Bum, bum, bump

At cykle med børnMeget skidt kan man sige om prøvebumpet, men man kunne da lige præcis komme forbi med et bredt køretøj som fx ladcykel fyldt med børn og habbengut, cykelanhænger, eller to cykler ved siden af hinanden. Dét kan man desværre ikke sige om de øvrige bump som netop er blevet sat op. Selv på almindelig cykel kan det være svært. Øv.

Sådan arbejder Bystyret

Kære Torslunder

Den seneste tid er der blevet sået en del tvivl om Bylaugets rolle i sagen omkring etablering af vejbump på Torslundevej. Jeg føler mig derfor kaldet til at informere referere om tidsforløbet i sagen, men også fortælle om hvordan Bystyret generelt arbejder for at sætte tingene i relief.

Ligesom Bylauget er en frivillig forening er også Bystyret frivillige folk, der stiller en del af deres tid til rådighed for at mødes 5-6 gange årligt. Det bliver i en kommentar antydet at tingene ikke er foregået demokratisk og det vil jeg gerne anfægte. Bylauget er som de fleste andre institutioner i Danmark et parlamentarisk demokrati; det betyder at alle ikke tager del i enhver beslutning, men at der nedsættes et udvalg (i dette tilfælde et Bystyre) til at tage beslutningerne. Bystyret vælges fuldt demokratisk af Bylaugets medlemmer på Bystævnet.

I udgangspunktet arbejder vi ikke mellem møderne. Det er RIGTIG svært at få alles kalendere til at nå sammen, hvorfor vi i seneste udgave af vedtægterne har indført, at beslutninger kan træffes mellem møder pr email. Det er det der er sket i den pågældende sag, men det betyder også jeg som Oldermand har drevet sagen i forhold til kommunen efter bedste evne og kapacitet. Jeg har brugt rigtig meget tid på den pågældende sag ved tastaturet, i bilen og ikke mindst i telefonen. Når I læser nedenstående sagsforløb, vil jeg gerne understrege, at havde det ikke været for undertegnedes indgriben undervejs havde situationen på Torslundevej været: 4 bump som dem på Jægerbuen (av!), uden steler omkring dem. Så ville der stadig blive kørt for stærkt, samtidig med at det ville larme helt vildt.

Tilbage til overvejelserne omkring bumpene. Kommentarerne fra Ellekilde er blevet hørt – Tro mig! Bylauget skal ifølge vedtægterne varetage sager der har almen interesse; det har Torslundevej i allerhøjeste grad. Derfor har vi naturligvis også lyttet til de mange (flere) der synes at bumpet ganske vist er irriterende, men har den effekt som det skal have. Trafiksikkerheden i byen har for mig (og Bystyret tør jeg godt sige) den allerhøjeste prioritet. Valget af trafikregulerende foranstaltninger bliver derfor i sidste ende et kompromis hvor trafiksikkerheden bliver vægtet højest. Det alene er baggrunden for at kommunen går videre med projektet på nuværende tidspunkt. De gør det ikke for at genere folk der bor tæt på vejen, men for at genere dem der kører for stærkt og uansvarligt. Jeg personligt, kan ikke lægge navn til at udskyde noget, der senere kan have en ulykke på samvittigheden.

I følge dem jeg har talt med om emnet (både i Ishøj kommune og andre der har arbejdet med det), er det ALDRIG lykkeligt at sætte bump op. Man forventer, at der kommer klager i forbindelse med projekterne, så målet er at minimere antallet af klager. Der er desværre en stærk sammenhæng mellem støjgener og gener i forbindelse med passage af bumpet og effekten af det. Jeg har derfor lyttet til fagkundskaben (Park og Vej) i denne sammenhæng, idet jeg ikke føler mig fagligt udrustet til at anfægte deres vurderinger omkring det. Det er blandt andet ikke alle typer bump der er godkendt til offentlig vej, samt det faktum at bumpets beskaffenhed skal matche den ønskede fartreduktion der er nødvendig for at kunne opretholde en 40 km zone som vi har gennem byen. Jeg siger ikke dermed, at det er den rigtigste løsning, hverken midlertidigt eller blivende. Bystyret vil selvfølgelig arbejde på at få en langt bedre blivende løsning i fremtiden.

