Referat af bystyremøde 03-12-2008

Referat Bystyremøde d. 3-12-08 hos Rine
Fraværende: Torben

1) Godkendelse af referat
Referat blev godkendt uden bemærkninger.

2) Opfølgning på trafikmøde med kommune (v. østlige byport)
Mogens og Ulrik deltog fra Bystyret og vi gennemgik sammen med kommunens folk, de
uhensigtmæssigheder/farlige overgange, der er i dag.
Kommune har lovet at komme tilbage med oplæg til løsning af trafiksituationen her. Evt.
med nogle midlertidige foranstaltninger.

3) Træer Thorslundemaglevej
Mogens er tovholder. Måske sker der allerede noget førstkommende weekend.
Alternativt efter jul.

4) Web
Vi har en god og meget brugt website i byen. Nikolas gør et meget stort og flot stykke
arbejde, som vi alle er glade for. Carsten tager en snak med Nikolas, således at vi i
fællesskab kan fremtidssikre vores website.

5) Økonomi
Bylaugets økonomiske situation ser fornuftig ud, men vi skal stadig huske på, at vores
kommende bylaugshus vil kræve en del investeringer.

6) Eventuelt
Rine orienterede om helhedsplanerne for Ishøj Landsby. Smedjen er købt og vil blive
revet ned i 2009. Herefter skal gadekæret oprenses.
Ellers kun rygter fra randområder.

Ved pennen
Ulrik