Referat og præsentation fra bystævne 6. marts 2022

Der blev afholdt bystævne i konfirmandstuen ved kirken søndag den 6. marts 2022 kl. 13:00. Ca. 60 deltagere var mødt frem.

Referatet og den viste præsentation fra bystævnet kan downloades her:

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Oldermandens beretning
 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent for kommende år
 5. Valg i henhold til vedtægterne
  Helle, Ole, Niels og Kirsten er på valg – alle modtager genvalg
  Søren genopstiller som revisor
 6. Behandling af indkomne forslag

Orientering om planer for Kirkeskoven
Information om byens fibernet
Nedsætning af arbejdende udvalg til etablering af ny legeplads og afvikling af byens sociale arrangementer

 • Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Charlotte blev valgt til dirigent, Morten til referent.

Bystævnet er lovligt indkaldt og beslutningsdygtige.

Ad 2. Oldermandens beretning.

Kirsten fremlagde oldermandens beretning.

Status på bylaugets aktiviteter

Støtte til afvikling af byens arrangementer:

 • Grundlovsfest
 • Mandemarch
 • Høstfæst
 • Juletræstænding i samarbejde med Torslunde Kirke
 • Fastelavn i samarbejde med Torslunde Kirke

Der er arbejdet med en ny lokalplan.

Der er oprettet en ny Facebook side – den hedder Torslunde Bylaug.

Der er sat en bænk op på Torslunde Maglevej – der er herudover en plan om etablering af en lille ”oase” omkring bænken.

Der er udarbejdet en ny flyer til opfordring til deltagelse i byens liv.

Der er afholdelt vælgermøde op til kommunalvalget på vandværket.

Live streaming af Århus Universitets foredragsrække i konfirmandstuen.

Dialog med HORFOR om oprydning efter gravearbejde.

Bestik af Energiø Bornholms konsekvener for Torslunde.

Slagplan for det kommende bylaugsarbejde

Formidling af bylaugets arbejde og indragelse af byen.

Det nye bylaug startede op med at udarbejde en ideliste til en arbejdsliste, der er opdelt i følgende 7 spor

 1. Samlet Infrastruktur.
 2. Spændigt fællesskab.
 3. Skønnebyrum.
 4. Skarp kommunikation.
 5. Stærkt bylaug.
 6. Smart samarbejde.
 7. Store tanker.

Ud over information på Facebook kan man tilmelde sig mailinformation på Bylaugets hjemmeside.

Orientering om Energiø Bornholm

Sorte skyer trækker sig sammen over Torslunde/Solhøj, hvor Energinet vil placere et gigantisk strømtransformationsanlæg, der vil omfatte flere meget store bygninger i 7-8 etagers højde. Ishøj og Høje Tåstrup Kommune siger klart nej til dette projekt og har afgivet et høringssvar, hvor bygge parter kommer med et klart ”Nej tak”.

Energinet har 3 mulige steder for placering af anlæg, som er ”Hovegård”, Avedøreværket og Solhøj. Solhøj er dog den foretrukne placering.

Kirsten viste endvidere et oversigtskort over transportkorridorerne for at vise, hvor en placering af et strømtransformationsanlæg kan placeres samt en tidsplan over projektet.

Orientering om Ring 5

Der kom en ny infrastrukturplan i foråret, hvor Ring 5 ikke var med. Det var en stor sejr!

De arealreservationer der er lagt ud til transportkorridoren, ligger der stadig, hvor ”Nej til Ring 5” arbejder på at får reservationerne ophævet. Der ventes dog på forundersøgelserne.

Nyt fra kommunen

Hold dig ajour hvis du har udlejning af værelser/boliger i forhold til flygtninge fra Ukraine.

Ishøj Kommune afholder en velgørenhedskoncert til fordel for Røde Kors arbejdet i Ukraine og der er ligeledes andre arrangementer i kommunen der hjælper samme sag den 11. og 12. marts.

Beretningen blev af de fremmødte godkendt.