Status er i øjeblikket, at en borger fra Ellekilde har indgivet en officiel klage til kommunen. Det er den enkeltes ret at efterprøve de beslutninger der er truffet. Politikerne overvejer i skrivende stund om klagen skal have opsættende virkning på projektet. Hvis den får det, bliver det som minimum udsat til næste udvalgsmøde (senere i denne måned), hvor politikerne tager stilling til problemet. Det skal dermed understreges at den videre færd er helt ude af vores hænder. Jeg indstiller ydmygest til at alle overholder gældende hastighedsregler og ikke kører udenom bumpet indtil da. Torslunde er statistisk set et MEGET sikkert sted at opholde sig og det skulle gerne fortsætte som sådan.

Nedenfor følger mine egne optegnelser omkring sagsforløbet, som jeg kan rekonstruere ved hjælp af gemte emails. Der tages forbehold for nogle af datoerne. Dertil kommer en nærmest uendelig strøm af samtaler med Park & Vej omkring håndteringen af projektet. Den endelige beslutning er taget pr email blandt Bystyrets medlemmer i sidste weekend og var en flertalsafgørelse, om at opsætte bump hurtigst muligt af hensyn til sikkerheden.

24-06-2013 Møde med kommunen. Vi får lovning på en renovering af Torslundevej i forhold til slidlag og beder om indflydelse på processen, såfremt det er muligt.
20-07-2013 Bump som Jægerbuen udpeges
24-07-2013 Oldermanden besigtiger bump på Jægerbuen og går i panik(!)
06-08-2013 Chikaner sløjfes
09-08-2013 Materiale omkring Safety Rider (prøvebumpet) udsendes
12-08-2013 Safety Rider bump besigtiges af Oldermand på Amager
20-08-2013 Det går op for Oldermanden at der kun er bevilget 4 bump
21-08-2013 Laver officiel ansøgning om udvidelse af projektet til 7 bump
06-09-2013 Vi får bevilget 7 bump i stedet for 4 af politikerne
27-09-2013 Antallet af bump godkendes af politiet
21-10-2013 Der gøres opmærksom på den meget høj kant ind mod fortovet på grund af ny asfalt – Det rettes senere til med en gruskant
23-10-2013 Telefonisk kontakt med Kirsten Kristensen. Jeg skal have 40 gæster om en halv time og må afbryde samtalen, har ikke hørt fra hende siden.
24-10-2013 Prøvebump opsættes
28-10-2013 Oldermand bliver afkrævet reaktioner på bump fra kommunen (kort prøveperiode må man sige(!)- ikke mange reaktioner på hjemmesiden på det tidspunkt)
29-10-2013 Panik omkring placering af steler. De skal stå lige ved siden af bump
29-10-2013 Kirsten Kristensen har indgivet officiel klage
30-10-2013 Placering af steler cleares med politiet
31-10-2013 Der meldes ud omkring placering af steler
04-11-2013 Politiet godkender opsætning af steler
06-11-2013 Valgmøde
06-11-2013 Henrik skriver mail til Bystyret
07-11-2013 Oldermand samler reaktioner sammen, overvejende positive (også Bystyret efter flertal)

Med venlig hilsen og ønsket om lys i den mørke tid

Torben Mandrup (Oldermand)

Julemarked i Ishøj Landsby

Julemarked i Ishøj Landsby

Ishøj Landsbys lokale julemarked, kig forbi.

Vi gentager succesen fra tidligere år.
Her kan købes gløgg, æbleskiver og hjemmebag,
få hilst på venner, familie og naboer, og ønske hinanden glædelig jul.

