Referat af bystyremøde 27-08-2008

Referat Bystyremøde d. 27-08-08 hos Torben
Fraværende: Ingen

1) Godkendelse af referat
Referat blev godkendt uden bemærkninger.

2) Opfølgning på festival
Overskuddet blev lige omkring 9.000,- kr. hvilket er meget flot. Endnu en gang en meget stor tak til alle frivillige.

3) Opfølgning på Grundlovsfest
En meget fin fest i dejlige omgivelser. Overskuddet blev små 4.000 kr. hvilket er meget flot.
Der er stadig brug for flere frivillige til praktisk arbejde. Det hænger i dag meget på de samme få arbejdsbier!
En stor TAK til festudvalget for deres utrættelige arbejde!

4) Møde med kommune
Der e aftalt møde med kommune d. 16. september 2008 kl. 16.00 på rådhuset.
Fra Bylauget deltager Torben, Karsten og Ulrik.
Vi har følgende punkter til mødet:

 • Bylaugshuset
 • Overgang cykelsti ved byport
 • Tung trafik til/fra ”Henriksens grund”
 • Vedligehold natursti (i skoven)
 • Chikaner
 • Status på fortove afvanding
 • Åløb

 

5) Økonomi
Vi har for nuværende en fin økonomi, men nå vi får Bylaugshuset på plads, kan vi hurtigt få brugt formuen.

6) Eventuelt
Mogens har styr på genplantning af frugttræer/”beskærerkursus” til efteråret. Mogens kommer snarest med en dato.
Mogens har også nogle ideer til vinsmagning og kontakter Festudvalget for videre forløb.
Andelen af unge mennesker der deltager i Bylaugets fester er stigende, hvilket dejligt. Det er glædeligt, at de unge mennesker har lyst til at feste med os andre halv (og hel) gamle. Det er derfor vigtigt, at vi fremover har fokus på, at der ikke sker udskænkning til personer under 18 år. Det gælder både vores lukkede og åbne arrangementer. En fælles opgave for alle medlemmer.
Ellers kun rygter fra randområder.

Ved pennen
Ulrik

Referat af bystyremøde 25-06-2008

Referat Bystyremøde d. 25-06-08 hos Karsten
Fraværende: Ingen

1) Godkendelse af referat
Referat blev godkendt uden bemærkninger.

2) Opfølgning på festival
Festivalen blev igen i år en stor succes. Konceptet blev i år udvidet med pølsevogn både
fredag og lørdag aften. STOR TAK til Tina for indsatsen.
Der blev udsolgt i madboden lørdag og generelt var der meget stor tilfredshed blandt
gæsterne over kvaliteten af maden. Overskuddet forventes i niveauet 7-9k., hvilket er
meget flot.
En stor tak til alle der bidrog med arbejdskraft etc. Vi kunne dog godt bruge endnu flere
næste år!
Bulauget melder retur til festivalbestyrelsen er de er klar igen næste år.

3) Opfølgning på Grundlovsfest
En meget fin fest i dejlige omgivelser. Økonomien har vi ikke overblik pt. Mon ikke det
ender med et overskud som vi plejer. Der var mange mennesker og borgmesteren var
dejlig klar i sin tale.
Der er brug for flere frivillige til praktisk arbejde. Det hænger i dag meget på de samme
få arbejdsbier!
En stor TAK til festudvalget for deres utrættelige arbejde!

4) Bylaugshus
Klagen ligger stadig hos Naturklagenævnet, og der er ikke noget nyt fra den front.
Projektet har fra første dag været et kommunalt anliggende. Bystyret har alene udtrykt
ønsker om anvendelsesmuligheder og udendørsarealer. Placering, godkendelser etc.
har og er et rent kommunalt anliggende, som Bystyret ikke kan og vil involveres i.
Når vi får en afklaring om placering indkaldes der møde om fremtidg brug og anvendelse
af huset.

5) Trafikale forhold
Det er Bystyrets holdning at tung trafik kan begrænses, men vi må også anerkende, at
der er erhvervsdrivende i og ved Torslunde, som skal have dagligdagen til at fungere.
Vi fortsætter derfor vores dialog med kommunen, således at vi kan sikre specielt de
bløde trafikanter. Samtidig skal vi arbejde videre med forbedringer af chikaner, så farten
kan dæmpes yderligere.
Højeste prioritet nu er tung trafik ved Torslundevej 79 og overgang i forbindelse cykelsti.
Der skal findes en samlet løsning i denne ende af byen.
Bystyret har ikke gjort indsigelser mod lokalplanforslag ifm. udstykning Torslundevej 79.
Forslaget ligger godt i tråd med Ellekildeudstykningen.

