Kategoriarkiv: Kommunikation med kommunen

Bump på Torslundevej Update (igen!)

Fra Ishøj kommunes vejingeniør lyder følgende angående vores bump:

Der er besluttet af Ishøj Byråd, at der skal etableres 7 vejbump, og Ishøj Byråd har afsat midler til 7 vejbump.

 Politiet har også givet tilladelse til 7 vejbump.

 Når vi monterer det første  bump (forhåbentlig meget snart). Så vil vi meget gerne høre, om I synes om 7 vejbump er et passende antal.

 Vejbumpene er noget mere effektive end de gamle sideheller. Vi vil derfor gerne evaluerer det første vejbump sammen med jer, så hvis der er behov for justeringer af projektet, så er det noget nemmere med 1 vejbump monteret frem for 7 vejbump monteret.

Mvh Torben Mandrup (Oldermand)

Vejbump – Igen, igen….

Kære Torslundere

Så sker der endelig noget på vejbumpsfronten. Det viser sig at kommunen kun havde budgetteret med fire bump gennem vores by (1,2 km). Jeg for straks i blækhuset og resultatet kan ses i den vedhæftede pdf.

Nu ser det ud til at kommunen er positive overfor det jeg har skrevet og vil til at gå i gang. Det er imidlertid første gang at de bliver opsat i Ishøj og kommunen beder os om at evaluere det første bump som de sætter op på prøve. Det håber jeg I vil være med til:-)

Torben Mandrup(Oldermand)

Vejbump i Torslunde

Slidlagsarbejder i Torslunde – Opfølgning

Jeg har DD modtaget følgende fra kommunen:

Vi fortsætter med selve anlægsarbejdet, dvs. sløjfning af sideheller og udlægning af nyt slidlag. Vi forventer, at entreprenøren starter på sløjfning af sidehellerne inden for 1-2 dage.

Vedrørende et ændringsforslag fra jer mht. valg af type og placering af vejbump i forhold til det projekt som blev besluttet på byrådet, så fortsætter dialogen sideløbende med anlægsarbejdet. Hvis I kommer med et forslag til en anden type vejbump, skal I være opmærksomme på, at vejbump til brug på offentlige veje skal være typegodkendt af Vejdirektoratet. Jeg sender en mail senere i denne uge med de vejbump som er godkendte, samt en angivelse af hvor de eventuelt kan prøvekøres.  

Mvh

Leif Kronblad

Torben Mandrup (Oldermand)

 

Møde mellem Torslunde Bylaug og Ishøj Kommune 24-06-2013

Til Stede: Ole Bjørstorp, Ole Horskær, Wili Jensen og Torben Mandrup

Dagsorden var som følger med kommentarer tilknyttet:

 • Forvaltning af lokalplan til bevarelse af landsbymiljø
  Set i lyset af de historiske fejltagelser, der har ført til nedrivning af bevaringsværdige bygninger og opførelse af huse, der ikke modsvarer de gamle, ønsker Bylauget at stramme op omkring hvad der dispenseres for i forhold til lokalplan 1:15. Kommunen anfører at i de to seneste sager (Lille Bygade 11 og Torslunde Bygade 17) er der givet dels afslag på nedrivning samt for den ene ejendoms vedkommende afslag på udstykning til for små grunde. Kommunen har samtidig tilkendegivet at en evt. nedrivningstilladelse fremover vil blive betinget af at der foreligger et konkret projekt for det ny byggeri der ønskes opført, og at dette skal godkendes af kommune og interessenter skal høres, herunder Bylauget, for at nedrivningstilladelse kan gives. Kroppedal har også vist aktiv interesse for at bevare mere af det gamle Torslunde og vil fremover være en større del af processen. Bylauget er glade for ny praksis, men samtidig skeptiske, fordi der stadig gives vid mulighed for dispensation fra lokalplan 1:15.
 • Gadejorde – Mulighed for forlig, med bevarelse af Bylaug som ’ejer’ af jorde
  Der er fremsat ønske om forlig i sagen, men det er ikke umiddelbart muligt, idet ejerforholdene omkring gadejordene ikke er afgjort. Bylauget ønsker ikke at give afkald på ejerskabet for at søge forlig. Det kan det i værste fald danne præcedens i forhold til den tilsvarende jord ved Sprøjtehusbakken. Kommunen betragter sagen som værende af principiel karakter og skal i øvrigt varetage overholdelse af lokalplan 1:15.  Kommunen vil inddrage juridisk bistand for at få afklaret adkomstspørgsmålet (dvs. ejerskabet til gadejorden) såfremt det findes nødvendigt, da kommunen skal vide hvem der har adkomst til arealet for at få overholdt lokalplanens bestemmelser om at gadejorden skal anvendes til offentlig formål
 • Torslundevej – Mere langsigtet løsning med gennemførsel af cykelsti/gangsti og afskaffelse af chikaner der erstattes af hævede flader
  Der er afsat penge til fornyelse af asfalt på Torslundevej, samt en løsning med påsprøjtning af bitumen (asfalt) og nedtromling af grus heri på henholdsvis Torslundemaglevej og Pedersborgvej. Chikaner på Torslundevej nedlægges og erstattes af vejbump i hele kørebredden. Bylauget ønsker fortsat også en fornyelse af fortov og cykelsti gennem byen. Det undersøges om det er muligt at lave en samlet løsning i forbindelse med fornyelse af kørebanen, i skikkelse af en kombineret cykel- og gangsti.
 • Maling af byporte
  Bylauget er blevet fejlinformeret og må meget gerne selv sætte sit præg på byportene ved at male dem. Bylauget stilles, til formålet, egnet maling til rådighed.
 • Byhus til af huse aktiviteter for Torslunde Bylaug (Udvikling af Torslunde på langt sigt)
  Bylauget igangsætter en proces for mere langsigtede projekter, der blandt andet vil genoplive ønsket om et Byhus i en eller anden form. Bylauget vender tilbage ved en senere lejlighed, når tanker og idéer er blevet mere konkrete.

Ved pennen…

Torben Mandrup (Oldermand Torslunde Bylaug)

Bom på Torslundemaglevej

Her følger kommunens svar på hvorfor bommen mellem Sydvej og Torslundemaglevej er flyttet sydpå:

Ishøj Kommune modtog  i efteråret 2012 en ansøgning fra Vestegnens Off-Road Cykel Forening om en ændring af tilkørselsforholdene til regnvandsvandbassinet nord for Torslunde.

De grønne arealer omkring regnvandsbassinet anvendes af cykelklubben til kørsel med mountainbikes under navnet Høje-Taastrup Bike Park. Arealerne ejes af Høje Taastrup Kommune.

Cykelklubben foreslog, at den eksisterende bom flyttes mod syd, således at brugere kan køre direkte ind fra Sydvej, dermed undgår brugerne at køre en omvej igennem Torslunde.

Ansøgningen blev behandlet på Teknik- og Bygningsudvalget  den 18. oktober 2012, hvor udvalget besluttede at flytte den eksisterende bom cirka 100 meter mod syd. Dette besluttes under den forudsætning at Høje-Taastrup Kommune overtager vintertjenesten nord for bommen.

Venlig hilsen

Leif Kronblad
Vejingeniør

MVH Torben Mandrup (Oldermand)