Man kan måske også være heldig at finde, til gode priser:
smykker, adventskranse, kalenderlys, julekort, smart tøj,
vin fra vores lokale vinkyper, spændende juledekorationer, pynt til juletræet,
nisser, engle, eller en anden juleting man lige står og mangler.

Vel mødt

i den hvide julehal, Ishøj Bygade 1, 2635 Ishøj Landsby

Lørdag den 23/11 kl. 10-16

Søndag den 24/11 kl. 11-15

 

Fra Kommunen angående vejbump på Torslundevej

Kære Torslunder

Jeg er blevet bedt om at viderebringe følgende (uredigerede) tekst fra kommunens vejsektion:

Til Torslunde Bylaug

Valg af præfabrikerede vejbump til Torslunde.

Der har igennem en længere årrække været behov for en gennemgribende renovering af Torslundevej i Torslunde Landsby. Som alle borgere i Torslunde har bemærket, var der en del skader på belægningerne igennem Torslunde, og desværre er skaderne ikke kun begrænset til synlige skader, store dele af ledningerne i jorden, som afleder vejvand, samt forsyningsledninger til vand og spildevand er nedslidte og trænger til udskiftning.

I de senere år har asfalten igennem Torslunde været meget nedbrudt, og det har været vanskeligt for Park- og Vejcenteret at vedligeholde asfalten i et tilfredsstillende niveau. Vi har derfor udlagt et nyt slidlag, idet vi brugte mange ressourcer på at lappe den gamle asfalt, uden at resultatet efterfølgende var tilfredsstillende. Asfalten var på grund af alder, trafik og vejrlig for nedbrudt til, at vi lappe den tilfredsstillende.

Med ny asfalt følger også en højere hastighed, det blev derfor besluttet, at der i forbindelse med den ny asfalt skulle udlægges 7 præfabrikerede vejbump. På grund af, at vejen skal graves op ved en eventuel renovering, er der ikke valgt dyre løsninger som går tabt ved en renovering af Torslundevej, og de præfabrikerede vejbump er derfor valgt, fordi de dæmper hastigheden effektivt, uden at vi binder nogle store investeringer i projektet.

Park- og Vejcenteret har beregnet, at det koster omkring 9,0 millioner kr. eksklusiv moms, at renoverer vejen igennem Torslunde med fortov, cykelsti, kørebane og nye ledninger i jorden. Det er beløb, som ligger væsentlig ud over de udgifter vi normalt anvender til renovering af veje. På grund af, at tidspunktet for en større renovering er uafklaret, besluttede Ishøj Kommune derfor, at hastighedsdæmpningen skulle udføres med præfabrikerede vejbump.

 Løsningen med præfabrikerede vejbump som en midlertidig hastighedsdæmpning anvendes af flere andre kommuner, eksempelvis havde Københavns Kommune i en årrække præfabrikerede vejbump liggende på Artillerivej, og de blev først erstattet med asfaltbump i forbindelse med en større omlægning af vejen.

I forbindelse med en eventuel kommende ombygning af Torslundevej, vil det være en politisk beslutning hvorledes projektet skal udformes. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at oplyse, hvorledes projektet udføres i detaljer, eksempelvis hvilken type vejbump som skal anvendes.

Hvis I har spørgsmål til ovennævnte, er I velkommen til at kontakte os i Park- og Vejcenteret.

Bump opsættes på Torslundevej

Kære Torslunder

Vi har i tre uger haft et bump opsat på prøve på Torslundevej. Nu er tiden kommet til at tage skridtet videre. Bystyret har evalueret de mange kommentarer der er kommet, både dem her på hjemmesiden, men også dem der er kommet os for øre på anden vis.

Lad os slå fast, at vi IKKE synes at løsningen er optimal. Vi havde langt hellere set andre typer bump og ikke mindst forbedrede forhold for både cyklister og fodgængere langs vejen. Vi må desværre konstatere at pengekassen ikke rækker til vores ønsker for Torslundevej lige nu, men arbejdet med at skitsere vores ønsker for fremtiden er noget vi tager fat på med det samme. Jeg kan supplere med at et asfalteret bump koster omkring ti gange så meget som dem der er opsat nu.