6) Økonomi
Bylaugets økonomi er sund, men med de investeringer i kommende Bylaugshus, har vi
ikke for mange penge.

7) Eventuelt
Mogens arrangerer genplantning af frugttræer/”beskærerkursus” til efteråret.
Ellers kun rygter fra randområder.
Næste møde bliver sandsynligvis d. 27. august hos Torben.

Ved pennen
Ulrik

Referat af bystyremøde 24-04-2008

Referat Bystyremøde d. 24-04-8 hos Mogens
Fraværende: Rine

1) Konstituering
Mogens blev konstitueret som skatmester og 1. suppleant Karsten blev bymand.

2) Opfølgning på Bystævne
Bystævnet foregik i god ro og orden. Der var gode indlæg fra både Borgmester og fra
salen. Fremover vil Bystyret tilstræbe større gennemsigtighed om personer på valg
modtager genvalg eller ikke.
Der er skovrejsning d. 9/5-08 kl. 13.00- se også hjemmesiden.
Ellers henvises der i øvrigt til referat fra Bystævne.

3) Statusmøde med kommune
I forbindelse med møde om Bylaugshus havde vi også et kort statusmøde.
Der er ved at blive sat stolper om ved chikanerne, således at der ikke længere kan køres
indenom.
Bystyret har fået en del klager vedrørende aktiviteter fra lejere på Lyngby Hegn.
Kommunen meddelte, at de tidligere har politianmeldt Lyngby Hegn, men at politiet
mente, der lå under deres bagatelgrænse. Kommunen kunne kun opfordre til, at såfremt
borgere føler sig intimideret, bør man selv kontakte politiet.

4) Bylaugshus
Der er kommet en klage fra en borger i Torslunde, der ikke mener kommunen kan give
landzonetilladelse til vores Bylaugshus. Borgeren vil grundlæggende ikke have
Bylaugshuset liggende på den ønskede placering.
Det betyder, at den tidsplan Borgmesteren skitserede til Bystævnet ikke holder. Hvornår
vi så kan komme i gang, er pt. uvist.
Når vi forhåbentligt får endeligt ”go” fra kommunen, vil Bystyret indkalde alle til
debataften om Bylaugshuset fremtidige anvendelse og reglerne herfor.
Den i kommuneplanstrategi 2007 skitserede legeplads, vil også indgå i de fremtidige
drøftelser med kommunen.

5) Økonomi
Vi har for nuværende en sund økonomi, og kontingentindbetalingerne er på højde med
2007. Udsendelse af girokort via PBS virker tilsyneladende godt. Vi skal dog forvente at
bruge en del penge på indretning/indbo til vores Bylaugshus, så der er absolut ikke for
mange penge i kassen.

6) Eventuelt
Bystyret diskuterede hvordan vi ”opfanger” kommende borgere fra Ellekilde
udstykningen, samt i det hele taget bliver bedre til at sige velkommen til Torslunde.
Hermed opfordring til alle om at give besked til Bystyret, når der kommer nye borgere til
byen. Bystyret vil så tilstræbe at få udleveret vores velkomstpakke.
Hjemmeside blev kort vendt, og vil blive punkt på næste møde.
Genplantning af frugttræer er også et punkt til et senere møde.
Ellers kun rygter fra randområder.
Der er aftalt møde d. 10/6-08 kl. 20 hos Karsten, og 20/8-08 hos Torben.

Ved pennen
Ulrik

Referat af bystyremøde 12-12-2007

Referat Bystyremøde d. 12-12-7 hos Ulrik
Fraværende: Søren og Mogens

1) Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt med den kommentar, at genplantning mv. på Thorslundemaglevej bliver forår 2008.

