Havens dag i Torslunde

Kære Torslunder

Jeg indbyder dig hermed (igen) til at gå på havevandring i Torslunde søndag den 14. juni kl. 13:00. Vi havde et tilsvarende arrangement sidste år og det var RIGTIG hyggeligt.

Idéen med dagen er, at alle os, der er interesseret i vores have, kan lade os inspirere af hinanden. Vi søger derfor folk, som vil stille deres have til rådighed i 20-30 min denne dag, så kan vi alle komme indenfor hos hinanden. Vi bor selv på Torslunde Bygade 33 og vil selvfølgelig være på listen. Du kan både deltage som ‘udstiller’ eller bare som deltager i vandringen, hvis du kan nikke genkendende til nogle af de her:

 • Jeg/Vi interesserer mig for haven og være gerne have inspiration fra andres have
 • Jeg/Vi har et konkret projekt/idé i haven vi gerne vil have inspiration til at få løst
 • Jeg/Vi vil gerne bytte planter med andre i Torslunde
 • Jeg/Vi er vildt stolt af vores have og vil gerne vise den frem!
 • Jeg/Vi har Torslundes smukkeste rose, den skal I bare se!
 • Jeg/Vi aner ikke hvad vi skal lave den 14. juni og synes det lyder rigtig hyggeligt!

Skriv i kommentarerne til dette indlæg, om du vil deltage som udstiller og blot deltager i vandringen, eller send en mail til mig på torben@mandrupsoftware.dk, så følger jeg op på deltagerlisten og lægger en plan for eftermiddagen.

Venlig hilsen

Torben Mandrup

PaeoniaLactifloraClaire-Dubois

Referat af bystævne den 22. marts 2015

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Oldermandens beretning – Evt. andre beretninger fra udvalg
 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent for kommende år
 5. Valg i henhold til vedtægterne (På valg er Skatmester Mogens Spang-Thomsen – modtager genvalg, Bymand Henrik Dybdahl – modtager ikke genvalg, Bymand Lars-Georg Rödel – modtager genvalg, 1. suppleant Niels Berendsen – modtager genvalg)
 6. Behandling af indkomne forslag (skal være Oldermanden i hænde senest den 12. marts)
 7. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

 • Charlotte la Cour blev valgt til dirigent. Hun konkluderede, at bystævnet var rettidigt indkaldt.

Ad 2. Oldermandens beretning  – Evt. andre beretninger fra udvalg

 • Der har i det seneste år  været et stort engagement i bystyret, med mange både ordinære møde, ad hoc møder og stor løbende korrespondance om forskellige sager. Oldermanden takkede Henrik Dybdahl, der ikke genopstiller, for hans indsats i bystyret.
 • Ditte Elsborg, Maria Schou og Helle Ranzau orienterede om arbejdet i Festudvalget. Grundlovsfest gik godt med flot fremmøde. Succesen gentages igen i år. Høstfesten var også meget vellykket, der havde været lidt færre deltagere, men til gengæld meget hyggeligt. Festudvalget opfordrede deltagerne i byestævnet til at melde sig til arbejdet, da der godt kan bruges flere hænder til det praktiske.
 • Der har været et væld af andre arrangementer i løbet af året: fastelavn, halloween, juletræstænding, Sankt Hans, energirådgivning, maling af byporte, havevandring, shelterarrangementer og loppemarked på Sofiehåb.
 • Der er blevet etableret “Torslundebørnenes bæredygtige landsbyhave”, og løbeklubben “Thors Løbere”, der har fået  stor opslutning fra både børn og voksne. Oldermanden nævnte endvidere, at der er blevet etableret en gårdbutik i landsbyen.
 • Bystyret har igen i år arbejdet med bevaring af landsbyens karakter. Der har bl.a. været stort fokus på sagen om nedrivning af Torslunde Bygade 17, med efterfølgende klage til Naturklagenævnet og politianmeldelse. Mange har følt sig krænket af opfattelsen af særbehandling og brud på regler i sagen, bl.a. ifm. en løbende stor terrænregulering.
 • Trods denne sag har der været et godt samarbejde med kommunen.
 • Der er store forventninger til den fremtidige etablering af en ny vej med cykelsti i begge sider, hvor projektforslaget nu er sendt i høring.
 • Vognmandsforretning på Torslundevej 79 ophørte, da der blev givet afslag på forsøg på forlængelse 5 år. Efterfølgende er der sket en udstykning af grunde.
 • I sagen om gadejorder blev der givet en orientering med udgangspunkt i et notat, der er skrevet til orientering af kommunen. I forhold til de opsatte rundskrivelser på lygtepæle mv. blev det slået fast, at det er kommunen, der finansierer den pågældende sag.
 • Der er et igangværende skovrejsningsprojekt ved Solhøj.
 • Bystyret arbejder meget med kommunikation på hjemmesiden og Facebook mv. Adam blev takket for indsatsen. Pga. et virusangreb skal kommentarer pt. godkendes på hjemmesiden.
 • I den kommende tid vil bystyret bl.a. arbejde på at få opsat en hjertestarter, Niels arbejder med et udvalg om et byhus, Wili Jensen er ved at etablere en indkøbsforening, og Helle planlægger en hilse på-kampagne.
 • Der var ingen spørgsmål til formandens beretning, der blev godkendt enstemmigt.

