Torben og Wili har været hos Borgmesteren og slå i bordet

Fra kommunens side oplever vi i stigende grad forskelsbehandling ved byggeansøgninger, nedrivningstilladelser og dispensationer. Dette er ikke i orden. Mødet med kommunen kom i stand med meget kort varsel, fordi indsigelsesfristen for dispensationsansøgning for Torslunde bygade 17 udløber den 3. marts 2014.

På trods af den korte tidsfrist lykkedes det og manifestere overfor borgemester og teknisk direktør, at Torslunde skal forblive  Torslunde med lige vilkår for alle. Vi har blandt andet nydt godt af Jeres kommentarer omkring dispensationssager, som er kommet frem her på siden.

Mødet blev afholdt den 27. februar 2014. På mødet deltog Torben Mandrup (Oldermand), Wili Jensen (Bymand), samt fra kommenen Borgmester Ole Bjørstorp og teknisk direktør Ole Horskær (herefter benævnt O&O).

 Konklusioner.

Vi havde en generel dialog af hvordan lokalplanerne i Torslunde bliver forvaltet, idet vi i høj grad føler der bliver gjort forskel fra sag til sag. Umiddelbart er det svært at få lov til små ting (selv med naboers accept), mens meget store overskridelser af den bevarende lokalplan synes nemmere at få igennem. Vi udtrykker bekymring for det præcedensdannende i dette forhold, og fremviser kort over byen, hvorfra det anskueliggøres hvad konsekvensen af de voldsomme dispensationer vil have for byens struktur fremover.

O&O fastholder at man ikke har fået et officielt afslag, såfremt man ikke har søgt officielt (det vil sige at ens ansøgning har været politisk behandlet). Vi fremfører at byens lovlydige borgere naturligvis retter sig efter forvaltningens angivelser, og påpeger det urimelige i man hvis man spørger på den rigtig måde, kan man åbenbart få lov til hvad som helst.

Vi påpeger gang på gang det forkerte i at nogle får et forhåndsafslag fra forvaltningen og derfor ikke går videre med sagen, mens det virker som om at andre får vejledning til at fremføre sagerne politisk i stedet for. I nogle sager er det sågar uden faglige modargumenter fra forvaltningen. Vi går også opmærksom på hvad forskellighed i forvaltningen af sagerne har haft for de pågældende sælgere. Den tidligere ejer af Torslunde Bygade 17 har således skønsmæssigt tabt 1.8 mill DKK på inkonsekvent forvaltning af sagen.

O&O kan ikke lide at begrebet forskelsbehandling kommer på bordet og tager vores påstande til efterretning. Vi fremfører ligeledes at kræfter i byen føler sig så trådt på i sagerne omkring Torslundevej 133 og Torslunde Bygade 17, de overvejer at gå til pressen med tingene. Det er vores fornemmelse, at det under de pligtskyldige standardsvar bliver taget meget alvorligt.

Det var Bylaugets intention i høj grad at ’slå i bordet’ i forhold til emnet, derfor var mødet ikke helt så gemytligt som det plejer. Tonen blev dog holdt og det er siden bekræftet, at mødet ikke opfattedes som ubehageligt, med tværtimod at vores sag bliver fremført på et legitimt grundlag med forståelse for vores bevæggrunde. I starten var der den sædvanlige tendens til at forsøge en bagatellisering af det fremførte, men vi fastholdt hele tiden fokus og så kun bekymrede miner hos O&O over for os.

Vi har allerede modtaget reaktioner fra forvaltningen der indikerer at dette emnet og vores håndtering af bliver taget meget alvorligt. Vi er fortsat dialog med kommunen med henblik på at få trådene rettet ud og genskabt tilliden mellem forvaltningen og borgerne herude.

Forløb

Oldermanden tog først ordet lavede følgende oplæg:

Torslundevej 123

 • Afslag på bygning af carport bag ved nabo på den sydlige del af grund, selvom naboerne ikke var imod.
 • Der var tidligere givet dispensation til placeringen i forbindelse med selve huset. Afslag begrundet med ønske om at overholde lokalplanen.

Ellekilde 5

 • Fik afslag på bygning af karnap til tagryg. Afslag begrundet med ønske om at overholde lokalplanen.

