Referat af Bystyremøde 18-04-2016

Til stede: Torben, Adam, Niels, Helle, Wili og Mogens

1. Økonomi
Bylauget har en opsparing på ca. 50.000. Der hensættes 10.000 til køb af ny hoppeborg, når den nuværende ikke kan repareres mere.

2. Opfølgning på Bystævne
a. Der var enighed om, at bystævnet var gået godt, også det offentlige møde.
b. Der har været en klage over affald, som ikke giver anledning til yderligere tiltag.
c. Rammerne for græsslåning på shelterpladsen undersøges hos kommunen.
d. Det gamle vægskab er blevet meget slidt. Wili taler med Karsten om at lave det.
e. Muligheden for hævede røde flader undersøges ved at spørge kommunen.

3. Afholdelse arrangementer
Adam følger op på, at der er ansvarlige til alle arrangementer. Det tages op på næste møde.

4. Kommende møder med kommunen
a. Græs på shelterplads
b. Stisystemer gennem skoven
c. Lille Bygade. Der var en diskussion af, om bylauget skal tage sagen op. Det blev besluttet ikke at foretage noget, før der er enighed.

5. Retssagen om byjorden er blevet udsat. Vi afventer ny dato.

6 Evt.
Affaldsindsamling var en succes igen i år. Der var mindre affald de fleste steder i byen. Der var dog problemer, hvor der har været byggerier. Der lægges et indlæg på hjemmesiden.
Torben besøger de nye beboere i landsbyen.