Referat af bystyremøde 28-02-2006

Referat Bystyremøde d. 28/02-06 hos Jens
Fraværende: Søren F

1) Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt. Vi har dog et hængeparti med Nikolas og hjemmeside.

2) Opfølgning på møde med kommune
Rines i øvrigt glimrende referat er vedlagt. Med hensyn til nyt medborgerhus, tager Jens kontakt til Menighedsrådet for en drøftelse om et eventuelt muligt samarbejde.

3) Festival 2006
Bylauget står igen i år for madsalget i forbindelse med festivalen. Hvorvidt Bylauget vil indgå i et sponsorat, er lagt ud til Bystævnet.

4) Miljøsag Torslundevej 79
Amtet har bevilget en midlertidig miljøgodkendelse til oplagring af forurenede klude på adressen. Med fare for lugtgener, nedsivning til grundvand, øget trafikmængde med tungekøretøjer har Bylauget gjort indsigelse til amtet samt henvendt sig til kommunen og bedt om en forklaring. Ligeledes er KBH Energi (KBH Vand) blevet kontaktet, og de har også gjort indsigelse.

5) Bystævne 2006
Der bliver afholdt Bystævne d. 19. marts 2006 kl, 15.00 på Ellkilde.
Se i øvrigt separat indkaldelse.

6) Økonomi
Årets resultat bliver ca. 5.500,- hvilket må betegnes som tilfredsstillende.

7) Evt.
Kun løse rygter fra randområder.

Ved pennen
Ulrik

Referat af bystyremøde 04-10-2005

Referat af møde i Torslunde Bylaug
Tirsdag den 4. oktober 2005
Tilstedeværende: Jens, Kristine, Susi, Arne, Mogens.
Afbud: Ulrik.
Mødet blev holdt hos Jens og havde følgende dagsorden:

 1. Godkendelse af sidste referat
 2. Opfølgning på høstfest
 3. Festival
 4. Bystyrets arbejds- og kompetenceområder
 5. Økonomi
 6. Eventuelt

 

Ad 1. Referatet blev godkendt

Ad 2. Høstfesten har været en ubetinget succes.
Det økonomiske resultat viste et beskedent underskud på kr. 1.300, hvilket skal relateres til et forventet, budgetteret underskud på ca kr. 3.000. Årsagen til det gode resultat er dels et meget økonomisk bevidst festudvalg og dels en udnyttelse af vin- og sodavandsbeholdning fra tidligere fester.

Ad 3. Der foregår fortsat sonderinger vedrørende Bylaugets eventuelle involvering i fremtidige Torslunde Festivaler.

Ad 4. Foranlediget af en aktuel sag diskuteredes Bylaugets arbejds- og kompetenceområder.
Da vi ikke er en grundejerforening, er der en række områder, hvor kommunen og ikke Bylauget har kompetence og sanktionsmuligheder. Der var generelt enighed om, at Bylauget på denne baggrund ikke skal involvere sig i disse områder. Eventuelle kontroverser kan almindeligvis udredes ved kontakt mellem de involverede parter. Hvis dette ikke er tilfældet, kan involvering af Kommunen være nødvendig.
Der er enighed om, at Bylaugets hjemmeside allerede har vist sig at være et meget væsentligt nyt kommunikationsinstrument, og der er stor tilfredshed med den hjælp, som Nikolas yder til administration heraf. Det er vigtigt at få bekendtgjort, at det er Torslunde Landsbys og Sogns hjemmeside, at den er åben for personlige indlæg fra navngivne forfattere, men at disse indlæg ikke (nødvendigvis) repræsenterer Bylaugets opfattelser.
Det blev besluttet at indbyde Nikolas til næste møde med henblik på diskussion af hjemmesiden og dens administration.

Ad 5. Udgik i kassemesterens fravær.

Ad 6. Det halvårlige møde med Kommunen gennemføres med henblik på status vedrørende cykelsti, Ellekilde, chikaner og mulige udbedringer af Lille Vejleå.
Der skal udføres fornyet beplantning, hvor frugttræer er gået ud. Der skal af tales beskærer-kursus med vores frugttræ-leverandør.

Referent/Mogens

Referat af bystyremøde 09-08-2005

Referat Bystyremøde d. 9/08-05 hos Jens
Fraværende: Søren F og Mogens

1) Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt.

2) Festival fremtid
Vi skal have en afklaring på festivalens fremtid. Rine tager kontakt til Søren og får et møde i stand ASAP. Det ligger dog fast, at der skal være vandtætte skodder mellem Bylaug ets økonomi og festivalens ditto.

