Referat af bystyremøde 17-11-2011

Referat fra Bystyre møde torsdag d. 17/11-11

1) Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra møde d. 11. august godkendt uden bemærkninger

2) Opfølgning møde med Kommune
a. Boldbanen var et af de vigtigste punkter. Der blev drøftet beløb til boldbanen. Der blev ikke aftalt et konkret beløb, men fra byen skal sendes der målfast for-slag, således at der kan tages stilling til økonomien og der skal også tages stil-ling til eventuelle godkendelser i forbindelse med jordvold til beplantning.
Ulrik har mailet det fremlagte til Rikke efter mødet med kommunen.
Det aftaltes, at Ulrik sender oplægges til de øvrige medlemmer af boldbaneud-valget, og at Merete indkalder til møde i udvalget primo januar. Det allervig-tigste lige nu er, at der drænes. Henrik Hansen har haft møde med kommunen om dette, så der er ved at være en løsning på plads.
b. Byskilte ændres, således at 40 km bliver entydigt.
c. Kommunen har påtalt, det ikke færdige dræn ved Åstien. Det er nu færdiggjort.
d. Vi har fremsat ønske om busskur ved Solhøj vendepladsen. Kommunen søger at finde et.
e. Med hensyn til Byjorden, så pågår der stadig udredning og drøftelse mellem lodsejerne og kommunen.

3) Boldbane – Status & videreforløb
Ulrik har mailet det fremlagte til Rikke efter mødet med kommunen.
Det aftaltes, at Ulrik sender oplægges til de øvrige udvalgsmedlemmer og at Merete indkalder til møde i udvalget primo januar.
Se i øvrigt punkt 2a.

4) Bystævne 2012
Møde afholdes d. 25.marts kl. 15.00 i Konfirmandstuen.

5) Økonomi
Mogens fremlagde status pr. d.d.. Økonomien ser sund ud, og der er luft til tilskud til boldbaneprojektet.

6) Eventuelt
a) Juletræstænding torsdag d.1. december kl. 16.00. Bystyret sørger for gløgg og æb-leskiver. Karsten taler med Helle Lerche (formand for menighedsrådet) om arran-gementet.
b) Der drøftedes ”åbent møde” i løbet af året, således at Torslundes borgere kan mø-des med bystyret uden for det årlige Bystævne. Eventuelt med udgangspunkt i hvad der kunne ønskes af tiltag og arrangementer, og hvem der vil deltage.
c) Der førtes en drøftelse med evaluering af arbejdsformer og medinddragelse. Det drøftedes, at formænd for udvalg, der beskæftiger sig med projekter eller aktivite-
ter, hvor der skal fremlægges forslag for kommunen burde være med til mødet med kommunen. Fx boldbaneudvalget. Der var overvejende enighed om dette.
d) På næste Bystævne bør der være punkt om, hvad der skal ske i byen de næste 5 år.
e) Merete fortalte kort om mødet for børn- og unge, der holdes et nyt møde i foråret, hvor det fx er nemmere at se hvad, der kan ske på boldbanen. De 3 fremmødte havde forslag, der er tilgodeset i den nuværende plan for banen.
f) Der drøftedes problemer med vand, blandt andet afvanding i forbindelse med nyt hus midt i byen ved Poststien, Bl.a. fordi der er meget store arealer med flisebe-lægning. Bylauget anbefaler de berørte lodsejere at henvende sig til kommunen.
g) Der drøftedes huller i vejen ved Lille Bygade og vejen ved Jens og Charlotte. Det menes, at begge strækninger er privat vej. Ulrik forespørger hos kommunen.
h) Næste møde i Bystyret er torsdag d. 16. februar 2012 hos Mogens.
Referent Merete
Efterfølgende:
er der fra kommunen givet svar på:

  • at Lille Bygade er privat vej.
  • at der er gang i flytning af busskur ud for Torslunde vej 56 og opsætning af busskur ved Solhøjvej

Desuden er der startet udgravning til dræn på boldbanen.