Torslunde Bygade 15

 • 15/6-2009: Ansøgning og afslag om placering af carport ved vej, for at skåne gammelt valnøddetræ. Naboer er indforståede. Afslag begrundet med ønske om at overholde lokalplanen.

Ellekilde 2+4

 • Senere har både Ellekilde 2 og 4 bygget huse med tilsvarende stor karnap som tidligere ansøgt på Ellekilde 5.

Torslunde Bygade 11

 • Udgangspunktet med et gammelt hus til vej er meget lig TB17.
 • Man havde faktisk ønsket at placere det nye hus endnu tættere på vejen (som det originale), men fik afslag.
 • Man holder sig inden for alle regler, men alligevel bliver byggeriet nidkært overvåget af forvaltningen med henblik på at forhindre terrænregulering

Torslundevej 133

 • Der var adskillige ansøgninger om nedrivningstilladelse.
 • Bygherre får dispensation på baggrund af fejlagtig naboorientering (det var slet ikke det senere hus, der var på tegningen).
 • Garagen er ulovligt opført og til stor gene for nabo (og unødvendig)
 • Der er foretaget betragtelig terrænregulering
 • Byggeriet bliver kendt ulovligt i natur- og miljøklagenævnet
 • Kommunen vælger at lovliggøre byggeriet
 • Hvis man udefra spørger til det i forvaltningen, får man at vide ”…at alt er foregået efter reglerne og at de er lidt hysteriske ude i Torslunde”
 • Sælger har tabt MANGE penge på den dårlige sagsbehandling

Torslunde Bygade 17

 • Har været til salg i fem år
 • 23/1-2013: TB17 interesseret ægtepar spørger administrationen om nedrivning med et konkret projekt som alternativ.
 • 4/2-2013: TB17 administrationen svarer ægtepar (x2, ifølge bilag er også anden interesseret køber), at der formentlig indstilles negativt på ansøgning om nedrivning. Beskriver proces for at lave en ansøgning. Begge projekter overholder lokalplanen. Huset anses også for at værende i ok stand.
 • 12/2-2013: TB17 ansøgning fra denne dato fra sælger Inge Mau om nedrivning af bolig.
 • 16/4-2013: TB17, Ole Beckmann tinglyser skøde, dvs. huset er købt forinden, sandsynligvis i marts.
 • 18/4-2013: TB17 Teknik- og Bygningsudvalget behandler ansøgning om nedrivning. Administrationen indstiller til, at ansøgningen afslås. Udvalget beslutter at sende den i nabohøring og udsætter punktet til næste møde.
 • 21/5-2013: TB17 Teknik- og Bygningsudvalget beslutter, at man “vil se positivt på nedrivning, såfremt der foreligger et projekt, der kan godkendes”.
 • December 2013 projektet bliver forelagt udvalget, der skal tage stilling på baggrund af naboorientering.
 • Naboorientering foretages ikke. Der kommer ingen svar og ingen reagerer på dette, i stedet godkendes projektet på baggrund af en mangelfuld ansøgning i januar 2014. Selvom projektet overtræder gældende lokalpal på flere vigtige områder: Bebyggelsesprocent (+60%), højde af byggeri til skel og antal etager i ejendommen. Projektet overtræder lokalplanen på 8 ud af 11 bestemmelser.
 • På trods af dette er der INGEN indsigelser fra forvaltningen overhovedet.
 • Udvalget giver dispensation!!!!!
 • Sælger har mistet 1.8 mill DKK, da der tidligere var bud på 3 mill DKK

Gadejorde

 • Kommunen fører pt sag i samarbejde med Torslunde Bylaug, med begrundelse i at lokalplanen skal overholdes med hensyn til arealer udlagt til offentlige formål

Overordnet

 • Det her er hvad vi lige kunne finde frem
 • Er dette lighed for loven?
 • Torslundevej 133 og TB11 overholder begge lokalplanen i forhold til størrelse og placering på grunden (bortset fra terrænregulering), så det kan lade sig gøre.
 • Der er yderligere minimum 13 bevaringsværdige bygninger og endnu flere potentielle grunde der skal genbygges i de kommende år.
 • Vi er bange for det præcedensskabende i disse dispensationer.
 • Vi søger ensartethed i behandlingen af byggesager i Torslunde.
 • Nogle mener at det er en sag for forbrugerombudsmanden omkring magtmisbrug og forskel i forvaltning
 • Vi vil gerne være positive over for dispensationer, men det skal være fair og lige
 • Vi vil gerne hjælpe kommunen med at stige i borgernes agtelse, men kommunen må hjælpe lidt med, hvis vi skal løbe få Torslundes borgere til at få forståelse for det der foregår.

