Kategoriarkiv: Torslunde Bygade 17

TB17 afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet

Hermed foreligger afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet i sagen omkring Torslunde Bygade 17.

Natur- og Miljøklagenævnet har afvist vores klage, men det skal nævnes at nævnet alene har taget stilling, hvorvidt Ishøj Kommunen havde ret til at give dispensationerne. De har ikke taget stilling til rimeligheden af dem, ej heller den åbenlyse forskelsbehandling i disse sager.

Afgørelsen finder du her

Mvh

Torben Mandrup

Torslunde Bygade 17 – Informationsmøde

Kære Torslunder

På vegne af flere borgere i Torslunde, indbyder jeg hermed til informationsmøde angående sagen på Torslunde Bygade 17.

Mødet afholdes onsdag den 21/5 kl. 20:00 i konfirmandstuen.

I vil blive informeret omkring forløbet indtil nu og for de forskellige konsekvenser sagen kan have for os. En håndfuld borgere agter at klage videre i systemet og det vil vi gerne have Jeres mening om, samt opbakning til. Hvis du er interesseret i at møde op,  bedes du skrive det som kommentar på dette indlæg, så vi har en lille pejling på hvor mange vi bliver.

Såfremt du ikke er i stand til komme til mødet, men alligevel vil bakke op om klagen, kan du kontakte Torben Mandrup enten på telefon 228 228 00 eller torben@mandrupsoftware.dk for yderligere information.

Venlig Hilsen

Torben Mandrup

Spørgsmål til Byrådet

Kære Torslunder

Vi var en lille flok (10-15 stykker), der i går mødte op til Byrådets åbne spørgetid. Tak for opbakningen:-)

Vi havde følgende spørgsmål til Byrådet, som Borgmesteren i vanlig stil fuldstændig afstod fra at besvare(!):

Jeg taler på vegne af et enstemmigt Bystævne i Torslunde Byalug, der har pålagt mig at videreklage sagen omkring vidtrækkende dispensationer for nybyggeri på Torslunde Bygade 17. Jeg vil gerne have at Byrådet tager stilling til følgende overordnede spørgsmål:

 1. Borgmesteren har i et læserbrev i Sydkysten givet udtryk for at: Lokalplanen skal overholdes restriktivt og at alle er lige for loven. Dispensationerne på Torslunde Bygade 17 er meget vidtrækkende og vi vil gerne have Byrådet til at tage stilling til hvorvidt de dispensationer, der er givet til byggeriet understøtter en restriktiv forvaltning af lokalplanen?
 2. Vi oplever i Torslunde, at lokalplanen til tider opretholdes meget restriktivt, til gavn for bevarelse af Torslundes landbyspræg. Således har mange borgere i Torslunde oplevet, at der ikke kan dispenseres for selv mindre ting, på trods af at de berørte naboer ingen indvendinger. Det sker som oftest med henvisning til ”at lokalplanens krav skal følges”. Vi har i dette brev, til den kommende bygherre, forvaltningens ord for at byggeriet på en lang række væsentlige punkter overtræder lokalplanen. Vi vil gerne have Byrådet til at svare på, hvorfor man tillader påviselig forskel i forvaltningen at finde sted i Ishøj kommune?
 3. Når der afgives dispensationer fra lokalplanen, skal man have for øje, at det i sagens natur er præcedensdannende. Vi har forvaltningens ord for, at nybyggeriet på Torslunde Bygade 17 har en bebyggelses procent på 40, og derfor overskrider det tilladelige antal etagemeter med 60%. Jeg vil gerne have Byrådet til at tage stilling til hvorvidt, man åbent skal melde ud i forbindelse med den nye kommuneplan, at bebyggelsesprocenten således nu officielt er hævet til 40?
 4. I forbindelse med Torslundevej 133, blev Ishøj kommune underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet i forbindelse med ulovligt opført byggeri. I sagen omkring Torslunde Bygade 17, vil man ikke på samme måde have mulighed for efterfølgende at lovliggøre byggeriet. Såfremt vi får medhold i vores klage, vil Ishøj kommune formentlig være erstatningspligtige for 3-4 mill DKK, såfremt huset på det tidspunkt allerede er opført. Ligeledes må det forventes, at den tidligere ejer vil gøre krav gældende på omkring 2 mill DKK i tabt provenu fra hussalget, med grundlag i inkonsekvens sagsbehandling fra Ishøj kommune. Mener Byrådet ligesom jeg, at det vil være økonomisk uansvarligt ikke at stille sagen i bero, for at imødekomme eventuelle erstatningskrav og for at genskabe tilliden mellem Ishøj kommunes forvaltning af lokalplanen og borgerne i Torslunde. Jeg minder om at Byrådet har mulighed for at sætte sagen i bero, under henvisning til §14 i Planloven.

