Sådan arbejder Bystyret

Kære Torslunder

Den seneste tid er der blevet sået en del tvivl om Bylaugets rolle i sagen omkring etablering af vejbump på Torslundevej. Jeg føler mig derfor kaldet til at informere referere om tidsforløbet i sagen, men også fortælle om hvordan Bystyret generelt arbejder for at sætte tingene i relief.

Ligesom Bylauget er en frivillig forening er også Bystyret frivillige folk, der stiller en del af deres tid til rådighed for at mødes 5-6 gange årligt. Det bliver i en kommentar antydet at tingene ikke er foregået demokratisk og det vil jeg gerne anfægte. Bylauget er som de fleste andre institutioner i Danmark et parlamentarisk demokrati; det betyder at alle ikke tager del i enhver beslutning, men at der nedsættes et udvalg (i dette tilfælde et Bystyre) til at tage beslutningerne. Bystyret vælges fuldt demokratisk af Bylaugets medlemmer på Bystævnet.

I udgangspunktet arbejder vi ikke mellem møderne. Det er RIGTIG svært at få alles kalendere til at nå sammen, hvorfor vi i seneste udgave af vedtægterne har indført, at beslutninger kan træffes mellem møder pr email. Det er det der er sket i den pågældende sag, men det betyder også jeg som Oldermand har drevet sagen i forhold til kommunen efter bedste evne og kapacitet. Jeg har brugt rigtig meget tid på den pågældende sag ved tastaturet, i bilen og ikke mindst i telefonen. Når I læser nedenstående sagsforløb, vil jeg gerne understrege, at havde det ikke været for undertegnedes indgriben undervejs havde situationen på Torslundevej været: 4 bump som dem på Jægerbuen (av!), uden steler omkring dem. Så ville der stadig blive kørt for stærkt, samtidig med at det ville larme helt vildt.

Tilbage til overvejelserne omkring bumpene. Kommentarerne fra Ellekilde er blevet hørt – Tro mig! Bylauget skal ifølge vedtægterne varetage sager der har almen interesse; det har Torslundevej i allerhøjeste grad. Derfor har vi naturligvis også lyttet til de mange (flere) der synes at bumpet ganske vist er irriterende, men har den effekt som det skal have. Trafiksikkerheden i byen har for mig (og Bystyret tør jeg godt sige) den allerhøjeste prioritet. Valget af trafikregulerende foranstaltninger bliver derfor i sidste ende et kompromis hvor trafiksikkerheden bliver vægtet højest. Det alene er baggrunden for at kommunen går videre med projektet på nuværende tidspunkt. De gør det ikke for at genere folk der bor tæt på vejen, men for at genere dem der kører for stærkt og uansvarligt. Jeg personligt, kan ikke lægge navn til at udskyde noget, der senere kan have en ulykke på samvittigheden.

I følge dem jeg har talt med om emnet (både i Ishøj kommune og andre der har arbejdet med det), er det ALDRIG lykkeligt at sætte bump op. Man forventer, at der kommer klager i forbindelse med projekterne, så målet er at minimere antallet af klager. Der er desværre en stærk sammenhæng mellem støjgener og gener i forbindelse med passage af bumpet og effekten af det. Jeg har derfor lyttet til fagkundskaben (Park og Vej) i denne sammenhæng, idet jeg ikke føler mig fagligt udrustet til at anfægte deres vurderinger omkring det. Det er blandt andet ikke alle typer bump der er godkendt til offentlig vej, samt det faktum at bumpets beskaffenhed skal matche den ønskede fartreduktion der er nødvendig for at kunne opretholde en 40 km zone som vi har gennem byen. Jeg siger ikke dermed, at det er den rigtigste løsning, hverken midlertidigt eller blivende. Bystyret vil selvfølgelig arbejde på at få en langt bedre blivende løsning i fremtiden.

Status er i øjeblikket, at en borger fra Ellekilde har indgivet en officiel klage til kommunen. Det er den enkeltes ret at efterprøve de beslutninger der er truffet. Politikerne overvejer i skrivende stund om klagen skal have opsættende virkning på projektet. Hvis den får det, bliver det som minimum udsat til næste udvalgsmøde (senere i denne måned), hvor politikerne tager stilling til problemet. Det skal dermed understreges at den videre færd er helt ude af vores hænder. Jeg indstiller ydmygest til at alle overholder gældende hastighedsregler og ikke kører udenom bumpet indtil da. Torslunde er statistisk set et MEGET sikkert sted at opholde sig og det skulle gerne fortsætte som sådan.

