Referat af bystyremøde 08-04-2010

Referat Bystyremøde d. 8-04-10 hos Torben

Fraværende: Ingen
1) Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

2) Referat fra møde med Kommune
Ellekilde;
Der er nu sat ejendomsmægler på for at fremme salget. Samtidig bliver der nu byggemodnet, så området fremstår mere indbydende.
Fortov;
Spildevand overgår til A/S ejet af kommunen. Der har ikke i 2010 el. 2011 været afsat midler til rep i Torslunde, hvorfor vi heller ikke kan forvente, at der sker en gennemgribende renovering de første år. Kommunen vil kigge på at foretage midlertidige reparationer.
Boldbane;
Der opsættes hegn ca. 1,5 m. højt langs Torslundevej, så børnene ikke kan løbe direkte ud på vejen. Klipning er kommet i vedligeholdelsesplanen og mål opsættes snarest.
Bylaugsjord;
Kommunen kigger på det.
Trafik By;
Der arbejdes med en model med hævet køreflade i begge ender af landsbyen, lige uden for byportene, samt nedsættelse af hastighed til 40 km/t.
Trafik Køgevej/Torslundevej;
Der arbejdes med en model med blå cykelstribe samt tilbagetrukket stoplinie for kørende trafik.
Trafik Solhøjvej;
Der arbejdes med en model med at 50 km/t skilt flyttes ca. 100 m. mod øst samt fuld stop fra Solhøjvej ud på Torslundevej. Ligeledes vil kommune diskutere gennemkørsel forbudt for tunge køretøjer gennem landsbyen også fra Solhøj siden. Der udføres snarest hastigheds/antals måling på Solhøjvej.
3) Hjemmeside
Mogens skriver lidt om hvordan man bliver medlem. Ulrik om at være ny i Torslunde. Klar inden Bystævnet.

4) Bystævnet
Praktik mv. er på plads, og vi glæder os alle til at byen igen samles.

5) Evt.
Kun rygter fra randområder.

Ved pennen
Ulrik