Når nu vi ikke kan få det vi ønsker os allermest, ser vi os nødsaget til at handle på trafiksikkerheden, som vi føler er truet med den opsætning af vejen der er nu. Faktum er, at der bliver kørt MEGET for stærkt og der er allerede uddelt adskillige store bøder og tilhørende klip i kørekort inden byportene. Men bøder og klip vil ikke opveje noget hvis der sker en ulykke, så derfor vil der blive sat bump op snarest så vi kan få hastigheden ned. Bumpene bliver placeret omtrent hvor de gamle chikaner fandtes. Bumpene bliver suppleret med steler der umuliggør udenom-kørsel til fare for cyklister og fodgængere.

Vi håber (og tror) MEGET at de medfølgende støjgener der er på alle typer bump, vil blive væsentlig mindre når hastigheden generelt nedsættes på hele strækningen.

På Bystyrets Vegne

Torben Mandrup (Oldermand)

Referat af valgmødet 6. nov

Referat af
Valgmøde 6. november 2013 på Thorsbro Vandværk

Tilstedeværende politikere:
Merete Amdisen, A, Socialdemokraterne. Forkortet MA

Gokhan Camur, B, Radikale Venstre. Forkortet GC
Uffe Andersen, C, Det Konservative Folkeparti. Forkortet UA
Niels Borre, F, Det Socialistiske Folkeparti. Forkortet NB
Poul Jørgensen, O, Dansk Folkeparti. Forkortet PJ
Ole Beckmann, V, Venstre. Forkortet OB
Ole Wedel-Brandt, Ø, Enhedslisten. Forkortet OW

Politikerne blev bedt om at oplyse om kandidaterne på deres partilister opstiller sideordnet eller efter prioriteret rækkefølge/partiliste. Dansk Folkeparti og Det Konservative fik aldrig svaret på det, men alle øvrige partier svarede at opstillingen var i prioriteret rækkefølge.

I det følgende referat har jeg forsøgt at få så mange detaljer med som muligt. Skulle jeg have noteret noget forkert, eller har du tilføjelser, så skriv til mig på hd@thedybdahl.com så redigerer jeg referatet. Alternativt kan du skrive nedenfor i kommentarfeltet.

Spørgsmål fra Stig Nielsen, Solhøj.
Byhus savnes. Findes der en løsning?

PJ vil huske på det og bringe det frem ved rette lejligheder.

OB kan man finde et sted hvor der kan stå en pavillion, eller nogen der har en lade der kan ombyttes, så kan vi måske se på det. Tror godt der kan være flertal for det.

MA kan godt forstå problemet. Vil rigtigt meget arbejde for at det sker, men kan ikke love at det sker næste år.

NB de penge der kommer fra salget af grunde fra Kirkebjerg Vænge skal blive i området. I skal komme med et helt konkret projekt med oversigt over de faciliteter i ønsker. Der er ingen penge i 2014 og 15. Men det er jer der skal definere økonomi og indhold.

Kommentar fra publikum
Ingen transport til Ishøj Forsamlingshus.

OB dejligt med tilslutning til bustransport. Hele busproblematikken skal op og vende. Det kan ikke være rigtigt at der ikke er nogen bustilbud til området.

PJ penge fra Kirkebjerg Vænge skal efter aftale primært gå til Ishøj Landsby. Der findes nogle eksisterende pavillioner der måske kan benyttes i Torslunde. Hvis der er behov for busser så hvorfor ikke?

OW foreninger skal støttes. Hvis der er økonomi til byhus så hvorfor ikke. Henviser til erfaringer fra Ballerup.

Kommentar fra Ulrik Nielsen
Vi burde kunne finde penge fra salget af erhvervsgrunde. Dejligt hvis vores faciliteter bør være som i resten af kommunen.

