Brainstorm til Bystævnet marts 2014

Til bystævnet den 16. marts 2014 blev der brainstormet ved alle bordene under det efterfølgende arrangement. Nedenfor kan man i uredigeret form se de mange forslag, som blev skrevet ned, og som bystyret vil arbejde videre med i det kommende år.

Diskussion af mulighederne for et byhus i Torslunde

– Leje Håberdetgårds store røde lade som byhus

– Lektiehjælp på tværs af børnefamilier

– Løbeklub med efterfølgende madarrangement hver anden uge

– Fredagsbar

– Dart

– En månedlig, hvor grillen tændes

– Læseaften med diskussion

– Interessegrupper om håndværk, strikke mv.

– Plantebyttedag

– Foredrag, kulturarrangementer

– Vinsmagning

– Åbent hus et par gange om måneden evt. med fællesspisning

– Folkekøkken, hverdagsmad der laves på skift

– Få Henrik til at bygge en “lade” ved siden af boldbanen

– Købe et telt med tilbehør som byhus

– Festlokale

Hvad kan vi ønske os i Torslunde:

– Torslundevej mellem byportene, bedre “bump” med cykel/gangsti på den sydlige side af vejen (vejen skal

rykkes lidt mod nord)

– Åen skal fritlægges (se vanddirektiv)

– Havebesøg med “Åben have”

– Hjertestarter

– Hilse på kampagne

– Telebus til Torslunde – kommunen kan søge om tilskud fra “yderpulje” til at vurdere bæredygtigheden, tal med Marie

– Vi skal forskønne byen – Fælles fodslaw ryd op!

– Bilerne skal kunne stå på parcellerne

– Gymnastik i Torslunde

– Sammenhængende vandreruter

– Motionstationer på løberuten

– Motionsstationer på boldbanen

– En petanquebane

– Købe grunden ved siden af Sofiehåb til fælleshus

– Fælleshus på kirkejord vest for byen

– Ungeaktiviteter, en “ung i haven dag”

– Ungejobportal på hjemmesiden, evt. strygning, bilvask, vinduespudsning, græsslåning, indkøb, male plankeværk, gøre rent mv.

– Beplantning /hygge omkring boldbanen

– Eget postnummer

– Vikingetelt som kan lejes/lånes

– Indkøbsforeninger, hønsefoder, træpiller osv.

– Sorteringsskraldecontainer

– Flere herrefrokoster

– Afholde brainstorm-session for hvilke aktiviteter vi kan stable på benene for byens teen´s/unge

– Omgangskodeks, hils på hinanden og spørg hvem er du?

– Projekt- programforløb med vilde/særlige aktiviteter for de unge i byen

– Et torv med platantræer

– Thorsbo kultur og medborgerhus i vandværket

– Ollekolle for byens ældre

– Sladrebænk

– Skurvogn, campingvogn, togvogn eller bus til byens teens & teenagere

– Kommende bystævne afholdes i kirken og maden indtages i konfirmandstuen

– Hjemmeside køb og salg med billeder/passe dyr ved ferie mm.

– Frivillig database i forhold til fælles arrangementer: hvad kan jeg, hvad vil jeg, hvilket arrangement

