Nyslynget honning d. 3. august 14-17

Da vi får mange henvendelser om nyslynget honnig, vil vi på lørdag d. 3. august fra kl. 14,00 til kl. 17,00 slynge honning fra Benzonsdal’s lindealle, samt honning fra 2. – 4. – & 6. klasses bier på Ishøj skole. Alle er velkomne til at komme og smage den nyslyngede honning, se hvordan vi slynger, og få en snak om honningen. Vi byder på kaffe / Saft, og der vil være mulighed for at købe nyslynget honning, vokslys, og gele, i boden fra Det gamle gartneri kan der købes frugt og grønt, alle produkterne er lokalt avlet.

Med venlig hilsen
Stig Nielsen
Lille Solhøjvej 8
2640 Hedehusene
www.lokalhonning.dk

Referat af bystyremøde 10-06-2013

Tilstedeværende: Adam, Torben, Mogens, Niels, Helle, Wili, Henrik, Lars.

1. Godkendelse af referat
Der mangler referat fra det ekstraordinære sidste møde. Henrik skriver referatet.

2. Økonomi
Største indbetalte kontingent nogensinde 14.625.
Forventning om lidt større indtjening til Torslunde Festivallen i år i forhold til sidste år – regnskabet er endnu ikke gjort op.
Der er lagt 24.548 ud for shelter – forventes retur fra kommunen snarest.
Det præciseres under sponsorat, at der er tale om sponsorat til festivallen.

3. Møde med kommunen 20/6

Der blev drøftet følgende dagsorden

 1. Bevaringsværdige bygninger og andet fremover.
 2. Gadejorde
 3. Torslundevej
 4. Byhus

Bystyrets bemærkninger til punkterne:
Ad 1. Kritik af kommunens lydhørhed.
Ad 2. Enighed om at det vigtigste punkt er, at kommunen fortsat er enig i, at Torslunde Bylaug kan eje jord. Og hvad der sker i sagen om Sprøjtehusbakken.
Ad 3. Borgmesteren nævnte, at vi får vejen repareret med ny asfalt. Dialog om mere blivende løsning, hvor der også indgår det sikkerhedsmæssige omkring slalomkørslen. Også ønske om cykelsti helt ind i Torslunde af hensyn til trafiksikkerhed. Og spørgsmålet om farven på byporten tages op principielt.
Ad 4. Byhus-ønsket tages op igen. Vi er tidligere blevet lovet det.

4. Torslundevej 133
Bystyret er meget skeptiske over for kommunens begrundelse for lovliggørelsen, hvor de nævner nærheden på skel.

5. Opfølgning på Torslunde Festivallen
Det gik meget bedre end i mange år – vejret var godt, programmet var godt, og der var mange mennesker – ca. 500 den ene dag, og 400 den anden dag.
Torslunde Festivallen giver god branding af landsbyen.

6. Opfølgning på Grundlovsfesten
Der var mange deltagere i år, og der var 100 til spisning om aftenen.

7. Shelter
Sker på lørdag og søndag – der er organiseret maskiner, el fra gartneriet mv.
Det blev afklaret, at ejeren af boldbanejordene er indforstået med det.
Bylauget vil gerne give tilskud til maden.

8. Hjemmeside
Mange positive kommentarer omkring den nye hjemmeside, og at der kommer så meget ud på den.
Forslag om at man på forsiden kunne få flere indlæg, evt. lidt kortere.
Forslag om større klarhed omkring arkiverede indlæg på opslagstavlen – og kunne man abonnere på indlæg på opslagstavlen.
Der var et nedbrud på hjemmesiden ved en fejl ifm. flytningen af hjemmesiden.

9. Torslundemaglevej – Flytning af bom
Bommen er blevet flyttet 20-30 m længere væk fra Sydvej. Torben spørger kommunen, hvad begrundelsen er for flytningen.

