Referat af bystyremøde 14-06-2005

Referat Bystyremøde d. 14/06-05 hos Sussi
Fraværende: Søren F og Rine

1) Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt.

2) Opfølgning festival
Et rigtig godt arrangement. Vi kommer ud med et overskud på ca. 4.500,- Hertil kan lægges yderligere ca. 600,- kr. der indkøbt til andre formål.

3) Møde med kommune
Der er afholdt ordinært statusmøde torsdag d. 8/6-05 kl. 17.00. Vi havde følgende punkter med:
Opfølgning Cykelsti + Ellekilde
Cykelsti forventet klar skolestart 2006. Vi bliver indkaldt, når den endelige projektering går i gang.
Intet nyt om Ellekilde. Vores indlæg er stadig basen for det videre arbejde. Pt. afventes konsekvenser af kommunalreform. Tidsplan nu er ultimo 2006, før der kommer en afklaring.

  • Boldbane
  • Der arbejdes på løsning med ny boldbane i.f.m. thorslundemaglevej.
  • Fælleshus
  • Der er arbejdes på en løsning i.f.m. kirken.
  • Åløb

Kommunen kommer tilbage.

4) Opfølgning Grundlovsfest
Et fin dag. Borgmesteren holdt en flot tale. Selvom vejret ikke helt var med os, var der fin deltagelse. Endelig økonomi afventer fra festudvalg .

5) Festival fremover
Festivalledelsen har forespugt om Bylaug et vil tage et større ansvar. Vi vil meget gerne mødes for en drøftelse af fremtiden. UBN kontakter Søren L.

6) Økonomi
Med det fine resultat fra festivalen har vi en meget sund økonomi resten af året.

7) Næste møde
Næste ordinære møde bliver tirsdag d. 9. august 2005 kl. 20.00 hos Rine
Mødedatoer resten af året er: 04.10.2005, 06.12.2005 og 07.02.2006 alle dage kl. 20.00

8) Evt.
Kun løse rygter fra randområder.

Ved pennen
Ulrik