– Solcellelaug på kirkemarken

Referat af bystævne den 16. marts 2014

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Oldermandens beretning – Evt. andre beretninger fra udvalg
 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent for kommende år
 5. Valg i henhold til vedtægterne (På valg er Oldermand Torben Mandrup – modtager genvalg, Bymand Adam Lebech – modtager genvalg, Bymand Wili Jensen – modtager genvalg, 2. suppleant Helle Gammelgaard – modtager genvalg)
 6. Behandling af indkomne forslag (skal være Oldermanden i hænde senest den 6. marts)
 7. Eventuelt
Ad 1. Valg af dirigent
 • Charlotte la Cour blev valgt til dirigent. Hun konkluderede, at bystævnet var rettidigt indkaldt, og at der var indkommet et rettidigt forslag til dagsorden. Dette behandles under indkomne forslag.
 • Det blev besluttet at ændre dagsordenen, så punkt 3 om regnskab og punkt 4 om kontingent blev behandlet før oldermandens beretning.
Ad 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
 • Der er et rekordkontingent på over 15.000 kr. Der er som planlagt et mindre underskud, da der på sidste bystævne var enighed om, at bylauget skal prioritere at igangsætte aktiviteter i stedet for opsparing.
 • Der er et udlæg til kommunen på 31.411 kr., som kommunen indbetaler, når der er oprettet et CVR-nummer og NemKonto. Pengene er ikke bundet til et bestemt år, så kommunen har bekræftet, at de udbetales, når disse ting er oprettet. Der er derudover en uudnyttet ramme op til 50.000 kr. til shelteret.
 • Der blev spurgt ind til, hvorfor der var forskel mellem delregnskaber for høstfest og grundlovsfest og regnskabet. Det skyldes, at den endelige afregning af arrangementerne ikke var indkommet ved årsskiftet.
Ad 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 • Bystævnet besluttede, at kontingentet fortsætter uændret.
Ad 2. Oldermandens beretning – Evt. andre beretninger fra udvalg
 • Festudvalget v/Maria, Charlotte, Henrik m.fl.
  • Grundlovsfest vellykket som sædvanlig. Der var også mange besøgende.
  • Høstfest inkl. høstmarked var også meget hyggeligt. Der kunne være flere besøgende til markedet udefra.
  • Festudvalget efterspørger, at endnu flere melder sig til at være med til at arrangere festerne.
  • Valgmøde i november var meget fint – helt fyldt op. Var lidt koldt i Vandværket.
  • Portvinsaften på Torshøjgård
  • Juletræstænding og fastelavn sammen med kirken. Der planlægges koncertsamarbejde fremadrettet
 • Boldbaneudvalget v/Henrik
  • Der er blevet bygget shelters på to arbejdsdage. Det er blevet fint brugt. Der udestår stadig bygning af et brændeskur. Derudover har vi fået to store askestammer, som skal flyttes derover.
 • Trafiksikkerhed på Torslundevej. Processen omkring opstilling af bump var utilfredsstillende. Der var en lidt ophedet debat på hjemmesiden.
 • Bystyreseminar den 15. september 2013, hvor bystyret drøftede visioner for Torslunde.
 • Hjemmeside, vi ser en stigende aktivitet, mulighed for at blive hørt. Adam udvikler hele tiden på den, vi prøver at udvikle interessefora, netop oprettet hønseforum. Også genstand for løbende debat i bystyret – fra envejskommunikation til facebook.
 • Lokalesituation er fortsat en udfordring. Vi kan ikke længere benytte Torshøjgård, men undersøger alternativer som fx konfirmandstuen og vandværket.
 • Gadejorder: Der er ikke sket så meget siden sidst. Der undersøges muligheder for forlig.
 • Nedrivning og bevarelse af Torslundes landsbypræg. Der er blevet udarbejdet en række høringssvar, hvor der er forhold, der har byens almene interesse. Der er to lokalplaner for Torslunde og Ellekilde. Der har været en del diskussion af, om kommunen i sagsbehandlingen behandler alle ansøgninger ensartet.
 • Mange små forbedringer rundt omkring i Torslunde.
 • Debat om formandens beretning. Bl.a. blev følgende diskuteret:
  • Cykelstier og kloakering: Kommunen ikke har fulgt op på tidligere løfter om, at penge fra salget af Ellekilde skulle bruges til kloakering.
  • Torshøjgård: Vi kan ikke længere bruge Torshøjgård, hvilket kommunen har oplyst, at de ikke kan gøre noget ved.
  • Torslundevej 17: Der var meget diskussion på bystævnet af, at der var givet dispensation nu, hvor der tidligere har været afvist dispensationer. Der var generel opbakning til bystyrets kritiske linje i sagen, og at bystyret tager yderligere initiativer på området. Der var endvidere en opfordring til involvering, hvis der skal udarbejdes en ny lokalplan. Bystyret fik enstemmig opbakning til at klage til Natur- og Miljøklagenævnet i det konkrete spørgsmål om lokalplanen.
 • Læs oldermandens beretning her.
5. Valg i forhold til vedtægterne
 • Oldermand Torben Mandrup blev genvalgt.
 • Bymand Adam Lebech og Wili Jensen blev genvalgt.
 • Andensuppleant Helle Gammelgaard blev genvalgt.
6. Indkomne forslag
 • Forslag om om at eksterne interesserede får mulighed at lave indlæg på netværksfora under hjemmesiden. Alle skal have ret til at sætte billeder på indlæggene i de pågældende fora. Forslaget blev vedtaget. Der var i øvrigt stor opbakning til hjemmesiden og det nuværende niveau for udsendelse af nyhedsbreve.
7. Evt.
 • Forslag om etablering af en idrætsforening i Torslunde. Ældresagen mangler også faciliteter for at kunne holde arrangementer i Torslunde.
 • Diskussion af hvad bystyret kan gøre for at få etableret et forsamlingshus i Torslunde. Bystyret arbejder videre med sagen.
 • Menighedsrådet åbent over for anvendelse af konfirmandstuen, dog ikke til arrangementer med et væsentligt indhold af alkohol. Vandværket er også åbent for arrangementer, dog ikke kommercielle arrangementer.