2) Opfølgning på seneste møde med kommune
Helhedsplan for Ishøj Landsby
Kristine deltager i følgegruppen som repræsentant for Torslunde.
Åløb
Kommunen er meget positivt indstillet over for en fjernelse af betonen samt en generel genopretning. Der er dog pt. ikke penge på budgettet. Men med den fokus der på vandmiljø og naturgenopretning, arbejder tiden for os.
Chikaner
Vi skal have gjort noget ved cykelstiovergangene – specielt den ved byporten. Det har været meget tæt på, at en cyklist var blevet kørt ned. Jens har allerede kontaktet kommunen.
Ellers vil resten af chikanerne blive taget op til revurdering i.f.m. Ellekilde udstykningen.
Fortov
Kommunen har sat en undersøgelse i gang, der skal klarlægge om og hvordan regnvandet kommer væk fra Torslundevej og ned i åen. Når dette er på plads, vil fortovene blive renoveret, hvilket tidsmæssigt nok vil falde sammen med Ellekildeudstykningen. Indtil der er ”styr på regnvandet” er det spild af penge at renovere fortovene. De vil simpelthen regne væk igen.

3) Bylaugshus
Hvis alt går vel, skulle vores Bylaugshus hus være på plads ultimo marts 2008, således at vi kan afholde Bystævne 2008 i vores nye hus. Vi skal selv sætte i stand og vedligeholde indvendigt. Huset kommer renoveret udvendigt, og vi vil fremover få materialer til den udvendige vedligeholdelse. Ulrik udarbejder til næste møde oplæg til drift og administration af vores nye hus.

4) Økonomi
Der forventes et overskud på driften i 2007 på 6 – 8.000,- kr. hvorefter vores egenkapital vil udgøre ca. 40.000,-kr. Vi skal dog forvente at bruge en del penge på vores nye hus, hvorfor Bystyret finder akkumuleringen af formue i orden.

5) Eventuelt
Transportcentret skal udvides markant, hvorfor vi tager en dialog med kommunen og fremtidige støjgener. Ellers kun rygter fra randområderne.

Ved pennen
Ulrik

Referat af bystyremøde 05-09-2007

Referat Bystyremøde d. 05-9-7 hos Kristine
Fraværende: Søren, Mogens og Torben

1) Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt.

2) Opfølgning på Festival
Bylaugets madbod havde stor succes, og der kunne meldes ”alt udsolgt” lørdag aften. Vi bespiste ca. 600 personer, hvilket er maksimum for vores kapacitet. Overskudet blev på ca. 7.000,- kr. Fraregnet vores sponsorat på 2.000,- kr. hvade vi et nettooverskud på ca. 5.000,- kr., hvilket må beregnes som værende meget flot.
Vi er selvfølgelig med igen næste år om lørdagen. Jens vil tænke over muligt koncept til om fredagen.

3) Statusmøde med Kommune

 • Fælleshus – kommunen arbejder pt. med en løsning
 • Boldbane – kommunen arbejder pt. med en løsning
 • Chikaner ved cykelsti – der er ikke sket noget siden mødet
 • Vedligehold af chikaner i byen – der er ikke sket noget siden mødet
 • Åløb – der er ikke sket noget siden mødet
 • Helhedsplan for Ishøj Landsby – Kristine deltager i arbejdsgruppe.
 • Jens beder om nyt møde ultimo september 2007.

4) Høstfest 2007
Fin fest med små 100 deltagere børn & voksne. Forventet underskud på ca. 2.000,- ikke endeligt opgjort.

5) Thorslundemaglevej
Søndag d. 28. oktober kl. 14.00
Genplantning samt beskæring.
Jens kontakter Gartner

6) Torslundevej 79
Ejeren af ovennævnte ejendom har søgt kommunen om lov til at udstykke ejendommen til 11 parceller. Bylauget hilser initiativet velkommen.

7) Økonomi
Vi har en fin økonomi. Kontingentindbetalinger er steget ift. tidligere år. Vi har indkøbt/fået hoppepude, der pt. står hos Jens.
Følgende regler for udlån blev vedtaget:
Priotering: 1) Bylaugets egne arrangementer
2) Bylaugets medlemmer kan låne til aktiviteter i byen
3) Foreninger kan leje for kr. 500,-
Ønsker man at låne/leje hoppepude kontaktes Ulrik.

8) Eventuelt
Kun rygter fra randområder

Ved pennen
Ulrik

Referat af bystyremøde 18-04-2007

Referat Bystyremøde d. 18-4-7 hos Jens
Fraværende: Søren

Jens startede med at byde velkommen til Torben Mandrup, der blev valgt ind ved Bystævnet.

1) Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt.

