Referat af bystyremøde 23-04-2009

Referat Bystyremøde d. 23-04-09 hos Ulrik
Fraværende: Ingen

Dorte fra festudvalget fra inviteret, således at vi kunne få en snak om årets fester. Årets
festprogram kommer til at se ud som følger: Grundlovsfest, Høstfest, Halloween og
Fastelavn. Mere herom senere fra Festudvalget.

1) Velkomst og intro til nye medlemmer
Vi ”gik bordet rundt” og præsenterede os alle.

2) Trafiksituation
Vi er i dialog med kommunen om dels den tunge trafik ude fra Solhøj og Søren Larsen,
og dels de midlertidige foranstaltninger, der er etableret ved den østlige byport. Ulrik
følger op.

3) Evaluering Bystævne 2009
Det var et rigtig godt bystævne, med en god debat og mange gode forslag.

4) Kommunikation
Indtil videre fastholder vi vores nuværende kommunikationsform, hvor vi lægger
indkaldelser og referater ud på nettet. Tages op igen til næste møde. Torben undersøger
om andre muligheder.

5) Åløb
På grund af økonomi skal vi ikke forvente nogen initiativer fra kommunens side de næste
mange år. Naturen vil med al sandsynlighed selv klare at fjerne betonen inden der sker
noget fra kommunalt hold. Bylauget vil ikke fremover bruge mere tid på åløb, medmindre
nye oplysninger dukker op.

6) Thorshøjgård
Vi har fået lov til at benytte lokaler på Thorshøjgård. De har en dejlig kantine med plads
til min. 60 personer samt et rigtig godt køkken. Ulrik varetagr indtil videre kontakten. Der
findes endvidere boldbaner som vi også gerne må benytte.

7) Boldbane
Burde være i proces med hensyn til ny landzonetilladelse etc. Ulrik følger op.

8) Socialfremmende arrangementer
Der var kommet en ansøgning om tilskud til fisketur. Der er givet princip-ja, men vi skal
have et budget før endelig beløb bevilliges. Ulrik følger op.

9) Vindmøller – lokalplan
Udskudt til næste møde

10) Økonomi
Vores økonomi er fin. Kontingentindbetalingerne er allerede nu på niveau med sidste år.

11) Evt.
Der er landsbycup d. 20. juni på TIIF’s arealer i Ishøj Landsby. Torben prøver at stable
hold på benene. Næste møder bliver d. 02.07.09 & 27.08.09
Ellers kun rygter fra randområder.

Ved pennen
Ulrik