Referat af bystyremøde 28-10-2009

Referat Bystyremøde d. 28-10-09 hos Rikke
Fraværende: Merete

1) Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

2) Website
Vi er blevet enige med menighedsrådet om at fortsætte hver for sig. Torben
kommer med oplæg til ny hjemmeside asap.

3) Trafik
Tung trafik
Antallet af store lastbiler er i den østlige ende af byen steget fra ca. 20 i
døgnet til næsten 50. Primært fra Søren Larsen og til dels Gartneriet.
Vi har forespurgt hos Kommunen om en generel hastighedsnedsættelse til
40 km/t og om bump ved byporte. UBN følger op.
Politiet vil ikke for nuværende give lov til forbud mod gennemkørsel af tung
trafik, så vi slipper ikke pt. for Carsten Jensen fra Hedehusene. Vi tager en
snak med ham om det uhensigtsmæssige i at bruge vores by til at køre
igennem. Karsten K. følger op
Det skal undersøges om vi kan få tidsbegrænsning på den tunge trafik i
byen. UBN følger op
Bygaden
Der har været forespørgsel på opsætning af spejle ved begge sving i
Bygaden. Dette er kommunen i mod; citat
Problemet med trafikspejle er, at de kun bør anvendes til at se
om der er fri bane. Desværre begynder bilisterne at tolke
afstand og hastighed i spejlet, og dermed opstår der
fejltolkninger med uheld til følge. Problemet er størst om
natten og i regnvejr. Det er både erfarne og uerfarne brugere
af spejlene der fejltolker spejlene. Grundliggende forbedrer
spejlene trygheden, men reelt foringer de fleste spejle
trafiksikkerheden.
T-kryds Solhøjvej
Der er efterhånden mange børn, der cykler/går til busstoppestedet ved
Solhøjvej. Vi skal have flyttet 50 km/t skiltet, således at bilister nedsætter
farten inden busholdepladsen samt opsætte skilte med krydsende cyklister.
UBN Følger op.
Køgevej
Når vores børn cykler hjem fra skole/fritidsaktiviteter bør de kære ad
Baldersvej. Derved undgår de at køre mod fædselsretningen på cykelstien
på Køgevej.
Der skal laves ”blå cykelbane” ved T-krydset Torslundevej/Køgevej. Der er
mange højresvingende lastbiler. UBN følger op.

4) Fællesarealer
Bylauget har konstateret, at begge vores bylaugsjorde i dag i større eller
mindre omfang er inddraget af tilstødende naboer. Vi tager en snak med
Kommunen om hvad vi kan gøre. UBN følger op.
Der er fra flere småbørnsforældre ytret ømske om et
aktivitets/hygge/mødested på Sprøjtehusbakken. Vi undersøger hos
Kommune hvad der kan lade sig gøre. Rikke følger op.

5) Statusmøde Kommune
Vi skal lige have overstået kommunevalg. Skal afholdes inden næste
Bystævne. UBN følger op.

6) Vindmøller
Vi skal have tjekket med Kommunen om der er afsat arealer i vores
område til opstilling af vindmøller. UBN følger op

7) Økonomi
OK

8) Evt.
Næste møde d. 7. januar 2010 hos Mogens.
Ellers kun rygter fra randområder.

Ved pennen
Ulrik