Referat af bystyremøde 02-10-2008

Referat Bystyremøde d. 2-10-08 hos Ulrik
Fraværende: Ingen

1) Godkendelse af referat
Referat blev godkendt uden bemærkninger.

2) Opfølgning på møde med kommune
Bylaugshus
Vores bylaugshus er til behandling i Naturklagenævnet. Kommune forventer en hurtig sagsbehandling, således at vi kan komme i gang med flytning og istandsættelse.
Tung trafik / overgang ved cykelsti
Kommunen er indstillet på at der skal gøres et eller andet. Der er aftalt møde ”on location” onsdag d. 8. oktober med kommunens folk, hvor vi sammne vil diskutere mulige løsninger.
Vedligehold natursti
Kommunen vil fremadrettet slå omkring naturstien ca. 2 gange årligt.
Fortove / afvanding
Kommunen er ved at projektere regnvandskloakeringen på Torslundevej. Den nuværende er ikke stor nok/nedslidt. Projekteringen og udbud vil være på plads i efteråret, og projektet skulle gerne starte op forår 2009. (Der er afsat penge på budgettet). Som en del af projektet indgår naturligvis en renovering af fortove.
Åløb
Renovering etc. af vores åløb er nu blevet en del af EU’s vandrammedirektiv. Kommunen vil derfor i en eller anden grad fremadrettet blive pålagt en renovering/tilbageførsel. Hvornår og hvordan er vides ikke, da det nu er under EU’s vandrammedirektiv. Bystyret besluttede på den baggrund, at åløbet fremover ikke vil være et fokusområde, da vi alligevel ikke kan påvirke beslutningsprocessen.

3) Torslunde Bygade / Torslundevej
En lang række beboere har fået besked fra kommune om at nedskære/fælde etc. beplantninger og lign. ud til henholdsvis Torslunde Bygade og Torslundevej. Kommunen har modtaget en lang række klager fra en enkelt beboer på Torslunde Bygade, der mener, at udsyn etc. er spærret/meget dårligt.
Bystyret har intet haft med disse sager at gøre, og Bystyret finder det meget kedeligt, at vi ikke kan tale sammen i landsbyen og den vej igennem finde mindelige løsninger, som alle kan leve med.
At bruge kommunen som ”bussemand” er en meget uheldig tendens, og Bystyret håber meget, at dette ikke sker igen.
Så kan vi kun håbe på, at træer og buske vokser frem igen, så ”arrene” ikke bliver for store.

4) Økonomi
Vi har for nuværende en fin økonomi, men nå vi får Bylaugshuset på plads, kan vi hurtigt få brugt formuen.

5) Eventuelt
Der bliver plant et træ / genplant et træ søndag d. 2. november 2008.
Sæt allerede nu eftermiddagen af. Praktiske detaljer kommer senere.
Næste møde d. 3. december 2008 kl. 20.00 hos Rine.
Ellers kun rygter fra randområder.

Ved pennen
Ulrik