 

13 tanker om “Torben og Wili har været hos Borgmesteren og slå i bordet”

 1. Jeg er fuldstændig mundlam! Og temmelig rystet!
  Jeg har egentlig ikke noget konstruktivt at bidrage med, men vil bare udtrykke stor tak til dem, som bruger deres tid på at kæmpe landsbyens sag her. TAK!
  I skal vide at vi følger sagen nøje.

 2. Jeg har d.d. tilsendt nedenstående til Sydkysten som et led i den almene debat, som jeg håber vil støtte sagen.
  Nu må vi se om de vil bringe det– det tror jeg nu.

  Kommentar fra en undrende ny-tilflyttet ny-bygger i Torslunde Landsby.

  (Borgmesteren er meget velkommen til at læse med)

  Tillad mig at komme med en kommentar til, og ikke mindst, en undren over, hvad det er der genererer den verserende debat omkring nedrivninger,- overholdelse af lokalplaner etc. i Torslunde Landsby.
  En undren over, hvorfor vor borgmester bliver nødt til at forsvare sig, fordi han af herboende borgere føler sig krænket, faktisk til det injurierende.
  En undren over, at borgere i landsbyen, på den anden side, føler deres retsbevidsthed, og demokratiske rettigheder, voldsomt krænket.
  Jeg klør mig i nakken og spørger mig selv, hvad det er for mekanismer, der får ellers fredelige, positive, demokratisk sindede borgere, i en fredelig og hyggelig lille landsby, op af stolene i en grad, der udtrykker stor forargelse og frustration over kommunens måde at administrere på. Ja der er ikke langt til at ord som korruption- kammerateri- og den slags, fyger igennem luften. Ord som ingen i Danmark kan holde ud at tage i sin mund. Vi er slet ikke vant til den slags.
  Der er bare noget der ikke kan passe.
  Hvad er det vi har overset.
  Jeg kan slet ikke genkende den adfærd kommunens tekniske administration (både den politiske og administrative del) påstås at have handlet på. Vi har på det personlige plan, været igennem en proces, der til forveksling ligner de beskrevne forhold fra hhv. Torslunde Bygade 17 og til en vis grad Torslundevej 133.
  Vi ansøgte om nedrivning af en bevaringsværdig bygning, der af eksperter var blevet erklæret urenovérbar.
  Det fik vi tilladelse til. Dog under strenge og restriktive betingelser.
  Lokalplanen skulle overholdes restriktivt, nidkært og bogstaveligt- selvfølgelig skulle den det. -Vi var meget forstående, fordi vi jo er flyttet til Torslunde på grund af byens oase status. Her er meget hyggeligt, og miljøet er i topklasse. Dette burde man langt hen ad vejen jo kunne takke den restriktive lokalplan for. Ikke mindst de restriktive lokalplans vogtere (Miljø og Teknik)
  Nu arbejder jeg ikke til dagligt med noget der bare på det tilnærmelige minder om byggebranchen.
  En ny verden med terrænreguleringer- koter-byggelinier åbnede sig i al sin mangfoldighed foran os.
  Her i denne verden måtte der sandelig specialister til- for det skal være folk der ved hvad de gør. Sådan var vort udgangspunkt.
  Projektet blev skabt- godkendt, bygget osv. Alt iht. bogen.
  Sagen var til nabohøring-
  Sagen var til høring/ udtalelse hos Koppedal Museum-
  Sagen var til høring hos Bylauget i Torslunde.
  …og måske sendt til høring alle mulige andre steder vi slet ikke kender til.
  Sagen var i den grad til høring.
  Sagen, (ansøgningen), blev behandlet i Teknik og miljø udvalg og hvad der ellers findes af myndigheder og organer til det brug. Kort sagt- det samlede udtræk af kompetente myndigheder udtalte sig.
  (En telefonsamtale med en teknikker i Miljø og Teknik sagde til mig, at vi nok skulle forvente en mere end normal nidkærhed i vores sag, idet der jo var en, på daværende tidspunkt, uafklaret, pinlig sag, på Torslundevej 133).
  Dialog var mit yndlingsfag i skolen- så vi lagde alle kræfter i en konstruktiv dialog med myndighederne. Naturligvis. De er her jo for vores skyld. De skal hjælpe borgerne hvis borgerne er i tvivl.
  Før – under – og efter projektet, havde vi på grunden i Torslunde, fysisk besøg af repræsentanter fra Kommunen. Alt blev checket. Koter og terrænreguleringer blev efterset- så alt var i den skønneste orden.
  Forebyggelse er bedre end helbredelse.
  Tilladelser er bedre end tilgivelser. (Selvom det sidste ofte er det nemmeste.)
  Bl.a. et påbud om at afgrave for 60.-70.000kr jord af hensyn til terrænreguleringen op til husets sokkel blev naturligvis efterkommet. Grunden skulle jo skråne helt rigtigt.
  Altså projektet levede op til lokalplanen…….. både i ånd og bogstav.
  Hvorfor så nu al den uro om alt det andet?? De må da have fået samme behandling. Eller hvad er det der er sket.
  Hvis man f.eks. ser på forløbet på Torslunde Bygade 17 kan jeg da egentlig godt forstå forargelsen. Jeg tror også borgmesteren kan, hvis han for en kort stund afmonterer de administrative og politiske briller og lægger dem i skuffen for at hæve sig op i helikopterperspektivet.

