Referat af bystyremøde 12-02-2014

Til stede: Torben, Henrik, Adam, Wili, Mogens, Lars, Helle, Niels
Fraværende: Ingen

Dagsorden

 1. Gadejorder
 2. Godkendelse af sidste referat
 3. Økonomi
 4. Forberedelse af bystævne 2014
 5. Nabohjælp
 6. Motionsløb
 7. Koncerter sammen med kirken
 8. Opfølgning på brainstorm
 9. Evt.

Ad. 1. Gadejorder

 • Bystyret fik under punktet besøg af Ishøj Kommune, v/Ole Horskær, teknisk direktør, og Malene Mølbak, landinspektør. Bystyret fik en orientering om baggrund og status for den verserende sag om gadejorder i Torslunde. Kommunens baggrund for at gå ind i sagen er at sikre, at arealet kan anvendes i overensstemmelse med den gældende lokalplan, som udlægger arealet til offentlige formål.

Ad 2. Godkendelse af sidste referat.

 • Der var en drøftelse af den praktiske administration af håndtering af indlæg på hjemmesiden, der er anonyme eller strider mod retningslinjerne for god tone. Der var enighed om, at webredaktørerne kan slette indlæg, der helt åbenlyst bryder retningslinjerne – fx fordi de er anonyme – mens alle der kan være tvivl om, sendes rundt til diskussion i bystyret, før de slettes.

Ad 3. Økonomi

 • Der udestår en afregnings fra festudvalget, som søges færdiggjort inden bystævnet.
 • Der udestår endvidere betaling fra kommunen på kr. 31.411 for shelters. Kommunen har oplyst, at udbetalingen sker, når Bylauget har oprettet et CVR-nummer. Mogens står for det med henblik på, at afregning kan ske inden bystævnet.

Ad 4. Forberedelse af bystævne 2014

 • Torben har skrevet udkast til oldermandens beretning, som sendes rundt mhp. eventuelle supplerende kommentarer.
 • Konfirmandstuen bestilt. Vandværket kunne også bruges, men der er for koldt.
 • Torben køber ost og pølse, Mogens står for vin, Adam står for brød, Lars for øl og vand.
 • Brainstorm om fremtidens Torslunde foregår under spisningen af vin og ost.

Ad 5. Nabohjælp

 • TrygFonden har lavet et forslag til nabohjælp. Enighed om at det er en god ide, som vi går videre med.
 • Diskussion af forslag til alarmsystem. Tages op under evt. til bystævnet.

Ad 6. Motionsløb

 • Indlæg på hjemmesiden med forslag om at lave fælles motion. Enighed om at det er en god ide. Lars drøfter nærmere med Rikke.

Ad 7. Koncerter sammen med kirken

 • Niels tager møde med kirken om mulighederne. Wili undersøger muligheden for, at Bylauget kan bruge konfirmandstuen mere til arrangementer i fraværet af et forsamlingshus i byen.
 • Der afholdes fastelavn-arrangement den 2. marts i samarbejde med kirken.

Ad 8. Opfølgning på brainstorm

 • Tages op næste gang samt til bystævnet.

Ad 9. Evt.

 • Torslundevej nr. 17 skal rives ned. Torben følger op på det med kommunen.
 • Vi har fået foræret to store askestammer fra Gjeddesdal Gods. Transport til Shelterpladsen arrangeres, når græsset bedre kan tåle at blive kørt på.
 • Vi har fået rød maling til byporten. Torben finder en dato, hvor der skal males.
 • Et af bumpene var gået i stykker – den er vist blevet lavet.
 • Opslagstavlen blevet mere tydeligt fremhævet på hjemmesidens forside.
 • Indlæg om høns på hjemmesiden – kunne vi lave flere fora på hjemmesiden.
 • Forslag om haverundtur til sommer – arrangeres til sommer – og evt. forum for haveinteresserede
 • Forslag om sportsdag med forskellige konkurrencer. Der tænkes videre over det.

Torslunde Bygade 17 – Naboorientering

Kære Torslunder

Bystyret har fået en naboorientering vedrørende Torslunde Bygade 17.