Nedenfor følger mine egne optegnelser omkring sagsforløbet, som jeg kan rekonstruere ved hjælp af gemte emails. Der tages forbehold for nogle af datoerne. Dertil kommer en nærmest uendelig strøm af samtaler med Park & Vej omkring håndteringen af projektet. Den endelige beslutning er taget pr email blandt Bystyrets medlemmer i sidste weekend og var en flertalsafgørelse, om at opsætte bump hurtigst muligt af hensyn til sikkerheden.

24-06-2013 Møde med kommunen. Vi får lovning på en renovering af Torslundevej i forhold til slidlag og beder om indflydelse på processen, såfremt det er muligt.
20-07-2013 Bump som Jægerbuen udpeges
24-07-2013 Oldermanden besigtiger bump på Jægerbuen og går i panik(!)
06-08-2013 Chikaner sløjfes
09-08-2013 Materiale omkring Safety Rider (prøvebumpet) udsendes
12-08-2013 Safety Rider bump besigtiges af Oldermand på Amager
20-08-2013 Det går op for Oldermanden at der kun er bevilget 4 bump
21-08-2013 Laver officiel ansøgning om udvidelse af projektet til 7 bump
06-09-2013 Vi får bevilget 7 bump i stedet for 4 af politikerne
27-09-2013 Antallet af bump godkendes af politiet
21-10-2013 Der gøres opmærksom på den meget høj kant ind mod fortovet på grund af ny asfalt – Det rettes senere til med en gruskant
23-10-2013 Telefonisk kontakt med Kirsten Kristensen. Jeg skal have 40 gæster om en halv time og må afbryde samtalen, har ikke hørt fra hende siden.
24-10-2013 Prøvebump opsættes
28-10-2013 Oldermand bliver afkrævet reaktioner på bump fra kommunen (kort prøveperiode må man sige(!)- ikke mange reaktioner på hjemmesiden på det tidspunkt)
29-10-2013 Panik omkring placering af steler. De skal stå lige ved siden af bump
29-10-2013 Kirsten Kristensen har indgivet officiel klage
30-10-2013 Placering af steler cleares med politiet
31-10-2013 Der meldes ud omkring placering af steler
04-11-2013 Politiet godkender opsætning af steler
06-11-2013 Valgmøde
06-11-2013 Henrik skriver mail til Bystyret
07-11-2013 Oldermand samler reaktioner sammen, overvejende positive (også Bystyret efter flertal)

Med venlig hilsen og ønsket om lys i den mørke tid

Torben Mandrup (Oldermand)

2 tanker om “Sådan arbejder Bystyret”

 1. Og der skal også en kommentar med på vejen herfra.
  Der skal endelig ikke være tvivl om, at vi her i huset virkelig værdsætter det store arbejde som bystyret gør for os alle i landsbyen. Jeg misunder ikke din position Torben, og kan se du må lægge øre til en del. Tak for Jeres indsats.

  Ang. vejbumpene, er vi netop blevet opfordret til, at ytre vores uforbeholdne mening i prøveperioden. Det har en del gjort, inkl. jeg selv. Formuleringsvalg må hver enkelt stå inde for.
  Vi ved alle at løsningen med de midlertidige bump ikke er optimal, men jeg tror en del ligesom jeg selv frygter, at man fra kommunens side nu mener, en permanent løsning kan syltes på ubestemt tid, før situationen igen er så katastrofal, at man er tvunget til at bruge midler herude. Så vidt jeg kan forstå på min mand, som er barnefødt og opvokset herude, har en gennemgribende renovering af vores vej nemlig været på tegnebrættet i årtier, og argumenterne for en udskydelse, varieret i det uendelige.

  Det er derfor også et udtryk for en stor frustration, over den manglende tidshorisont som nabo til en støj-chikane, at jeg har ytret min mening her. Jeg vil meget nødig risikere, at kommunen kan påpege, at der ikke har været protester overfor projektet, og at de derfor har handlet i god tro ved opførelsen, og ikke finder grund til at fremskynde den store renovering af vejen. Der er altså også tale om en hjælpende hånd til bystyrets fremadrettede indsats på området. Øv da, hvis folk ikke ytrede sig, eller kun ytrede sig positivt, for jeg kan jo forstå kommunen læser med på hjemmesiden.
  Mine bange anelse ang. syltning af den gennemgribende renovering, er jo desværre kun blevet forstærket, efter jeg har læst kommunens brev til os, hvori man konsekvent vælger at formulere sig omkring en “evt. fremtidig renovering af Torslundevej”. Jeg var målløs!!! Og føler mig tillige til grin.