10. Evt.

 • Høstfesten – det skal afklares, hvem der har bolden. Henrik varetager høst-markedet, festudvalget står for resten af arrangementet.
 • Visionsseminar for bystyret – der er dato på visionsseminar den 15. september. Det overvejes at inddrage en konsulentkontakt, som Helle kender.
 • Diskussion at vi drøfter fra gang til gang, hvem der deltager i møderne med kommunen.
 • Næste møde: 12. august 2013 kl. 20.00 hos Mogens.

Møde mellem Torslunde Bylaug og Ishøj Kommune 24-06-2013

Til Stede: Ole Bjørstorp, Ole Horskær, Wili Jensen og Torben Mandrup

Dagsorden var som følger med kommentarer tilknyttet:

 • Forvaltning af lokalplan til bevarelse af landsbymiljø
  Set i lyset af de historiske fejltagelser, der har ført til nedrivning af bevaringsværdige bygninger og opførelse af huse, der ikke modsvarer de gamle, ønsker Bylauget at stramme op omkring hvad der dispenseres for i forhold til lokalplan 1:15. Kommunen anfører at i de to seneste sager (Lille Bygade 11 og Torslunde Bygade 17) er der givet dels afslag på nedrivning samt for den ene ejendoms vedkommende afslag på udstykning til for små grunde. Kommunen har samtidig tilkendegivet at en evt. nedrivningstilladelse fremover vil blive betinget af at der foreligger et konkret projekt for det ny byggeri der ønskes opført, og at dette skal godkendes af kommune og interessenter skal høres, herunder Bylauget, for at nedrivningstilladelse kan gives. Kroppedal har også vist aktiv interesse for at bevare mere af det gamle Torslunde og vil fremover være en større del af processen. Bylauget er glade for ny praksis, men samtidig skeptiske, fordi der stadig gives vid mulighed for dispensation fra lokalplan 1:15.
 • Gadejorde – Mulighed for forlig, med bevarelse af Bylaug som ’ejer’ af jorde
  Der er fremsat ønske om forlig i sagen, men det er ikke umiddelbart muligt, idet ejerforholdene omkring gadejordene ikke er afgjort. Bylauget ønsker ikke at give afkald på ejerskabet for at søge forlig. Det kan det i værste fald danne præcedens i forhold til den tilsvarende jord ved Sprøjtehusbakken. Kommunen betragter sagen som værende af principiel karakter og skal i øvrigt varetage overholdelse af lokalplan 1:15.  Kommunen vil inddrage juridisk bistand for at få afklaret adkomstspørgsmålet (dvs. ejerskabet til gadejorden) såfremt det findes nødvendigt, da kommunen skal vide hvem der har adkomst til arealet for at få overholdt lokalplanens bestemmelser om at gadejorden skal anvendes til offentlig formål
 • Torslundevej – Mere langsigtet løsning med gennemførsel af cykelsti/gangsti og afskaffelse af chikaner der erstattes af hævede flader
  Der er afsat penge til fornyelse af asfalt på Torslundevej, samt en løsning med påsprøjtning af bitumen (asfalt) og nedtromling af grus heri på henholdsvis Torslundemaglevej og Pedersborgvej. Chikaner på Torslundevej nedlægges og erstattes af vejbump i hele kørebredden. Bylauget ønsker fortsat også en fornyelse af fortov og cykelsti gennem byen. Det undersøges om det er muligt at lave en samlet løsning i forbindelse med fornyelse af kørebanen, i skikkelse af en kombineret cykel- og gangsti.
 • Maling af byporte
  Bylauget er blevet fejlinformeret og må meget gerne selv sætte sit præg på byportene ved at male dem. Bylauget stilles, til formålet, egnet maling til rådighed.
 • Byhus til af huse aktiviteter for Torslunde Bylaug (Udvikling af Torslunde på langt sigt)
  Bylauget igangsætter en proces for mere langsigtede projekter, der blandt andet vil genoplive ønsket om et Byhus i en eller anden form. Bylauget vender tilbage ved en senere lejlighed, når tanker og idéer er blevet mere konkrete.

Ved pennen…

Torben Mandrup (Oldermand Torslunde Bylaug)