Det blev dog fremhævet, at Bylauget godt kunne arbejde på en fælles løsning for byens borgere i forbindelse med udfasningen af olie og gas. Bylauget tager et møde med Tommy Olsen for at blive opdateret på eventuelle tiltag.

Ad 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab

Der er indtægter på i alt kr. 27.818,85 og omkostninger på i alt kr. 10.890,90, hvorved årets resultat udgør kr. 16.927.95.

Dorte gik i øvrigt ned i de enkelte poster og fortalte, hvorledes de enkelte indtægter og omkostninger er fremkommet.

Samlede bankbeholdninger udgør kr. 48.882.

Regnskabet blev godkendt

Ad 4Fastlæggelse af kontingent for kommende år

Bystyret indstiller til fastholdelse af nuværende kontingent på kr. 250 pr. hustand og kr. 150 for pensionister.

Det blev godkendt at fastholde det nuværende kontingent.

Ad 5 Valg i henhold til vedtægterne

Oldermanden er på valg og Kisten modtager genvalg. Kirsten blev valgt

Der er 2 bymænd på valg, hvor både Ole og Helle modtager genvalg. Både Ole og Helle blev genvalgt.

En suppleant er på valg. Niels er på valg og blev genvalgt.

En revisor er på valg – Søren (Sofiehåb) modtager genvalg og blev genvalgt.

Ad 6 Behandling af indkomne forslag

Information om planer for Kirkeskoven

Karsten startede med at informere om at kirken gerne vil fortsætte det gode samarbejde med bylauget.

Der er udarbejdet en udviklingsplan for Torslunde Kirkegård for at gøre kirkegården mere tidssvarende.

Kasten viste en plan over kirkegården og informerede om, hvor kirken gerne vil foretage ændringer.

Der bliver lavet et Lapedarium, hvor man kan se gamle gravstene.

Der bliver lavet blomstrende træer, løgplæne og græs.

Kirken vil gerne lave en mere ”levende” kirkegård.

Kirken ejer endvidere en skov nedenfor de sydlige gravsteder, hvor kirken gerne vil etablere urnegravsteder m.v. Det bliver et område, hvor der genetableres stier, hvor borgere i Torslunde kan gå rundt og nyde naturen.

Der vil også blive lavet en sti vest for konfirmandstuen, hvor man kan komme ind til kirkegården.

Kirken vil gerne øge tilgængeligheden imellem kirken og konfirmandstuen. Der skal laves en større åbning i kirkemuren, hvor der vil blive etableret en rampe til dårligt gående.

Information om byens fibernet

Bylauget vil gerne lavet en samlet løsning på fibernet og derfor har Bjarke gået til forskellige leverandører som en slags ”ejerforening” for at få et bedre og billigere fibernet.

Ifølge Bjarke er der en markant besparelse, såfremt vi står sammen.

Bjarke ville gerne opfordre til at der kommer flere medlemmer, da flere medlemmer vil give billigere priser på fibernetløsningen.

Stig informerede om, at der ikke er trukket ledninger helt ud til Solhøj.

Nedsætning af arbejdende udvalg til etablering af ny legeplads og afvikling af byens sociale arrangementer

 1. Legepladsarbejdsgruppe

Kommunen ser positivt på en legeplads i Torslunde. Ansøgning skal være kommunen i hænde senest i april 2022 for at komme med i budget 2022.
Der blev opfordret til at henvende sig til Ole, hvis man gerne vil deltage. Der var adskillige medlemmer, som meldte sig til gruppen på bylaugsmødet.

 • Etablering af Grønne Nabofællesskaer
  Marie og Michael præsenterede forslag til etablering af grønne nabofællesskaber.
  Der er et netværk der hedder Grønne Nabofællesskaber, hvor der kan laves undergrupper. Marie og Michael har allerede oprettet en gruppe for Torslunde og omegn.
  Forslag kunne være: Fælles spisning, fælles køkkenhave, fælles dyrehold, plantebaseret mad etc.
  Gruppen opstartes i Michaels garage i næste uge.
  Marie og Michael opfordrer til at deltage på Smedengen 3.