Referat af bystyremøde 11-03-2014

Til stede: Torben, Adam, Henrik, Wili, Mogens, Helle, Niels
Fraværende: Lars

Dagsorden

 1. Godkendelse af referat
 2. Økonomi
 3. Planlægning af bystævne
 4. Opfølgning på sag om Torslunde Bygade 17
 5. Evt.

1. Godkendelse af referat

 • Referat godkendt og offentliggjort.

2. Økonomi

 • Rekordkontingent på over 15.000 kr. Ca. 71 husstande er medlemmer.
 • Grundlovs- og høstfest står som debitorer pr. 31/12-2013. De er nu kommet ind.
 • Shelterudgifterne udbetales af Ishøj Kommune, når vi har fået oprettet et CVR-nummer.
 • Som planlagt er der et mindre underskud på 4.782 kr.
 • Økonomipunktet tages først til bystævnet, da Mogens skal gå.

3. Planlægning af bystævne

 • Indtil videre er der ca. 40 forhåndstilmeldinger. Vi forventer omkring 50 deltagere.
 • Vi mødes en time før kl. 14 og stiller op. Der er allerede aftalt indkøbsansvar på sidste møde.
 • Torben har udsendt forslag til beretning. Der er kommet nogle kommentarer, som indarbejdes.
 • Opfølgning på de ting, der var oppe ved bystævnet sidste år.
 • Vi inviterer borgmesteren.
 • Henrik trykker stemmesedler.

4. Opfølgning på sag om Torslunde Bygade 17

 • Der var en diskussion, om tonen er for hård over for kommunen i beskrivelsen på hjemmesiden.
 • Der var en diskussion af, om kommunens sagsbehandling på byggeområdet er præget af forskelsbehandling..
 • Sagen og de næste skridt tages op til bystævnet.

5. Evt.

 • Der er endnu ikke kommet svar på henvendelserne om bredbånd og mobiltelefoni.
 • Der var en drøftelse af, om vi skal gå i dialog med Netto om størrelsen af det gule skilt.

Indsamling til Folkekirkens nødhjælp i Torslunde

Søndag den 9. marts samledes der ind til Folkekirkens Nødhjælp over hele landet, i alt 13 mill. kr.
De vil blive brugt på projekter i Etiopien, der skal være med til, på sigt, at give alle mulighed for at spise sig mæt hver dag. I Torslunde sogn, som jo rækker helt fra godset ”Barfredshøj” mod vest og til daginstitutionen ”Elverhøj” mod øst, deltog i alt 7 frivillige i indsamlingen. Vi blev rigtig godt modtaget mange steder, og hele 6006 kr blev samlet ind. Det er sognets rekord, og på landsplan efterlader det os blandt de 100 sogne med den mest indbringende indsamling udregnet pr. husstand.
Så endnu engang TUSIND TAK for hver en 50 øre til alle bidragydere, og for velvillig modtagelse af indsamlerne i det hele taget.
Hvis du ikke kunne være med i år, men måske kunne overveje at være indsamler, når det går løs igen i marts 2015, er du meget velkommen til allerede nu at tilkendegive interesse på mail hellegram@ishoejby.dk eller tlf 51330702