2) Opfølgning på Bystævne
Det lader til at søndag eftermiddag med lidt ost & vin er faldet i god smag. Fremmødet i år var ok, men ikke så højt som sidste år. Der var heller ikke de store ting til debat i år.
De fremmødte deltog aktivt i debatten, og vi havde for første gang i mange år kampvalg om flere poster.
Ellers henvises der til referat fra selve Bystævnet, der findes på vores hjemmeside.

3) Statusmøde med Kommune
Følgende punkter skal vi have med:

 • Fælleshus
 • Boldbane
 • Chikaner ved cykelsti
 • Vedligehold af chikaner i byen
 • Åløb
 • Helhedsplan for Ishøj Landsby

 

4) Festival 2007
Kristine har styr på madboden. Der kan stadig godt bruges frivillige!! Kontakt Kristine, hvis du vil give en hånd. krg@dhigroup.com.
Selve festivalen ruller også på skinner.

5) Økonomi
Vi har i skrivende stund knap 60 betalende medlemmer, hvilket er en forbedring i forhold til sidste år. Vi skulle gerne op på ca. 75-80 medlemmer. Der udsendes ”rykker” via vores hjemmeside.
Festudvalget har fået bevilliget kr.7.000,- i underskudsgaranti. 2.000 mere end tidligere.

6) Eventuelt
Vi genplanter til efteråret på Thorslundemaglevej samtidig med at vi får beskåret de eksisterende træer. Jens kontakter gartner.
Ellers kun rygter fra randområder

Ved pennen
Ulrik

Referat af bystyremøde 13-02-2007

Referat Bystyremøde d. 13-2-7 hos Ulrik
Fraværende: Arne og Søren

1) Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt. Borgmester og lokaler på Ellekilde er booket til Bystævnet. Vi prøver at få ½ årligt statusmøde med kommunen inden Bystævnet. Jens ansvarlig.

2) Opfølgning på møde med Meninghedsråd/Provsti om Sognehus
Positivt møde. Referat sendes til kommune – Jens. Vi skal i samme forbindelse tænke boldbane ind, helst ifm. Torslundemaglevej.
Ulrik laver oplæg færdig, og har det med til Bystævne.

3) Bystævne 2007
Søndag d. 18. marts kl. 15.00 på Ellekilde.
Sussi, Kristine og Ulrik er på valg. Alle modtager gerne genvalg.
Der skal vælges 2. suppleant samt revisorer. UBN tjekker om alle vil genopstille.
Der bliver som sidste år en let oste anretning samt lidt øl/vin.
Ekstra stole bestilles hos Birgitte.
Ulrik sørger for indkaldelse mv.

4) Regnskab 2006
Årets resultat udviser et overskud på knap 1800,- kr. hvilket er ok. Vores kontingentindbetalinger er fortsat faldende. Vi arbejder pt. med en PBS-løsning for at få rettet op på dette.

5) Festival 2007
Bliver i år d. 18. og 19. maj. Vi starter i år med en børnefestival fredag formiddag for hele kommunens institutioner. Ellers program som vi plejer. Bylauget har igen i år sagt ja til at stå for madteltet.
Der er brug for frivillige fra Bylauget til at stå i madteltet lørdag. Kontakt Kristine, hvis du vil give en hånd. krg@dhigroup.com.

6) Eventuelt
Ingen kommentarer ud over rygter fra randområderne.

Ved pennen
Ulrik

Referat af bystyremøde 01-11-2006

Referat Bystyremøde d. 1/11-06 hos Ulrik
Fraværende: Mogens og Søren

1) Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt. Jens booker Borgmester til Grundlovsfest.

2) Opfølgning på møde med kommune
Byport flyttes i østlige ende, således at oversigtsforholdende for cyklister forbedres.
Der skal laves mere sikre cykelovergange i hver ende af cykelsti, evt. ed chikaner for bilister.
Kommunen arbejder på en løsning, således at der ikke kan køres indenom chikaner i landsbyen.

3) Sognehus
Der er aftalt møde mellem Bylaug og Menighedsråd om en drøftelse af det videre forløb. Jens ansvarlig.

4) Bystævne 2007
Bystævnet bliver afholdt søndag d. 18. marts 2007 kl. 15.00 på Ellekilde. Jens booker Borgmester og Ellekilde

5) Thorslundemaglevej
Der foretages ikke mere i år. Vi ser tiden med genplantning.