Det viser sig, at der på et møde i teknik- og byggeudvalget den 16. januar 2014 er vedtaget en tilladelse til nedrivning på Torslunde Bygade 17: http://www.ishoj.dk/sites/default/files/sbsys_ishoj/Publication73/Samlet%20dokument.html . Der henvises til sagen i dette foregående referat fra den 12. december 2013 http://www.ishoj.dk/sites/default/files/sbsys_ishoj/Publication11/Samlet%20dokument.html . Det angives, at sagen har været sendt til nabohøring; dette forhold er IKKE i overensstemmelse med sandheden, idet hverken Bystyret eller berørte naboer har modtaget nogen som helst for materiale på sagen. Det forhold forsøger kommunen nu at rette op på, ved påny at rundsende en naboorientering (du kan få en kopi ved ak skrive til mig). Det er en klar procedurefejl fra kommunens side (hvilket de også har indrømmet), ikke desto mindre er det kun indgriben fra vores (og opmærksomme borgeres) side, der gør at denne nye høring er kommet i stand. Det betyder også at dispensationen IKKE er trukket tilbage, selvom den er givet på forkert grundlag.

Dispensationerne fra lokalplanen i ansøgningen er ikke få, og vi skal nu i Bystyret tage stilling til hvordan vi skal forholde os. Det ligger os meget på sinde at loven er lige for alle, og vi vil derfor rigtig gerne høre fra Jer, hvis I har oplevet/hørt om dispensationssager indenfor de her områder:

 • Byggelinier
 • Bebyggelsesprocenter
 • Bebyggelse i flere plan (skrænthuse)
 • Tilladt højde af byggeri i forhold til skel
 • Tagkonstruktioner/typer

I det hele taget prøver vi at danne os et billede af, hvorvidt lokalplanen fortolkes konsekvent og ensartet fra kommunens side. Skriv gerne om Jeres oplevelser her på siden, eller send dem til Oldermanden.

– Torben Mandrup

Fastelavn i Torslunde 2. marts 2014

Torslunde Menighedsråd og Torslunde Bylaug arrangerer igen i år  fastelavn den 2. marts 2014.
Kl. 13.00 er der en kort fastelavnsgudstjeneste, hvor Landsbyernes Børnekor synger for i Torslunde kirke. Umiddelbart efter gudstjenesten er der tøndeslagning på præstegårdspladsen for små og store. Selve tøndeslagningen starter omkring kl 13.30 for dem der vil støde til dér.
Der vil være varm chokolade og fastelavnsboller, og vi kårer årets kattekonge og dronning.
Tilmelding til tøndeslagning, som er gratis, sker til Lars Grangaard på email: vindlade@yahoo.dk eller tlf. 3886 2035.

Bystævne 2014

Kære Bylaugsmedlem

Hermed indkaldelse til Bystævne 2014 søndag den 16. marts kl. 15:00. Nedenfor kan du se dagsorden som den fremgår af vedtægterne. Bystævnet foregår som vanligt i konfirmandstuen ved Kirken.

Som traditionen byder, vil Bylauget byde på lidt ost, pølse, vin, øl og vand efter selve Bystævnet. I år bliver det imidlertid en smule anderledes, idet I kommer til at arbejde lidt for føden. I forlængelse af Bystyrets arbejde med fremtidige visioner for byen, vil vi rigtig gerne inddrage Jer i processen. Vi lægger derfor op til, at vi under spisning tager en fælles brainstorm på hvordan I ser på Bylaugets opgaver i fremtiden. Det er tilladt at forberede sig på dette punkt og tage notater med hjemmefra, hvis du har noget der ligger dig særligt på sinde. ALLE forslag og tanker er velkomne. Brainstormen er ikke en del af Bystævnet men kommer altså til at foregå umiddelbart efterfølgende.

Da lokalet plejer at være godt fyldt vil vi prøve os frem med en alternativ bord- og stoleopsætning så der bliver plads til flere.

Af hensyn til indkøb vil vi gerne have forhåndstilsagn til hvor mange personer der kommer fra din husstand. Du tilmelder dig ved at skrive det som en kommentar til dette indlæg.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Oldermandens beretning – Evt. andre beretninger fra udvalg
 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent for kommende år
 5. Valg i henhold til vedtægterne (På valg er Oldermand Torben Mandrup – modtager genvalg, Bymand Adam Lebech – modtager genvalg, Bymand Wili Jensen – modtager genvalg, 2. suppleant Helle Gammelgaard – modtager genvalg)
 6. Behandling af indkomne forslag (skal være Oldermanden i hænde senest den 6. marts)
 7. Eventuelt

Vi håber at se så mange som muligt. Nye som gamle.