Kommentar fra publikum.
Der er ingen der kan komme og besøge os uden bil. Stort problem for unge mennesker.

MA penge fra Kirkebjerg Vænge er afsat til Ishøj Landsby. Spørger ind til hvad huset skal bruges til. Foreningshus/forsamlingshus. Kan godt forstå problematikken omkring manglende bustransport. Movia tilbyder en løsning i de områder hvor det er for dyrt at indføre rutebusser, som vi bør se på hurtigst muligt.

NB mener træpavillioner vil skæmme det skønne Torslunde. Enig i at der mangler bustransport. Færre penge fra erhvervsgrundene pga Naturstyrelsen.

Kommentar fra Stig Nielsen
Om sikker skolevej fra Solhøj hvor skoleeleverne skal gå langs stærkt trafikeret vej.

Kommentar fra Ditte, Allevej
Hvad kan man gøre for et endnu bedre stisystem, som alternativ til motoriseret transport?

OB vi er i gang med at se på stisystemer, det er budgetlagt til 2014. Fortov på Torslundevej det skal også laves. Vi skal prioritere at få alles skolevej på plads først. Mht bussen – vi har busstoppesteder. Vi bør omlægge en eksisterende rute så vi får regelmæssige stop. Alle 12 km skal dækkes hensigtsmæssigt og ligeværdigt.

GC selvfølgelig skal vi styrke foreninger så hvis der er råderum vil jeg kæmpe for foreningshus. Trafiksikkerhed skal bare være i orden. Hvis der ikke er plads må man gøre vejene bredere. Mere prioritering.

UA cykelsti til Solhøj vil jeg kæmpe rigtigt meget for. Det mangler vi. Jeg undrer mig over at der er mange lastbiler når der er indkørsel forbudt. Jeg vil være ked af et foreningshus af pavillioner.

Kommentar til byjordsproblematikken fra Annette Bendtsen.

Kommentar til prøvebumpet. Der er ikke penge til fortove, cykelstier, men en masse penge til Ishøj Landsby. Hvem beslutter hvordan pengene skal bruges?

Kommentar. Ishøj Kommune vil låne penge ud til Vallensbæks supercykelsti.

MA. Vores kriminalitet er faldende. Overfald dramatisk faldende. Gode stistystemer men med på at de ikke rækker herude. Sikre bløde trafikanter herude. Vi afventer rettens afgørelse til gadejordsproblematikken.

PJ vi er startet. Trafikchikanerne er væk. Nu skal vi bare finde ud af hvad de nye skal være for nogen. Byrådet rundt er åbne for at vi skal have fortove, trafikchikaner og yderligere cykelsti/afmærkning. Det skal selvfølgelig etableres og vi skal prioritere. Hele byrådet er enige om at vi har nogle trafikproblemer. Vi efterlyser input fra yderkanten af kommunen og det er jo herude.

OW jeg er glad for at vi snakker cykelstier. Og er glad for at byrådet også vil det. Vil gerne have yderligere belysning og udbygget cykelstierne så man kan komme rundt i kommunen. Med den fornødne belægning og belysning.

OB fortovet skal hæves op. Cykelstier skal mærkes ordentligt op. Måske kunne man anlægge cykelsti i den ene side så man krydser over ved byporten. Trafiksikkerheden er ikke god nok. Mht retssag blev jeg først orienteret da OB hørte fra AB. Der skal være forbindelser mellem skoler og Torslunde og til sportsfaciliteter. Bussen skal køre regelmæssigt.

NB tvivler på finansieringen af Venstres busønsker. Ishøj har haft landets største fald i kriminalitet. Trafiksikkerheden for børnene skal være i orden. Der er aftalt 10.000 til forbedringer af cykelstier årligt mens sliddet koster 200.000 årligt

UA tror ikke ishøj landsby er mere forkælet. Anbefaler oftere borgermøder måske hvert halve år.