Høringssvar til Torslunde Bygade 17

I forbindelse med naboorienteringen på Torslunde Bygade 17, kan du her finde de svar som er sendt til kommunen fra enkelt borgere (i hvert fald dem som vi er bekendt med).

Birthe Lindgren (Åskrænten): 2014 Udtalelse vedr Torslunde Bygade 17

Rikke Sørensen (Torslunde Bygade 15): Høringssvar med tilhørende Bilag:

Bilag 1, Referat T&B 160114
Bilag 2 TB11 Procent
Bilag 3 TB11 disp
Bilag 4 TV133 byggetilladelse
Bilag 5, TB17 ansøgning januar 2013
Bilag 6 TB17 sælger ansøgning om nedrivning
Bilag 7 Referat T&B 18042013
Bilag 8 Referat T&B 210513
Bilag 9 TB17 tingbogsattest
Bilag 10 TV133 indsigelsesnotat
Bilag 11 gamle ejendomme i Torslunde
Bilag 12 TB15 afslag på carport
Bilag 13 TV123 afslag skur
Bilag 14 TV133 dispensation
Bilag 15 Svar på bebyggelsesprocent
Bilag 16 Argumentation

Torben og Wili har været hos Borgmesteren og slå i bordet

Fra kommunens side oplever vi i stigende grad forskelsbehandling ved byggeansøgninger, nedrivningstilladelser og dispensationer. Dette er ikke i orden. Mødet med kommunen kom i stand med meget kort varsel, fordi indsigelsesfristen for dispensationsansøgning for Torslunde bygade 17 udløber den 3. marts 2014.

På trods af den korte tidsfrist lykkedes det og manifestere overfor borgemester og teknisk direktør, at Torslunde skal forblive  Torslunde med lige vilkår for alle. Vi har blandt andet nydt godt af Jeres kommentarer omkring dispensationssager, som er kommet frem her på siden.

Mødet blev afholdt den 27. februar 2014. På mødet deltog Torben Mandrup (Oldermand), Wili Jensen (Bymand), samt fra kommenen Borgmester Ole Bjørstorp og teknisk direktør Ole Horskær (herefter benævnt O&O).

 Konklusioner.

Vi havde en generel dialog af hvordan lokalplanerne i Torslunde bliver forvaltet, idet vi i høj grad føler der bliver gjort forskel fra sag til sag. Umiddelbart er det svært at få lov til små ting (selv med naboers accept), mens meget store overskridelser af den bevarende lokalplan synes nemmere at få igennem. Vi udtrykker bekymring for det præcedensdannende i dette forhold, og fremviser kort over byen, hvorfra det anskueliggøres hvad konsekvensen af de voldsomme dispensationer vil have for byens struktur fremover.

O&O fastholder at man ikke har fået et officielt afslag, såfremt man ikke har søgt officielt (det vil sige at ens ansøgning har været politisk behandlet). Vi fremfører at byens lovlydige borgere naturligvis retter sig efter forvaltningens angivelser, og påpeger det urimelige i man hvis man spørger på den rigtig måde, kan man åbenbart få lov til hvad som helst.

Vi påpeger gang på gang det forkerte i at nogle får et forhåndsafslag fra forvaltningen og derfor ikke går videre med sagen, mens det virker som om at andre får vejledning til at fremføre sagerne politisk i stedet for. I nogle sager er det sågar uden faglige modargumenter fra forvaltningen. Vi går også opmærksom på hvad forskellighed i forvaltningen af sagerne har haft for de pågældende sælgere. Den tidligere ejer af Torslunde Bygade 17 har således skønsmæssigt tabt 1.8 mill DKK på inkonsekvent forvaltning af sagen.