  Fem år tilbage forsøgte de daværende ejere, et ældre ægtepar, at sælge deres ejendom. Interesserede købere viste sig, og de ville gerne købe huset, hvis de altså måtte rive det gamle hus ned.

  Afslag fra Kommunen.

  Boligboblen sprang- tiden gik, og huset faldt og faldt i værdi.
  Desværre afgik ægtemanden ved døden og enken sad nu alene tilbage med et usælgeligt hus. Man måtte ikke rive ned- og kunne derfor ikke sælge- Det kaldes en ond cirkel, tror jeg nok. Enken i huset er oppe i årene, og det kræver jo gode kræfter at kæmpe for sin sag mod kommunen. (Den kommune der jo i bund og grund er her for vores skyld). De kræfter havde hun ikke. Børnene forsøgte at kæmpe deres mors sag- ingen barmhjertighed at spore. Lokalplanen skulle overholdes. Afslag på nedrivning. Slut på den sag.

  Ca. 5 år gik.

  Så endelig en dag skete der noget…. en køber viste sig, og købte huset. Dvs. til en betragtelig lavere pris end den oprindeligt annoncerede. Men så var der jo også plads i økonomien til at renovere huset når man nu ikke måtte rive det ned – sagde de alle sammen i landbyen…..

  Her tog de meget meget fejl…

  Nu er det jeg tror vi er fremme ved sagens, forargelsens, protesternes, læserbrevenes- hårde kerne.:
  Pludselig fik den nye ejer, helt uventet af alle, tilladelse til at rive ned.
  Yderligere fik den nye ejer, dispensation fra stort set alle de krav der er oplistet i lokalplanen for Torslunde Landsby.
  Nabohøringen var, på trods af at det er anført i referatet, ikke blevet foretaget (angiveligt ved en procedurefejl i administrationen.) Nu er den så gennemført – bare i omvendt rækkefølge- efter at tilladelserne og dispensationerne er givet…..altså borgmester–, kan man ikke godt kalde det et klodset forløb uden at blive beskyldt for injurier.
  I min søgen efter årsagen til al postyret, læste jeg i referatet fra det behandlende møde hvor nedrivning og dispensationerne skulle besluttes.
  Her så jeg pludselig navnet på den nye ejer af Torslunde Bygade 17 var nævnt, idet der i bemærkningerne stod, ”at han ikke var til stede under behandlingen af punktet.”
  (Inhabil tror jeg det hedder). Nu gik det så op for mig, at han selv sidder som medlem af det behandlende udvalg. Hen gik lige udenfor døren da emnet kom op. Så var formalia jo overholdt. Her skulle sandelig ikke efterfølgende lyde beskyldninger om kammarateri. Alt skal foregå efter bogen.

