Referat af bystyremøde 23-08-2006

Referat Bystyremøde d. 23/08-06 hos Sussi
Fraværende: Arne og Søren

1) Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt.

2) Opfølgning på Høstfest
Det var en stor succes. Dog enighed om at stregsystem ikke er passende fremover. Endelig økonomi kommer senere.

3) Cykelsti
Der er indvielse d. 6. oktober. Vi prøver at få borgmesteren ud kl. 07.40, således at han kan cykle sammen med alle børnene til skole.
Jens tager kontakt til kommune/entreprenør, så vi undgår at der holder lastbiler mv. på Torslundevej ml. 07.30 og 08.00.
Bylauget er endvidere indkaldt til møde med kommune, hvor afstibning af Torslundevej, cykelovergange mv. er på dagsordenen.

4) Bystævne 2007
Forventes afholdt d. 18/3 el. 25/3 2007 på Ellekilde.
Endelig dato fastlægges på næste møde. Herefter kan borgmester inviteres.

5) Thorslundemaglevej
Jens kontakter gartner mht. beskæring og genplantning.
Jens kontakter kommune ang. klipning af grøfter mv. samt evt. ny asfalt.
Vi skal i bylaugsregi afsætte midler til vores kommende boldbane, således at vi kan gøre denne meget attraktiv for byens borgere. Tages på i forbindelse med regnskabsaflæggelse.

6) Torslundevej 79 – Miljøsag
Ligger til behandling i Miljøstyrelsen. Mht. trafikbelastning afventer vi dokumentation fra Niels Meldgaard.

7) Grundlovsfest 2007
Jens kontakter borgmester

8) Næste møde
Tirsdag d. 24. oktober kl. 20.00 hos Ulrik.

9) Eventuelt
Mødedato med kommune er d. 26/9. Sussi og Mogens forfatter brev til kommune om kompetence ifm. Sprøjtehusbakken.
Ellers kun rygter fra randområder

Ved pennen
Ulrik