Med venlig hilsen
Lars Grangaard

Skovrejsning Solhøj Fælled

Kære Torslunder

Naturstyrelsen (NST) nedsatte i 2008 et skovrejsningsråd for Solhøj Fælled.

Skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled har i 2008 afholdt sit hidtil eneste møde, referat vedlagt. Solhoej moedereferat 2008

Vha. bl.a. jordfordeling er det lykkedes NST at erhverve store arealer, som skal planlægges og tilplantes i 2015. Den detaljerede planlægning afventer, at kommuneplanen vedtages, så grænserne mellem skovrejsning ønsket og uønsket er på plads.

I runde tal ejer NST 60 ha som skal tilplantes og 30 ha som skal drives som slette (i henhold til udkast til kommuneplan).

NST indkalder derfor skovrejsningsrådet til møde:

Tirsdag den 28. oktober 2014 kl 14.30

Før mødet sender NST et udkast til planlægning/tilplantning af arealerne, så vi får et konkret forslag at forholde jer til. Jeg har sat mødet i min kalender.

Mvh Torben Mandrup

Husk bystævnet på søndag kl. 15.00

Husk at komme til Bystævnet, der afholdes på søndag den 16. marts 2014 kl. 15.00. Af hensyn til indkøb af forplejning må man meget gerne skrive, hvor mange man kommer – enten som kommentar til indkaldelsen her på hjemmesiden (se linket nedenfor) eller ved at kontakte oldermanden på torben@mandrupsoftware.dk eller tlf. 228 228 00. Det er dog ikke et krav at tilmelde sig – alle medlemmer kan bare møde op til bystævnet. Se indkaldelse og dagsorden her.

Høringssvar til Torslunde Bygade 17

I forbindelse med naboorienteringen på Torslunde Bygade 17, kan du her finde de svar som er sendt til kommunen fra enkelt borgere (i hvert fald dem som vi er bekendt med).

Birthe Lindgren (Åskrænten): 2014 Udtalelse vedr Torslunde Bygade 17

Rikke Sørensen (Torslunde Bygade 15): Høringssvar med tilhørende Bilag:

Bilag 1, Referat T&B 160114
Bilag 2 TB11 Procent
Bilag 3 TB11 disp
Bilag 4 TV133 byggetilladelse
Bilag 5, TB17 ansøgning januar 2013
Bilag 6 TB17 sælger ansøgning om nedrivning
Bilag 7 Referat T&B 18042013
Bilag 8 Referat T&B 210513
Bilag 9 TB17 tingbogsattest
Bilag 10 TV133 indsigelsesnotat
Bilag 11 gamle ejendomme i Torslunde
Bilag 12 TB15 afslag på carport
Bilag 13 TV123 afslag skur
Bilag 14 TV133 dispensation
Bilag 15 Svar på bebyggelsesprocent
Bilag 16 Argumentation

Torben og Wili har været hos Borgmesteren og slå i bordet

Fra kommunens side oplever vi i stigende grad forskelsbehandling ved byggeansøgninger, nedrivningstilladelser og dispensationer. Dette er ikke i orden. Mødet med kommunen kom i stand med meget kort varsel, fordi indsigelsesfristen for dispensationsansøgning for Torslunde bygade 17 udløber den 3. marts 2014.

På trods af den korte tidsfrist lykkedes det og manifestere overfor borgemester og teknisk direktør, at Torslunde skal forblive  Torslunde med lige vilkår for alle. Vi har blandt andet nydt godt af Jeres kommentarer omkring dispensationssager, som er kommet frem her på siden.