O&O kan ikke lide at begrebet forskelsbehandling kommer på bordet og tager vores påstande til efterretning. Vi fremfører ligeledes at kræfter i byen føler sig så trådt på i sagerne omkring Torslundevej 133 og Torslunde Bygade 17, de overvejer at gå til pressen med tingene. Det er vores fornemmelse, at det under de pligtskyldige standardsvar bliver taget meget alvorligt.

Det var Bylaugets intention i høj grad at ’slå i bordet’ i forhold til emnet, derfor var mødet ikke helt så gemytligt som det plejer. Tonen blev dog holdt og det er siden bekræftet, at mødet ikke opfattedes som ubehageligt, med tværtimod at vores sag bliver fremført på et legitimt grundlag med forståelse for vores bevæggrunde. I starten var der den sædvanlige tendens til at forsøge en bagatellisering af det fremførte, men vi fastholdt hele tiden fokus og så kun bekymrede miner hos O&O over for os.

Vi har allerede modtaget reaktioner fra forvaltningen der indikerer at dette emnet og vores håndtering af bliver taget meget alvorligt. Vi er fortsat dialog med kommunen med henblik på at få trådene rettet ud og genskabt tilliden mellem forvaltningen og borgerne herude.

Forløb

Oldermanden tog først ordet lavede følgende oplæg:

Torslundevej 123

 • Afslag på bygning af carport bag ved nabo på den sydlige del af grund, selvom naboerne ikke var imod.
 • Der var tidligere givet dispensation til placeringen i forbindelse med selve huset. Afslag begrundet med ønske om at overholde lokalplanen.

Ellekilde 5

 • Fik afslag på bygning af karnap til tagryg. Afslag begrundet med ønske om at overholde lokalplanen.

Torslunde Bygade 15

 • 15/6-2009: Ansøgning og afslag om placering af carport ved vej, for at skåne gammelt valnøddetræ. Naboer er indforståede. Afslag begrundet med ønske om at overholde lokalplanen.

Ellekilde 2+4

 • Senere har både Ellekilde 2 og 4 bygget huse med tilsvarende stor karnap som tidligere ansøgt på Ellekilde 5.

Torslunde Bygade 11

 • Udgangspunktet med et gammelt hus til vej er meget lig TB17.
 • Man havde faktisk ønsket at placere det nye hus endnu tættere på vejen (som det originale), men fik afslag.
 • Man holder sig inden for alle regler, men alligevel bliver byggeriet nidkært overvåget af forvaltningen med henblik på at forhindre terrænregulering

Torslundevej 133

 • Der var adskillige ansøgninger om nedrivningstilladelse.
 • Bygherre får dispensation på baggrund af fejlagtig naboorientering (det var slet ikke det senere hus, der var på tegningen).
 • Garagen er ulovligt opført og til stor gene for nabo (og unødvendig)
 • Der er foretaget betragtelig terrænregulering
 • Byggeriet bliver kendt ulovligt i natur- og miljøklagenævnet
 • Kommunen vælger at lovliggøre byggeriet
 • Hvis man udefra spørger til det i forvaltningen, får man at vide ”…at alt er foregået efter reglerne og at de er lidt hysteriske ude i Torslunde”
 • Sælger har tabt MANGE penge på den dårlige sagsbehandling

Torslunde Bygade 17

 • Har været til salg i fem år
 • 23/1-2013: TB17 interesseret ægtepar spørger administrationen om nedrivning med et konkret projekt som alternativ.
 • 4/2-2013: TB17 administrationen svarer ægtepar (x2, ifølge bilag er også anden interesseret køber), at der formentlig indstilles negativt på ansøgning om nedrivning. Beskriver proces for at lave en ansøgning. Begge projekter overholder lokalplanen. Huset anses også for at værende i ok stand.
 • 12/2-2013: TB17 ansøgning fra denne dato fra sælger Inge Mau om nedrivning af bolig.
 • 16/4-2013: TB17, Ole Beckmann tinglyser skøde, dvs. huset er købt forinden, sandsynligvis i marts.
 • 18/4-2013: TB17 Teknik- og Bygningsudvalget behandler ansøgning om nedrivning. Administrationen indstiller til, at ansøgningen afslås. Udvalget beslutter at sende den i nabohøring og udsætter punktet til næste møde.
 • 21/5-2013: TB17 Teknik- og Bygningsudvalget beslutter, at man “vil se positivt på nedrivning, såfremt der foreligger et projekt, der kan godkendes”.
 • December 2013 projektet bliver forelagt udvalget, der skal tage stilling på baggrund af naboorientering.
 • Naboorientering foretages ikke. Der kommer ingen svar og ingen reagerer på dette, i stedet godkendes projektet på baggrund af en mangelfuld ansøgning i januar 2014. Selvom projektet overtræder gældende lokalpal på flere vigtige områder: Bebyggelsesprocent (+60%), højde af byggeri til skel og antal etager i ejendommen. Projektet overtræder lokalplanen på 8 ud af 11 bestemmelser.
 • På trods af dette er der INGEN indsigelser fra forvaltningen overhovedet.
 • Udvalget giver dispensation!!!!!
 • Sælger har mistet 1.8 mill DKK, da der tidligere var bud på 3 mill DKK