Læs Oldermandens beretning 2015

Ad 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab

 • Der har igen i år været et rekordkontingent. Der har været et relativt stort overskud, hvilket dog især skyldes forskydning af regnskabet for shelterpladsen.
 • Regnskabet blev godkendt.

Regnskab_Bylaug_2014Ad 4. Fastsættelse af kontingent for kommende år

 • Det blev besluttet at fastholde kontingentet uændret.
Ad 5. Valg i henhold til vedtægterne
 • Skatmester Mogens Spang-Thomsen blev genvalgt uden modkandidater.
 • Bymand Lars Georg Rödel blev genvalgt uden modkandidater.
 • Bymand Henrik Dybdahl modtog ikke genvalg. I stedet valgtes Daniel Ødegaard fra Ellekilde 13 uden modkandidater.
 • Førstesuppleant Niels Berendsen blev genvalgt uden modkandidater.
 • Den ene af de interne revisorer blev genvalgt.
 Ad 6. Behandling af indkomne forslag
 • Der var ingen indkomne forslag.
 Ad 7. Eventuelt
 • Landsbyhaver v/Maria og Helle: Der blev sidste sommer igangsat foreningen “Torslundebørnenes Bæredygtige Landsbyhaver”, som Helle Ranzau fik ide til, og der blev lavet forening og vedtægter. Konceptet er at børn skal lære lidt om havedyrkning på en bæredygtig måde. Også fællesspisning og fællesarrangmenter. Mødes hver tirsdag 16.30-17.30, hvor børnene leger, der er et lille oplæg – sidst om kartoflen. Haven anlægges på shelterpladsen, hvor der skal etableres plantekasser, jordvolde, regnvandsopsamling, opbevaringsskur og muldtoilet. Foreningen har fået 42.000 i støtte fra friluftsrådet,  hvor finansieringen er 75 pct. – til resten søges støtte fra kommunen og bylauget. Pt. er der seks familier med. Det koster 130 kr. pr. medlem, familieabonnement for 250 kr. Der sendes snarest en ansøgning til bylauget. Man kan finde mere information under netværk på Torslunde.dk eller på Facebook.
 • Stig: Godt at der er dannet en forening – det er det, der skal til for at få et byhus.
 • Indkøbsforening v/Wili. Opfølgning på brainstorm sidste år.  I første omgang for grus og jord. Bylauget står umiddelbart for betalingen. Læs mere om indkøbsforeningen her.
 • Ditte: Forslag om fællesindkøb af økologiske grønsager.
 • Rikke: Startet løbeklub – Thors løbere efter nytår, nu rykket over på shelterpladsen, fordi vokset så meget. 32 deltagere i dag. Hver søndag kl. 10. Flere ruter – en børnerute med billeder af dyr, de skal finde. Medalje og diplom når man har løbet fem gange. For voksne er der ruter tegnet ind af forskellig længde.
 • Henrik: Beskæring af frugttræer på Torslundemaglevej – har talt med gartner om det, og vil nu gøre det.
 • Nicolas: Stien i skoven er revet op. Opfordring til at bylauget at tage fat i kommunen om de fælles stier. Også problem med stien ved marken overfor grusstien. Også problem med mange skader.
 • Johnny: Meget affald alle vegne – og ikke mindst fra Netto. Bede kommunen om at gøre rent på linje med Ishøj centrum. Også opfordring om at samle affald op. Naturfredningsforeningen: Diskussion om randzoneloven, og opfordring til, at Benzondal omlægger til økologisk landbrug. Regnvand – kan bruges til meget forskelligt. Johnny skriver lidt ud om det på vores hjemmeside.
 • Adam: Hjemmesiden: Virusangreb, fordi åbnet for kommentarer med billeder, alt måtte slettes, for efter angrebet kom der virus ind overalt. Genetableret med nyt design – bl.a. med meget mere direkte indlejring af Facebook-siden, som Bente har oprettet.
 • Wili: Arrangeret en march den 20. juni på 14 km fra Tranegilde over Ishøj Landsby til Torslunde.
  Marchen afsluttes med spisning på shelterpladsen.
  Marchen har en gruppe på Facebook.
 • Stig: Spørgsmål om Kløverstien fra Solhøj til Høje Tåstrup Kommune. Møde med kommunen – forslag om børnenes sikkerhed på vej til skolebussen, hvor man i Solhøj er nødt til at gå i kørebanen. Muligheden for drøftelser om et fortov drøftes med kommunen. Der bliver lavet pensionistcafeer ligesom ved Ishøj Strand.
 • Birthe: Kommunen bør feje fortovene pga. meget jord. Ved Ellekilde er rydning af fortovene tydeligvis opgivet af kommunen.
 • Niels: Blev genvalgt som formand for vandværket. Program med forskellige arrangementer. Der blev sat en hjertestarter op der – dog låst inde. Ditte har nøglen. Der har været ild i deres carport, bor pt. i Tåstrup, skal have renoveret huset. Tak for mange tilkendegivelser af støtte.
 • Nicolas: Vandet i branddammen er meget lavt, hvilket nok skyldes at der er pumpes andre steder.
 • Stig: Der er også en hjertestarter ved Solvej.
 • Karsten: Kirken vil også gerne medsponsorere en hjertestarter og stille plads til rådighed.
 • Maria: Forslag om at få integreret de nye udstykninger og Ellekilde gennem stier, så byen hænger bedre fysisk sammen. Der er ikke pt. en velfungerende grundejerforening i Ellekilde. Her kunne man arbejde for en sti ned til skoven.
 • Der blev stillet spørgsmål om mobil- og bredbåndsdækning. Bystyret svarede, at man har skrevet til selskaberne og kommunen om det. Både mobildækningen og bredbåndsdækningen er dog blevet bedre i det seneste år.