6) Torslundevej 79 – Miljøsag
Miljøstyrelsen har afvist at amtet er myndighed, og sendt sagen til behandling i kommunen. Rine kontakter KE for evt. deltagelse i møde med kommune. Jens kontakter herefter kommune for mødedato.

7) Eventuelt
Flere borgere i byen har udtrykt bekymring over manglende oversigtsforhold ved udkørsel fra Bygadens østlige ende pga. parkerede biler. Vi tager alle fat i bilernes ejere, når vi ser dem.
Ellers kun rygter fra randområder

Ved pennen
Ulrik

Referat af bystyremøde 23-08-2006

Referat Bystyremøde d. 23/08-06 hos Sussi
Fraværende: Arne og Søren

1) Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt.

2) Opfølgning på Høstfest
Det var en stor succes. Dog enighed om at stregsystem ikke er passende fremover. Endelig økonomi kommer senere.

3) Cykelsti
Der er indvielse d. 6. oktober. Vi prøver at få borgmesteren ud kl. 07.40, således at han kan cykle sammen med alle børnene til skole.
Jens tager kontakt til kommune/entreprenør, så vi undgår at der holder lastbiler mv. på Torslundevej ml. 07.30 og 08.00.
Bylauget er endvidere indkaldt til møde med kommune, hvor afstibning af Torslundevej, cykelovergange mv. er på dagsordenen.

4) Bystævne 2007
Forventes afholdt d. 18/3 el. 25/3 2007 på Ellekilde.
Endelig dato fastlægges på næste møde. Herefter kan borgmester inviteres.

5) Thorslundemaglevej
Jens kontakter gartner mht. beskæring og genplantning.
Jens kontakter kommune ang. klipning af grøfter mv. samt evt. ny asfalt.
Vi skal i bylaugsregi afsætte midler til vores kommende boldbane, således at vi kan gøre denne meget attraktiv for byens borgere. Tages på i forbindelse med regnskabsaflæggelse.

6) Torslundevej 79 – Miljøsag
Ligger til behandling i Miljøstyrelsen. Mht. trafikbelastning afventer vi dokumentation fra Niels Meldgaard.

7) Grundlovsfest 2007
Jens kontakter borgmester

8) Næste møde
Tirsdag d. 24. oktober kl. 20.00 hos Ulrik.

9) Eventuelt
Mødedato med kommune er d. 26/9. Sussi og Mogens forfatter brev til kommune om kompetence ifm. Sprøjtehusbakken.
Ellers kun rygter fra randområder

Ved pennen
Ulrik

Referat af bystyremøde 14-06-2006

Referat Bystyremøde d. 14/06-06 hos Jens
Fraværende: Mogens og Søren F

1) Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt.

2) Opfølgning på Grundlovsfest
Det var en stor succes. Der forventes et overskud væsentligt større end sidste år.

3) Opfølgning Festival
Også en stor succes. Bylauget kom med små 4.000,- kr. i overskud. Det kan gøres bedre. Vi skal optimere mere næste år.

4) Opfølgning møde med kommune d. 8/6-06
Sognehus: Kommune indkalder Menighedsråd og Bylaug til møde.
Boldbane: Kommune undersøger muligheder ud af Torslunde Maglevej
Cykelsti: Anlægsarbejdet forventes at starte i uge 25/26
Å-løb: Er skudt til hjørne, pga økonomi, det vil være meget dyrt at fjerne betonen.
Chikaner: Nye ”vippe-pinde” i chikaner, prøver ny beplantning, der er mere hårdfør, undersøger igen mulighederne for ”vippe-pinde” indenom chikaner.

5) Lokalplan forslag Ellekilde
Bylauget kommer med formel indsigelse. Af punkter skal nævnes, ingen ny grundejerforening, forskelligheden skal fremhæves, flere indkørsler fra Torlundevej.

6) Miljøsag Torslundevej 79
Vi har ikke klaget i henhold til planloven. Sagen kører nu som en ren miljøklagesag i Miljøstyrelsen.

7) Høstfest
Høstfesten er d. 19. august. Festudvalg er i kontrol.

8) Næste møde
Tirsdag d. 22. august kl. 20.00 hos Sussi.

9) Eventuelt
Kun rygter fra randområder

Ved pennen
Ulrik

Forening for landsbyen Torslunde og omegn