3) Orden i Torslunde
Vi tager ved næste møde en diskussion om Bystyrets arbejdsområder.

4) Høstfest
Bevilling til høstfest er øget i forhold til festudvalg ets oprindelige budget. Festudvalgets samlede budget for næste år tages op senere.

5) Forsamlingssted efter Ellekilde
Bystyret arbejder videre med forskellige modeller.

6) Økonomi
Med det fine resultat fra festivalen har vi en meget sund økonomi resten af året.

7) Næste møde
Næste ordinære møde bliver tirsdag d. 4. oktober 2005 kl. 20.00 hos Ulrik
Mødedatoer resten af året er: 06.12.2005 og 07.02.2006 alle dage kl. 20.00

8) Evt.
Kun løse rygter fra randområder.

Ved pennen
Ulrik

Referat af bystyremøde 14-06-2005

Referat Bystyremøde d. 14/06-05 hos Sussi
Fraværende: Søren F og Rine

1) Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt.

2) Opfølgning festival
Et rigtig godt arrangement. Vi kommer ud med et overskud på ca. 4.500,- Hertil kan lægges yderligere ca. 600,- kr. der indkøbt til andre formål.

3) Møde med kommune
Der er afholdt ordinært statusmøde torsdag d. 8/6-05 kl. 17.00. Vi havde følgende punkter med:
Opfølgning Cykelsti + Ellekilde
Cykelsti forventet klar skolestart 2006. Vi bliver indkaldt, når den endelige projektering går i gang.
Intet nyt om Ellekilde. Vores indlæg er stadig basen for det videre arbejde. Pt. afventes konsekvenser af kommunalreform. Tidsplan nu er ultimo 2006, før der kommer en afklaring.

 • Boldbane
 • Der arbejdes på løsning med ny boldbane i.f.m. thorslundemaglevej.
 • Fælleshus
 • Der er arbejdes på en løsning i.f.m. kirken.
 • Åløb

Kommunen kommer tilbage.

4) Opfølgning Grundlovsfest
Et fin dag. Borgmesteren holdt en flot tale. Selvom vejret ikke helt var med os, var der fin deltagelse. Endelig økonomi afventer fra festudvalg .

5) Festival fremover
Festivalledelsen har forespugt om Bylaug et vil tage et større ansvar. Vi vil meget gerne mødes for en drøftelse af fremtiden. UBN kontakter Søren L.

6) Økonomi
Med det fine resultat fra festivalen har vi en meget sund økonomi resten af året.

7) Næste møde
Næste ordinære møde bliver tirsdag d. 9. august 2005 kl. 20.00 hos Rine
Mødedatoer resten af året er: 04.10.2005, 06.12.2005 og 07.02.2006 alle dage kl. 20.00

8) Evt.
Kun løse rygter fra randområder.

Ved pennen
Ulrik

Referat af bystyremøde 26-04-2005

Bystyremøde d. 26. april 2005 hos Mogens
Fraværende: Søren F og Sussi

1 – Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt.

2 – Opfølgning Bystævne
Et rigtig godt arrangement. Konklusionen er at vi arbejder videre med at få cykelstien etableret ASAP, samt Ellekilde udstykning og et nyt fælleshus.

3 – Møde med kommune.
Der er aftalt ordinært statusmøde torsdag d. 8/6-05 kl. 17.00. Vi har følgende punkter med:

 • Opfølgning Cykelsti + Ellekilde
 • Boldbane
 • Fælleshus
 • Åløb
 • Trampesti

4 – Festudvalg
Der er afholdt 1. møde i festudvalg. UBN deltager i festudvalgets næste møde, således at økonomien kommer helt på plads

5 – Festival
Rine og UBN har nedsat sig selv som hårdtarbejdende udvalg.

6 – Økonomi
Der er kommet kontingentindbetalinger på ca. 12.500 kr. hvilket er i overensstemmelse med budget. Vi skal overveje opsparing til boldbane/legeplads, samt evt. sti langs Baldersbæk.

7 – Næste møde
Næste ordinære møde bliver tirsdag d. 7. juni 2005 kl. 20.00 hos Rine.
Mødedatoer resten af året er:
09. august 2005
04. oktober 2005
06. december 2005
07. februar 2006 alle dage kl. 20.00
8 – Evt.
Vores grill er nu kommet over til Bjarke for en kærlig behandling. Ellers intet.

Ved pennen
Ulrik

Forening for landsbyen Torslunde og omegn