  Hvis du, Borgmester, stadig læser med i mit indlæg og endnu ikke er faldet i søvn, vil jeg sige til dig, at du må være mere end almindelig tonedøv, hvis ikke du kan se eller forstå, hvorfor folk er rasende over forløbet.
  Du må ikke svigte borgerne. Det mener jeg at du gør i disse sager.
  Du er valgt for at varetage vore interesser- ikke bekæmpe os pga. af irriterende borgeres indlæg bl.a. som nærværende.
  Jeg ser det som et led i demokratiet,- det demokrati man kæmper og pt. dør for i en del andre lande
  Bare kig ud ad vinduet og se ud i verden.
  Demokrati opstår nedefra og nedbrydes oppefra—!!
  Er du uenig i, at fremgangsmåden i disse byggesager er forkert grebet an, syntes jeg du skal få afklaret sagen ved at lade ombudsmanden se på det- måske tager jeg helt fejl. Jeg er jo ikke jurist- kun menneske.
  Hvis du ikke mener sagen er stor og væsentlig nok til et eftersyn hos ombudsmanden, burde du selv få løst problemet på en ordentlig og anstændig måde. Tilliden hos dine bysbørn smuldrer- og det kan du slet ikke være tjent med på dit CV.

  PS.: Hvis du alligevel beslutter dig for at få ombudsmanden til at se på sagen,- så husk også at få ham til at se på Torslundevej 133 ved samme lejlighed.

  mvh
  Bilsby
  Torslunde Landsby
  2635 Ishøj.

  1. Skulle det vise sig nødvendigt at Ombudsmanden og/eller Kommunernes Tilsynsmyndighed, skal kikke på disse sager. Kunne man samtidigt skele til vores Campingopbevaringssag, den har også haft et noget uskønt forløb.
   Og LIGHED FOR LOVEN vil man ikke kunne finde.

  2. Jeg kan så kommenterer på mit eget indlæg, der nok blev lidt langt.
   Jeg ved ikke om det bliver bragt i Sydkysten, så derfor sendte jeg det uforkortet til Ishøjs Borgmester og bad ham kommenteer. Se svarene fra Ole Bjørstorp nedenfor:

   Hej John Bilsby,

   Tak for det tilsendte.
   Jeg er glad for at høre, at du har følt, at du fik en god behandling i teknisk forvaltning vedr. din byggesag.
   Derfor er jeg ked af din argumentation vedr. Torslunde Bygade 17. Tidligere evt. købere af ejendommen har ikke fået at vide, at de ikke måtte rive huset ned. Men et vilkår har været, at de skulle fremsende et projekt på, hvad der herefter skulle opføres. Et projekt skulle medsendes.
   Der blev dog ikke fremsendt nogen projekter. Derfor fik de nej til nedrivning.

   Den nuværende køber ville derimod gerne fremsende et projekt til at opføre et nyt hus. Men det krævede dispensationer fra lokalplanen. Som nu er behandlet. Hvorfor er det odiøst, at køberen er medlem af byrådet fra Venstre.?

   Jeg synes dit indlæg er vigtigt, men det bygger på forkerte faktiske forhold. Kommunen skal altid vurdere sagen ud fra de faktiske forhold, således at de borgere der vil bygge kan føle, at de får en god behandling. Ligesom du selv har følt.

   Men kommunen er meget uenig med den private forening bylauget i udregning af byggeprocenter. Bla. det bliver nu prøvet ved Natur- og Miljøklagenævnet. Det er normal procedure.
   Tak for din interesse for sagen og god weekend.

   Ole Bjørstorp

   Mit svar til ham.:

   Hej Ole Bjørstorp

   Tak for dit svar.
   Blot en kommentar til din mail.
   Jeg finder intet odiøst i at et byrådsmedlem ( uanset partifarve 🙂 får sin sag behandlet på samme vilkår som enhver anden borger.
   Men jeg tror du må give mig ret i, at I som politikere, skal træde mere varsomt end andre “ikke-byrødder”.

   I mit brev prøver jeg blot at filosofere over hvad det er der har afstedkommet så stor uro herude i Torslunde.
   Så er det dobbelt ærgerligt, at der bliver kludret i det omkring nabohøring.