Mødet blev afholdt den 27. februar 2014. På mødet deltog Torben Mandrup (Oldermand), Wili Jensen (Bymand), samt fra kommenen Borgmester Ole Bjørstorp og teknisk direktør Ole Horskær (herefter benævnt O&O).

 Konklusioner.

Vi havde en generel dialog af hvordan lokalplanerne i Torslunde bliver forvaltet, idet vi i høj grad føler der bliver gjort forskel fra sag til sag. Umiddelbart er det svært at få lov til små ting (selv med naboers accept), mens meget store overskridelser af den bevarende lokalplan synes nemmere at få igennem. Vi udtrykker bekymring for det præcedensdannende i dette forhold, og fremviser kort over byen, hvorfra det anskueliggøres hvad konsekvensen af de voldsomme dispensationer vil have for byens struktur fremover.

O&O fastholder at man ikke har fået et officielt afslag, såfremt man ikke har søgt officielt (det vil sige at ens ansøgning har været politisk behandlet). Vi fremfører at byens lovlydige borgere naturligvis retter sig efter forvaltningens angivelser, og påpeger det urimelige i man hvis man spørger på den rigtig måde, kan man åbenbart få lov til hvad som helst.

Vi påpeger gang på gang det forkerte i at nogle får et forhåndsafslag fra forvaltningen og derfor ikke går videre med sagen, mens det virker som om at andre får vejledning til at fremføre sagerne politisk i stedet for. I nogle sager er det sågar uden faglige modargumenter fra forvaltningen. Vi går også opmærksom på hvad forskellighed i forvaltningen af sagerne har haft for de pågældende sælgere. Den tidligere ejer af Torslunde Bygade 17 har således skønsmæssigt tabt 1.8 mill DKK på inkonsekvent forvaltning af sagen.

O&O kan ikke lide at begrebet forskelsbehandling kommer på bordet og tager vores påstande til efterretning. Vi fremfører ligeledes at kræfter i byen føler sig så trådt på i sagerne omkring Torslundevej 133 og Torslunde Bygade 17, de overvejer at gå til pressen med tingene. Det er vores fornemmelse, at det under de pligtskyldige standardsvar bliver taget meget alvorligt.

Det var Bylaugets intention i høj grad at ’slå i bordet’ i forhold til emnet, derfor var mødet ikke helt så gemytligt som det plejer. Tonen blev dog holdt og det er siden bekræftet, at mødet ikke opfattedes som ubehageligt, med tværtimod at vores sag bliver fremført på et legitimt grundlag med forståelse for vores bevæggrunde. I starten var der den sædvanlige tendens til at forsøge en bagatellisering af det fremførte, men vi fastholdt hele tiden fokus og så kun bekymrede miner hos O&O over for os.

Vi har allerede modtaget reaktioner fra forvaltningen der indikerer at dette emnet og vores håndtering af bliver taget meget alvorligt. Vi er fortsat dialog med kommunen med henblik på at få trådene rettet ud og genskabt tilliden mellem forvaltningen og borgerne herude.

Forløb

Oldermanden tog først ordet lavede følgende oplæg:

Torslundevej 123

 • Afslag på bygning af carport bag ved nabo på den sydlige del af grund, selvom naboerne ikke var imod.
 • Der var tidligere givet dispensation til placeringen i forbindelse med selve huset. Afslag begrundet med ønske om at overholde lokalplanen.

Ellekilde 5

 • Fik afslag på bygning af karnap til tagryg. Afslag begrundet med ønske om at overholde lokalplanen.

Torslunde Bygade 15

 • 15/6-2009: Ansøgning og afslag om placering af carport ved vej, for at skåne gammelt valnøddetræ. Naboer er indforståede. Afslag begrundet med ønske om at overholde lokalplanen.

Ellekilde 2+4

 • Senere har både Ellekilde 2 og 4 bygget huse med tilsvarende stor karnap som tidligere ansøgt på Ellekilde 5.

