Referat af bystyremøde 18-04-2007

Referat Bystyremøde d. 18-4-7 hos Jens
Fraværende: Søren

Jens startede med at byde velkommen til Torben Mandrup, der blev valgt ind ved Bystævnet.

1) Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt.

2) Opfølgning på Bystævne
Det lader til at søndag eftermiddag med lidt ost & vin er faldet i god smag. Fremmødet i år var ok, men ikke så højt som sidste år. Der var heller ikke de store ting til debat i år.
De fremmødte deltog aktivt i debatten, og vi havde for første gang i mange år kampvalg om flere poster.
Ellers henvises der til referat fra selve Bystævnet, der findes på vores hjemmeside.

3) Statusmøde med Kommune
Følgende punkter skal vi have med:

 • Fælleshus
 • Boldbane
 • Chikaner ved cykelsti
 • Vedligehold af chikaner i byen
 • Åløb
 • Helhedsplan for Ishøj Landsby

 

4) Festival 2007
Kristine har styr på madboden. Der kan stadig godt bruges frivillige!! Kontakt Kristine, hvis du vil give en hånd. krg@dhigroup.com.
Selve festivalen ruller også på skinner.

5) Økonomi
Vi har i skrivende stund knap 60 betalende medlemmer, hvilket er en forbedring i forhold til sidste år. Vi skulle gerne op på ca. 75-80 medlemmer. Der udsendes ”rykker” via vores hjemmeside.
Festudvalget har fået bevilliget kr.7.000,- i underskudsgaranti. 2.000 mere end tidligere.

6) Eventuelt
Vi genplanter til efteråret på Thorslundemaglevej samtidig med at vi får beskåret de eksisterende træer. Jens kontakter gartner.
Ellers kun rygter fra randområder

Ved pennen
Ulrik

Referat af bystyremøde 13-02-2007

Referat Bystyremøde d. 13-2-7 hos Ulrik
Fraværende: Arne og Søren

1) Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt. Borgmester og lokaler på Ellekilde er booket til Bystævnet. Vi prøver at få ½ årligt statusmøde med kommunen inden Bystævnet. Jens ansvarlig.

2) Opfølgning på møde med Meninghedsråd/Provsti om Sognehus
Positivt møde. Referat sendes til kommune – Jens. Vi skal i samme forbindelse tænke boldbane ind, helst ifm. Torslundemaglevej.
Ulrik laver oplæg færdig, og har det med til Bystævne.

3) Bystævne 2007
Søndag d. 18. marts kl. 15.00 på Ellekilde.
Sussi, Kristine og Ulrik er på valg. Alle modtager gerne genvalg.
Der skal vælges 2. suppleant samt revisorer. UBN tjekker om alle vil genopstille.
Der bliver som sidste år en let oste anretning samt lidt øl/vin.
Ekstra stole bestilles hos Birgitte.
Ulrik sørger for indkaldelse mv.

4) Regnskab 2006
Årets resultat udviser et overskud på knap 1800,- kr. hvilket er ok. Vores kontingentindbetalinger er fortsat faldende. Vi arbejder pt. med en PBS-løsning for at få rettet op på dette.

5) Festival 2007
Bliver i år d. 18. og 19. maj. Vi starter i år med en børnefestival fredag formiddag for hele kommunens institutioner. Ellers program som vi plejer. Bylauget har igen i år sagt ja til at stå for madteltet.
Der er brug for frivillige fra Bylauget til at stå i madteltet lørdag. Kontakt Kristine, hvis du vil give en hånd. krg@dhigroup.com.

6) Eventuelt
Ingen kommentarer ud over rygter fra randområderne.

Ved pennen
Ulrik

Referat af bystyremøde 01-11-2006

Referat Bystyremøde d. 1/11-06 hos Ulrik
Fraværende: Mogens og Søren

1) Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt. Jens booker Borgmester til Grundlovsfest.

2) Opfølgning på møde med kommune
Byport flyttes i østlige ende, således at oversigtsforholdende for cyklister forbedres.
Der skal laves mere sikre cykelovergange i hver ende af cykelsti, evt. ed chikaner for bilister.
Kommunen arbejder på en løsning, således at der ikke kan køres indenom chikaner i landsbyen.

3) Sognehus
Der er aftalt møde mellem Bylaug og Menighedsråd om en drøftelse af det videre forløb. Jens ansvarlig.

4) Bystævne 2007
Bystævnet bliver afholdt søndag d. 18. marts 2007 kl. 15.00 på Ellekilde. Jens booker Borgmester og Ellekilde

5) Thorslundemaglevej
Der foretages ikke mere i år. Vi ser tiden med genplantning.