   Også god weekend til dig

   mvh

   John Bilsby

   Det var ikke helt skarpt nok, og jeg fortsatte lidt efter.:

   Hej igen Ole Bjørstorp

   Ja undskyld at jeg skriver igen, men der er altså noget der ikke stemmer i sagen omkring Torslunde Bygade 17.
   Jeg har fået oplyst af bylauget, at nedrivning af ejendommen blev afvist i 2013 til trods for at der blev forelagt et konkret projekt.

   Herudover er der jo omkring procentberegningen ved bebyggelsen langt fra de godt 60% til beskedne 25%, som er max.
   Det bliver interessant at høre hvad Natur- og Miljøklagenævnet afgører i denne sag.

   mvh

   John Bilsby

   Herefter endnu et (noget kortere) svar fra Ole Bjørstorp

   Hej John,

   Som svar på dine meddelelser :

   – Kommunen er ikke bekendt med at der blev forelagt en nyt projekt vedr.. Bygaden 17.
   – Bebyggelsensprocenterne er vi meget uenige med Bylauget med.

   Ole Bjørstorp

   Ovenstående kopieret af mailudveksling

   mvh

   John

   Bilsby
   TB11

   1. Hej John
    Det er bestemt interessant læsning det her. Lad mig slå fast at byggeprocenten er 60% højere end det tilladte og ikke på 60%. Jeg har dokumentation for at forvaltningen selv har udregnet den til 47%. Det fremgår meget klart af lokalplanen hvordan den slags beregnes, så man kan slet ikke være uenige, når det nærmest er eksakt videnskab.
    Og jo, kommunen er helt bekendt med, at der var ikke mindre end to konkrete projekter, der begge fik afvisning på nedrivning i foråret 2013. Enten er Borgmesteren ikke ordenligt orienteret eller også taler han mod bedrevidende (måske det er det samme!). Det er tydeligt, at han IKKE kender sagens detaljer, for det er jo faktuelt forkert, det han påstår – MEGET interessant!

    – Torben

 3. Kommentarer til det verserende forløb omkring Torslunde Bygade 17:
  Man må i sandhed konstatere at vi har en meget fleksibel, dynamisk og omstillingsparat borgmester i Ishøj kommune!
  Fredag d. 28/2 skriver han i et svar på et læserbrev at han går ind for en restriktiv forvaltning af lokalplan 1.15 i Torslunde. Formålet er at bevare vort dejlige landsbymiljø!
  Tirsdag d. 4/3 vedtager kommunens ejendomsudvalg at give en række vidtrækkende dispensationer til den nye ejer af Torslunde Bygade 17.
  Af dispensationerne kan nævnes: “Hovedbygningen” i den planlagte nybygning må gerne ligge vinkelret bag en facadebygning, som jo egentligt blot skal tjene til kulisse ud mod Torslunde Bygade. Der er givet tilladelse til en overskridelse af bebyggelsesprocenten med 60% og der kan efter min bedste vurdering ikke bygges den påtænkte nybygning uden en betragtelig terrænregulering.
  Andre bygherrer i Torslunde har fået helt anderledes besked, når de har fremlagt deres projekter. Men der er selvfølgelig ikke tale om forskelsbehandling!
  Håndteringen viser bare at vi har en yderst fleksibel og omstillingsparat ledelse i kommunen, der står på pinde for at tilpasse “tidens krav” så vi kan bibeholde det bevaringsværdige gode miljø i vor dejlige landsby.
  I sandhed en ledelse vi kan være stolte af!

 4. Tak til Bystyret for det store arbejde der ligger bag henvendelsen til kommunen om TB 17. Speciel tak til Torben og Wili, der fremførte alle klagepunkterne for Ole Bjørstorp og Ole Horskær på en saglig måde, med velargumenterede klagepunkter.

  Det er skræmmende læsning at erfare, at man tilsyneladende fra kommunens side forvalter administrationen af kommunens egne regler (lokalplan 1:15) efter eget forgodtbefindende, og tilsyneladende efter hvem der er ansøger til dispensationen.
  Det minder mere om, hvad man kan forvente i en bananrepublik og ikke i et civiliseret retssamfund, som det vi lever i.
  Hvis man fra Ishøj Kommunes side trods disse protester vælger at give tilladelse til et byggeri, der i så groft et omfang tilsidesætter den lokalplan, Ishøj Kommune selv har bekostet af få udfærdiget, så hører alting op.

