikmåling
   Der er foretaget en trafikmåling på Torslundevej (cirka udfor gartneriet) og hovedresultaterne er som følger:
   • Trafik er faldende (935/døgn i døgnet, 1044/døgn til hverdag)
   • Gennemsnitshastighed er over det tilladte (50% fraktil 43.9km, 85% fraktil 52.3km)
   • 20% over 50km

Tallene ovenfor er aldeles uacceptable for en vej med 40km begrænsning. Vi er i dialog med kommunen omkring løsningerne: Politikampagner kombineret med ændring af vejens beskaffenhed.

 • Rød asfalt
  Når lyset falder rigtigt(!) begynder det røde tilslag i asfalten på cykelstierne at skinne igennem – men men men, det er slet ikke nok og vi har opfordret kommunen til at feje stierne med stålbørster for at fremskynde processen.
 • Eventuelt
  • David er fortsat bekymret for udkørslen fra stikvejene til Torslundevej.
  • Vi diskuterede muligheden af at etablere Torslunde Bylaug som en ’rigtig’ grundejerforening, med henblik på et stærkere sammenhold i byen samt muligheden for at stå endnu stærkere juridisk.
  • I forbindelse med en ny og mere moderne kommunikationsstrategi vil vi genoverveje brugen af Facebook og de muligheder det giver for mere dynamisk vidensdeling

Torben Mandrup (Oldermand lidt endnu!)

Referat af Bystyremøde 08-08-2019

Referat fra Bylaugsmøde d. 08 august 2019.

Deltagere: Torben, Nikolas, Ole, Willi, David.

Agenda:

1. Økonomi:

Skatmester har løbende haft kontakt til hele bylauget i anledning af muligt bankskifte og en ny bank blev valgt.

2. Velkomstfolder:

Et udkast til et velkomstkort blev fremlagt. Dette sendes rundt til hele bylauget for kommentarer inden endeligt print.

3. Lokalplansudvalg:

Det nuværende arbejde i bylaugets lokalplansudvalg fortsætter som hidtil, men udvalget udvides internt med de personer, som blev besluttet på bystævnet 2019. De tilgåede medlemmer af udvalget er opdateret.

Bylauget bakker fortsat op omkring udvalgets arbejde.

4. Opfølgning på møde med kommunen:

– Ring 5 SYD vendt, intet nyt.

– Trafikken på Torslundevej kører stadig for stærkt. Kommunen vil lave en trafiktælling og derefter vurdere om der er behov for flere vejbump.

– Udkørsler med dårlig udsyn er husejerens ansvar. Et forslag om opsætning af trafikspejle (vinkelspejle) vil blive fremsendt til kommunen.

– De dårlige adgangsforhold for store køretøjer (brandbiler, skraldevogne osv.) på Torslunde Bygade er forelagt kommunen, som vil følge op på sagen.

5. Fredningssag på Vandværkseng:

Status blevdrøftet  og bylauget bakker op om fredningen, men vil lade vandværksmuseet  køresagen, som hidtil.

6. Diverse:

– Der blev drøftet, hvordan man kan få flere deltagere med til bystævnet. Bylauget vil tænke i nye baner omkring afholdelsen af næste bystævne.

– Mandemarch gennemføres igen i år d. 07 september, med bylauget som sponsor.