Torslunde Bygade 11

 • Udgangspunktet med et gammelt hus til vej er meget lig TB17.
 • Man havde faktisk ønsket at placere det nye hus endnu tættere på vejen (som det originale), men fik afslag.
 • Man holder sig inden for alle regler, men alligevel bliver byggeriet nidkært overvåget af forvaltningen med henblik på at forhindre terrænregulering

Torslundevej 133

 • Der var adskillige ansøgninger om nedrivningstilladelse.
 • Bygherre får dispensation på baggrund af fejlagtig naboorientering (det var slet ikke det senere hus, der var på tegningen).
 • Garagen er ulovligt opført og til stor gene for nabo (og unødvendig)
 • Der er foretaget betragtelig terrænregulering
 • Byggeriet bliver kendt ulovligt i natur- og miljøklagenævnet
 • Kommunen vælger at lovliggøre byggeriet
 • Hvis man udefra spørger til det i forvaltningen, får man at vide ”…at alt er foregået efter reglerne og at de er lidt hysteriske ude i Torslunde”
 • Sælger har tabt MANGE penge på den dårlige sagsbehandling

Torslunde Bygade 17

 • Har været til salg i fem år
 • 23/1-2013: TB17 interesseret ægtepar spørger administrationen om nedrivning med et konkret projekt som alternativ.
 • 4/2-2013: TB17 administrationen svarer ægtepar (x2, ifølge bilag er også anden interesseret køber), at der formentlig indstilles negativt på ansøgning om nedrivning. Beskriver proces for at lave en ansøgning. Begge projekter overholder lokalplanen. Huset anses også for at værende i ok stand.
 • 12/2-2013: TB17 ansøgning fra denne dato fra sælger Inge Mau om nedrivning af bolig.
 • 16/4-2013: TB17, Ole Beckmann tinglyser skøde, dvs. huset er købt forinden, sandsynligvis i marts.
 • 18/4-2013: TB17 Teknik- og Bygningsudvalget behandler ansøgning om nedrivning. Administrationen indstiller til, at ansøgningen afslås. Udvalget beslutter at sende den i nabohøring og udsætter punktet til næste møde.
 • 21/5-2013: TB17 Teknik- og Bygningsudvalget beslutter, at man “vil se positivt på nedrivning, såfremt der foreligger et projekt, der kan godkendes”.
 • December 2013 projektet bliver forelagt udvalget, der skal tage stilling på baggrund af naboorientering.
 • Naboorientering foretages ikke. Der kommer ingen svar og ingen reagerer på dette, i stedet godkendes projektet på baggrund af en mangelfuld ansøgning i januar 2014. Selvom projektet overtræder gældende lokalpal på flere vigtige områder: Bebyggelsesprocent (+60%), højde af byggeri til skel og antal etager i ejendommen. Projektet overtræder lokalplanen på 8 ud af 11 bestemmelser.
 • På trods af dette er der INGEN indsigelser fra forvaltningen overhovedet.
 • Udvalget giver dispensation!!!!!
 • Sælger har mistet 1.8 mill DKK, da der tidligere var bud på 3 mill DKK

Gadejorde

 • Kommunen fører pt sag i samarbejde med Torslunde Bylaug, med begrundelse i at lokalplanen skal overholdes med hensyn til arealer udlagt til offentlige formål

Overordnet

 • Det her er hvad vi lige kunne finde frem
 • Er dette lighed for loven?
 • Torslundevej 133 og TB11 overholder begge lokalplanen i forhold til størrelse og placering på grunden (bortset fra terrænregulering), så det kan lade sig gøre.
 • Der er yderligere minimum 13 bevaringsværdige bygninger og endnu flere potentielle grunde der skal genbygges i de kommende år.
 • Vi er bange for det præcedensskabende i disse dispensationer.
 • Vi søger ensartethed i behandlingen af byggesager i Torslunde.
 • Nogle mener at det er en sag for forbrugerombudsmanden omkring magtmisbrug og forskel i forvaltning
 • Vi vil gerne være positive over for dispensationer, men det skal være fair og lige
 • Vi vil gerne hjælpe kommunen med at stige i borgernes agtelse, men kommunen må hjælpe lidt med, hvis vi skal løbe få Torslundes borgere til at få forståelse for det der foregår.