  Så vidt jeg har hørt, er bygherren medlem af kommunalbestyrelsen, og ikke nok med det, også medlem af ”Teknik- og Bygningsudvalget”, der behandler byggeansøgninger. Det kunne være interessant at vide, om han meldte sig inhabil ved sin egen sagsbehandling, og forlod lokalet under sagsbehandlingen.

  Det er ganske ulogisk, at man som borger skal kæmpe for at den administration, man har valgt til at varetage sine interesser, også overholder de regler og bestemmelser, kommunen selv har udfærdiget.

  Det er en krænkelse af retsbevidstheden!

  Vi støtter i alle henseender bystyrets håndtering af sagen.

  Uffe & Ragnhild Ranzau
  Torslundevej 103B

  1. Kære Uffe og Ragnhild.

   Blot til almindelig info, så ja, Ole Beckmann deltog ikke ved det punkt på det møde, hvor der blev meldt dispensation til hans ansøgning – han “var trådt uden for døren”.

   Sagen er på et ekstraordinært møde i dag, tirsdag den 4/3, efter at svarfristen udløb i går, den 3/3. Vi skulle jo have haft den til orientering i december, men den nåede desværre ikke frem til hverken os, den anden nabo, hele Åskrænten og Bylauget. Det er noteret i referatet fra mødet, hvor dispensationen blev givet, at der ikke var nogle indsigelser – men det var der så en god grund til…

 5. Tak til Wili og Torben for den indsats, de har ydet ved at tage initiativ til møde med borgmester Ole Bjørstorp og teknisk direktør Ole Horskær for at påtale den forvirring og utilfredshed som behandlingen af byggesagsdispensationer i Torslunde har skabt.
  Vi må håbe at den opmærksomhed bylauget og andre borgere har udvist i forhold til sagsbehandlingen af dels specifikke sager og dels helt generelt vil medføre, at den forskelsbehandling mange oplever, vil blive reduceret. Det lyder umiddelbart som om borgmesteren og den tekniske direktør på baggrund af den rejste kritik vil stramme op omkring håndteringen – og det trænger den da også i allerhøjeste grad til!
  Så har jeg lige nogle bemærkninger i forhold til at vi kan indbringe sager, vi mener overskrider lokalplanen, for Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnets kendelser betyder ikke, at kommunen blot må rette ind, – det behøver den ikke, blot den udsteder en ”retlig dispensation”. På den måde har kommunen alligevel frit spil i forhold til at se bort fra lokalplanen. Dog skal kommunen altid forelægge disse sager til nabohøring, – men heller ikke nabohøringer er noget kommunen skal rette sig efter! – Det er blot en obligatorisk procedure, som kommunen skal foranstalte! Jeg tror ikke kommunen bryder sig om mange af den slags lokalplanstridige sager, men som skrevet har den i sidste instans den juridiske ret til at gennemføre dispensationerne selv om både Natur- og Miljøklagenævn og efterfølgende nabohøringer går imod!
  Garageanlægget Torslundevej 133 er således et eksempel på, at der er givet en ”retlig dispensation” selv om både Natur- og Miljøklagenævnet og de hørte naboer og bylauget gik imod. Som borgmesteren skriver i en svarskrivelse i Sydkysten er byggeriet ikke ”ulovligt”, men det opfylder heller ikke lokalplan 1.15 (jeg kalder det ”lokalplanstridigt” som er de ord Natur- og Miljøklagenævnet selv bruger – men det vil borgmesteren altså ikke anerkende! )
  I sidste ende kan vi gå til ombudsmanden og rejse en sag om magtmisbrug. – Men det ville da være langt mere tilfredsstillende at kommunen ville rette ind efter lokalplanerne – eller ved dispensationer tage større hensyn til nabohøringer. Jeg vil gerne udtrykke det lønlige håb at vi med den udviste interesse får strammet op om byggesagsbehandlingen så vi i fremtiden kan føle , at vi har en retssikkerhed i form af den eksisterende lokalplan!

 6. Hej Torben og Willi. Godt gået det er det bedste jeg har set fra Bylauget i de 20 år vi har boet i byen.
  Mvh Carsten nr. 27

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.