Referat af bystyremøde 05-04-2011

Referat fra bystyremøde tirsdag den 5. april 2011 hos Torben

1) Opfølgning på bystævne. Bystævnet forløb godt. Der var ingen emne der umiddelbart kræver bystyrets reaktion. På bystævnet var der ønske om mere orientering om hvornår der kommer relevant information på hjemmesiden. Der enedes om at åbne hjemmesiden mere op lokale arrangementer og sende lidt flere orienteringsmails i det kommende år. Nybyggeriet Torslundevej 133 – se under eventuelt.

2) Festudvalg. Festudvalget består pt. af Charlotte, Johnny og Henrik. Udvalget mangler medlemmer, men det forlyder at der findes 2-3 potentielle nye medlemmer. Bystyret vil meget gerne bakke festudvalget op, hvis behovet skulle opstå.

3) Grundlovsfest. Bystyret afventer festudvalgets beslutning, og står gerne til råde hvis det behøves.

4) Kommissorium til boldbaneudvalg. Økonomi i forhold til kommunen er stadig uvist. Bystyret afventer udspil fra udvalget om boldbanens udnyttelse, før det tager nogen beslutninger. Drænforhold på området. Det udledes pt. hvem der skal tage aktion.

5) Økonomi. Skatmesteren fremlage foreløbigt regnskab og Bylaugets økonomi er sund og går stadig godt.

6) Eventuelt. Børnebystyre. Merete stillede forslag om et børnebystyre bestående af ca. 5 børn fra ca. 2. klasse og op. Børnestyret kan være med til at beslutte om fx indretning af boldbanen, grundlovsfest, ungdomsfest etc. Der var stor tilslutning til forslaget i bystyret og Merete indkalder til møde i konfirmandstuen. Udgifter til mødet dækkes af bylauget. Indsamling af affald. Dansk naturfredningsforening har samlet affald i Torslunde og omegn, det blev til 71kg. Godt initiativ. Klagesagen om nybyggeriet Torslundevej 133. Bystyret har ingen juridiske rettigheder overfor nybyggerier, det er ene og alene de involverede parter der har rettigheder til eventuelle klager. Det vil derfor være at ”stikke blår i øjnene” på bylaugets medlemmer, hvis bystyret går ind i disse sager og i værste fald forspilder parternes mulighed for at afklare uoverensstemmelser. Bystyret vil gerne, på given foranledning, bistå med råd og dåd efter bedste evne i byggesager, og tilstræbe at lokalplanen overholdes således at landsbyens unikke karakter består.

Ellers kun rygter fra randområderne.

Næste møde afholdes den 12-05-2011 kl 20:00 hos Karsten.