Thors løbere…og Danmarks Naturfredningsforening!

Søndag den 19. april har vi et fælles arrangement med Bylauget og Danmarks Naturfredningsforening. Der er mulighed for helt almindelig søndagsløb, men det kan også kombineres med en god sags tjeneste, da vi skal have samlet skrald ind i lokalområdet! J

Vi mødes kl 10 på shelterpladsen – som vi plejer! Man kan løbe sin faste rute, eller man kan kaste sig ud i en skralderute J

For børnene bliver turen lidt anderledes denne dag. Børnene bliver delt i 3 grupper, som skal følges med en eller flere voksne på hver sin rute for at samle skrald. Ruten vil være cirka 2 km hver vej – og det betyder, AT MAN KAN FÅ TO KRYDS PÅ SIN SEDDEL DENNE SØNDAG!

Posterne på børnenes ruter vil selvfølgelig handle om genbrug, sortering, bæredygtighed og lignende. Det forventes at det tager en times tid at komme frem og tilbage på børnenes ruter.

Når alle er tilbage på shelterpladsen, vil der være en pædagogisk aktivitet for børn, og vi slutter af med lidt fælles mad og drikke, formentlig omkring kl. 11.30-12.

HUSK: at give besked, hvis dit barn skal have medalje og diplom (inkl. 2 krydser på sedlen)!!

Vel mødt søndag 19/4 til løb mod skraldet i Torslunde.

Spørgsmål rettes til Rikke på tlf. 51640808 eller mail rilonoso@gmail.com.

ab28e1f935-Affald