6) Torslundevej 79 – Miljøsag
Miljøstyrelsen har afvist at amtet er myndighed, og sendt sagen til behandling i kommunen. Rine kontakter KE for evt. deltagelse i møde med kommune. Jens kontakter herefter kommune for mødedato.

7) Eventuelt
Flere borgere i byen har udtrykt bekymring over manglende oversigtsforhold ved udkørsel fra Bygadens østlige ende pga. parkerede biler. Vi tager alle fat i bilernes ejere, når vi ser dem.
Ellers kun rygter fra randområder

Ved pennen
Ulrik

Referat af bystyremøde 23-08-2006

Referat Bystyremøde d. 23/08-06 hos Sussi
Fraværende: Arne og Søren

1) Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt.

2) Opfølgning på Høstfest
Det var en stor succes. Dog enighed om at stregsystem ikke er passende fremover. Endelig økonomi kommer senere.

3) Cykelsti
Der er indvielse d. 6. oktober. Vi prøver at få borgmesteren ud kl. 07.40, således at han kan cykle sammen med alle børnene til skole.
Jens tager kontakt til kommune/entreprenør, så vi undgår at der holder lastbiler mv. på Torslundevej ml. 07.30 og 08.00.
Bylauget er endvidere indkaldt til møde med kommune, hvor afstibning af Torslundevej, cykelovergange mv. er på dagsordenen.

4) Bystævne 2007
Forventes afholdt d. 18/3 el. 25/3 2007 på Ellekilde.
Endelig dato fastlægges på næste møde. Herefter kan borgmester inviteres.

5) Thorslundemaglevej
Jens kontakter gartner mht. beskæring og genplantning.
Jens kontakter kommune ang. klipning af grøfter mv. samt evt. ny asfalt.
Vi skal i bylaugsregi afsætte midler til vores kommende boldbane, således at vi kan gøre denne meget attraktiv for byens borgere. Tages på i forbindelse med regnskabsaflæggelse.

6) Torslundevej 79 – Miljøsag
Ligger til behandling i Miljøstyrelsen. Mht. trafikbelastning afventer vi dokumentation fra Niels Meldgaard.

7) Grundlovsfest 2007
Jens kontakter borgmester

8) Næste møde
Tirsdag d. 24. oktober kl. 20.00 hos Ulrik.

9) Eventuelt
Mødedato med kommune er d. 26/9. Sussi og Mogens forfatter brev til kommune om kompetence ifm. Sprøjtehusbakken.
Ellers kun rygter fra randområder

Ved pennen
Ulrik

Referat af bystyremøde 14-06-2006

Referat Bystyremøde d. 14/06-06 hos Jens
Fraværende: Mogens og Søren F

1) Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt.

2) Opfølgning på Grundlovsfest
Det var en stor succes. Der forventes et overskud væsentligt større end sidste år.

3) Opfølgning Festival
Også en stor succes. Bylauget kom med små 4.000,- kr. i overskud. Det kan gøres bedre. Vi skal optimere mere næste år.

4) Opfølgning møde med kommune d. 8/6-06
Sognehus: Kommune indkalder Menighedsråd og Bylaug til møde.
Boldbane: Kommune undersøger muligheder ud af Torslunde Maglevej
Cykelsti: Anlægsarbejdet forventes at starte i uge 25/26
Å-løb: Er skudt til hjørne, pga økonomi, det vil være meget dyrt at fjerne betonen.
Chikaner: Nye ”vippe-pinde” i chikaner, prøver ny beplantning, der er mere hårdfør, undersøger igen mulighederne for ”vippe-pinde” indenom chikaner.

5) Lokalplan forslag Ellekilde
Bylauget kommer med formel indsigelse. Af punkter skal nævnes, ingen ny grundejerforening, forskelligheden skal fremhæves, flere indkørsler fra Torlundevej.

6) Miljøsag Torslundevej 79
Vi har ikke klaget i henhold til planloven. Sagen kører nu som en ren miljøklagesag i Miljøstyrelsen.

7) Høstfest
Høstfesten er d. 19. august. Festudvalg er i kontrol.

8) Næste møde
Tirsdag d. 22. august kl. 20.00 hos Sussi.

9) Eventuelt
Kun rygter fra randområder

Ved pennen
Ulrik

Referat af bystyremøde 02-05-2006

Referat Bystyremøde d. 2/05-06 hos Ulrik
Fraværende: Mogens og Søren F

1) Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt.

