Referat af bystyremøde 24-04-2008

Referat Bystyremøde d. 24-04-8 hos Mogens
Fraværende: Rine

1) Konstituering
Mogens blev konstitueret som skatmester og 1. suppleant Karsten blev bymand.

2) Opfølgning på Bystævne
Bystævnet foregik i god ro og orden. Der var gode indlæg fra både Borgmester og fra
salen. Fremover vil Bystyret tilstræbe større gennemsigtighed om personer på valg
modtager genvalg eller ikke.
Der er skovrejsning d. 9/5-08 kl. 13.00- se også hjemmesiden.
Ellers henvises der i øvrigt til referat fra Bystævne.

3) Statusmøde med kommune
I forbindelse med møde om Bylaugshus havde vi også et kort statusmøde.
Der er ved at blive sat stolper om ved chikanerne, således at der ikke længere kan køres
indenom.
Bystyret har fået en del klager vedrørende aktiviteter fra lejere på Lyngby Hegn.
Kommunen meddelte, at de tidligere har politianmeldt Lyngby Hegn, men at politiet
mente, der lå under deres bagatelgrænse. Kommunen kunne kun opfordre til, at såfremt
borgere føler sig intimideret, bør man selv kontakte politiet.

4) Bylaugshus
Der er kommet en klage fra en borger i Torslunde, der ikke mener kommunen kan give
landzonetilladelse til vores Bylaugshus. Borgeren vil grundlæggende ikke have
Bylaugshuset liggende på den ønskede placering.
Det betyder, at den tidsplan Borgmesteren skitserede til Bystævnet ikke holder. Hvornår
vi så kan komme i gang, er pt. uvist.
Når vi forhåbentligt får endeligt ”go” fra kommunen, vil Bystyret indkalde alle til
debataften om Bylaugshuset fremtidige anvendelse og reglerne herfor.
Den i kommuneplanstrategi 2007 skitserede legeplads, vil også indgå i de fremtidige
drøftelser med kommunen.

5) Økonomi
Vi har for nuværende en sund økonomi, og kontingentindbetalingerne er på højde med
2007. Udsendelse af girokort via PBS virker tilsyneladende godt. Vi skal dog forvente at
bruge en del penge på indretning/indbo til vores Bylaugshus, så der er absolut ikke for
mange penge i kassen.

6) Eventuelt
Bystyret diskuterede hvordan vi ”opfanger” kommende borgere fra Ellekilde
udstykningen, samt i det hele taget bliver bedre til at sige velkommen til Torslunde.
Hermed opfordring til alle om at give besked til Bystyret, når der kommer nye borgere til
byen. Bystyret vil så tilstræbe at få udleveret vores velkomstpakke.
Hjemmeside blev kort vendt, og vil blive punkt på næste møde.
Genplantning af frugttræer er også et punkt til et senere møde.
Ellers kun rygter fra randområder.
Der er aftalt møde d. 10/6-08 kl. 20 hos Karsten, og 20/8-08 hos Torben.

Ved pennen
Ulrik