Kommentar fra Ulrik Nielsen
Glad for OB ønsker om trafiksikkerhed og busdrift. Hvordan finder vi penge til det?

Kommentar fra Jytte, Torslunde Bygade.
Byhus på præstegården var på tegnebrættet men kommunen sprang fra. Har man i Ishøj Kommune overvejet hjemmehjælp.

Kommentar fra Rine, Lille Bygade
Mener vi har meget at være stolte af i Ishøj. Ked af at høre når borgmesteren taler Ishøj ned ved at erklære Ishøj for Udkantsdanmark. Torslundeborgere skal ikke ønske at være sine egne, men en del af Ishøj Kommune.

Kommentar fra tidligere borgmester Per Madsen
Byrådet bange for at tage ansvar. Bureaukrativælde.

MA enig i at vi skal tiltrække flere borgere og fortælle hvor fantastisk en by Ishøj er. Vi har Danmarks bedste hjemmepleje. Fokus på brugernes behov og ikke tidstyrani.

PJ nye borgere på nye parceller i ishøj landsby vil tiltrække gode skatteborgere. Taler om nye lejligheder som man prøver at gøre attraktive.

OB fortæller at Venstre ikke har den store pengepung fremme. Men det handler om prioritering. Spørger NB om vi ikke kan finde penge til trafiksikkerhed for børn og unge. Ishøj har altid haft et godt serviceniveau for ældrepleje og ønsker at fastholde det.

GC vi skal være bedre til at fortælle om det gode ishøj.

NB vi har et kæmpe problem med vores brand. Vi er alle ambassadører for vores by. Mål i at få nye mennesker ind i kommunen. Ishøj den kommune med største stigende andel i ældrepleje. Mangler 800-1000 ny borgere. Ingen tanker om at skære ned i ældrepleje.

OW vi skal have sat ishøj på landkortet. Unge skal have de praktikpladser de skal bruge. Derigennem stigende skatteindtægt.

Kommentar fra Stig Nielsen
Vil have politikere der tager ansvar.

Kommentar fra Kurt Christensen, Ellekilde.
Om bumpene. Skal vi have lig på bordet før der sker noget! Hvordan kan det hedde prøvebump når de resterende 6 sættes op i næste uge. Hvilken evaluering ligger til grund for det.

Kommentar fra Birte
Om indskoling. Helhedsplan. Hvornår indføres anden del af helhedsplanen?

Kommentar Daniel, Ellekilde.
Skuffet over arrangementet. Ved fortsat ikke hvem jeg skal stemme for. Hvad vil I gøre fremadrettet?

MA der bor også ressourcestærke borgere i lejelejligheder. Skole-planen har være at penge fra Kirkebjerggård skal også gå til skolen. Det bliver ikke syltet. Vil se på foreningshus, cykelsti. Mon ikke der kan findes de millioner der skal til for at lave cykelstien. Det vil socialdemokraterne gerne arbejde for.

OB vil gerne arbejde for bedre trafiksikkerhed. Fortove skal rettes op, cykelstier, affaldsbøtter skal sættes op. Bedre lys på cykelstier. Busdrift.

PJ kæmper for mere byjord og erhvervsjord. Vedr bump. Har selv bump udenfor soveværelset. Vi er nødt til at have chikaner. Jeg er ikke klar over at man vil færdiggøre trafikchikaner. Trafikchikanen er godkendt. Vil have fat i Ole Horstkjær på mandag og stoppe projektet midlertidigt.

Kommentar om bump
Skal vi ikke prøve at bruge vores sunde fornuft?

NB dengang vi hed Torslunde-Ishøj kommune var der noget ved det! Pilely i Ishøj Landsby er en skandale. De drivhuse skal væk! Der skal bygges en science park.

Kommentar fra Villy Bonde, Solhøj
Her i Ishøj er det ligegyldigt hvem man stemmer på. Det er embedsmændene der bestemmer. Hvem vil modarbejde embedsmandsvældet?

