Indkaldelse til bystævne(r) den 17. marts 2013

Indkaldelse til ekstraordinært samt ordinært Bystævne den 17. marts 2013 i konfirmandstuen.

Bystyre ønsker en revision af Bylaugets vedtægter og ønsker at disse skal gælde for det ordinære Bystævne. Derfor vil der mellem 14:00 og 15:00 blive afholdt ekstraordinært Bystævne med blot to punkter

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtægtsændringer

Tryk her for at se forslag til nye vedtægter. De eksisterende vedtægter findes her. I forbindelse med punkt 2 vil Oldermanden gøre rede for hensigten med de nye vedtægter. Det skal allerede her understreges, at det mest er redaktionelle ændringer, der er tale om. Forslaget til de nye vedtægter anses som et ændringsforslag til de gældende vedtægter. Såfremt der undervejs på Bystævnet rejser sig andre ændringsforslag vil disse blive behandlet forud for det vedhæftede.

Kl. 15:00 starter det ordinære Bystævne med vanlig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Oldermandens beretning – Evt. andre beretninger fra udvalg
 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent for kommende år
 5. Valg i henhold til vedtægterne
  På valg er:

  • Skatmester Mogens Spang-Thomsen – Modtager genvalg
  • Bymand Wili Jensen – Har i skrivende stund ikke taget stilling
  • Bymand Merete Larsen – Modtager genvalg
  • Suppleant Kim Jalsøe – Modtager ikke genvalg
  • Såfremt de nye vedtægter vedtages er der således to-tre vakante pladser og vi opfordrer driftige folk til at melde sig under fanerne
 6. Behandling af indkomne forslag (skal være oldermanden i hænde senest 3 uger før Bystævnet)
 7. Eventuelt

Vi håber på stor tilslutning og serverer vanen tro lidt ost, pølse og et glas ved lejligheden. Af hensyn til indkøb ser vi derfor gerne forhåndstilmelding til Oldermand Torben Mandrup (torben@mandrupsoftware.dk).

Med venlig hilsen Bystyret

Forslag til nye vedtægter

Herunder ses bystyrets forslag til nye vedtægter, som skal drøftes på bystævnet den 17. marts 2013 kl. 14. Udkastet til vedtægter blev udsendt den 21. februar 2013. Du kan se en pdf-version af de nye vedtægter her. De eksisterende vedtægter for bylauget kan ses her.

Udkast til nye vedtægter for Torslunde Bylaug

Foreningen

§1. Foreningens navn er Torslunde Bylaug.

Formål:
§1.1. Bylauget har til formål at skabe rammerne for det sociale liv, sammenhold og trivsel i landsbyen, og støtte afholdelse af sociale arrangementer og aktiviteter for alle medlemmer.

§1.2. Bylauget skal på byens vegne forhandle med myndigheder og andre relevante interessenter i sager, der har byens almene interesse. Bylauget skal søge, at Torslunde bevarer sin status som landsby.

Medlemskab

§2. Alle husstande beliggende i Ishøj kommune vest for Køgevejs midte kan være medlemmer af Torslunde Bylaug. Hver husstand eller husstandens befuldmægtigede råder ved stemmeafgivning over 2 stemmer. Husstande hvor begge medlemmer er pensionister betaler halvt kontingent.

Styrelse

§3. Bystævnet er Bylaugets højeste myndighed.

§3.1. Til at varetage Bylaugets daglige forretninger og udføre de af Bystævnet trufne beslutninger vælges et Bystyre. Bystyret består af en Oldermand, en Skatmester og 4 Bymænd.

§3.2. Til ovenstående Bystyre vælges ligeledes to suppleanter. Suppleanterne vælges for to år og er på valg skiftevis. Suppleanter kan deltage i Bymøder, men har ikke stemmeret.

§3.3. Valg af Oldermand og to Bymænd finder sted i lige år. Skatmester og to Bymænd vælges i ulige år. Såfremt et medlem af Bystyret udtræder, inden udløbet af en valgperiode, indtræder en suppleant i stedet.

§3.4. Man kan højst sidde i Bylauget, uanset embede, to år uden valg.

§3.5. Der vælges 2 interne revisorer. Begge vælges for to år ad gangen og vælges forskudt af hinanden. Såfremt en revisor udtræder inden udløbet af en valgperiode, udpeger Bystyret en suppleant.

§3.6. Kun medlemmer af Torslunde Bylaug har adgang til Bystævnet.

Mellem Bystævner

§4. Regnskabsåret er 1. januar til 31. december. Medlemskontingentet fastsættes af Bystævnet for et  år ad gangen. Kontingent opkræves pr. husstand i januar måned.

§5. Oldermanden indkalder med dagsorden til de møder, som Bystyret måtte finde nødvendige, dog skal Bystyret mødes mindst fire gange om året. Oldermanden er ansvarlig for, at referat fra Bystyremøder skrives og viderebringes til Bylaugets medlemmer efter afholdelse af Bystyremøde.

§6. Oldermanden repræsenterer Bylauget i det daglige. Beslutninger tages på Bystyremøder ved almindeligt stemmeflertal. Overensstemmelse kan mellem møder opnås via mail eller telefon mellem bystyrets medlemmer, såfremt det findes nødvendigt for overholdelse af tidsfrister.

§7. Skatmesteren er ansvarlig for opkrævning af kontingent, Bylaugets midler samt Bylaugets regnskab. På Bystyremøderne orienteres om aktuel status.

§8. Bystyret kan nedsætte arbejdende udvalg, der efter nærmere retningslinjer fra Bystyret, kan handle og agere på Bylaugets vegne. Herunder arrangementsudvalg, der varetager og koordinerer afholdelse af Bylaugets arrangementer.

§9. Bystyret kan, ved almindelig afstemningsflertal, vælge at yde økonomisk bistand til projekter eller arrangementer, som anses at have almen interesse for byen.

§10. De fysiske aktiver, der ejes af Bylauget kan stilles til rådighed for alle medlemmer. Prisen for at leje Bylaugets ting og retningslinjerne herfor, fastsættes af Bystyret og vil fremgå af Bylaugets hjemmeside.

Afholdelse af Bystævne

§11. Bystævnet holdes hvert år i marts måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Oldermandens beretning – Evt. andre beretninger fra udvalg
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for kommende år
5. Valg i henhold til vedtægterne (Se §3)
6. Behandling af indkomne forslag (se §12)
7. Eventuelt

§12. Bystævnet indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Forslag der ønskes behandlet på Bystævnet, skal være Bystyret i hænde senest 10 dage før Bystævnet. Alle indkomne forslag skal fremsendes inden afholdelse af Bystævnet.

§13. Oldermanden skal indkalde til ekstraordinært Bystævne senest 14 dage efter, at det er begæret af mindst 10 medlemmer.

§14. Bylaugets vedtægter kan kun ændres på Bystævnet og kræver 3/4 af de tilstedeværende stemmer.

§15. Beslutning om nedlæggelse af Bylauget kræver minimum 2/3 af samtlige medlemmers stemmer på to af hinanden efterfølgende Bystævner.