Referat af bystyremøde 18-06-2012

Referat af møde i Torslunde Bylaug d. 18/6-2012

Tilstedeværende: Torben, Adam, Merete, Henrik, Wili, Mogens, Kim

Ad 1. Festudvalget fremadrettet

Der blev fremlagt et forslag om en arrangementskalender for hele det næste år. Merete laver et forslag

til overblik for bystyret over arrangementer i det næste år. Det eksisterende festudvalg erstattes af et

arrangementsudvalg. I arrangementsudvalget lægges der særligt fokus på ansvaret for at sikre mange

aktiviteter i byen, mens der kan være forskellige tovholdere for de forskellige aktiviteter.

Vi lægger op til at afholde høstfesten, som Jens og Charlotte gerne vil lægge hus til på Håberdetgård.

Festudvalget går videre med det – vi overvejer at holde festen d. 1. september. Mogens er tovholder for

drøftelse med Jens og Charlotte.

Det blev drøftet, hvordan det kan sikres, at flere bliver inddraget i praktisk hjælp til arrangementerne, og,

hvordan der kan laves aktiviteter for forskellige aldersgrupper af børn.

Ad 2. Godkendelse af sidste referat

Det præciseres i referatet fra sidste møde, at foreningen faktisk har mulighed for at agere som juridisk

person i forskellige sager på linje med andre foreninger, dog har foreningen ikke samme juridiske

muligheder som en grundejerforening.

Ad 3. Opfølgning på Torslunde Festival

På Torslunde Festivalen stod vi for madteltet. Overskuddet blev på 8.133,21 [endeligt tal først opgjort

efter mødet], hvilket trods mindre salg er større end sædvanligt. Mogens kogte egenhændigt spareribs.

Ad 4. Økonomi

Der blev udover regnskabet for Torslunde Festvalen fremlagt foreløbigt regnskab for Grundlovsfesten,

hvor der også forventes et overskud på både boder og lotteri samt mad.

Nogle eksisterende medlemmer har ved en fejl fået to opkrævninger. Dette skyldes dobbeltregistreringer

ved PBS.

Mailen skatmester@torslundebylaug.dk må gerne fjernes indtil videre – det afklares, om den kan

videresendes.

Ad 5. Udlejningsting.

Der er udarbejdet et oplæg om vilkår mv. for udlejning. Det slettes i vilkårene, at man ikke selv hæfter.

Bylauget er stadig ansvarlig og håndterer evt. groft misbrug ad hoc.

Hoppeborg: Kr. 200,-

Grill: Kr. 200,-

Kaffemaskine: Kr. 50,-

Telte 3×9: Kr. 100,-

Telte 10×5: Kr. 100,-

Opklappelig pavillon 3×3 m: Kr. 50,-

Kontaktoplysninger sendes til Adam. Torben afklarer, hvem der afleverer hvad. Søren Frederiksen og

landmanden opbevarer hhv. grill og hoppeborg. Kontonr. er 5021-1342204 i Jyske Bank eller direkte til

skatmesteren.

Ad 6. Revidering af vedtægter

Der laves et revideret udkast til paragraf 1.

Vedtægterne tages op igen på næste møde, da det ikke kunne nås at gennemgå alle dele.

Også overvejelser om, hvordan vi tager beslutninger mellem møder.

Ad 7. Boldbane – forslag fra kommunen om et shelter

Vi har fået tilbudt op til 50.000 fra kommunen, som vi kan disponere over til boldbanen. Boldbaneudvalget

skal mødes og lave et oplæg til, hvordan de 50.000 kan disponeres til bl.a. et shelter. Vi skal have lavet et

samlet forslag for alle de 50.000 og lidt over. Henrik indkalder til møde i udvalget.

Ad 8. Infofolder

Henrik har lavet udkast til infofolder. Brev som oldermanden underskriver, postkort og turistbrochure.

Henrik sender det rundt.

Ad 9. Eventuelt

Torslundevej 133: Der blev sendt et brev til kommunen. Der var en diskussion om, hvordan vi håndterer

denne type af henvendelser. Mogens ønskede ikke at stå bag skrivelsen til kommunen.

Torslundevej 79: Har også generel interesse for landsbyen, at der er udfordringer med tung trafik fra

erhvervsvirksomhed i landzone. Bystyret har været involveret i sagen ud fra flere vinkler. Der er optaget

en video, der rundsendes til bystyret.

Der har været en sag med hærværk på en bil i byen grundlovsdag om morgenen. Det tages op som en

temadrøftelse, hvordan der skabes tryghed i landsbyen.

Der var en drøftelse af, at folk bør holde deres hunde i snor.

Web – revision af hjemmesiden. Der laves et webudvalg med Adam, Torben og Henrik.

Der indkaldes til et møde efter sommerferien.