2) Opfølgning på Bystævne
Ca. 35 hustande var repræsenteret, hvilket svarer til ca. halvdelen af medlemmerne. I alt deltog ca. 60 personer. Alt forløb vel og vores form med søndag eftermiddag med lidt ost og rødvin, ser ud til at falde i god jord. Ellers henvises til særskilt referat fra Bystævnet.

3) Festudvalg 2006
Der er stadig kr. 5.000,- i ramme. Og Bylauget skal endnu en gang understrege, at festudvalget ikke skal bruge deres tid på at gå ”tiggergang” i forbindelse med arrangementer. UBN tager fat i Dorte om afklaring af økonomi.

4) Festival 2006
Rine er in charge og vi kører efter samme plan som sidste år. Rine tager kontakt til Nikolas om af få praktisk hjælp lagt ud på hjemmesiden.

5) Miljøsag Torslundevej 79
Vi har modtaget brev fra Miljøstyrelsen om de har videresendt vores klage til Naturklagenævnet,da der kan ligge en potentiel overtrædelse af planloven. Efter endt sagsbehandling i Naturklagenævnet vil Miljøstyrelsen tage sagen op igen. Jens tager fat i relevante myndigheder for det videre sagsforløb.

6) Det 5. togspor
Der var delte meninger om holdningen til det 5. spor. Hvert medlem melder ind til Jens efter endt læsning af div. information. Så må vi se, om der kan dannes fælles fodslag.

7) Mødekalender
2. tirsdag i lige måneder. Næste møde bliver derfor d. 13. juni 2006
Jens tjekker dato for næste møde med kommunen.

8) Økonomi
Indtil videre har vi en sund økonomi.

9) Eventuelt
Kun rygter fra randområder

Ved pennen
Ulrik

Referat af bystyremøde 28-02-2006

Referat Bystyremøde d. 28/02-06 hos Jens
Fraværende: Søren F

1) Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt. Vi har dog et hængeparti med Nikolas og hjemmeside.

2) Opfølgning på møde med kommune
Rines i øvrigt glimrende referat er vedlagt. Med hensyn til nyt medborgerhus, tager Jens kontakt til Menighedsrådet for en drøftelse om et eventuelt muligt samarbejde.

3) Festival 2006
Bylauget står igen i år for madsalget i forbindelse med festivalen. Hvorvidt Bylauget vil indgå i et sponsorat, er lagt ud til Bystævnet.

4) Miljøsag Torslundevej 79
Amtet har bevilget en midlertidig miljøgodkendelse til oplagring af forurenede klude på adressen. Med fare for lugtgener, nedsivning til grundvand, øget trafikmængde med tungekøretøjer har Bylauget gjort indsigelse til amtet samt henvendt sig til kommunen og bedt om en forklaring. Ligeledes er KBH Energi (KBH Vand) blevet kontaktet, og de har også gjort indsigelse.

5) Bystævne 2006
Der bliver afholdt Bystævne d. 19. marts 2006 kl, 15.00 på Ellkilde.
Se i øvrigt separat indkaldelse.

6) Økonomi
Årets resultat bliver ca. 5.500,- hvilket må betegnes som tilfredsstillende.

7) Evt.
Kun løse rygter fra randområder.

Ved pennen
Ulrik

Referat af bystyremøde 04-10-2005

Referat af møde i Torslunde Bylaug
Tirsdag den 4. oktober 2005
Tilstedeværende: Jens, Kristine, Susi, Arne, Mogens.
Afbud: Ulrik.
Mødet blev holdt hos Jens og havde følgende dagsorden:

 1. Godkendelse af sidste referat
 2. Opfølgning på høstfest
 3. Festival
 4. Bystyrets arbejds- og kompetenceområder
 5. Økonomi
 6. Eventuelt

 

Ad 1. Referatet blev godkendt

Ad 2. Høstfesten har været en ubetinget succes.
Det økonomiske resultat viste et beskedent underskud på kr. 1.300, hvilket skal relateres til et forventet, budgetteret underskud på ca kr. 3.000. Årsagen til det gode resultat er dels et meget økonomisk bevidst festudvalg og dels en udnyttelse af vin- og sodavandsbeholdning fra tidligere fester.

Ad 3. Der foregår fortsat sonderinger vedrørende Bylaugets eventuelle involvering i fremtidige Torslunde Festivaler.