  Alt dette sagt, er det også vigtigt at pointere, at jeg synes bumpene virker rigtig godt på hastigheden. Jeg kan næsten ikke komme på den ting der er i vejen med dem, hvis jeg bare ikke skulle have et placeret lige foran mit hus, og børnenes soveværelser! Jeg kan derfor sagtens forstå alle de positive kommentarer fra folk, som ikke lever med dette vilkår. Jeg vil bare opfordre bystyret til, at have forståelse for at vi rammes meget ulige af den billige løsning og opfordre til, at der kæmpes indædt og solidarisk for en snarlig holdbar løsning for alle i byen. Jeg er nemlig rigtig ked af, at nogle begynder at føle sig udenfor Torslunde-fællesskabet på denne baggrund.

  Med håb om en god tone i den fremadrettede debat og om en mere nuanceret forståelse af de frustrerede indlæg.

  Mvh Helle

 2. En kommentar til Torbens indlæg…
  I første omgang er det virkelig ærgerligt, at vi nok en gang skal trækkes med en nødløsning fremfor den nødvendige fulde renovering af Torslundevej. Da vi flyttede herud for 6 år siden, var forklaringen på den manglende renovering, at der skulle udstykkes grunde på Ellekilde, hvorfor en renovering af Torslundevej og tilhørende fortov ville blive ødelagt af tung trafik i forbindelse med nybygning af huse. Før det var der sikkert andre forklaringer, men nuvel, så måtte vi jo vente på etableringen af Ellekilde.
  Der har gennem alle årene været flere aspekter i en renovering, dels hullerne i vejen, dels fortov/cykelsti (eller mangel på samme), dels chikanernes manglende sikring af trafiksikkerhed.
  Man kan undres over forløbet henover sommeren, som indikerede en noget forhastet indsats fra kommunen på området. Var det valgåret, der i sidste ende muliggjorde en ny asfaltering af Torslundevej mellem byportene? Anyway, Bystyret blev på vegne af Torslunde Bylaug inddraget i forløbet, et forløb jeg synes er utrolig veldokumenteret her på siden. Jeg har sjældent i en frivillig forening oplevet en tilsvarende indsats af Bystyre/Oldermand med ekskursioner rundt i kommunen, sågar helt ud til Amager, for at prøve bump.
  Alligevel sidder jeg med et indtryk af, at Bystyret mestendels har optrådt som formidler af information fra kommune til borgere, som oftest ledsaget af kommentarer om, at forløb/løsning ikke anses for optimalt, men at man arbejder på at trække i den rigtige retning. Jeg kan ikke fornemme, at Torslunde Bystyre har haft den store mulighed for at ændre på de beslutninger, der blev truffet fra kommunal side – eller hvad?
  Det må i den grad anses for en succes, at vores frivillige Bystyre har fået etableret en hjemmeside, hvor alle har mulighed for at tilkendegive deres mening, og hvor der foregår en (til tider intens) dialog mellem Bystyret og bylaugets medlemmer. Dette er ikke en selvfølgelighed, men et valg fra det siddende Bystyre om, at man gerne vil være synlig og tilgængelig for medlemmerne. Prisværdigt, synes jeg.
  Jeg skrev tidligere, at jeg synes, bumpet var “fantastisk”. Det var måske så meget sagt. Der skulle nok nærmere have stået, at jeg synes, det var fantastisk, at hastigheden på Torslundevej havde udsigt til at blive sat ned igen, efter den nye asfalt var blevet testet som racerbane i alt for lang tid. Når Bystyret vælger at gå ind for det nuværende bump, kan jeg på indlæggene her på siden forstå, at det ikke er fordi, man synes, alt er thumbs up, men fordi man prioriterer sikkerheden for vores børn – herunder jo også de mange børn på Ellekilde, hvoraf mange færdes dagligt på Torslundevej.
  Jeg husker, at der op til sidste Bystævne foregik en hvervekampagne for at få Ellekilde-beboere til at stille op til Bystyret, da man vidste, der ville komme ledige pladser. Med det nuværende forløb er det da rigtig ærgerligt, at den mission ikke lykkedes.
  Jeg synes, det ville være rigtig ærgerligt, hvis vi skal til at trække streger op mellem, hvem der bor her, og hvem der bor der, og hvis interesser der prioriteres højest af Bystyret. Bylauget strækker sig jo fra Køgevej til Solhøj, og vi skal stort set alle sammen benytte de langt fra optimale bump. Men forhåbentlig kan vi i de fremtidige referater og i øvrigt på den løbende feedback her på siden følge med i, hvordan Bystyret fremadrettet vil arbejde på en bedre løsning til gavn for alle.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.