Referat af bystyremøde 12-02-2009

Referat Bystyremøde d. 12-02-09 hos Torben
Fraværende: Mogens

1) Godkendelse af referat
Referat blev godkendt med den bemærkning (Arne) at referat fra forrige møde blev
godkendt.

2) Trafiksituation v. Cykelsti overgang
Bylauget har efter mødet med kommunens driftsfolk flere gange rykket for svar om hvilke
tiltag kommunen havde forestillet sig. Uden Held. I januar oplever vi så, at der er blevet
raspet i asfalten ved østlige byport. Helt uden dialog mellem kommune og Byalug.
Vi har derfor bedt om møde med øverste ansvarlige i teknisk forvaltning, således at vi
kan få genoprettet den gode dialog, der tidligere har præget samarbejdet mellem
kommune og bylaug.

3) Bystævne 2009
Vil blive afholdt søndag d. 15. marts 2009 kl. 15.00 i konfirmandstuen, Torslunde
præstegård. Efter mødet vil der blive en let osteanretning samt lidt godt til gangen. Der
udsendes indkaldelse i.h.t vedtægterne.
Følgende er på valg i år:
Mogens (skatmester) – modtager genvalg
Karsten (bymand) – modtager genvalg
Kristine (bymand) – modtager ikke genvalg
Arne (2. suppleant) – modtager ikke genvalg
1. suppleant
Revisorer
Bystyret opfordrer alle, der har lyst til at stille op, til senest på dagen at meddele deres
kandidatur.

4) Web – Kommunikation
For at undgå signalforvirring og samtidig ensrette kommunikationen har det nuværende
Bystyre besluttet følgende:
Spørgsmål og/eller kommentarer til Bystyret fremsendes til oldermand@torslunde.dk.
Punktet/punkterne vil så komme med på næste bystyremøde, og man vil efter mødet
kunne læse svaret i referatet fra mødet.
Det tilsikres at alle ”torslunde mailadresser” videresendes til korrekte private
mailadresser.
Bystyret vil således fremover kun kommunikere via referater fra møderne.

5) Økonomi
Bylaugets økonomiske situation ser stadig fornuftig ud.

6) Eventuelt
Er der nogle af byens borgere, der har gode ideer til mindre arrangementer, f.eks.
fisketur, vinsmagning etc. Vil Bylauget meget gerne bidrage med økonomisk støtte.
Kontakt oldermand Ulrik.
Miljøministeriet har fået en slat penge til friluftstilbud. Vi ansøger om at få bygget et
shelter ved bålpladsen i Solhøj. Torben tager kontakt.
I skrivende stund har vi modtaget afgørelse fra Naturklagenævnet vedrørende opførelse
af vores Bylaugshus. Naturklagenævnet har sagt nej til placeringen af Bylaugshuset. Vi
har bedt kommunen om møde, hvor vi kan diskutere, hvad vi så kan gøre i fællesskab.
Når der er nyt herfra vender vi tilbage.
Afgørelsen kan i øvrigt også ses på torslunde.dk.
Ellers kun rygter fra randområder.

Ved pennen
Ulrik