Venlig hilsen Bystyret

Nabohjælp

Kære Torslunder

Vi har modtaget følgende, som bestemt lyder rigtig godt. Tal med dine naboer omkring det:

Med 45.000 indbrud om året, indtager Danmark en kedelig andenplads i Europa, når det gælder indbrud i private hjem. Heldigvis kan vi selv gøre noget for at fo-rebygge indbrud. Undersøgelser viser nemlig, at nabohjælp kan forhindre op til hvert fjerde indbrud. Derfor har Det Kriminalpræventive Råd (DKR) og TrygFonden lanceret et nyt, gratis nabohjælpssystem, der skal gøre det endnu lettere for danskerne at na-bohjælpe. Det nye Nabohjælp er en opdateret version af den gamle ordning fra 1980’erne. Nabohjælp anno 2013 består af et digitalt nabohjælpssystem samt nye skilte og klistermærker, der viser tyven, at her passer I på hinandens hjem.

Du gør det sikkert allerede. Mange har allerede løse aftaler med venner og naboer om at være ekstra op-mærksomme, når jeres bolig står tom. Men med det nye Nabohjælp er I hjulpet endnu bedre på vej. Det nye system gør det nemmere end nogensinde at organisere nabohjælpen – og det kræver blot en mobiletelefon eller en computer. Med et par klik giver man sine udvalgte nabohjælpere besked, når man tager på ferie, og via sms og mails minder systemet dem om, hvad de skal gøre for at sørge for, at dit hus/din lej-lighed ser beboet ud, mens du er væk. Alt imens kan du nyde ferien med ro i sjælen, fordi du løbende besked får om, hvordan det står til derhjemme.

Nabohjælp har et særligt højt sikkerhedsniveau. Du bestemmer selv, hvem du vil nabohjælpe med, og systemet er bygget på samme kryptering som netbanker. Derved har ingen andre end dine valgte Na-bohjælpere adgang til din feriekalender og dine kontaktdata.
Kom hurtigt i gang på www.nabohjælp.dk Du opretter en profil på www.nabohjælp.dk og derefter kan du invitere nabo-hjælpere via systemet, eller bruge de postkort, som du modtager med posten i dit velkomstbrev. Vores erfaringer viser, at et godt nabohjælpsnetværk typisk består af 3-5 husstande. Start med at invitere dem, du er mest tryg ved – det behøves ikke nødvendigvis at være dem, som bor lige ved siden af.
I dit velkomstbrev modtager du også to Nabohjælpsklistermærker til hoveddør og postkasse. Så kan tyven se, at her er I aktive nabohjælpere – og at her er der altid nogen hjemme!
Tilmeld dig i dag og nedsæt risikoen for indbrud. Det nye Nabohjælp er en nem og effektiv måde at forebygge indbrud og skabe mere tryghed i jeres kvarter. Og så er det gratis. Læs mere om Nabohjælp på www.nabohjælp.dk.

Med venlig hilsen Lone Harlev

Brev til grundejerforening

Høns i Torslunde

Kære Torslunder

Vi er efterhånden en del i Torslunde der holder Høns. Vi har selv haft stor glæde af vores hønsehold i snart 18 år og der kommer flere og flere til herude. Vi har ved flere lejligheder gjort brug af byens hønsenetværk (dem som vi lige kender godt), mest i forbindelse med udveksling af haner:-)

Spørgsmålet er, om ikke vi kunne have gavn af at kende hinanden. Vi kunne trække på hinandens erfaringer, udveksle dyr(!), passe hinandens dyr ved ferie (måske?), vi kunne måske endda arrangere fælles indkøb af foder, så vi kunne spare nogle penge og kørsel.

I øjeblikket kan vi ikke liiige lave et hønseforum her på siden, men jeg skal spørge webmasteren om ikke det er muligt fremover. Indtil da, kan du skrive en mail til mig på torben@mandrupsoftware.dk, hvis du synes at det lyder som en god idé. Du kan også bare skrive en kommentar til dette indlæg, så skal jeg forsøge at følge op på det.

– Torben Mandrup (Hønseholder og Oldermand)

IMG_6873

Mobil- og bredbåndsdækning i Torslunde

Vedhæftede dokumenter er fremsendt til henholdsvis, Kommunen, TDC. Telia, 3 og Dansk Energi. Vi afventer svarene med spænding.

– Torben Mandrup

3 – mobil- og bredbåndsdækning i Torslunde

Dansk Energi – mobil- og bredbåndsdækning i Torslunde

Ishøj Kommune – mobil- og bredbåndsdækning i Torslunde

TDC – mobil- og bredbåndsdækning i Torslunde

Telia – mobil- og bredbåndsdækning i Torslunde