Gadejorde

 • Kommunen fører pt sag i samarbejde med Torslunde Bylaug, med begrundelse i at lokalplanen skal overholdes med hensyn til arealer udlagt til offentlige formål

Overordnet

 • Det her er hvad vi lige kunne finde frem
 • Er dette lighed for loven?
 • Torslundevej 133 og TB11 overholder begge lokalplanen i forhold til størrelse og placering på grunden (bortset fra terrænregulering), så det kan lade sig gøre.
 • Der er yderligere minimum 13 bevaringsværdige bygninger og endnu flere potentielle grunde der skal genbygges i de kommende år.
 • Vi er bange for det præcedensskabende i disse dispensationer.
 • Vi søger ensartethed i behandlingen af byggesager i Torslunde.
 • Nogle mener at det er en sag for forbrugerombudsmanden omkring magtmisbrug og forskel i forvaltning
 • Vi vil gerne være positive over for dispensationer, men det skal være fair og lige
 • Vi vil gerne hjælpe kommunen med at stige i borgernes agtelse, men kommunen må hjælpe lidt med, hvis vi skal løbe få Torslundes borgere til at få forståelse for det der foregår.

 

Torslunde Bygade 17 – Naboorientering

Kære Torslunder

Bystyret har fået en naboorientering vedrørende Torslunde Bygade 17.

Det viser sig, at der på et møde i teknik- og byggeudvalget den 16. januar 2014 er vedtaget en tilladelse til nedrivning på Torslunde Bygade 17: http://www.ishoj.dk/sites/default/files/sbsys_ishoj/Publication73/Samlet%20dokument.html . Der henvises til sagen i dette foregående referat fra den 12. december 2013 http://www.ishoj.dk/sites/default/files/sbsys_ishoj/Publication11/Samlet%20dokument.html . Det angives, at sagen har været sendt til nabohøring; dette forhold er IKKE i overensstemmelse med sandheden, idet hverken Bystyret eller berørte naboer har modtaget nogen som helst for materiale på sagen. Det forhold forsøger kommunen nu at rette op på, ved påny at rundsende en naboorientering (du kan få en kopi ved ak skrive til mig). Det er en klar procedurefejl fra kommunens side (hvilket de også har indrømmet), ikke desto mindre er det kun indgriben fra vores (og opmærksomme borgeres) side, der gør at denne nye høring er kommet i stand. Det betyder også at dispensationen IKKE er trukket tilbage, selvom den er givet på forkert grundlag.

Dispensationerne fra lokalplanen i ansøgningen er ikke få, og vi skal nu i Bystyret tage stilling til hvordan vi skal forholde os. Det ligger os meget på sinde at loven er lige for alle, og vi vil derfor rigtig gerne høre fra Jer, hvis I har oplevet/hørt om dispensationssager indenfor de her områder:

 • Byggelinier
 • Bebyggelsesprocenter
 • Bebyggelse i flere plan (skrænthuse)
 • Tilladt højde af byggeri i forhold til skel
 • Tagkonstruktioner/typer

I det hele taget prøver vi at danne os et billede af, hvorvidt lokalplanen fortolkes konsekvent og ensartet fra kommunens side. Skriv gerne om Jeres oplevelser her på siden, eller send dem til Oldermanden.

– Torben Mandrup