Referat af bystyremøde 05-09-2007

Referat Bystyremøde d. 05-9-7 hos Kristine
Fraværende: Søren, Mogens og Torben

1) Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt.

2) Opfølgning på Festival
Bylaugets madbod havde stor succes, og der kunne meldes ”alt udsolgt” lørdag aften. Vi bespiste ca. 600 personer, hvilket er maksimum for vores kapacitet. Overskudet blev på ca. 7.000,- kr. Fraregnet vores sponsorat på 2.000,- kr. hvade vi et nettooverskud på ca. 5.000,- kr., hvilket må beregnes som værende meget flot.
Vi er selvfølgelig med igen næste år om lørdagen. Jens vil tænke over muligt koncept til om fredagen.

3) Statusmøde med Kommune

  • Fælleshus – kommunen arbejder pt. med en løsning
  • Boldbane – kommunen arbejder pt. med en løsning
  • Chikaner ved cykelsti – der er ikke sket noget siden mødet
  • Vedligehold af chikaner i byen – der er ikke sket noget siden mødet
  • Åløb – der er ikke sket noget siden mødet
  • Helhedsplan for Ishøj Landsby – Kristine deltager i arbejdsgruppe.
  • Jens beder om nyt møde ultimo september 2007.

4) Høstfest 2007
Fin fest med små 100 deltagere børn & voksne. Forventet underskud på ca. 2.000,- ikke endeligt opgjort.

5) Thorslundemaglevej
Søndag d. 28. oktober kl. 14.00
Genplantning samt beskæring.
Jens kontakter Gartner

6) Torslundevej 79
Ejeren af ovennævnte ejendom har søgt kommunen om lov til at udstykke ejendommen til 11 parceller. Bylauget hilser initiativet velkommen.

7) Økonomi
Vi har en fin økonomi. Kontingentindbetalinger er steget ift. tidligere år. Vi har indkøbt/fået hoppepude, der pt. står hos Jens.
Følgende regler for udlån blev vedtaget:
Priotering: 1) Bylaugets egne arrangementer
2) Bylaugets medlemmer kan låne til aktiviteter i byen
3) Foreninger kan leje for kr. 500,-
Ønsker man at låne/leje hoppepude kontaktes Ulrik.

8) Eventuelt
Kun rygter fra randområder

Ved pennen
Ulrik