Ad 4. Foranlediget af en aktuel sag diskuteredes Bylaugets arbejds- og kompetenceområder.
Da vi ikke er en grundejerforening, er der en række områder, hvor kommunen og ikke Bylauget har kompetence og sanktionsmuligheder. Der var generelt enighed om, at Bylauget på denne baggrund ikke skal involvere sig i disse områder. Eventuelle kontroverser kan almindeligvis udredes ved kontakt mellem de involverede parter. Hvis dette ikke er tilfældet, kan involvering af Kommunen være nødvendig.
Der er enighed om, at Bylaugets hjemmeside allerede har vist sig at være et meget væsentligt nyt kommunikationsinstrument, og der er stor tilfredshed med den hjælp, som Nikolas yder til administration heraf. Det er vigtigt at få bekendtgjort, at det er Torslunde Landsbys og Sogns hjemmeside, at den er åben for personlige indlæg fra navngivne forfattere, men at disse indlæg ikke (nødvendigvis) repræsenterer Bylaugets opfattelser.
Det blev besluttet at indbyde Nikolas til næste møde med henblik på diskussion af hjemmesiden og dens administration.

Ad 5. Udgik i kassemesterens fravær.

Ad 6. Det halvårlige møde med Kommunen gennemføres med henblik på status vedrørende cykelsti, Ellekilde, chikaner og mulige udbedringer af Lille Vejleå.
Der skal udføres fornyet beplantning, hvor frugttræer er gået ud. Der skal af tales beskærer-kursus med vores frugttræ-leverandør.

Referent/Mogens

Referat af bystyremøde 09-08-2005

Referat Bystyremøde d. 9/08-05 hos Jens
Fraværende: Søren F og Mogens

1) Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt.

2) Festival fremtid
Vi skal have en afklaring på festivalens fremtid. Rine tager kontakt til Søren og får et møde i stand ASAP. Det ligger dog fast, at der skal være vandtætte skodder mellem Bylaug ets økonomi og festivalens ditto.

3) Orden i Torslunde
Vi tager ved næste møde en diskussion om Bystyrets arbejdsområder.

4) Høstfest
Bevilling til høstfest er øget i forhold til festudvalg ets oprindelige budget. Festudvalgets samlede budget for næste år tages op senere.

5) Forsamlingssted efter Ellekilde
Bystyret arbejder videre med forskellige modeller.

6) Økonomi
Med det fine resultat fra festivalen har vi en meget sund økonomi resten af året.

7) Næste møde
Næste ordinære møde bliver tirsdag d. 4. oktober 2005 kl. 20.00 hos Ulrik
Mødedatoer resten af året er: 06.12.2005 og 07.02.2006 alle dage kl. 20.00

8) Evt.
Kun løse rygter fra randområder.

Ved pennen
Ulrik

Referat af bystyremøde 14-06-2005

Referat Bystyremøde d. 14/06-05 hos Sussi
Fraværende: Søren F og Rine

1) Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt.

2) Opfølgning festival
Et rigtig godt arrangement. Vi kommer ud med et overskud på ca. 4.500,- Hertil kan lægges yderligere ca. 600,- kr. der indkøbt til andre formål.

3) Møde med kommune
Der er afholdt ordinært statusmøde torsdag d. 8/6-05 kl. 17.00. Vi havde følgende punkter med:
Opfølgning Cykelsti + Ellekilde
Cykelsti forventet klar skolestart 2006. Vi bliver indkaldt, når den endelige projektering går i gang.
Intet nyt om Ellekilde. Vores indlæg er stadig basen for det videre arbejde. Pt. afventes konsekvenser af kommunalreform. Tidsplan nu er ultimo 2006, før der kommer en afklaring.

 • Boldbane
 • Der arbejdes på løsning med ny boldbane i.f.m. thorslundemaglevej.
 • Fælleshus
 • Der er arbejdes på en løsning i.f.m. kirken.
 • Åløb

Kommunen kommer tilbage.

4) Opfølgning Grundlovsfest
Et fin dag. Borgmesteren holdt en flot tale. Selvom vejret ikke helt var med os, var der fin deltagelse. Endelig økonomi afventer fra festudvalg .

5) Festival fremover
Festivalledelsen har forespugt om Bylaug et vil tage et større ansvar. Vi vil meget gerne mødes for en drøftelse af fremtiden. UBN kontakter Søren L.

6) Økonomi
Med det fine resultat fra festivalen har vi en meget sund økonomi resten af året.

7) Næste møde
Næste ordinære møde bliver tirsdag d. 9. august 2005 kl. 20.00 hos Rine
Mødedatoer resten af året er: 04.10.2005, 06.12.2005 og 07.02.2006 alle dage kl. 20.00

8) Evt.
Kun løse rygter fra randområder.

Ved pennen
Ulrik

Forening for landsbyen Torslunde og omegn