Referat af bystyremøde 12-12-2007

Referat Bystyremøde d. 12-12-7 hos Ulrik
Fraværende: Søren og Mogens

1) Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt med den kommentar, at genplantning mv. på Thorslundemaglevej bliver forår 2008.

2) Opfølgning på seneste møde med kommune
Helhedsplan for Ishøj Landsby
Kristine deltager i følgegruppen som repræsentant for Torslunde.
Åløb
Kommunen er meget positivt indstillet over for en fjernelse af betonen samt en generel genopretning. Der er dog pt. ikke penge på budgettet. Men med den fokus der på vandmiljø og naturgenopretning, arbejder tiden for os.
Chikaner
Vi skal have gjort noget ved cykelstiovergangene – specielt den ved byporten. Det har været meget tæt på, at en cyklist var blevet kørt ned. Jens har allerede kontaktet kommunen.
Ellers vil resten af chikanerne blive taget op til revurdering i.f.m. Ellekilde udstykningen.
Fortov
Kommunen har sat en undersøgelse i gang, der skal klarlægge om og hvordan regnvandet kommer væk fra Torslundevej og ned i åen. Når dette er på plads, vil fortovene blive renoveret, hvilket tidsmæssigt nok vil falde sammen med Ellekildeudstykningen. Indtil der er ”styr på regnvandet” er det spild af penge at renovere fortovene. De vil simpelthen regne væk igen.

3) Bylaugshus
Hvis alt går vel, skulle vores Bylaugshus hus være på plads ultimo marts 2008, således at vi kan afholde Bystævne 2008 i vores nye hus. Vi skal selv sætte i stand og vedligeholde indvendigt. Huset kommer renoveret udvendigt, og vi vil fremover få materialer til den udvendige vedligeholdelse. Ulrik udarbejder til næste møde oplæg til drift og administration af vores nye hus.

4) Økonomi
Der forventes et overskud på driften i 2007 på 6 – 8.000,- kr. hvorefter vores egenkapital vil udgøre ca. 40.000,-kr. Vi skal dog forvente at bruge en del penge på vores nye hus, hvorfor Bystyret finder akkumuleringen af formue i orden.

5) Eventuelt
Transportcentret skal udvides markant, hvorfor vi tager en dialog med kommunen og fremtidige støjgener. Ellers kun rygter fra randområderne.

Ved pennen
Ulrik