Referat af bystævne den 16. marts 2014

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Oldermandens beretning – Evt. andre beretninger fra udvalg
 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent for kommende år
 5. Valg i henhold til vedtægterne (På valg er Oldermand Torben Mandrup – modtager genvalg, Bymand Adam Lebech – modtager genvalg, Bymand Wili Jensen – modtager genvalg, 2. suppleant Helle Gammelgaard – modtager genvalg)
 6. Behandling af indkomne forslag (skal være Oldermanden i hænde senest den 6. marts)
 7. Eventuelt
Ad 1. Valg af dirigent
 • Charlotte la Cour blev valgt til dirigent. Hun konkluderede, at bystævnet var rettidigt indkaldt, og at der var indkommet et rettidigt forslag til dagsorden. Dette behandles under indkomne forslag.
 • Det blev besluttet at ændre dagsordenen, så punkt 3 om regnskab og punkt 4 om kontingent blev behandlet før oldermandens beretning.
Ad 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
 • Der er et rekordkontingent på over 15.000 kr. Der er som planlagt et mindre underskud, da der på sidste bystævne var enighed om, at bylauget skal prioritere at igangsætte aktiviteter i stedet for opsparing.
 • Der er et udlæg til kommunen på 31.411 kr., som kommunen indbetaler, når der er oprettet et CVR-nummer og NemKonto. Pengene er ikke bundet til et bestemt år, så kommunen har bekræftet, at de udbetales, når disse ting er oprettet. Der er derudover en uudnyttet ramme op til 50.000 kr. til shelteret.
 • Der blev spurgt ind til, hvorfor der var forskel mellem delregnskaber for høstfest og grundlovsfest og regnskabet. Det skyldes, at den endelige afregning af arrangementerne ikke var indkommet ved årsskiftet.
Ad 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 • Bystævnet besluttede, at kontingentet fortsætter uændret.
Ad 2. Oldermandens beretning – Evt. andre beretninger fra udvalg
 • Festudvalget v/Maria, Charlotte, Henrik m.fl.
  • Grundlovsfest vellykket som sædvanlig. Der var også mange besøgende.
  • Høstfest inkl. høstmarked var også meget hyggeligt. Der kunne være flere besøgende til markedet udefra.
  • Festudvalget efterspørger, at endnu flere melder sig til at være med til at arrangere festerne.
  • Valgmøde i november var meget fint – helt fyldt op. Var lidt koldt i Vandværket.
  • Portvinsaften på Torshøjgård
  • Juletræstænding og fastelavn sammen med kirken. Der planlægges koncertsamarbejde fremadrettet
 • Boldbaneudvalget v/Henrik
  • Der er blevet bygget shelters på to arbejdsdage. Det er blevet fint brugt. Der udestår stadig bygning af et brændeskur. Derudover har vi fået to store askestammer, som skal flyttes derover.
 • Trafiksikkerhed på Torslundevej. Processen omkring opstilling af bump var utilfredsstillende. Der var en lidt ophedet debat på hjemmesiden.
 • Bystyreseminar den 15. september 2013, hvor bystyret drøftede visioner for Torslunde.
 • Hjemmeside, vi ser en stigende aktivitet, mulighed for at blive hørt. Adam udvikler hele tiden på den, vi prøver at udvikle interessefora, netop oprettet hønseforum. Også genstand for løbende debat i bystyret – fra envejskommunikation til facebook.
 • Lokalesituation er fortsat en udfordring. Vi kan ikke længere benytte Torshøjgård, men undersøger alternativer som fx konfirmandstuen og vandværket.
 • Gadejorder: Der er ikke sket så meget siden sidst. Der undersøges muligheder for forlig.
 • Nedrivning og bevarelse af Torslundes landsbypræg. Der er blevet udarbejdet en række høringssvar, hvor der er forhold, der har byens almene interesse. Der er to lokalplaner for Torslunde og Ellekilde. Der har været en del diskussion af, om kommunen i sagsbehandlingen behandler alle ansøgninger ensartet.
 • Mange små forbedringer rundt omkring i Torslunde.
 • Debat om formandens beretning. Bl.a. blev følgende diskuteret:
  • Cykelstier og kloakering: Kommunen ikke har fulgt op på tidligere løfter om, at penge fra salget af Ellekilde skulle bruges til kloakering.
  • Torshøjgård: Vi kan ikke længere bruge Torshøjgård, hvilket kommunen har oplyst, at de ikke kan gøre noget ved.
  • Torslundevej 17: Der var meget diskussion på bystævnet af, at der var givet dispensation nu, hvor der tidligere har været afvist dispensationer. Der var generel opbakning til bystyrets kritiske linje i sagen, og at bystyret tager yderligere initiativer på området. Der var endvidere en opfordring til involvering, hvis der skal udarbejdes en ny lokalplan. Bystyret fik enstemmig opbakning til at klage til Natur- og Miljøklagenævnet i det konkrete spørgsmål om lokalplanen.
 • Læs oldermandens beretning her.
5. Valg i forhold til vedtægterne
 • Oldermand Torben Mandrup blev genvalgt.
 • Bymand Adam Lebech og Wili Jensen blev genvalgt.
 • Andensuppleant Helle Gammelgaard blev genvalgt.
6. Indkomne forslag
 • Forslag om om at eksterne interesserede får mulighed at lave indlæg på netværksfora under hjemmesiden. Alle skal have ret til at sætte billeder på indlæggene i de pågældende fora. Forslaget blev vedtaget. Der var i øvrigt stor opbakning til hjemmesiden og det nuværende niveau for udsendelse af nyhedsbreve.
7. Evt.
 • Forslag om etablering af en idrætsforening i Torslunde. Ældresagen mangler også faciliteter for at kunne holde arrangementer i Torslunde.
 • Diskussion af hvad bystyret kan gøre for at få etableret et forsamlingshus i Torslunde. Bystyret arbejder videre med sagen.
 • Menighedsrådet åbent over for anvendelse af konfirmandstuen, dog ikke til arrangementer med et væsentligt indhold af alkohol. Vandværket er også åbent for arrangementer, dog ikke kommercielle arrangementer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.