Kommentar fra Rikke, Torslunde Bygade.
Madordning i skolerne? Hvornår kommer den store renovering af Torslundevej med kloakering?

Kommentar fra Stig Nielsen
Sænk grundskylden vest for Køgevej.

UA, der er intet blevet forandret ift helhedsplanen på ishøj skole. Det er fortsat samme plan. Penge fra kirkebjerggård kommer også som lovet.

OB vi har ikke støttet lejelejligheder, men flere ejerboliger. Nu er der 54% lejeboliger. Fokus på at kirkebjerggårds 22 nye ejendomme bliver ejerboliger.

Kommentar fra Ulrik Nielsen
Der er sket store ændringer i helhedsplanen (skolen). Få styr på detaljerne, tak.

NB ønskede lejeboliger, ikke ejerlejligheder.

OW vil arbejde for hele kommunen, for så mange som muligt.

Kommentar
Hvis man vil have ressourcestærke tilflyttere så skal der også være ting der er i orden.

Afsluttende kommentarer fra politikerne.

OW alle skal have mulighed for at få arbejde, sikre ordentlige boliger til alle, gerne almene boliger. Ser ældre som en styrke. Ishøj en cykelby.

OB vi skal fokusere på arbejdsløshed. Sundhedsområdet er vigtigt, forebyggelse. Bycenter skal fungere bedre end i øjeblikket. Kommunen kan påvirke. Trafiksikkerhed skal være bedre. Alle borgere skal kunne bevæge sig hensigtsmæssigt. Ældreområdet kører rigtigt godt og hjemmehjælpen skal ikke bespares.

PJ vil have sænket grundskylden. Vil udbygge kommunen og have sammenlagt med Vallensbæk kommune. Have udbygget vedvarende energi i kommunen på skoler, plejehjem og rådhus.

MA tror på fællesskabet og ansvar.

UA fokus på arbejdsløshed blandt unge. Tror på at folk skal kunne klare sig økonomisk og tage ansvar for de svageste. Gerne mindre magt til embedsvældet og dermed kortere vej til nogle processer.

GC vil arbejde for bedre uddannelse med mere it, bedre samarbejde med de lokale foreninger ift den nye folkeskolereform. Lærerne skal også høres. Der bliver ikke gjort nok ift arbejdsløshed blandt de unge. Vil ændre integration til mangfoldighed. Støtteforeninger der fremmer mangfoldighed. Fx en mangfoldighedsdag med de 80 etniciteter der findes i kommunen.

NB det er en katastrofe at vi har omkring 1500 under 30 år der ikke laver en dyt. De skal opkvalificeres. Ellers kommer de på evig off. forsørgelse. Fokus på skolereform.

Referent
Henrik Dybdahl, Torslundevej.
Offentliggjort 10. nov 2013

Velbesøgt vælgermøde på vandværket

KV 2013 Thorsbro
Den lokale valgkamp startede for alvor i går med vælgermødet på Thorsbro Vandværk. Med ca 60 tilstedeværende var der godt fyldt op.

Der blev diskuteret by/foreningshus, som alle kandidater tilsyneladende var meget positive omkring. Derudover var store emner trafiksikkerhed/cykelstier/busdrift/fortove.

Så snart jeg har skrevet referatet om til en læseværdig tekst bliver det postet her på siden.

Læsegruppe i konfirmandstuen

Der har i flere år været en læsegruppe som holdt til i konfirmandstuen ved præstegården. Den har holdt pause, men starter nu op igen. Alle som holder af at læse og diskutere bøger med andre er velkomne. Vi er ved at finde ud af hvilken bog vi skal læse inden første møde.

Hvis du/I er interesserede kan du Kontakte mig på mail: ji@ishoejby.dk
Vi mødes 1. gang mandag d. 25/11 kl.19,30.

Venlig hilsen
Jytte Ioannou.

NB. Se i øvrigt mit indlæg på opslagstavlen om frivillige ved Torslunde kirke.