Ad 7 Eventuelt

Johnny opfordrede til at alle skulle være medlem for at deltage på Bystævnet.

Bjarke oplyser om, at det går rigtig godt for Torslunde Festivallen og at alle er velkommen. Bjarke anbefaler, at der støttes op omkring Torslunde Festivallen på sponsor siden.

Karsten har sammen med Niels taget kontakt til HORFOR omkring vandrestien og der er givet håndslag fra HORFOR at stien genetableres inden uge 11.

Bystævnet sluttede af med social snak og et let oste- og pølsebord.

Referat af bystyremøde 28-02-2022

Dato:         28.02.2022

Tidspunkt:   kl. 19.30 – 20.15

Sted:          Teams

Deltagere:   Dorte, Morten; Bjarke, Kirsten, Niels

Not there:   Helle, Wili, Ole

 • Opgaver der skal tages action på er markeret iht. farvekoderne herover for den, som har opgaveansvaret.
 • Fælles opgaveansvar er markeret med denne muntre farve.

Planlægning af bystævne 06.03.2022 kl. 13 i konfirmandstuen

Følgende agenda er besluttet:

Morten skriver referat

 1. Valg af dirigent (Charlotte La Cour er forhåndsbriefet).
 2. Oldermandens beretning v. Kirsten 
  1. Status på bylaugets arbejde og planer for den kommende bylaugsår
   1. Afholdte arrangementer
   1. Status på bylaugets aktiviteter
   1. Orientering om Energiø Bornholm og konsekvenser for Torslunde 
   1. Orientering om Ring 5 
   1. Nyt fra kommunen
 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab v. Dorte
 4. Fastsættelse af kontingent for kommende år v. dirigenten
  1. Bystyret indstiller til fastholdelse af nuværende kontingent på kr. 250 pr. husstand og kr. 200 for pensionister
 5. Valg i henhold til vedtægterne
  1. Bymænd: Helle, Ole, Niels og Kirsten er på valg; alle modtager genvalg 
  1. Revisorer: Søren Sophiehåb er på valg; modtager genvalg)
 6. Behandling af indkomne forslag
  1. Ester Engle har forslået deltagelse af Dansk Ornitologisk Forening på bystævnet. Bystyret foreslår at foreningen i stedet deltager på bylaugsmøde.
 7. Eventuelt
  1. Orientering om planer for Kirkeskoven v. menighedsrådsformand Karsten
  1. Planer for byens internet v. Bjarke 
  1. Nedsætning af nye arbejdsgrupper under bylauget: 
   1. Legepladsarbejdsgruppe (forslag til placering skal være på plads inden 1. april for at komme med i budget 2023). 
   1. Etablering af Grønne Nabofællesskaber v. bylaugsmedlem Marie Johansen 

Følgende er besluttet om praktikken ifm. bystævnet:

 • Dorte holder styr på tilmeldingsliste: pt. 57 tilmeldinger
 • Dorte har lavet opgørelse over antal bylaugsmedlemmer: pt. 83 medlemmer
 • Morten står for indkøb af mad (ost, pølse, brød) til bystævnet. Budget på kr. 100 pr. deltager er godkendt.
 • Niels står for indkøb af vin.
 • Kirsten står for indkøb af øl og vand.
 • Alle mødes til klargøring af konfirmandstuen kl. 12 (Dorte har nøgle).

Næste bylaugsmøde

 • Kirsten udsender Doodle til næste bylaugsmøde, når det nye bystyre er konstitueret efter bystævnet.
 • Kirsten udsender agenda nogle dage før mødet:
  • Faste agendapunkter: status økonomi, status idékatalog, opfølgning på seneste referat.
  • Ad-hoc agendapunkter: byhus, legepladsgruppe, lokation for høstfest.