Referat af bystyremøde 23-04-2012

Bylaug regnskab 23-04-2012 

 Torslunde Bylaug – Bystyremøde Den 23-04-2012 hos Torben Referent(sidste mødeafholder): Wili

Deltagere: Torben, Merete, Adam, Henrik og Wili

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste referat

2. Næste møde/Fremtidige møder

3. Opfølgning på bystævnet

1. Lokalhistorisk samling

2. Udlejningsting

3. Torslundevej 79 og lignende sager

4. Punktet “Eventuelt”

4. Revidering af vedtægter

1. §3 afskaffes

2. Kontingent fremadrettet

3. Valgprocedure

4. Sammensætning – Størrelse

5. Kommunikationsstrategi – Webmaster

6. Boldbane – Forslag fra kommunen

7. Festudvalget fremadrettet – Rekruttering – Ressource matrix!

8. Opfølgning på møde med Borgmester den 16/4

9. Opfølgning på Byjord

10. Møde med Ishøj Landsby

11. Økonomi

12. Eventuelt

 

Oplæg fra Rikke

Referat

1. Sidst e referat. Sidste referat er godkendt uden bemærkninger.

2. Næste møde er afholdes i uge 24 alternativt uge 25.

3. Bystævne

1. Bystyret ønsker til Torslundes historie og oprindelse bliver lettere tilgængelig og udbredt. Derfor vil vi invitere Niels til et bystyremøde for at vi kan drøfte muligheder og fremgangsmåde.

2. Det er ikke i orden at der ikke er klare kendte regler for udlejning. Adam laver et oplæg til regelsæt til gennemgang på næste møde. På hjemmesiden skal der være en liste med hvilke ting bylauget ejer, hvem der ansvarlig for de enkelte ting og hvor man skal henvende sig for at leje dem. Indtil videre råder bystyret over: Hoppeborg – Stor grill – Kaffemaskine – Stige – Skrøbelige pavilloner. En reflektering over at hoppeborgen er lejet ud til forskellige priser mundede ud i at lejebetingelser skal være ens for alle, derfor betales lejerne denne gang, pengene tilbage.

3. Bystyret ønsker at give enkeltsager med almen interesse mere ”plads” i bylauget . Der er dog lidt malurt i bægeret.

 

 

Til forskel fra en grundejerforening har bylauget ingen juridiske rettigheder og kan derfor ikke ”overtage” sagerne. Bylauget kan derfor kun være behjælpelige med at videregive byens generelle holdning.

4. Vedtægter 1, 2, 3 og 4) Der er enighed om at vedtægterne trænger til et gennemsyn. Torben og Merete går i udvalg og kommer med orientering til næste bystyremøde.

5. Kommunikationsstrategi – Webmaster Der var enighed om at målet med strategien er: Hvordan kan vi give mere gennemsigtighed og synliggøre både hvilke emner som er aktuelle og hvilke kommende emner som vil blive taget op. Adam vil gerne overtage posten om webmaster. Henrik kreerer en flyer for at byde nye Torslundere velkommen og samtidig sikre alle modtager bylaugets nyhedsbreve.

6. Boldbane Det overordnede problem med at opbygge faciliteter og redskaber på banen er, at den nye boldbane ligger både i landzone og i ”den grønne kile”. Det kan begrænse vore udfoldelses muligheder. Kommunen har stillet 50.000 kr. tilråde for boldbanen. Se Forslag fra kommunen. Boldbane udvalget indkalder til møde.

7. Festudvalg

 

GRUNDLOVSFESTEN STÅR FOR DØREN OG VI MANGLER HÆNDER. MELD JER TIL MERETE. tlf. 43520486 mob 61663139 merete.larsen@ishoejby.dk Bystyret vil gerne hjælpe festudvalget med både hænder, penge og hvad vi ellers kan hjælpe med. Derfor inviteres festudvalget til at deltage i et bystyremøde, og få en snak om hvordan bystyret kan hjælpe.

8. Borgmester Torben har været til møde med vores borgmester vedrørende fremtids perspektiver for Torslunde. Den umiddelbare vurdering er at, skal der være noget fremdrift i Torslunde må vi selv sætte det i scene.

9. Byjord. Bystyret afventer skelforretning og eventuelle videre retssager.

10. Ishøj landsby Torben har kontaktet Ishøj Landsby og Tranegilde for at høre om vi eventuelt har nogle fælles sager som vi med fordel kan tage op sammen og derved stå stærkere overfor kommune og myndigheder.

11. Økonomi Regnskab udleveret se følgende side.

12. Eventuelt Hvad er status på frugttræerne? For øvrigt kunne vi stadig godt tænke os et byhus. Bylauget diskuterede hvordan vi fremover fortsætter samarbejdet med kirken. Ellers kun rygter fra randområderne.