Referat af bystyremøde 12-05-2011

Referat fra til Bystyremøde torsdag 12.05.2011 /Merete
Fraværende med afbud: Mogens og Torben

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra møde d. 5. april godkendt uden bemærkninger

2. Grundlovsfest
Opsummering på arbejdsopgaver og planlægning i forlængelse af møde hos Charlotte, hvor Merete og Kim deltog. Borgmesteren er inviteret af Ulrik. Bystyret giver tilskud til gevinster til børnespillepladerne, da en af sponsorerne holder pause i år. Indbydelsen redigeres færdig og lægges på hjemmesiden og ophænges. Madpriserne på hhv. 100 kr. for voksne og 50 for børn fastholdes. Bylauget giver et tilskud på kr. 25 pr voksen.
D. 24. maj holdes næste møde hos Charlotte, hvor der tjekkes op på evt. udeståender.

3. Boldbaneudvalg
Der har været hold møde i Boldbaneudvalg d. 4.maj.
Der er mange ideer i spil – opsummeret i referat fra mødet – Henrik Dybdal skriver og udsender. Der kan nævnes: beplantning, borde bænke, naturredskaber til motion og leg, petanquebane.
Der graves pt. for at udbedre dræn, derefter sås græs. Der kan først sættes mål op, når græsset kan bære. Der er stærke begrænsninger på beplantning pga. drænet. Beplantning evt. på jordvold skal aftales med Henrik.
Der afholdes møde med kommunen i august. Boldbaneudvalget opfordres til at udarbejde en målfast plan for området og finde ud af, hvad der kan etableres umiddelbart med bylauget egne midler og egen håndkraft. Fx petangue-banen. Borde/bænke som kan søges i kommunen m.v. Det er ikke sandsynligt at et stort og omkostningstungt projekt bliver gennemført inden for nærmeste fremtid.

4. Nedrivning af Torslunde Bygade 11.
Bystyret har modtaget brev fra kommunen vedrørende modtaget ansøgning om at nedrive bebyggelsen på Torslunde Bygade 11 (Franziskas hus).
Bystyret kan acceptere nedrivning, hvis huset er så dårligt, at det er uegnet til bolig. Vi ønsker dog at høres ved nybyggeri, idet vi ønsker landsby-udseendet bevaret. Således bør det nuværende hus opmåles og højde og længde af facade fastholdes. Placering på grund fastholdes. Ny bebyggelse må ikke være til gene for naboerne. Ulrik skriver til kommunen.

5. Økonomi
Økonomier er i orden.

6. Eventuelt

  • Trafik- opmålinger er i gang, bump er på vej. Der sendes mail fra kommunen til Ulrik inden 14 dage med endelig tidsplan.
  • Til næste statusmøde med kommunen: Boldbane diverse, asfaltering, bedre chikaner.
  • Fremtiden for Torslundes børn drøftedes. Der udtrykkes bekymring for Ishøj skoles fremtid og børnenes skolegang fremover. Vi følger udviklingen tæt og søger at påvirke byrådet for bevarelse af skolen.
  • ”Klagesagen” bystyret skal tidligere ind i sager som denne.
  • Haloween Dorte vil gerne stå for arrangementet.
  • Næste møde hos Kim d. 11. august.