Referat af bystyremøde 20-08-2012

Referat af møde i Torslunde Bylaug d. 20/8-2012

Tilstedeværende: Adam, Torben, Mogens, Merete, Wili, Henrik. Afbud: Kim

1. Godkendelse af referat

Der var ingen bemærkninger til referatet. I forlængelse af drøftelser i

forlængelse af godkendelsen af sidste referat blev det aftalt, udkast til

referat fremover rundsendes til kommentering inden offentliggørelse.

Herudover blev det aftalt at søge at konkludere klarere på drøftelser under

de enkelte punkter.

2. Revision af vedtægter

Generelt var der tilfredshed med udkastet. Det blev aftalt, at der laves et

nyt udkast med en række ændringer med henblik på endnu en drøftelse

heraf på næste møde. I den forbindelse drøftes det også, om det er

hensigtsmæssigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i lyset

af de relativt begrænsede ændringer.

Der blev blev bl.a. drøftet følgende præciseringer til vedtægtsudkastet:

– Der skal klarhed om definitionerne – bl.a. om der skal være en eller to

pensionister i en husstand for at være berettiget til pensionistkontingent.

– Der slettes en formulering om, at oldermanden alene tegner foreningen.

– Der fastholdes to stemmer til hver husstand.

– Der søges en forenkling af valgene til bystyret, så et er mere klart, hvem

der skal vælges. Der var en drøftelse af, at oldermanden kunne vælges for

to år, mens øvrige medlemmer kunne vælges hvert år.

– Afsnit 1.2 og 1.3 skrives sammen

– Det slettes, hvad udlejningsting skal koste.

3. Økonomi

Mogens gennemgik økonomien, hvor de er god plads til at igangsætte

aktiviteter og evt. bidrage til i initiativer på boldbanen. Grundlovsfesten løb

rundt økonomisk.

4. Høstfest d. 1. september 2012

Der er indtil nu tilmeldt 40 voksne, hvilket er meget tilfredsstillende på

nuværende tidspunkt. Der udsendes en rykker onsdag og deadline for

tilmelding flyttes et par dage. Samtidig opfordres hjælpere til at melde sig til

Marie – både til hjælp to dage inden festen og til oprydning.

5. Nye retningslinjer for udlejningsting – Hvem har tingene?

Der var enighed om, at det er en forudsætning for udlejning af tingene, at

der er fuldstændig klarhed over placeringen af tingene og forventninger til

dem, der opbevarer de. Kontaktoplysninger for udlejningstingene sendes

til Adam, herefter ringer Torben til de enkelte og aftaler procedurer for

udlejning,

6. Møde med kommunen?

Torben samler op på ønsker til kommunen i en mail. Der var bl.a. interesse

for status på bylaugets ønsker om fortove og kloakering, reparation af

Bredekærvej og transportforhold til Høje Tåstrup og vilkår for bl.a. shelter.

7. Infofolder

Henrik har udarbejdet en infofolder. Den er klar til tryk. Vi trykker 250

foldere. Der sker evt. en rettelse af hjemmesidens adresse til torslunde.dk,

som bylauget har købt.

8. Ny/opdateret hjemmeside

Udvalget forslag til ny hjemmeside blev generelt taget til efterretning,

herunder fokus på borgere i Torslunde som primær målgruppe og en mere

dynamisk nyhedsorienteret karakter af hjemmesiden. Udvalget færdiggør

udkastet, der placeres på adressen torslunde.dk, når det er færdigt.

Der udbygges bl.a. information om relaterede områder knyttet til landsbyen,

bl.a. kirke, idræt, lokalhistorie osv., og det undersøges, hvordan der laves

en hensigtsmæssig model for eksternes opdatering af i indhold i forhold

hertil.

Der var en drøftelse af interaktivitet, hvor det bør fremgå klart, hvilke

forventninger der er til bylaugets eventuelle svar på eksterne kommentarer.

Der var et ønske til, at det er muligt ikke kun at kunne abonnere på

nyhedsbreve, men også på opdateringer af hjemmesiden/nye indlæg.

Der drøftedes mulighederne for fx at lave annoncering Af Torslunde

Festivalen.

9. Boldbane og forslag om shelter

Undersøgelser viser, at det er svært at få et shelter for 50.000. Torben

undersøger, hvilke vilkår, der gælder på udbetaling af pengene, herunder

om de skal bruges i indeværende år, og om der er begrænsninger på

anvendelsen. Det blev drøftet, at vi også bør overveje plantning af buske.

Sagen drøftes videre i boldbaneudvalget.

10. Torslundevej 79 og 133

Sagen vedr. Torslundevej nr. 133 er sendt i udvalg i kommunen, og den er

udsat, fordi udvalget gerne vil besigtige ejendommen.

Der var generelt tilslutning til Adams udkast til høringssvar vedr.

Torslundevej nr. 79. Mogens har foreslået en række bemærkninger,

som sendes direkte til Torben. Der nævnes bl.a. også problemet med

udbakkende lastbiler, og der sker en præcisering af, at det en enstemmig

indstilling fra bystyret. Adam undersøger de nærmere juridiske rammer for

kommunens skøn i sagen ved at ringe til Natur- og Miljøklagenævnet.

11. Eventuelt

Der var en drøftelse af, at der holder mange tomme busser ved Lyngby

Hegn Torben ringer til kommunen om det og hører, om det er noget, de er

bekendt med.

Boldbaneudvalget taget op, om fodboldbanen kan flyttes.

Næste bystyremøde afholdes medio oktober. Torben udsender Doodle.

Der skal bl.a. planlægges, hvad der skal ske i 2013.