Referat af bystyremøde 04-10-2005

Referat af møde i Torslunde Bylaug
Tirsdag den 4. oktober 2005
Tilstedeværende: Jens, Kristine, Susi, Arne, Mogens.
Afbud: Ulrik.
Mødet blev holdt hos Jens og havde følgende dagsorden:

  1. Godkendelse af sidste referat
  2. Opfølgning på høstfest
  3. Festival
  4. Bystyrets arbejds- og kompetenceområder
  5. Økonomi
  6. Eventuelt

 

Ad 1. Referatet blev godkendt

Ad 2. Høstfesten har været en ubetinget succes.
Det økonomiske resultat viste et beskedent underskud på kr. 1.300, hvilket skal relateres til et forventet, budgetteret underskud på ca kr. 3.000. Årsagen til det gode resultat er dels et meget økonomisk bevidst festudvalg og dels en udnyttelse af vin- og sodavandsbeholdning fra tidligere fester.

Ad 3. Der foregår fortsat sonderinger vedrørende Bylaugets eventuelle involvering i fremtidige Torslunde Festivaler.

Ad 4. Foranlediget af en aktuel sag diskuteredes Bylaugets arbejds- og kompetenceområder.
Da vi ikke er en grundejerforening, er der en række områder, hvor kommunen og ikke Bylauget har kompetence og sanktionsmuligheder. Der var generelt enighed om, at Bylauget på denne baggrund ikke skal involvere sig i disse områder. Eventuelle kontroverser kan almindeligvis udredes ved kontakt mellem de involverede parter. Hvis dette ikke er tilfældet, kan involvering af Kommunen være nødvendig.
Der er enighed om, at Bylaugets hjemmeside allerede har vist sig at være et meget væsentligt nyt kommunikationsinstrument, og der er stor tilfredshed med den hjælp, som Nikolas yder til administration heraf. Det er vigtigt at få bekendtgjort, at det er Torslunde Landsbys og Sogns hjemmeside, at den er åben for personlige indlæg fra navngivne forfattere, men at disse indlæg ikke (nødvendigvis) repræsenterer Bylaugets opfattelser.
Det blev besluttet at indbyde Nikolas til næste møde med henblik på diskussion af hjemmesiden og dens administration.

Ad 5. Udgik i kassemesterens fravær.

Ad 6. Det halvårlige møde med Kommunen gennemføres med henblik på status vedrørende cykelsti, Ellekilde, chikaner og mulige udbedringer af Lille Vejleå.
Der skal udføres fornyet beplantning, hvor frugttræer er gået ud. Der skal af tales beskærer-kursus med vores frugttræ-leverandør.

Referent/Mogens