Referat af bystyremøde 29-01-2013

 Torslunde Bylaug – Bystyremøde

 Den 29. januar 2013 hos Adam /Referent: Torben

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra 22.01.13 godkendt med få rettelser

2. Næste møde

Næste møde aftalt til den 11. marts. Det er ikke sikkert at det bliver nødvendigt at mødes; det afhænger af indkomne forslag og forberedelse til Bystævne.

3. Bystævne

Konfirmandstuen er reserveret til mødet – Det koster 500,- Indkøb fordeler sig således:

 Torben køber Ost/Pølse

 Merete køber brød

 Mogens køber vin

 Adam køber øl/vand

Bystævnet vil starte med et ekstraordinært Bystævne, idet vi søger at vedtage vedtægtsændringer, der skal gælde på den ordinære. Vedtægtsændringer vil fremstå som et samlet forslag, hvorfor ændringer til dette skal fremsættes på mødet og behandles før det oprindelige forslag til nye vedtægter.

Der orienteres grundigt om proceduren før Bystævnerne, hvor både de gamle og nye vedtægter er fremsendt i god tid inden.

Vedtægtsændringerne deler sig i egentlige ændringer (som der ikke er mange af) samt redaktionelle ændringer i de fleste paragraffer. Torben orienterer på Bystævnet om den overordnede hensigt med de nye vedtægter, samt gør rede for de reelle ændringer.

Torben laver oplæg til Oldermandens beretning, som kan gennemses af Bystyre for Bystævne. I beretningen vil Torben blandt lægge vægt på, at nye skal melde sig til at gennemføre aktiviteter i byen, hvis niveauet skal holdes. Vi vil lave en tilmeldingsliste, så medlemmerne nemt kan tilmelde sig på Bystævnet.

Til det ordinære Bystævne er Merete, Wili, Mogens og Kim på valg. Alle modtager genvalg på nær Kim. Det efterlader to ledige pladser(såfremt vedtægtsændringerne gennemføres): En Bymand og en suppleant, som skal vælges på Bystævnet. Disse valg skal præciseres i indkaldelsen.

4. Revidering af vedtægter

Vi vedtog ovenstående procedure for ændringerne af vedtægter på det ekstraordinære Bystævne.

Vi gennemgik Torbens oplæg og opnåede konsensus om alle punkters indhold samt ordlyd. Ny udgave er på vej ud til Bystyret.

5. Lokalhistorisk samling

På opfordring af Stig Nielsen vil Henrik tage kontakten, med henblik fremtidigt samarbejde.

6. Eventuelt

Det kommende Bystyre vil fremover lancere langsigtede projekter/idéer og nedsætte arbejdsgrupper til at arbejde med det. Der arbejdes for at Bystyret samles til et seminar, hvor vi laver en brainstorm på hvad vi kunne tænke os af fremtidige projekter for byen.

Referat af bystyremøde 22-01-2013

 Torslunde Bylaug – Bystyremøde

 Den 22. januar 2013 hos Torben /Referent: Merete

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

 Referat fra 17.10.12 godkendt

På næste møde d. 29. januar planlægger vi de følgende møder (Alle bedes huske kalender)

2. Bystævne 2013

Afholdes som planlagt søndag d. 17. marts. Der startes med en ekstraordinær generalforsamling kl. 14.00, hvor ændringsforslag til vedtægterne behandles. Kl. 15.00 afholdes ordinær generalforsamling. På bystyremødet d. 29. drøftes vedtægtsændringer som vigtigste punkt.

3. Revidering af vedtægter

Drøftes på møde d. 29. 1.13

4. Fastelavn

Torben og Merete deltager. Torben kontakter Menighedsrådsformanden for at aftale nærmere om annoncering og fordeling af opgaver.

5. Hjemmeside

Adam præsenterede arbejdet med den ny hjemmeside. Den præsenteres først, når den er helt klar. Arbejdet med opsætning og overflytning tager mange timer. Der holdes et arbejdsmøde, (Adam, Torben og Henrik) Hjemmesiden vil være klar inden Bystævnet. Nyhedsbrev har høj prioritering.

6. Opfølgning på Torslundevej 79

Der er givet tidsbegrænset tilladelse til fortsættelse af vognmandsforretning i 2 år. Det opfattes som en god løsning, forudsat at det effektueres.

7. Opfølgning på Torslundevej 133

Orientering. Det politiske udvalg har givet ”dispensation til hegn og terrænregulering” Der verserer stadig sag vedrørende størrelsen af garagebyggeriet, hvor Naturklagenævnet har meddelt, at byggeriet størrelse ikke er i overensstemmelse med lovgivningen. Sagen vedrørende dette er dermed ikke lukket.

Der er en umiddelbar fornemmelse af forskelsbehandling i håndtering af ansøgninger om ændringer og om byggerier i byen, som undrer.

8. Solceller

Der har været henvendelse fra kommunen. Bystyret mener, at solceller er velkomne efter visse retningslinjer.

9. Eventuelt

 Årsplan lagt på hjemmeside primo januar.

 Festudvalg efterlyses

Tilføjede punkter:

10. Lille Bygade

Vi har fået henvendelser omkring snerydning og generel vejvedligehold af Lille Bygade. Lille Bygade er en privatvej, som skal drives og vedligeholdes/sneryddes af beboerne. Organiseringen omkring dette er imidlertid ikke løst. Torben spørger i kommunen hvordan, der handles andre steder med lignende forhold. Bystyret holder eventuelt møde med Lille Bygade-beboerne.

11. Gelænder ved Sprøjtebakken

Der har været rejst henvendelse til kommunen vedrørende gelænderet, som er ustabilt/ for- fallent. Kommunen opsætter nyt gelænder.

12. Boldbane status

Der er indhentet materiale og pris til 3 stk. shelters, som opføres i samarbejde med interesserede i byen. Dato annonceres på Bystævnet. Betalingsplan er afklaret med kommunen.